W°. 340, Woensdag 4 Julij 1860. 7'. Jttarg. 9, toZl Tu 2-r fir-.^rw •feriyA 4 „re; depnjs .o, i 40 j;,"/;:,1:T^r^s»z^z£zzie°l7^. voort Bij Z. M. besluil van 1 Junij jongstl.no. 50 is aan den heer A. B Carpreati eoncessie ver- lecnd tot bcstraling van (fen weg loopcude van Aardenburg langs de Elderschans over do ge meente llcille tot aan do Belgische grenzen in de rigting van Middelburg in West-Vlaanderen. Door die wegsvefbetcring zal doze gemeente naauwer aan do polders verbonden en voor haar eene nieuvve korlcre, gemeenschap met Brugge geopend wordenwaaraan scdert lang grooto behoeflo bestond. I)e leden der twoede kamer zijn opgcroc- pen om op dingsdag den 10 dozer limine wcrk- zaamheden to hervatleij. In do zomervergadering der provincinlo slaleu van Zee land welke op gisteren (3 Julij) te Middelburg is geopend, zullou onder anderc do volgcndo onderwerpen behandeld worden: j( Eon brief van den minister van binnenl, zaken van 13 Januarij 1860, no. 174, Kdo afdeeling boudende mededeeling van de beschikking des boilings op liel adres van den gemecnleraad van Zuidzaiide, om toepassing van art. 36 der wet op bet lager onderwijs, ter zako der kosten van een nienw schoollokaal en ccno onderwijzers- woning aldaar. Een dilo als voren van 18 Januarij, no. 146, 5do afdeeling, ten geleido en tcV loelichting van Z. M. bos I ii i t van den 14 to voren, no. 64, boudende beschikking op bet adres van don ge mecnleraad van St.-Anna-ler-Muiden om loo- passing van voorschreven wetsartikol voor zoo- veel betreft de gewone kosten van bet openbaar lager onderwijs ilier gemeente. Mededeeling omtrenl het polder-reglemenl. Een adres van den gemecnleraad van Philippine, boudende verzoek om op do gedane aanvrage van een renteloos voorschol tot verbelering der Poslhoornslraatin do zomervergadering te be- schikkcn. 1 Door den minister van oorlog is bepaald dal aan do Iroepen die in do versehillendo legerplaalsenzoo te Zeijst als to Millingon zullen kamperen geenjenever, maar in plants daarvan des ochlendsvdor den aanvang der cxei citien een warme drank bcslaando in kofTij met molk verslrekt zal worden. Whilst. Dezer dagen werdon door drie op- zieners der jagl uit Clingo in die gemeente vijf Belgen op vischslrooping belrapt. Van dezo de opzioners onlwarende, logon ijlings vier op do vlugt waarvari tweo werden aehterhaald doch de vijfde welke nog in het water stond word door welk tocval is nog onzeker op to geven door een gewecrschot in den rug getroflen aan de govolgen waarvan hij drie dagen later ovcr- ledcn is. Door de juslitio is een ondcrzoek in- gesteld. In de klassikale vergadering op woensdag «len 27 Junij jl. to IJzendijkc gchoudenzijn voor de aflredendo leden des bestuurs, met uit- zondering van die, welke op nienw zijn inge- kozen bij stemming benocmd de heer G. D. Kruijfpred. te Zaamslag tot secundus van den praeses en do heer J. J. Ferckente Neuzen, tot klassikalon ouderling in plaats van den heer mr, F. van Deinseto Hulstdie verlangd had niet mecr in aanmerking to komen. Door do synodale vergadering der Chris- telijk Afgoscheideno kcrk in do afgeloopono maand te Hoogeveon gehouden is besloten - r- dat de theologische school to Kampen zal ge- vestigd blijven. Den 14 Junij jl. zijn to Dordrecht twee aangeteekende brieven met de post verzonden de eerste bestemd voor den heer J. II. C. Iiake- beeke te Goesmet eene gcldswaardc van mini f 180, de andere afkomstig van den heer Zadoks to Dordrecht, inhoudendo /935. Dezo beide brieven zijn niet aan het adres bozorgd en ver- moedelijk reeds tusschen Dordrecht en den Moer- dijk verloren geraakt. De posladminislralio en juslitie doen onderzoek. Namensde weduwe van een dor zoo nood- lollig onvgekomen passagiers van de Capelscho stoomhoot is bij de reglbauk te 's