N°. 343. Woensdag 25 Julij 1800. 7('. Janrg., fngezonden Stukken Nieuws tijding en. voon Dit Weekblad voordt elken Woensdag-morgen uitgegcven big C. W. Ovemieekb te Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle BoekhandclarenPostdirecteuren en Brievenbushouders. Adverlentien gelieve men aan den Uitgever m le zenden uilerlijk Dingsdag, des namiddags ten 4 ure de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 centsbelialve 35 cents zegelregt voor elkeplaatsmg. Hoxtemsse 23 Julij 1860. Ann den Uitgever van hel Nieuws-en Adver- tentielilad voor Zceuwscli-Vlaanderen. Mijnheer! Do in«czelenon van Klooslerzande en omstro- Ivcii werden gisteren zeer aangenaam verrastdoor eon bezoek van hot nog niet lang opgerigle orkesl Apollo, te Uulsl onder directie van den wel-edelen beer N. Verdurmen aldaar. Door dal nog jeugdige gezelschap werdenop de fraaije bovertzual van den logementliouder J.S. Verbist, eon aehltal muziekslukken ten gehoore gebragt on zoo joist, en volgens de eischen tier kunst nilgevoord als men bezwaarlijk van een langer bestaan hehbende orkest zou durvcn verwachlen. Tusschen beide werden door de heeren A. van Waesberglie, Pluijm, de Pauw en Claasscn cou- pletlen v'oorgedragen die even als de uitvoering der instrumentale voordragten algerneen werden locgejuicht en voorzeker aan hel vergadcrdo pu- liliek niet minder gcnoegen versehaflen. Ook de heer Slot koopman te Amsterdam op zijne reis door Zeeland te llu!sl gelogeerd en tnede horwaarts gckomengaf in een paar thema's met variation een meer dan gevvoon be- wijs van zijn talent in hel fluilspel en werd almedena elke voordragt luide geapplaudisseerd. Ik verlrouw do tolk van alle toehoorders to zijn. wanneer ik langs dozen weg openlijke hulde brengen dank zegvoor hel kunslgenot ons geschonken. Dien dank zij vooral voor- noeniden direclenr van Apollo den heer iY. 1 t'i - durrnentoegebragt voor het zoo hoogstver- eerend en verrassend bczook den llontenissenaren gebragt. Ik vorzoek van uwo mij meermalen gebleken welwillendheid do plaatsing dezes in uw eerst- volgend numtneren lerwijl ik nu reeds u daar- voor mijncn opregten dank betuignoem ik mij Uw dienslv. dienaar Musicus. llcrbenoemd en bij vernicuwing aangesteld onder anderen als liantonregter te Hulstde heer mr. P. van der Meer Mohr. Bij bcsluit van 16 dozer, heeft Z. M. 16 kweekelingen bij 's rijks kweekschool voor mili- taire geneeskundigen benoemd tot ollicieren van gezondheid 3de klasseen wel 15 hunner bij het personcel van de geneeskundige dienst in Oosl-Indie, onder welke laalsto uit Zoeuwsch- Vlaanderen voorkomt de heer J. W. Gouda Quint. In de ziltingcn van do Iweede kamer der stalen-oeneraa! worden onafgebroken do beraad- slagingen voortgezet over de spoorvvegwet. Art. 1 is aangenomen met 48 tegen 23 slemmen en is aid us voorloopig boslist dat de spoorwegen van slaatswege zullen worden aangelegd. Over art. 2 rigting der iijnen wordt nog beraadslaagd. In dezilling van vrijdag heeft de heer Schimrnel- penninck eenige vragen gerigt tot den minister van buitenlandscho zaken belrekkclijk de gebeurle- nissen in Syrie waarop do minister in substantie heeft gezegd dat de Nederlandsche vice-consul te Damascus werkelijk was vermoord en waarschijnlijk ten gevolge eener moedigo vervulling zijner ambls- pliglcn dat daarvoor van do Turksche regering de noodigo voldoening zal worden gevraagd en dat inmiddels het sinaldee!thans in de Middelland- scho zee aanwezig bevel heeft gekregen ora zich naar Beyruth to begeven en al le doon watte doen was otn Nederlanders en Nederlandsche belangen te bcscheripen. De commissaris des konings in deze pro- vincie, baron van Lijndenis eergisteren (maan- da<T) morgen per stoomboot Slad Vlissmgen van Vbssingen naar Breskens vertrokkenora zich van daar verder naar Sluis le begeven en eene gewone inspectiereis door de gemeenten van het voormalig 4de district le