H°. 341. Woensdag II July I860. Jaarg. if tfT] Ingezonden Stukken Nieuwsl ijding en 14 Z3 voon qk 1 T }Xoe»fda?-™r9™ w'gegevcn lug C. W. Overbeeke /e Aton. De prijs ism cents in dedHevuianden e«franco «er Port Z',1, blJ alle BoekhandelarenPosldirecleuren en Brtevenbus/iouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uilqever in tc-enden tulerli/h Dingsdag, des namiddags ten 4 »rc y de/>njs «q» 1 4 regels iv 40 ce/ifa, tioor elkenregel meer 10 ce«/.v, behalve 35 ce«/s zegelregl voor elke plaalsing Hontenisse 9 Julij 1860. Arm den Uilgever van liet Niemvs- en Adver- tentieblad voor Zeeuwscli- Vlaanderen, Mijnheer Do vrees voor den somlijds alles vcrnieleinlen hagelslagdoel do landbouwer in hot tegen- vvoordige jaargelijde nict zolden elken donder- l>ui of zware regenvlaag mel schrik le gemoet zien. Van daar dat vele reeds jaarlijks den voor- zigligen maalregel nenusn om hunno veld-vruch- len tegen hagelschado le verzckeren. Dal men daarhij uilziel naar zoodanige verzekerings-maat- scliappij die hij minkostbaarheid solid i lei I aan gemakkelijkheid paartspreekl vvel van zelve. Ik heb voor mij liggen een certificaal, nfge- goven door hel R.-G. Arinbeslunr van Groenen- dijk in dcze gemeenle wnarbij verklaart wordt dal do hagelschado, welke op den 28 Mei jl. »in eene parly vlas van flat Armbesluur hel- »vvelk legen die sehade verzekerd is bij de vNonigbij Naamlooze Verzekerings-Maatschappij »op vasle premien gevcsligd le Dijon (Cote »d'or) was onlslaan bij minnelijke schikking wvaslgesleld dadelijk en loyual door genoemde »maalschappij is vergoed en uilbetaald." In hel welbegrepen belang van den landbou- werssland die ook hel algemcen belang geldt meen ik dus voormelde maalschappij nil voile overluiging le mogen aanbevelen lervvijl ik do vrijheid neem u to verzoeken dezen brief in u\v eersluilkoinend numiner op le nemen. Ten gemakke van belanghebbenden le Hon tenisse en omliggende gemeenlen is de heer J. A. Duwoos lot agent alhier henoemdbij wien alzoo nadere inlichlingen te bekomen zijn. Ik ben met achling UEd. dienslv. dienaar Een Belangsteelende. Door de provinciale staten van Zeeland is, in hare zitling van den 6 dezer, onderan- deren, hel verzoek van den gemeenleraad van Philippine om op do gedane aanvrage om ecu renteloos voorschot lot verbetering der Post- hoornslraat nog in dezo zomervergadering le besehikkenmel 25 tegen 11 slemmen van de hand gewezen. Wijders is bij de opening der vergadering, op II. dingsdag, door den voorzilier mededee- ling gcdaan dat gedeputeerdo staten de omstan- digheden in aanmerking nemendo besloten heb- ben geen nader voorslel le moeten doen helzij tot hel vaststellen van een gcheel nieuw helzij tot wyziging van het thans bcslaande polderreglement. Door den commissaris des konings in dezo provincie is hckend gemaaktdat do op 12 dezer te Goes to honden aanbesleding zich alleenig zal bepalen lot hel bouwen van het huis van arrest en bewaring le Goes, en dal het bouwen van do arrondissemenls-reglbank en hel kantop- geregl aldaar wordt opgeschorst. Blijkens het medegedeolde in Prov, blad van Zeelandno. 58, van 12 Mei dczes jaars heefl de gemeenleraad van Hoek besloten tot bet doen houden van eene jaarmarkl aldaar, en wel op den laatslen dingsdag in Julij om te eindigen op den daaraanvolgenden vrijdag. Neuzen 10 Julij. Het driejarig ondcrhoud der uilwateringswcrken in Zeeland onder het iheheer der genie te Neuzen, don 5 aanbeslecd, is aangenomen door den heer J. van Kollc, alhier, voor f 1260 per jaar. Bij de aanbesleding op den 6 dezer le Middelburgvan het bezinken van de oost-ha- ven le Neuzen lusschen hel slorlebed der bui- tensluis en den mond van het oud havenlje is daarvan aannemer geworden de heer J. Fills te Vlissingen voor 2748. Axel 9 Julij. Het heefl H, M. dekoningin