IV0. 337. Woensdag 13 Junij 1800. 7°. Jaai N ieuwstijdingcn. voon Bit Weekblad wordt ellcen Woensdag-morgcn uilgegeven bij C. W. Oveiibeeke le Neman. Deprijs is 80 cents in de drie maandeu en f ranco ner /W ilgever in le zenden cents zegelregt voor clkc plaalsing. 93 cents. Men abonneert zich bij allc BockhamlelarenPosldirecleurcn en Brievenbushouders.Adverlentien gelieve men aan den l]ilncver into zenden niter lij/c Dingsdag, des mmiddags ten iure de prijs van 1 lot i regels is iO cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cei Benoemd lot adjudanl voor het malerieel (e Neuzen do kapitein Krel'zervan do vcslirtg-arlillcrie. -IS ij tie I weed o kamcr tier slalen-gcnoraal is ingekomen eon vvels-ontwerp lol regeling van he! funds voorlspruilentle nil tie koopprijzefl van domeinen voor de diensljaren 1839 en 1860. Oil onlwerp slrekl eenvoudig 1. om lo regelen de belaling van /450.000, aangewezen uit bo- doeld funds tot amorlisatic en 2. aan le wijzen ten behoeve van dal fonds eeno som van f 86,791,70, tot besfrijding van bet aandoel van tlen staat in do koslen van intlijking van schorren in het Ilellcgat en van schorren in het Axelscho gat. Door don generaal-niajoor bevelhebber in de Sdo rnilitaire afdeelinggcstalionneerd lo Vlissingen, is aan tie korpsen en verdere belang- hehbendo autoriteiten in die afdeeling, gerigt do navolgentle dagortler Zijne excollenlie tie minister van oorlog van meer dan eene zij do vernomen hebbondedat bij het loger twijfel bestaatof in den loop van tlil jaar nog garnizoensveranderingen zullen plaats hebben heeft doen kennen dat uit de voorstellen tot regeling van het aniplacernent der troepen die bij voornemens is Z. M. aan to bieden geone garnizoensveranderingen v66r 1 Mei 1861 zullen voortspruiten." Mcuzoil 12 Junij. Jl. dondordag is alhier bij het inladen van gescliuttloor het overslaan van den bok cen milicicn der infanterie aan het hoofd tlermato gekwelsl geworden dat men het crgslo vreestle. Thans verncernl men echler dat hij herslellentle is. In eene vesting als tlezo ware het verblijf van atlillerio wei wenschelijk ten eindo ook voor dergelijke werkzaamhedon go- oefende manschappcn lo kunnen gehruiken. Bij de aanbesleding van 2000 ellen rijs- bcslag aan tlen dijk van den Nieuwen Neuzcn- poltler op den 9 dezer, is aannemer gewortlen do heer C. van der IlooflCz.le Neuzen, voor f1989,99. Hulst* De tlagen van 36 en 7 Junij waren voor tlezo slad hoogst belaugrijk en zullen voorzeker lang in aangenamo herinnering blijven. Waren tie beido eersle tlagen gewijd aan tie be- langen van landbouw en vceleelt tie hooftlbron- nen van tier Zeeuwen bestaan tie algeineene vergadering der Zeeuwsche Maatschappij van landbouw en vceleelt is, even als tie tlaarop gevolgde tentoonstellingingevolge het pro- gramma dan ook geregeld en ordelijk afgeloopen, terwijl deze belangwekkende feestelijkheid op den 6 dezer met eene schilterende illuminalie is besloten geworden. Niet weinig is dil land- bouwkundig fecst verhoogd gewortlen tloor tie legenwoordigheid van Z. Exc. den heer commis- saris ties konings in dit gewest die, op tlen 6 dezer 's namidtlags ten 1 uurlangs Walzoor- den alhier aangoltomen de tentoonstelling bc- zoeht en deel genomon heeft aan den feeslmaal- tijd. Z. II. Ed. geslr. wus bij tlen heer burge- meesler gelogeerd en is tlen volgentlen dag tics middags, over Neuzen naar Midtlelburg terug- gekeerd. 