Ilertogenbosch tegen do onderneiners eene regtsvordering inge- steld tot uilkeering eener aanzienlijko som als schadevergoeding. De weduwe grondt hare vor- dering daarop dal bet ongeluk aan de rocke- loosheid van den kopilcin is to wijlen geweest en dat do stoomhoot niet van eene kleine boot voorzien was zoo als de bepalingen der eon cessie voorschreven. Uit Bakkcveen wordl van den 23 Junij het volgendo gemcld V66r cenige dagen toen do landhouwcr G. S. alhier met zijn gezin in de kamcr zatkwain de bond van lijnen schaaphcrderdie des tnor- gens to zainen met de schapcn naar het veld waren gegaanonvcrwacht, jankende in de ka- mer Snellen liij herhaling bij den landbouwer opspringende. Ofschoon deze vrcemd opzag dal de hond den herder had verlaten, dcwijl hij nimmer allecn maar zo altijd 's avonds to zatnen met de schapcn huiswaarts keerden vermoeddo hij nog gecn kwaad en weerde den hond dreigende en met kracht van zich af, waarop hij het dier weer met mocite veldwaarls injoeg. Naau welijks echter was de landbouwer in zijno woning lerug of voor de tweede maal kwarn de hond met nog nicer geweld in de ka- uier vliegen alweer met ontzettend geldaf en schijnbaar onlslcld tegen den landbouwer opsprin gende waarop deze lot zijne huisgenoolen zeide «Wat zou loch do reden wezendat de hond zoo vroeg van den scheper (de herder) lerug- koinlwat springl dat dier onophoudelijk bij mij op, 'lis precies of het beest mij iels zog- gen wil." Daarop ging hij met den hond voor de tweede maal buiten huisen verder veldwaarts in, waarop het dier, ziendo dal zijn meesler hem volgde eenigo schreden al blaffonde vooruit liep. Toen zij omstreeks ecu half uur in de heido hadden geloopen zag de boer do scha pcn welmaar geen herder en zijne oogen op den hond werpende, zag hij, dal deze van boven in eene sloot sprong; daarop naar het dier ijlende zag hij op den kanl van do sloot twee pakjes klecderen en lot zijn groolen schrik twee lijken in de sloot, waar de hond onophoudelijk rondom been zwom. Na onderzoek bleek het dat het eene het lijk was van den herder en het anderc van diens brooder. Do herder was 14 en zijn broeder 16jaar oud. Men veronderslelt dat zij zamen gezwommen hobben en door het een of andor ongeluk zijn omgekomen. Is dit gcvaldiep betreurenswaardig voor de ouders der drenkelingenniet minder bewondcrenswaardig is hier de getrouwheid van den hond." Ingevolge het prngramma van de algemeeno kermis te Gent, welke van 7 tot 15 Julij e. k. zal plaats hebben en die door zangwedstrijden paardenloopen waterspelen schermslrijden schietingen met den handboog muzijk- en danspartijen zal opgeluisterd worden is het to verwachlen dal dit gemeentefeest eene groole Icvendigheid zal aanbrengen door het uillukken van eene menigte bezoekers. Op uilnoodiging van de slad Gent, zal koning Leopold de aanstaandc groole kermis al daar bijwonen en te dien eindo op zondag den 8 dezer binnen die slad aankomen. Do koninklijke inaatsehappij van schoono kunslen en letlerkundo te Gent heefl, in hare zitting van den 16 Junij jl.de heoren II. Q. Janssen te St.-Anna-ter-Muiden en J. II. van Dale to SInis benocmd tot corresponderendo leden, afdeeling leltcrkmdegeschiedenis en oudheid/cunde. Uit Gent wordt gemeldEene nieuwo komect of staarlster is thans met het bloote oog ziglbaarin het gesternle den Waterman. Zij gelijkt veel op do komect Donatidie vvij het verledene jaar gezien hebben maar dewijl men deze laatste allengs zag opkomen en in glans toenemen is de nieuwe staarlster, ter oorzaak van de overlrokkene luchl, verschcnen zonder dat men het gewaar geworden is. De nieuwo komeet heeft den glans van eene ster van de tweede grootle en haar staart heeft den vorm van ecnen vvaaijer." Voor eenigo dagen korlit een werkman op do voddenmarkl te Brugge, een