behaagd aan de alhier gevestigdo naai- en brei- school voor minvertnogenden eene gift te schen- ken van /"100 en de betrekking van Bescherm- vrouw van die iurigling aan le nemen. Hulst9 Julij. Wegens aanhoudende onge- sleldheid is de algemcen geliefde leeraar bij de Herv. gemeente alhier tie VVcl-Eerw. zeer gel. heer G. de Wildemann van Lalcerveld Kellermann lot hel besluit moeten komen onlslag nil zijne H. bediening aan to vragen. De gemeente, <>f- schoon geruimen tijd er op voorbereid was blijkbaar dicp getroflen locn haar gisleren, bij hot eindigen der voormiddag-godsdienst- oefoning deze tijding werd modegedeeld door den Ecrw. heer C. Ileringa die sedert nagenoeg tweejaren, hier mel onverflaauwden ijver voor den kranken herder hel H. dienstwerk verrigl en zich door meer dan gewone begaafdheden door beminnelijkheid van inborst en omgang, onverdeeldo hoogachling en liefde heefl ver- worven. Niel het minsl geldt dit laatsle ook ten opzigte van armen en lijdenden in de ge meente., Filipp. 2 296. Nluis6 Julij. Onder dankbeluiging voor hel met veel belangstelling ontvangene zesde jaarvcrslag van de alhier gevestigdo kanlwerk- school heeft het H. M. de koningin als be- schermvrouw dezer installingbehaagd, die met eene som van f 150 te beschenken. Men verneemtdat de heer M. Content. onderwijzer in do openbare school le Nieuwvliel zijn eervol onlslag uit die belrckking heeft aan- gevraagd tegen 1 Mei 1861. Zaam§lag 8 Julij. Heden avond verdronk alhier, op het gehucht Olhene, een arbeiders- kind een meisjo van 22 maanden oud in den walerput van eene aanpalende hofslede. Gebrek aan waakzamo zorg moet hier als oorzaak wor- tlen opgegeven. Met den 1 October aanstaande zal de uit- gavo van de Provinciale Zeeuwsche en Middel- burgschc Slads-Courant gestaakt worden. Te 's Hage is den 3 dezer de 45sle ver gadering van de Algemeeno Svnode der Neder- landsche Hervormde kerk geopend. Uit Zeeland is derwaarls afgevaardigd ds. A. Slolemaker Cz. pred. to Middelburg. Van wege de Zuid-Hollandsche maalschappij tot redding van schipbreukelingen is aan den heer T. de Klerk, kapilein van do sloomboot Stad Geerlruidenberg en aan den malroos C. Santbergen do grooto zilveren medaillo met getuigschrift (mel bijvoeging eener som van 25 voor laatsl- genoemde) uitgereikt, wegens beider aandcel in de redding van 10 personen bij gelegenheid van hel verongelukken der sloomboot Lanqstraat op 28 Mei jl. Do 16de algemeene vergadering van het Neder'. onderwijzersgenootschap, welke van den 11 lot den 14 dezer le Amsterdam gehouden wordtzal ditmaal bijzonder opgeluisterd worden door eene tenloonslelling van onderwijsin het lokaal der Vereeniging voor Volksvlijt. Naar men verneemt, is de persoondie den dicfstal van aangeleekendo brieven, welke te Dordrecht aan hel postkanloor waren bezorgd ter poslerij heeft gepleegd le Rozendaal aan- gehouden en to Breda binriengebragt. Hij was to Anlwerpen woonachtig en van falsoenlijke familie. Door den gemeenleraad van Rotterdam is bij stemming besloten dat het standbeeld van den dichler Pollens in het park aldaar zal wor den gcplaatst. Men heeft in de laatsle dagen opgemerkt dal, zelfs bij onbewoikto lucht, do zon eenig- zins beneveld scheen to zijn. Volgens waarne- mingen op heT, observalorium le Parijs is dat verschijnsei toe to sehrijvon aan een builenge- woon groot aantal vlakken die zich in de zon vertoondenten getalie van ruim 60, in 10 a 12 groepen. In de laatsle 12 jaren is zulk een groot aantal vlakken niel waargenomen. Sedert 26 Junij veranderen zij onophoudelijk. De burgerlijke godshuizen van Gent zijn bij koninklijk besiuit van 3 Julij jl. gemagtigd tot het aanvaarden van een bezet van 400,000 fr. gedaan (door wijlen den heer Lousbergsom to dienen als cersle fonds tot hel oprigten van een godshuis voor