0[t tie tentoonstelling waren aanwezig 7 heng- sten, 50 paartlen3 stiercn, 40 runders, 3 varkcus en20schnpon, en zijn prijzen en medailles loege- kentl als volgtVoor een schimmelhengsl van 9 jaren van den heer van Kerclihove te Moerbeko (Belgie) eerste prijs van f 30 een donkerbruino 3jarige hengst van denzelven, zilveren medaille als tvveede prijs voor eene zwarte mcrrie van 8 ja ren, van tlen heer G. C. Schuerman, te Hulst, eersto prijs van f 30 eene Zwarte merrio van 5 jaren, van de wed. J. F. Leenkneclitto llontenisse zilv. mc- tlaille voor een 2jarigo schimmel van den heer BA. Plasschaert, te Koewacht, eersle prijs van /20; een ilito van den heer D. van Putle te Koewacht zilv. medaille cen dito van den heer B. Buijsse, lo St,-Jansleen, eervollo vermelding; voor spannen paartlen is geen prijs of premie toegekend, daar er geene der bekrooning waardig waren voor een 3jarigestier van den heerJ.van Gassen, le Graau w, eersto prijs van f30 voor eene Sjarigo koe van tlen heer JF. P. van Alsteijn le Graauw eerste prijs van /30; eene zwartbonte koe van den heer B. Parmenlierte llontenisse zilv. medaille ecu vaalbonle koe van tlen heer P. J. Michielsensto Hulst, eervolle vermelding; voor eene grijsbonte 2jarige vaars van tlen heer van Alsteijn, eersto prijs van 20; eene bonte dito van tie wed. B. J. I 'act, to Hulst zilv. medaille voor eene vaalbonle dito van den heer J. van Arenlhals, le Hengsldijk, eersto prijs van f\5; eene roodhonlo dito van tlen heer van Alsteijn, zilv. medaille eene zwartbonte ljarige vaars van den heer dr. Vogelvanger, te Hulsteer volle vermelding; voor een 2jarige Engelsche zeng van tlen heer van Alsteijn eerste prijs van f 10 1voor een ram Engelsch ras, van den heer D. Bruggcman, to Koewacht, eerste prijs van 15 cen dito, Vlaamsch ras, van denzelven zjlv. me daille voor de boste 3 stuks ljarige hamels Vlaamsch ras, van den heer raw Alsteijn,eerste prijs van f 10 voor de beste 5 stuks ljarige ooijon Vlaamsch ras, van tlen heer C. Kouijzer, lo llonte nisse, eerste prijs van f 10; 5 stuks dito van tlen heer van Alsteijn, bronzen medaille; voor een Zeeuw sche ploeg met tic minste kracht, van de wed. J/V. Janssen, te Hulst prijs van f 10 voor een dito met nog mindere trekkrachl, van tlen heer dr. Vo gelvanger prijs van f 15 voor een eenpaards- ploeg van tie wed. J. I\. Janssen, prijs van (5 voor een vierhalks-eegde met veel verbetering en goetlo bewerking van tlen heer F. Weetnaeite St.-Jansleen, prijs van f5; voor een rontle draai- eegde van den heer A. Kakebeekc te Goes prijs van f 10 voor een wanmolen om graan schoon to maken, van tlen heer van Alsteijn, prijs van/20; voor eon stroosnijmachine om hare ligto working en zuivero voorlbrenging, van den hecrdr. Vogelvan ger, prijs van f 15 voor cen boonhrcker en ha- verkneuzor, van denzelven bronzen medaille voor een dito dito van tlen heea»-4. van de Water te Midtlelburg, bronzen medaille; voor een krui- wagen op veren, van den heer dr. Vogelvanger, eer vollo vermelding voor een gareel van denzel ven, eervolle vermelding; voor een zeisschcrper, van denzelven eervolle vermelding voor eene verzaraefing puike zaden, van denzelven prijs van /20 voor het schoonsle monster vlas van den heer C. van Ooy to St.