J\Trt. 333. Woensdag I© Mci 1800. f'\ Jnarg. Nienwslijdingen. Dit Weelcblad wordl ellcen Woensdag-morgcn uitgcgeven bij C. W. Overbeeke te Ncuzen. De prijs is 80 cents in dc dr icon amid en ^franco per Post 9!5 cents. Men ahonncert zich bij allc RockhandclarenPosklirecleuren en Brievenbushoudcrs.Adverlenlien gclic.ce men ami den Uitqcvcr mtezenden uiterlij/c Dingsdag, des namiddags ten 4 lire dc prijs van 1 lot 4 r eg els is 40 cents, voor ellcen regel nicer 10 cents, bchalve 35 cents zegclrcgl voor clkc plaalsing. Bij koninklijk bcsluil is bctiocnnl lot nntvan- ger tier in- cn uitgaantlo region en accijnsen le Kapollebrug c. a., dc heer B. van Lceuwenstein thans lioofd-cotnmies voor do in- en uilgaando rcglcn en accijnscn to Valkensvvaard. -Bij beschikking van den minister van oor- log is dc kapilcin vvaarnemend cersl- aanwe- zend ingenieur to Bergen-op-ZoomJ. II. Schaferovergeplaalst en benocmd tot cerst- nanwezend ingenienr to Breskens. Naar men verzekcrlzal Z, M. de koning ecrlang wedcr eenc reis naar do badplaats Wies baden ondcrneipen. -- In dc zilting van jl. donderdag is door de twecde karner der slalen-gcneraal met algemeeno stemmen aangenomen bet vvcts-ontvvcrp lot amor- iisatio van vijf millioen. Voigens hel thans bekendo niemve onl- werp tot rcgeling der regterlijke inrigting blijft do hoogo raad do regler, dio alleen in cassatio regt sprcekt. Er zullen vijf hoven zijnals to Amsterdam 's Hage 's Hcrlogcnbosch Arn- hem cn Lecuwarden. Be reglbankcn blijven do gewone reglers in bnrgerlijko zaken. Do kanton- regter bohoudt zijn legenwoordig karakler. De reglbank zal levens zijn gewone regler voor slraf- rcgtsplcging. Dc geldelijke bosparing wordl op f 120,000 begroot. De vvaarneming van hel open- baar minislcric bij de kantongereglen wordl aan l)ezoldigdo amblonaren opgedragon. Do jaar- wedden der kantonreglers worden vcrhoogd. Dc kanlonreglers worden voor hun loven benocmd. Do heer mr. J. K. baron Gollstein is met 724, legenover den heer mrG. Groen van Prin- stercrdie 000 stemmen hail bekomen bij do herslcmming to Amersfoort lot lid der tweedo kamer benocmd. Men verzekcrl dal Breda oono vesting zal blijven doch sleehls van den dcrden rang terwijl Geerlrnidenberg als eenc slerkle van den Ivveeden en Willemstad en Bergen-o|)-Zoom ondcr de veslingen van den cerslen rang zullen opge- nonicn worden. [Voigens cen iclcgram nil 's Hagowordt aldaar algemeen eerlang eeno geheele of gedeel- telijkc wijziging van bet kabinct of onlbinding der tweedo kamer verwachl. Den 25 dezer zal le Middclburg worden aan- beslecd hel levcren en inhangen van een paar nicuwo ebdeuren voor do Oostelijke buitensluis op bet kanaal van Neuzcn. Ook op den 30 dezer zal van wego de genio to Neuzcn de aanbestcdiiig plaats hebben van hel hcrstellcn van eenigo bruggen aldaar. Op den 10 dezer heeft to 'sGravcnhago de aanbesteding plaats gehad van hot vcrrigten der transporlen le waterten behoevo van do ministerien van oorlogkolonien en juslilio, voor cen tijdvak van drie of van vijf jaren en is daarvan onder nadorc goedkeuring aannemer geworden de heer D. A. Bronkcrs to Middclburg. To Westkapelle eiland Walcheren is tot prcdikant bcroepen do wel-eerw. heer G. Ratteke le Breskens. Do H.