339. Woensdag 27 Junij I860. Jaarii. Ingezonden Stukken. Nieuwsl ijcling en. Mengelingen. o voon I)it. Weekblad mordt clkcn Woensdag-morgen uilgegeven bij C. W. Ovkrbeekg le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie niaanden en franco per Post 95 cents. Men abonncert zich bij alio BoekliandelarenPos(directeuren en Brievenbus/iouders. Advertenlien gelieve men nan den Uitgever in le zenden uilcrlijlc Dingsdag, des namiddags ten 4 ure de prijs van I lot 4 r eg els is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelrcgt voor elke plaalsing r i Op zondag don 10 Junij II. Iind le Paulus- polder (Sloppeldijk) eeno blazoenschieling plaals. Do aldaar gevestigde socieleil had, ler op!uis— taring van hel feest eenige vuurpijlen on zwermpotlen aangcschaftoin dezclvc, na af- loop der schieting op le latcn loen men echler aau do plaals kwam waar men dczelvo gelegd had vond menniels meer. Do cerlijke onlvreomder die de Direclio dier socieleil zeker eeno poets hecfl vvillen spelen worde verzoehl dezelve terug le hezorgen daar men anders audcro maatrcgeleu legon hem zal nemen. K. R. M. do koning is zaturdag vroeglijdig (23 Junij) nil 'silage naar Wiesbaden verlrokken, n>et een gevolg nit 16 personen bestaande. M. heefl onder anderen goedgevonden fo benocmen lol beheerder van den Mariapolder gemeente Biervliet, do beer V. Buyck. Op den 15 Jnlij aanslaande zal bet rijks lelo- graafkantoor le Zierikzeo worden geopend en is aldaar lot eerslaanwezend amblenaar benocmd de heer C. Pilaarlhans le Neuzen lerwijl tot eerslaanwezend amblenaar le Neuzen is aange- sleld de heer W. G. van Rossum, lhans le Ulrechl. H'eii/.eii26 Junij. Op den 5 Jnlij aan slaande zal alhier worden aanbesteed heldrie- jarig onder hood van do iiilwaleringswerken in y.eeland onder hel behcer der genio lo Neuzcn. Ook zal op den 6 daaraanvolgende to Mid- delburg worden aanbesteed hel bczinken van do Ooslhavcn to Neuzen tusschcn hel slorle- bed der btiilensluis en den mond van hot Oud havenlje. Bosclikapelle, 23 Junij. Heeren aslrono- rnisten zulien voorzeker do komeet reeds lie- schouwd hebben welko legenwoordig voor hel bloote oog ziglbaar is. Dezelve is bier gisleren avond le 10i unr waargenomen in hel noord- weslcnmet een lagen stand, een goede zigt- bare kern met een scherp uileeuloopende staarl, regllijnig op de kern geplaatsl. Zoudcn de heeren aslronomislen niet kunncn zeggen welko komeel dil is? men zou er graag keuuis rnedo ma ken. Onderscheideno dagbladen spreken hel een na hel ander van eeno verandering in den loe- sland der Roomseh-Kalholijke kerkvoogden in Nederland. Van goede zijde verneemt men dat al de vermclde geruchten op do meesl iosso schrocven gebouwd zijn en vooralsnog geen geloof verdiencn. Bij besluit van koning Leopold van 14dezer, is er in de vallei der beek de Callene, op hel grond- gebied van Mariakerke Wondelgem Evergem en Vinderhaute lusschen de kanalen van Gent naar Brugge en van Gent naar Neuzeneeno vereeniging daargesteld onder de benaming van de watering der Caleve. -Vrijdag jl. heefl de kamer van vertegen- woordigers in Belgio hel wels-onlwerp aango- nomen waarbij de sledelijke octrooijcn worden afgeschafl66 ieden slemden voor en 41 tegen hel onlwerp. Na aannemiug door rlcn senaal en koninklijko bekrachliging denkl men dat de wet met 1 Januarij aanslaande zal in werking Ireden. De haven le Gent vertoonde in do afge- loopene week een buitcngewoon levendig aan- zien door de menigte schepenuit de Oostzco aldaar aangekomen. De gemeenleraad van Brugge heeflin eene speciaal daarloe strekkende verordening, dezer dagen genomen straffen op dronkenschap gesleld. Allen, die op straat of in openbare herbergen dronken gevonden wordenen zij die aan de zoodanigen nog verder drank zul ien verkocht of geleverd hebben worden ge- arresteerden gestraft met eene boeto van 3 tot 15 francs, en eene gevangenzelling van 1 tot 5 dagen zonder remaindering van andere vervolgingenindien daarloe lermen bcslaan, Men meenl dozen maatregel den gemeenle- besluren in Nederland to mogen aanbevelen De werken van de vergrooting vanAntwer- pen zijn lhans op verschillcndo punten le gelijk begonnen. Op dil oogenblik zijn 1600 man aan do aardewerken bezig 1200 aan do gedela- cheerde forien terwijl 800 man