-Jansleen, eervolle vermel ding; voor verschillende villen hoeden,Zeeu wsch fahrikaat van tlen heer A. Cornells le Goeseer vollo vermelding. Op dondcrdag den 7 dezer had deze stad hij vernieuwing een regt feestelijk aanzien als ho- sleintl voor het aangekondigdo festival. Reeds vroeglijdig wapperden van alle openbare gebou- wen en uit nagenoegalle woningen tie nationalo vlaggen terwijl des morgens ten 8 uur tloor klokluitlen het bespelen van het carillon en het lossen van ligt geschut het feest aangekon- tligd word. Achtervolgens zag men nu van 11 lot ruim 2 uur, tie derlien zoo Belgische als Zeeuwsche muzijkgezelschappen aankomen om aan tlil broederfeesl deel te nemen te weton uit Axel, Belcele, Clinge, Doel, St.-Gilles, Kemscke, Kieldrechl Midtlelburg, Stekene (2 gezelschap- pen) TemscheVlissingen en Zaamslag. De plegtige oplogl begon ruim 2 u re en had, nicl- tegenstaande het min gunstig weder in tlege- wenschlo ortle plaats, omler eenon alhier nooil gezienen verbazend groolen toevloetl van vreern - delingen en tocschou werszoodat hief eeno be- zwaarlijk to beschrijven drukle heerschle. Omstreeks 8 uur was de bij loting bepaaldo en elkander geregeld opvolgende uilvocring der muzijkstukken afgoloopen. Door eerie prachtige illuminalie met vuurwerk werd het feest van tlen dag besloten terwijl inmidtlejs de leden van het muzijkgezelschap Apollo, uit Midtlelburg, zeer ten genoege tier lalrijke aanwezigen andermaal op tie bekoorlijk verlichte en op het ruime markt- plein o[)geriglo estrade proeven van huu talent gaven. Ongelwijfeld zal dit feest bij Holsters ingozete- nen lang in aangenaam aandenken bewaard blij ven gelijk men verlronwt, dat zuiks ook het geval zal zijn bij de tlaaraan tleelgenoinen heb- bende gczelschappen tlie elk eene prachligo vergulden herinneringsmcdaillo onlvingen waar- aan tie Nederlandsche en Belgische drieklcuren waren aangebragl, als een zinnebeeltligu voor- stelling van ovoreenllemming lusschen- en ver- broedering van beitle natien de zonen van eenen slam. Eero zij gebragt aan die gczelschappen welkc door huu bezoek en hunne talenlen dit feest zoozeer hebben opgeluisterd gelijk ook aan tie ijverige dircclio van hot muzijkgezel schap tlezer gemeente, inzontlerheitl tlen heer Ch. Pierssens tlireclcur, en den beschermhecr A. Ilombach voor hunne ouvermo'eide pogingen tot de goetlo regeling en den gewenschlen af- loop van het feest hierin geschraagd en onder- stcuud door de schicr algeineene modewerkinf der inwoncrs. Eero ook de dames, wclke zoo vriendelijk waren, voor de smaakvolle dislinclivo tcekenen to zorgen waarmede directeuron en comrnissarissen als met de bestirring van het feest bola.st versiertl waren, Gcdureude geheel de feeslclijkheid is de policie en de gocde ordo ook gelrouw gehandhaafd door de raanschappen van de brigade tnarechaussed alhier geslalion- neerd en bijgestaan door manschappcn le paard van die te Sus-van-Gent. (Mel genoegen kunnen wij hier bijvoegendat de terugkeeronde muzijkgezelschappen van Mid- delhurg en Vlissingen des vrijdags