IV0. 338. Woensdag 20 Junij I860. 7 e Nieuwslijcling en, MengeUngcn. voon Dit Wcekblad wordl ellcen Woensdag-morgen uitgegevcn bij G. W. Oveiibekke to Ncuzen. Deprijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 93 ccnls. Men abonneert zich bij allc BoekhandelarenPostdirecteuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uilqever intezenden uiterlijk Dingsdag, des namiddags ten 4 ure de prijs van 1 tot 4 regcls is 40 cents, voor ellcen regel meer 10 cents, behalve 33 cents zcqelreql voor el/ce plaatsing Gclijk wij reeds per bulletin medegcdeeld heb- ben is op jl. dondcrdag do uilslag der stem ming voor cen lid der Ivveedo kamer in liel hoofd-kiesdistrict Midueiburg geweestdat op tnr. I), van Eck zijn tiilgebragl 631 stemmen en op jhr. mr. J. G. II. van Tets van Goudriaan 325 slemmcn terwijl in hel hoofd-kiesdistrict Goes II. P. G. van Diggelen 368 slemmen en I. I). Fransenvan de Palte 236 stemmen hceft bekonien vveshalve de beide aflredende leden bij volstrekte mecrderheid van stemmen, zijn berkozen. Bij deze stemming is inlusschen gc- blekendal in hel hoofd-kiesdistrict Middelhurg slechts der kiezers is opgekomenhebhendo in dat van Goes f der stcmgeregligdcn daaraan deelgenomcn. To Hotterdam onder andercn moet overgo- slemd worden tusschen de heeren mr. N. Olivier die 328, en I. D. Fransenvan de Puttedie 328 slemmen had bekomen. Te Arnhem is herkozen do lieer mr. W. baron van Lyndenmet 940 van do 1405 stemmen. Jhr. mr. J. G. II. van Tets van Goudriaan bekwam 448 stemmen. I)e nitslng in al do kiesdislriclcn ortzes vader- lands is geweest, dal van de 56 aflredende leden cr 27 herkozen zijn; in de kiesdislriclcn Am sterdam en Boxineer zijn twee nicuwe leden gekozen terwijl in 7 kiesdislriclcn, als Alkmaar, DelftDordrecht Gorinchem Roermond Rot terdam en Zwolle, eene herstemming ler ver- kiezing van een lid voor elk moet plaats hebben welke is bepaald op dingsdag den 26 dczer. ieuzen i 19 Junij. Zoowel ler gelegenhoid van den 42sten geboortedag van IF. M. onzo ge- eerbiedigde kouingin als op den volgenden dag tor gedachtenis van do overwinning bij Water loo, zijn deze heugelijke gobeurlenissen alliier Zoo door dank bare herdenkingen bij de gods- dienstoefeningenals door het nilslckcn van vlaggen vroiigdeschoten muzijkuilvoeringcn enz.hcrdacht. De voorgenotnen |)arade bij het garnizoen werd door hel ongunstigo weder niet gehouden. $Iuls 10 Junij. Do dag van heden was voor onzo Herv. gemcenle een dag van blijd- schap. Na langdurige vacature werd onzo van Hedel heroepen leeraar lis. A. Dekkersbeves- ligd door onzen voormaligcu leeraar en vriend ds. J. JVerhoe/f, pred. te Amerfoort lhans beroepen naar Utrecht, aan wien do consulent dit werk bereidwillig had afgestaan. Het ge- schiedo pleglig en indruk wekkend naar aanlei- ding van Efes. V 186, terwijl de intrede 's na middags geschiedde met Joh. XV 166. Beide plegligheden wcrden bijgewoond door eene groote seharo waaronder vele ambtgenooten der predi- kers. Mogo het werk van onzen herder on leeraar gezegend zijn en zijn verblijf onder ons vele goede vruchten dragen Door den wachtmeester kommandantder to Sluis geslalionneerde brigade martichaussde is dezer dagen proces-verbaal opgemaakt legen zekeren Mcrson le Heilo wegens onbevoegdheid tot het goven van lager onderwijs. Laniswaarrte (gem. Hontenisse), 13 Junij. Gisteren werd alhier een zeer zeldzaam feesl gevierd. Do beer E. G. van Brabandsedert 1810 koster in de R.-Kath. kerk alhier, viordo als zoodanig zijn vijftigjarig jubil6. Reeds bij het aanbreken van den dag werd het feest door schoten uit klein geschut aan- gokondi'gd, terwijl het versieren der slraat en het uilsteken van vlaggen vap de algemeene deelncming in dit feest geluigden, Vroegtrjdig reeds werd de woning van den grijzen jubilaris als het ware beslorrnd door eene menigte belangstellenden welke van heindc en vcr loestroomdenom hem op dezen zoo hoogsl merkwaardigen dag hunno huldele bren- gen cn hunne gelukwenschen aan to bieden. Tegen negon ure vervoegde zich de confrerie St.