Iroepen werken aan do forien 4 en 6 j deze genielen 45 cenlimen builengewoon Iraklcment bet gemiddeld dagloon der overige werklieden bcloopl omstreeks 2J fr. Do voormalige koning van Westpbalen prins Jerome Bonaparte is, in den ouderdom van bijna 76 jaren le Parijs overleden. In hel jaar 1838 lelde men in Frankrijk 2200 brandrampen. Sederl hel lijdslip van de uilvinding der lucifers is (lit gelai sleeds ver- grool. In 1844 lelde men er reeds 4400 en in 1857 bijna 10,000. Do Fransche goneraal de Lamoriciere, in Pau- sclijko dienst lo Rome, heefl vcrledene week zijne vronw en kinderen van daar naar Frankrijk teruggczonden waaruil men meenl le moeten opmaken dat do generaal netelachlige ornslan- digheden to gemoel ziel, en slcchls alleen op zijnen post wil blijven. Een Fransch dagblad verhaall de volgende grap welko onlangs in eene mililaire haven van Frankrijk aan vier gendarmen is gespeeld. Deze loch zouden zes malrozen die wal lo lang go- lavcerd baddennaar boord van bun schip overbrengen. Eerst lielcn de zes goede boots- gezellen zicli hoogsl gewillig behandclen; gendar men en malrozen sehenen do beslo vrienden der wereld maar o wee! bed riegelijko schijn Toen de boot lo midden van de ruime reedo was gekomen, vielen op een gegeven teeken do matrozen gezamentlijk do gendarmen op hel lijf; aanslonds geboden zij den jongen die de boot besluurdo; naar eeno drijfton lo roeijen en loen zij de cerslo Ion bereikl hadden plaatsten zij er neljes cenen gendarm op op do tweedo drijflon den Iweeden gendarm op do derde ton den dcrden en ciudelijk op de vierde Ion den vierden gendarm. Nu slevenden onze ma trozen regelregl naar hun schip, hetwelk op hunne aankomsl wachllo om le verlrekken. 's Anderendaags morgens bij hot opgaan der zon kwam eralrasop den zeedijk eene menigte volks bijeen die mel verwondering op elke der vier drijftounen cenen gendarm zagen zillen die zooveel zij vermogten noodseinen deden. Terstond word cr nu uit do haven eene boot afgezonden om de ongelukkigen lo verlossen die intusschen den nacht in eenen bijzonder neleligen loesland hadden doorgebragt. Hoezeor deze hel met den doorgeslanen angsl ontkomen zijn, denkl men Cvenwel dat de zes booze zee- duivels bij hunne terugkoinsl hunne gekkernij duur zulien bclulcn. Do Great- Eastern heefl den 17 dezer, 's mor gens- ten 9 ure van Southampton de reis naar Noord-Amerika aangenomcn. Een telegram uit Plymouth meld Idat zij 's avonds ten 8 ure die zeeplaals voorbij geslevend is. De London Gazette bevat eene proelamalio van de koningin van Engeiand waarin alle geeslelijko en wereldlijko aulorileiten worden aangeinaand om len slrengsle to waken tegen alio ongodsdienstigheid zedeloosheid en onthei- liginginzonderheid van den dag des Heeren. De bepalingen dezer proclamatie zijn zeerstreng, zullende bet b. v. zelfs nict in particuliere wo- ningen vcrgund zijnzich op dien dag met kaarl- of anderen spelen to vermaken. Uit Alexandria wordt van den 12 dezer gcmeld dat sederl het laalst van Mei op den Libanon een felle burgeroorlog plaals heeft. De Drusen hebben de overhand en hebben niet minder dan 36 schoone dorpen verbrand. Turk- scho soldaten afgezonden lot beleugeling der oprocrlingen hebben zich aan hen aangesloten en onder anderen te Sa'ida deelgenomen aan het vermoorden der Chrislenen. Do daar ler plaatse gevesligde Franscho consul heeft zich, in af- wachting van een Fransch oorlogsvaartuigmet al do Europeanen en een duizendtal inboorlin- gen teruggetrokken in een gerelrancheerd kump. De keizer van Frankrijk to Parijs van zijne reis naar Baden teruggekeerd heefl aan vcr- schillendo personen le kennen gegeven dat do vrcdo nu op hochto grondslagen is gevcsligd. Een artikel des belreffende, in den Monilew verschenen, heefl evenwel vveinig indruk gemaakt. le Parijs moel ecu huitengcwoou gevolmagtigdo van Garibaldi doorgercisd zijn belasl met eeno officieuse zending naar Louden. Ganba/di is, op dil oogenblik waarschijnlijk reeds naar Messina mel eene aanzicnlijke krijgs- inagt verlrokken. Zijn leger wordt steeds ver- slerkt door Napelsche overloopers. Garibaldi wacht uit Amerika 10 stoomschepenom na ze uilgerusl le hebben, daarmede den oorlog in Napels over le brengen. Palermo is lhans gelieel ontruimd door de Napelsche