morgens door het gezelschap van Neuzen al'daar feestelijk zijn ingehaaltl en vervolgens uilgeleid lot aan tlo sloomhool, waarmede zij van Neuzen naar Vlissin gen zijn afgevarcn. Intusschen hebben de beido harmonien vodr do woning van den heer burgo- meosloren die van Midtlelburg ook nog \66r het liuis van tlen garnizoens-kommandanteenigo fraaije muzijkstukken uilgevoerd.) Axel 9 8 Junij. Iletlen avond werd alhier tloor het fanfaren-gezelschap Concordia, omler het spelen van eenige pasredouhle's ter alge ineene bezigliging langs de slralen dezer slad rondgevoerd de prachtig vergtildo zilveren medaille, tlie aan genoemd gezelschap is vor- cerd tloor het bestnur der slad Hulst lot cen aandenken voor de bijwoning van het op gis- leren ahlaar gehouden luisterrijk festival. Naar men verncernl wortlcn ook door hoven- genoemd fanfaren-gezelschap Concordia, omler beschermheerschap van jhr. mr. J. G. II. van lets van Goudriaan toebereidselen gemaakt lot het houden van het tierijurig festival, op den 15 Augus tus aanslaande. ^aam^lag-. Den 51 Mci jl. heeft op het gehueht Otheno in deze gemeentevan wege do dijksdircctio van tlen Zaamslagpolilerde open- bare aanbesleding plaats gehad van het begrinden van den aardewog langs dil gehueht van do eersle uilwateringssluis van den Margarethapol- der lot aan do scheidingspaal van de gemeenlo Neuzen. Do minste inschrijver tot dil werk was de heer L. 11. IV or! man lo Zaamslag, voor f 1554, terwijl hij mijning daarvan aannemer is geworden do heer 11. de Bruime to Neuzen voor f1520. Op dingsdag den 5 Junij is vervolgens do dijksdireclie van den Groolon Iluyssenspoltler alhier overgegaan tot de publieko aanbesleding van hot begrinden van twee aardewegen in dien polder zich aansluilende aan de buurlschaf) do Reuzenhoek en strokkende tot aan den Kleinen Huyssenspolder. De minste inschrijver liiervoor was tie heer A. E. Slubbe lo Sas-vari-Genl vuor f 6992terwijl bij mijning daarvan aan nemer is geworden tlo heer A. Binders le Bres- kensvoor 6980 waarbij zich intusschen do zeldzaamheid voordeed dal drie van do gega- digden te gelijk op tlio som mijndenzonder dat men onderschoiden kon wie voor was. De beslissing hiervan is omler tie gegadigden zelven afgcrnaakl. Gelijk allerwegen in ons vatlerlantlzoo zal, op den 2/ tlezerook de klassikale vergadering van IJzendijke, overeenkomstig art. 12 van het algemeen reglernent in tie gelegenheid wortlen gesleld om consitleratien to gevenaangaar.de do voorgestclde uilhreiding van art. 23 van de grondwet tier Nederl. Ilerv. kerk door welke, hijaldien zuiks finaal wordt gearresleerd do wcg zal geopend wortlen tot uitvoering der ho- puling dal het regt tot benoeming van ouderlin- gen en diahenen en lol beroeping van predikanlen bij de gemeente berust. Jl. zalurdag middng len 12 lire is fo Gouda het ilootlvonnis door ophanging vollrokken aan P. Pijnakerter tlood veroordeeld wegens tlen moord op do vrouw van Vergeer geplcegd. Eene ontzettende menigte was op de been om dil treurige schouwspcl bij te woncn. /i /in t A /lfsii. /in/ 1.1 a/i fji/i »-»//✓* n - l I t it I r f a \Jd v u. v Y V E If UI5I5K 15 Id neuzen. JUC prlJS IS OU CC1US IH (IC llI'lC I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1