-Ceciliavergozeld van eenige muzijkanlen uit het naburigo Stoppeldijk bij don feestvie- rondo, en werd hij, na do uitvoering van een voor deze gelegenheid vervaardigd zangsluk namens voornoomde confreriebij monde van den heer Beaurain op eene gepaslo wijzo toe- gesprokencn werd hem tot aandenken aan dezen plcgtigen dag, eene fraaije zilveren medaillo aangchoden en omgehangen. Nadat deze handeling door de uitvoering van een gcpasl lied heslotcn was vonnde zich do stoet die onder rnuzijk en zang den gelukkigeii j u hi la ris en zijne echtgenoote naar do kerk ge- Ieidde. Aan den ingang derzelve werd hij door de eerwaardige geestelijkheid van deze en orn- liggende parochicn onlvangcn en naardo voor hem besteiride en vcrsierdo plaats geleid. Daarna hegon de plegtigo diensl van dankbaar- heid gecelebreerd wordende door den w.-eerw. heer J. van den Bosch pastoor alhier geas- sisleerd door de w.-eerw. heeren F. Smuldcrs pastoor to Hontenisse als index E. van Braband, k a pell aan te Uzcndijke, als diaken J.Everin/c, pastoor to Boschkapelleals sub-diakenen W.Verkaar, kapellaan alhier als ceremoniarius. Na hel evangelie bekloin do w.-eerw. heer E. van Braband voornoemd ncef en peelkind van den jubilaris den kansel en hield eene zeer gepasto en indrukwekkende rede, op het feest toepasselijk. De kerkelijke plegtigheid werd met hot Te Deitm landamus beslolenwaarna do feestvierende jubilaris met denzelfden stool huis- waarls word geleid. Des middags ten een ure werd hij op dezelfdo wijze weder afgchaald en naar de pastorie go- bragt, ahvaar hem door den eerw. heer pastoor en door de leden van den kcrkfabriekraad cen heerlijk diner werd aangeboden tot welks bijwo- ning onderscheidene eerw. heeren geestelijken zelfs van vorre waren genoodigd en opgekomen. Na afloop hiervan werd de jubilaris door de leden van meergenoernde confrerio van St.-Cecilia, doch thans alien met brandende (oorlsen in do handen en onder rnuzijk en zang, weder van de paslorio afgehaald en huiswaarts gcbragt terwijl hel feest laal in den nacht met illumi- natie en vuursverk eincHgde. Hubleen dank zij gebragt aan alien, die aan het tot stand brengen van dit feest hebben me- degewerkt aan alien die cr do behulpzame hand toe hebhen geleend aan alien die op do eene of andere wijze den luister er van hebben verhoogd. Dat zij bun loon vinden in de over- tuiging, dat de gelukkigo jubilaris do hem be- wezen eer dubhel waardig was zoo door zijne verdicnslen voor de kerk als voor <je maatschappij in het algemeen cn voor de gedurendeeen tal van jarcn door hem oriderwczen jeugd in het bijzonder. Levo hij nog vele jaren in het genot eener gewensehte gezondheid en welvaarten zij do herinnoring aan den dag van gisteren hem steeds tot aan zijnen laatslen stond eene vol- doende vergoeding voor de wederwaardigheden ook door hem op do levensbaan ontmoet. Zijn zoon en ecnig kind drukko de voet- slappen zijns vaders en zij een waardig op- volger van den alom beminden jubilaris. Ingezonden Do uitoefening van het kicsregl gaal hicr to lando goed vooruil Onder de working van het voorloopig kies- reglemenl in 1849 waren er in Nederland 55,757 kiezers. Aan de eerste verkiezingen namendeel: 44,783 kiezers zoodat van de slembus afwozig bleven 10,974 kiezers. Vicr vijfde van de kie zers waren met dat nieuive regt ingenomen In 1860 tell men in Nederland 84,326 kiezers daarvan namen deel aan de verkiezingen 34,576 en to huis Idijven niet minder dan ongeveer 50,000 kiezers Ook do gang naar de slembus te Groningen is bijzonder fiaauw geweest. Van do 1140 slemgeregligden zijn slechts 198 opgekomen om een lid van de tweede kamer te benoemen. Jl. dondcrdag avond ten 10 uro werd er brand ontdokt in de kazerno Puns Frederik to