Iroepen en do reede door de Napelsche schepen. Reeds heeft Garibaldi eeno luting voor do nalionalo militio op hel geheele eiland uitgeschreven. Men is tevens bezig met het gielen van gesehut. De aarlsbisschop van Palermo heeft bij hem zijne opwachling gemaakt. Alle berigten slemmen er in ovcrcen dat de gcesldrift voor do zaak van Sicilie in noorde- lijk lb lie beslendig toeneemt. Rusland on Spanjc dreigen hunne diplo- maliekc betrekkingen met Sardinic af te broken zoo de regering van laatslgenoemdo slant het ver- trek der naar Sicilie bcslemdo expedition niet belet. De berigten nit Polen doen zien dat ook aldaar eeno niet geringe gisling beslaat. Kanaalvaart te Neuzen. Gcdurende de afgeloopcn maand Mei zijn het kanaal opgevaren: 24 zeescliepen meteiide 2567 tonnen en 277 binncnschepen,m. 8076 t.,en afgevaren: 17 zeesclie pen m. 2509 t. en 286 binnenschepen m. 9058 t. sedert 1 Jan. 1860 opgevaren: 79 zeescliepen, m.8435 t., en 1049 biDnenscliepen, m. 58109 t.en afgevaren 76 zeeschepen, in. 10871 t.en 1014 binnenschepen, m. 56471 t. in dc vijf eerste inaanden van 1859 opge varen: 71 zeeschepen, m.4964 t., en 779 binnenschepen, m. 35371 t.en afgevaren 57 zeeschepen m. 8948 t. en 753 binnenschepen m. 55087 t. J.Iv Geschiedkundig'e Herinneringen voor Zeeuwsch-Vlaanderen 11 Junij 1839. 12 1647. 13 1392. 14 1603. 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 26 27 28 29 1629, - 1723, 1381. 1827. 1688. 1606. 1603. 1196. 1326. 1196. 1410. 1786. 1606. 1367. 1648. 30 1646. Vervolg van No. 338.) K on Ink I. besluit tot bepaling van de te heffen loodscclilcn op de Wcster-Schelde, Aanstelling van cen' pc^tmecster te Sluis by het ontstaan van dc pest aldaar. Vernieuwde wljding door den bisschop van Doornik van de Lievc Vrouwekerk te Sluis, die door een geestelflke van Coxyde was ontwyd geworden. By het Colicgie 's Lands van den Vry'e wordt door notabclen van Kadzarid verklaard dat de gecstcl. goedercn en tienden aankomende de kerk van Kadzand voldoende waren tot onder- boud van een* predikant en tot herstel van de vervallen kerk aldaar. De magistraat van Sluis arrestcert de keurcn van het bakkers- gilde aldaar. Bequest van den kerkeraad der Herv. gem. te Axeltot ver- nieuwing van den toren op de kerk aldaar. De regering van St.-Anna-ter-Muiden verzoekt aandecom- missic van geestelykc goederen te Brugge, dat de predikant van Knokkeover andere week in hare gem. moge komen prediken. Overeenkomst tusschcn Z. M. WUlem I en Z. IILeo XIIwe- gens deregeling der kerkelyke zaken van de R.-Kath. Eerc- dienst in de fs'ederlanden. Collecte te Zaamslag voor dc afgebrandc kerk van de Herv. gem. te Vere. Het follegie 's Lands van den Vry"e verbiedthet laden en ver- voeren van dyk-materialcn uitde verdronken landen onder het Vrye gelegcn. Jkhr. Adolf van MeetTterTce compareert voor het eerst als lid In het Collegle's Lands van den Vrye. Deabdy van Duincn wordt begiftigd met het land tusschen Hosnesseen Ilontenesse, genaamd Werp-lando{ Sant. Oprigting van het St.-Sebastiaansgilde te Selzaete by octrooi van keizer Karel V. I let kapittel der St.-Picters-abdij teGent erkent dc overdragt van het Santtusschen Hosnesseen Ilontenesse aan de abdy van Duinen. Aanbestedingvan het metselwerk, tot herbouw van den ver- nielden torcn van Waes-Capelleby Sluis. Ds. Godifridus Callenfels overlydt als pred.hy de Nederd. Herv. gem teSIyis. Ds. Daniel van Laren tot eersten predikant by de Herv. gem. te IJzcndykc beroepen. Deraad van Vlaanderen te Gent vonnist 2 burgers uit Axel, wegens verwekte oproer by het straffen van de Beeldstor- mers aldaar. De magistr. van Gent cn Sas-van-Gent sluiten eene over eenkomst, nopens het varen van de marktschepen op de Sassche vaart. Besluit tot het houden van een'wekeltjkschen marktdag, des woensdags, teGroede. Wordt vervolgd.) Onlangs wenl opgemerkt hoe in Parijs do denkwijze van't publick over den roover-lioofd- man" Garibaldi van lieverlede eene groole ver andering ondergingdio aanvankelijk daar een «avontnrier" genoemd werdwas nu op een- maal een groot man" geworden, wiens nanm met bewondering sverd uilgesproken. Wal ook dit aangaat, kunneu wij nog mel koning Salomo zeggen: daar is niels nieuws onder de zon."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1