doen. nreuzen, 23 Julij. Jl. woensdag voormid- dag zou den landbouwor Pclrus Dieleman uit het naburige Zaamslagen van den molenaar C. J. van Vcssem uit die genjeente vcrgezeld lot het bezoeken van denmarktdag, alhier binneii- rijden toen het nog jongo paard ten gevolge van vverkzaamheden aan de builenbrnggen door het houtzagen zoo zeer versohrikte dal men het niet langer kon bcsturen. Binnen weinig oogon- bbkken slortle nu hel rijtuig met paard en per- sonen in het Ranaalwaar nog tijdig genoeg schippcr C. van der Est met zijne boot de beide laalstgenoemden heeft kunuen redden doch het paard is verdronken. Den vo'genden dag trof den houtzager Dirk Colijnzagende voor do bovengenoemdo bruggen het ongeluk door een zwaar sink bout een been te hreken. Tot heden doen er zich echter gecne verontrustende verschijnselen voor, en hoopt men op spoedig herstel. Hulst25 Julij. De Hoog-Eerw. heer bisschop J. van Genk welke zaturdag alhior was gearriveerd is, na op gisteren hel, uit vrijwillige gifton en bijdragen nieuw gesticble, doch nog niet voltooido arm- en weeshuis to hebben bezochtin den namiddag van dien dag omslreeks 6 ure, naar het naburig St.-Jansteen vertrokken, om de aldaar gestichte nieuwe kerk op heden kerkelijk in le wijden. Aan de grcns van die gemeente door eene eerewachtbe- staando uit een 30lal net uitgedoschle paarden ontvangen werd Zijn Hoog-Eerw. door den aanvoerder dier wacht verwelkoind en vervol- gcns door dezelvo begeleid naar het dorp waar Zijn Hoog-Eerw. bij hel begin van het dorp plegtig ontvangen werd door pastoor, kerke- raad en verdere notabele ingezetenen en alzoo stoelsgewijze met muziek onder den toevloed eener ontelbare menigte aanschouwers naar de kerk geleid alwaar Zijn Hoog-Eerw. den kansel beklom tot dankbetuiging en aankondiging van hel des anderen daags plaats te hebben feest der kerkwijding en bediening van het H. Sacra ment des Vormsels. Geheel het dorp de kerk en paslorij waren smaakvol met eerebogen bloemen en andere versierselen getooid. Alles is ordelijk afgeloopen. Axel23 Julij. Naar men vorneeml hebben zich ter bijwoning van het aanstaande festival op den 15 Augustus e. k. alhier, aangemeld do volgende 6 muziekgezelschappenHulst, Mid- delburg (Zeeland)Moerbeko Neuzen, Selzaeto en Zaamslag, terwijl men nog in afwachling blijft of de twee gezelschappen te Slekene en St.-Gilles zich al dan niet daarbij zullen aan- sluiten. Axel, 24 Julij. Uit goede bron verneemt men, dat in het begin der maand September a. s. te dezer plaatse eene keuring harddra- verij en wedren van paarden zal worden gehou- den waarvoor aanzienlyke prijzen zullen worden nilgeloofd. Een on ander heeft ten doel de vor- belering van het paardenras in het voortnalige 5de district van Zeeland. Gpaautv, 18 Julij. De heer C.B.Wijffels van hier naar eiders verhuisd zijnile heeft gis teren ter zijner vervanging de verkiezing van een raadsliil plaats gehad. Heden is bij de opening der stembus gebleken dat niemand de volstrekle meerderheid heeft verkregen en er eene herstemming moet plaats hebben tusschen do heeren L. van Eerdenburg en J. Bonn. llonteiiisst?20 Julij. De nieuwe raads- leden J. J. Verdurmen en J. A. Duwooz heb ben in de raadsvergadering van gisteren do van hen gevorderdo eedon afgelegd en zitting ge- nomen. Ter vervanging van den heer Colle- saer is tot welhouder benoemd den heer P. J. Lemsen. Menigvuldig zijn de berigten van verwocstingcn, zoo in Zeeland als in een gedeelte van Zeeuwsch- Vlaanderen en elders, op inaandag avond 16 dezer door onwcder wind en hagel veroorzaakt. In Zuid-Beveland zijn de gemeenten Heinkens- zand 's lleerenhoek Borsselen en Ovezande het meost geleisterd. In Zeeuwsch-Vlaanderen heb ben do gemeenten IJzendijko Iloofdplaat en Biervlict bijzonder geleden. Ter laatstgenoemde plaats, waar het juist kermis was, hebben vooral ook de kramers aanmerkelijke schadc be- komen. Overigens