Loeuwarden terwijl bijna do ganschc bevolking uit 800 a 900 man bestaande reeds ter ruste lag. Het vuur verspreidde zich zoo sncl dal in weinig tijds het geheele gebouw in de ascli lag. Verschrikkelijk was het do vlammen uit ongeveer 150 vensters te zien slaan. Aan blus- schen viel niet le denken. Do schado is zeer belangrijk terwijl ook twee spuitgasten daarbij zijn omgekomen. Als een bevvijs hoe onze naburen over ons denken, dieno het volgendeontleend aan een in hel builenland uitgegevcn weekblad Do Hollander moet jenever drinken, zonder dat is geen Hollander denkbaarmet den jenever gaat hand aan hand het Godverdde gelief- koosde uildrukking van een Hollandsch soldaat ook niet onbekend aan do Hollandsche studenlcn. Dit zal niet anders worden lenzij er eene ge heele omkeering plaats grijpc in de Hollandsche opvocding der jeugd die, tot nu toe, zoowel I'ij de ouders als meeslersverkeerd is ingerigt." Door het hof van assises te Gent is jl. vrijdag do doodstraf uitgesproken tegen JB. de Bijcke°, landbouwer te fluysse, wegens gepleegden moord op zijnen ooai le Auweghctn. Do straf zal wor den nilgevoerd le Gent. Do Noord-Amerikaansche statcn Iowa cn Illinois zijn den 3 dezer door een hevigen storm gelcistcrd die drie geheele steden verwoeslle, velen van wier inwoners onder de puinhoopen begraven Wcrden. De inlijving van Savoye en Nizza bij Frank- rijk is thans volbragt en door een groot nalionaa! feesl to I'arijs gevierd. Del Te Deum werd slechts door eene kleine schare bijgewoond. Do keizer der Franschen is den 15 dezer le Baden aangekomen om aldaar eene zamen- komst to houden met den prins-rcgenl van Pruis- sen, den koning van Saxcnden koni ng van Hano ver den hcrtog vanKoburgen andere Duilscho souvcreinen, teneinde, zoomogelijk, hel wanlrou- weu te doen verdwijnen, met helwelk Duitsch- land lhans hel oog op Frankrijk gevesligd heeft. Uit Weenen wordl van den 10 dezer ge- meld «Eindclijk welen wij waaraan wij ons to houden hebben do capilulatie van Palermo is cen feil gewordende koning van Napels heeft die bevcsligd. Do sloutmoedige avonlurier, die bijna allecn op de kust van Sicilie aange- landthans mecsler van dat eiland is, heeft zijne banier op vreemden bodem geplantis door het volkenregt heongedrongen en het hedendaagsche Europa heeft een schouwspel voor oogenhetwelk aan de verhalen van den vroe- gcren leeflijd of aan do jaarboekon van de laalste ticnceuweu herinnert. Te dier tijde inlusschen bestond er nog weinig zamenhang onder do Europesche slaten nu daarenlegen zien wij bij do vermceslering van Palermo weltige en magligo mogendheden als het ware als getuigen daarbij legenwoordigen zelfs in zeker opzigt als bo- middelaars oplredcn. Het Siciliaansehe vraag- stuk is in zijnen vorin zoo nieuw dat helmet geeno andere gcbeurlenis der talrijko omwente- lingen van den nieuweren tijd kan vergcleken worden. Voorshands laal men do zaken haren loo[). Afwachlen is hel woord in Parijs zoo wel als in Louden maar daar is een man die niet wachten dio man is Garibaldi." Parijs 18 Junij. De keizer is heden mor- gen alhier uit Baden leruggekeerd. Volgens gerucht, zou er 2000 man troe- pen van Garibaldi te Catanzaroin Calabria (vasteland) onlschcept zijn. Creschiedkundig'e Herinneringen voor Zeeuwsch-Vlaanderen Vervolg van No. 334.) 1 Junij 1576. Publicatie van de ordonnanlie op het aanleggen herstellen en on- derhouden der dijken in het kwar- lier van Neuzen. 2 1738. Verzoek van den kerkcraad der R.-Kath. gem. to Sas-van-Gent lot verplaalsing van haar kerk- gebouw. 3 1722. Jkhr. Boni facias Jan van Bors- selcn van Spreeuwenslein (geb. to Sas-van-Gent) overlijdt te Nij- megen. 4 b 1605. Rcsolulie van 't collegio 's Lands van den Vrijetot dagvaarding van hoofdmannen en andere notabelen van Kadzand, ten einde met hen to spreken over den weg van Bres- kens op Sluis.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1