oude fabriekarbeiders van ge- zegdo stad. Het wels-onlwerp lot afschafling der oclrooijen is thans hij den Belgischen senaat in behandcling. Er is te Gent sprake van eene uitvinding, en wel van een gcnccsmiddei tegen de vec-long- ziekle door een landhouwer uit de omstreken van Nazareth met behulp van een' scheiknn- dige uit Gent gevonden. Men heeft bereids een ondcrzoek aangevraagd bij den minister van binnenlandsche zaken. Op den Kautcr te Gent is vcrledene week een kerel aangehouden die bezig was den zak van den jas van eenen heer af to snijden. Jl. donderdag 5 dezer is voor de correc- tionnele regtbank le Gent opgeroepen de zaak van Anna Isabella Ko/irsck minderjarig meisje in de Lulhersche godsdienst opgevood doch die %an een inslituui to Melsele heimelijk ontvoerd endaarna gedoopt en lot de R.-Katholijke gods dienst bekeerd is geworden. Na herhaalde ver- zendingen zoo naar Antwerpen Brugge Parijs Eecloo en elders is zij eindelijk opgespoord in hel kloosler der zuslers van liefde te Gent. Do bcschuldigden zijn Paler Schoofs jezuitle Antwerpen; mej. de Duvemode-koopvrou w le Anlwerpen; pastoor Bogacrls der Auguslijuen lo Antwerpen; mej. de Wolf, besluurster van het kloosler der zuslers van liefde to Eecloo van Peeleghemgeeslelijke bestuurder van het kloosler van Eecloocu den heer Callaghan zonder beroep te Brugge die men voor ecu' ler uilgeeft hoewel le Lissabon geboren. De lalrijke getuigen behooren meest alien tot den geestelijken stand. Do regtbank heeft begonnen met de ondervraging van den heer Kohrsch broeder van het weggevoerdo meisjeop wiens verlangen do zaak in do Vlaamscho taal is be- handeld geworden. Verscheidene ziltingen zul- len aan dezo zaak gewijd worden welke eeno ievendigo belangstelling heefl gaande gemaakt zoodat het paleis van j us Li lie eene opgeproplo menigte zag binnenslroomen. le Walervliet aan de Belgische grenzen nabij lJzcndijkeis den 9 dezer met grooten luister een jubelfeest gevierd ter 25sle verjaring der inhuldiging van den Ew. heer Ameijeais pastoor aldaar helwelk des avonds mel eeno prachlige verlichting is besloten geworden. Men leesl in den Eecloonaer Onze nieuwo vaart zal in de volgende raaand Augustus voor eenige dagen ler beschikking der scheepvaart worden gesleld. De werken aan den ijzeren weg van Eecloo naar Gent gaan snel vooruit, Torwijl men bezig is aan het bouwen der brug over de vaart le Meulestedo wordt er gedurig gearbeid aan het leggen der rails. Dezo laatsle werkzaamheid op het grondgebied van Mcule- stede begonnen volgt de rigling van Eecloo." Buiten de militaircn waren in de vorige week 3300 werklieden bezig aan do forlificalie- werken ronilom Antwer[)en die ruim 2^. franc dagloon genolon. Hel Journal de VAisne vermeldt een zeld- zaam feil. Sedert eenigen lijd werkt in do steen- bakkerij van den heer Erard le Chaumy in Frank- rijk eene Belgische familie, zamenge'steld uit 16 breeders, die maar een jaar met elkander ver- schillen, alien van denzelfdcn vaderen dezelfde moeder uilmunlende arbeiders, die in de grootsto eensgezindheid leven. Het lijk van prins Jerdme Bonaparte is den 3 dezer met grooten luister ter aardo bestekl in eenen grafkeldcr van het hotel der invaliden te Parijs, gelegen ter linkerzijde van den trap, die geleidt naar hel monument, helwelk het stoflelijk overschot van keizer Napoleon I bevat. De mis is bediend geworden door den kardinaal- aartsbisschop van Parijswaarna door den heer Cocurden bisschop van Troyesde lijkrede ts uilgesproken. De aanhouding van den bejaarden kardinaal Gaelano Baln/fi, bisschop van Imola, bijzonde- ren vriend van den H. Vader, wien hij in zijn bisdom opvolgdoschijnt de verbillering van den Paustcgen Piemont len top te hebben gevoerd. ZmiwwlrYI«uuidcrcii rm

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1