is daar allerwegen do oogst liijna geheel en op enkele [ilaatsen lolaal ver- woeslpaarden en ander vce zijn erggekwetsl; hazen patrijzen en ander gevogelle bij menigto gedood terwijl bijna geene enkele woning ver- schoond is gebleven. Behalve enkele ongelukken, als le Heille waar een wagen en paard in do sloot geworpen zijnen te Aardenburg, waar boomen geschonden en onlworleld, schoorslee- nen en daken heschadigd zijnen de paarde- boonen op het veld nicer of min geleden hebben is men in het wcslelijk gedeelte dezer iandslrcek voor groole verwoeslingen bewaard gebleven. Uit EeclooBouchaute en Walervliet verneemt men inlusschen ook een lal van rampen gelijk tnede uit Brugge en omstreken waar vele veld- vruchlen zwaar geleden hebben of wel geheel verwoest zijn. Ook zijn daar enkelo personen door den bliksem gclrofl'en en gedood. (Volgens nader berigt uit het voormalig 4do districtkan de uilgeslrektheid gronds waarop do oogst totaal is vernield op bijna 2700 buil ders gerekend worden sommige landlieden heb ben alles verloren.) Met buitengewone geesldrift zijn jl. zatur dag21 dezer, nationale feesten te Brussel ge- vierd ter gedachtenis van den 29sten verjaar- dag van de troonsbeklimming des konings vvelko allerwegen in Belgie weerklank hebben gevonden en alzoo, gelijk men uit Anlwerpen berigt, «de annexeerders van genen kant Quievrain kun- nen overtuigen dal de Belgen nog gansch niet genegen zijn zich door do Franschen to laten inpalmen." De Belgische kamer van gedeputeerden heeft den 18 dezer de geamendeerde wel tot afschafiing der oclrooireglen aangenomen met 65 tegen 25 slemmen, welke uitslag met uil- bundige vreugdo is vernomen geworden, Aan- slonds door den koning bekrachtigd is zij reeds den 21 in working gelreden. Te Gent is vrijdag, le middernachtbij klok- kenspel en gelui alsmede met illuminalie, do opheffing der octrooiregten aangekondigd. Wa- gensgeladen met meelhooi enz.en waarop spelende muziekanten gezelen waren werden in triomf binnen do slad gehaald. Zaturdag mor gen was er nergens eenig spoor van afsluiting meer te ontwaren. De afbraak van de octrooiafslui- tingen le Brussel is verkochl geworden voor 6900 fr. In de meeste Belgische steden worden de octrooi- bedienden bij de policie geplaatst. Ter viering van de afschaffing der accijn- sen heeft men jl. zondag te Gent o. a. een luchlballon opgelalen die tot opschrift voerde Verlrelc der accijnsen. Al de tot dusver uit Syrie aangekomen brieven bevestigen de gruwelen die door do Drusen en Turken op de Christenen gepleegcl worden en de bijzonderheden die deze brieven behelzen zijn huiveringwekkend. Zoo schrijft onder anderen de heer Rousseauchef van do zending der Jezuiten in Syrie dat 1200 Chris tenen die in een bosch op 4 mijlen afslands van Said a gevlugt waren, door de Drusen ora- singeld werden welke het bosch aan vier hoeken in brand staken en iederdie vlugten wilde, ombragten zoodat geen enkcl der Maronieten aan de slagting onlkwam{ In de omstreken van Saida zijn de wcgen met de lijken der Christe nen als bezaaid die, bij de heerschendo hitte do lucht verpeslen en door een legioen honden worden verslonden. Op eene enkele plek lagen de gevierendeclde lijken van 12 monniken en 4 leeken. De prelaat Boutros en 1500 leden zijner gemeente werden van alio hunne be- ziltingen beroofd zijn groot-vicaris diens zuster en broeder, werden vermoord. Eene vrouw werd met hare 3 kinderen op den openbaren weg door een der Drusen overvullen hij dwong baar eeno zittende houding aan te neroen en slaglte toen de 3 kinderen op hare knieen. Een geestelijko werd met 5 kinderen, die hij naar Sa'ida ge- leidde gruwzaain omgebragtde kinderen wer den lelterlijk in stukkeu geschcurd. Op een aantal plaatsen werden de Christenen door do Drusen genoodzaakt hun graan te maaijen te lit 1 llillii XeeuwscIfVlaaiidereii.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1