oud zijden vest, voor een kwart franc. Toen hij den k'raag opensneed om er eenigo verandering in te rnaken vicl er een pakjc papier nil, welke bleken te zijn Braziliaansche obligation, ter waardo van 18,000 Ir. de voddenkoopman wil den werkman een proces aandoen om de helft van den govonden schul te hebben. In de zitting van den Belgischen senaat van 2/ Jmijj jl. is het welsontwerp op de nickelmunt met 25 tegen 7 stemmcn en 3 onlhoudingen aangenomen. Men verzekert dal de aanslaandc Seplem- ber-feesien to Brussol een geheel ander kon- inerk dan vroeger zullen dragen. Thans zal het namelijk eene anli-Franscho demonstratie wezen, welke tevens de hlijken zal dragen, hoezeer Belgie zijne uilmuntende verslandhou- ding met Nedcrland op prijs slell. Men schrijft uit Rortrijk Do brouwers van Kortrijk zijn thans bezig al hunno maga- zijnen te ledigen, en het bier in den omtrek der stad to voeren. De somrnenwelko het octrooi elken dag moet leruggeven nemen eene zoodanigo verhouding, dal moet dit nog lang voorldurende teruggave bij den uilvoer het bedrag der dagelijkscho ontvangst zeer veel zal te boven gaan." Als iets zeldzaams meldt men uit Breedene, dat de heer A. Zwaencpocl aldaar 8 voile merrien had, die 9 veulens hebben geworpen, alle hengsten. Het Fransche regeringsblad merkt ter zako van het overlijden van prins Jerdme Bonaparte den jongsten broeder van kcizer Napoleon I die van 1807—1815, als koning van Weslfalen in Kasscl zijne hofhouding hield het navolgendo aan Door het overlijden van Z. K. H. prins Jerome Napoleon wordt aan Frankrijk een vorst ontnomen wiens nagedachlenis naauw verbon den zal blijven met de groote gcbeurlenisscn van een helden-tijdperk. Do Voorzienigheid heefl veroorloofddat do laatste brooder van keizer Napoleon I niet slierf dan nadat hij ge- luige was geweest van het herslel der roemvolle dynaslie welke hij zoo getrouwelijk had ge- diond. De nalie zal zich vereenigen met den rouw in welke de keizerlijkc farailio is gedom- peld geworden." Onlangs bevond zich een vrijwilliger van vreemdsoorligen aard to Rome en bad om de guust van in do dienst des H. Stoels opgenomen te worden een jong Turksch oflicier namelijk voormalig adjudant van 0/ner-pacha. Op do aanmerking dal uitsluilend Christencn bij het Pauselijk lege r kunnen worden geplaatsl ver- wijderdo de jeugdige Muzelman zich zeer be- scheiden maar kwarn veertien dagen later terug herhaalde zijn verzoek en voegde daarbij zijnen wensch om den Ghristelijken doop to onlvangen. Dien ten gevolge werd hij in hot huis °der calhechnmenen opgenomen. Een der hengsten van zuiver rasop do tentoonslelling van Parijs bekroondis voor 65,000 francs aan eenen Ainerikaan verkocht. Men meldt uit Leipzig, dal de reglbank van policie aldaar dezer dagen uilspraak heeft gedaun in ecno zauk welko misschicn zonder voorbeeld is in de jaarboeken derjuslitie. Anna Itegina M. door de gcrcglelijko acten gcbleken een man to zijn was beschuldigdvan zijno vrouwelijko gestalte te hebben gebruik gemaakt om zich voor vrouw uit te geven, als zoodanig te zijn gehuwd en het beroep van vroedvrouw te hebben uitgeoefend. Schuldig bevonden zijndo aan dit misdrijf extra nnturamis de gei'ncul- peerdo veroordeeld lot vier weken gevanoenis- straf. In een Russisch Mad Ieest men: De Koorderlanden en bovenal Zwedenverheugen zich in do hoop op ecu builengewoon vrucht- baar jaar. De Zwecdscho bladcn voorspellen overvloed van graan. Ook is er nil de haven van Stokholm eeno groote hoeveelheid rogge gevoerd." Het te Petersburg to water gelaten schroef- linieschip Keizer Nicolaasheefl gekost 800.000 zilveren roebcls 1,600,000). Dat de dames menig ongeluk aan de crinoline te dauken hebben daarvan heefl men Zeeiiwsch

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1