-eerw. heer F. J. van Vreebis- 6chop van Haarlem heeft bij kerkelijko veror- dening van 30 April jl. aan dc gecslelijkheid en do geloovigen in hct bisdom kennis gegeven van het overzenden van een bedrag van f 51240 ten behoeve van den Aposlolischen Sloel ingc- zamcldo penningen naar Rome, en van do onlvangene beluiging van Z. II. dankbaarheid voor (lit bewijs van dienslvaardigo en werkdadigo verknochlheid der geloovigen in dal bisdom en het verleencnondcr toebidding aan alien van geluk en voorspoed van den vcrlangden Apostolischen zegen. Den 3 dezer is to Rijsscn ovcrleden Ca tharine Boerkamp dio den buitengewoon hoogen ouderdom van ruim 104 jaren had bcreikt. Dezo vrouvv genool lot aan het laalsl van haar leven hel voile genol van alio zintuigen zij miste echter in do laalsle jaren hct gebruik barer beenen en werd door den Roomsch-Kalholijken armenstaat onderhouden. In do Niemve Rolterdamsche Courant wordt geklaagddatniet verre van Arnhemhet kantongercgl wordt gehouden in de gelagkamer der hcrbcr'gwaar over het biljard ccri plank en groen klecd wordl golcgd helgecn lot lafel dienl voor den kantonregtor en zijn grilTier voor hel biljard worden twee lessenaarljes go- steld voor de pleitbezorgcrs. Er wordl gevraagd, of zulk ongepasl ameublement overcenkomt met dc waardighcid van de rcgterlijko auloriteit. Menspreekt to Arnhem veel van hel allcr- zondcrlingsl testament van zekero bejaarde dame onlangs aldaar ovcrledenwaarbij zij verlangl dal haar lijk onlhoofd en daarna verbrand worde. Of de uitvoerder van haren laatslcn wil aan haar verlangen in dil opzigt zal voldoen, weet men niet. Een van den gouverneur-gencraa! van Nc- derlandsch-Indie onlvangen telegram, gedaglce- kend Balavia 26 Maart 1860, luidtAllcs vvelgeen nieuwS." Zoo men zegl wordt er thans ondcrhan- dcll over den aanleg van spoorwegen op Java. Bij bcsluil van koning Leopold, van den 8 dezer, is do vijfjarigo prijs der Vlaamscho letter— kunde, voor hel tijdvak 1855—1859, toegewezen aan wijlen den diehler Prudcns van Duyse to Gentvoor zijno wcrken gclileld Jacob van Artevelde en de Nazomergeduronde gemcld tijdvak in het lichl gegeven. Ilel bedrag van den prijs (5000 francs) zal overhandigd worden aan do weduwo en kinderon van den prijswinnaar. Do van ouds vcrmaardo Ncgcnmei-mnrkt jl. maandag den 14 dezer op Sl.-Amandsberg builen do Anlwer-psche poort to Gent gehouden is dit jaar buitengewoon belangrijk gowcesl. Men zag er een aantal schoono praclil- en trek- paarden, cn hclonibrak er niet aan Engelscho, Eransehe Duitscho cn Hollandscho kooplieden. Do keus in prachlpaarden was bijzonder rijk ook was er veel hoornvoo cn varkens doch minder werkpaarden. Het slandgeld dor Nc- genmci-markt was verpachl aan eeno Gcnlscho socieleit voor 1000 francs. Op woensdag morgen der vorige week heeft de policie le Genlde molk van drie hoerinncn aangeslagen omdal zij aan hare koeijen to veel water hadden to drinken gegeven. De molk is naar hel liefdadigheids-werkhuis ovcrgebragl. - Blijkens daarvan gcdano opgavc in dc laalslo zilting van den gemeonleraad van Gent, nopens den geneeskundigen dienst der publicko vrou- wenzijn thans aldaar 3000 zoodanige vrouwen aanwezig. Jl. vrijdag werd le Gent, bij do bock- verkooping van wijlen professor Rassmann een boek ler verkoop gepresenteord waarin lus- schen da bladcn 12 bankbiljeltcn von 100 fr. iedergevonden werden. Nog cen onverwachls bijzaakje voor do erfgenamen Begunsligd door sehoon wedcr heeft het feesl van hct Heilig bloed op maandag den 7 dezer zeer veel volk naar Brugge gelokl. A1 de convooijen van den ijzeren wegkomendo van Korlrijk., Gent en Oostende, waren opge- propldit was ook het geval met de diiigencien en de stooinbool van Sluis, Op zondag den 3 Junij e. k. zal do Jockey- Club le St.-Nikolaas cenen belangrijken paarden- loopstrijd openen waarbij vicr vcrschillende wed- rennen zullen plaats hebben op hel gehucht Sterreken. Dezer dagen is door het hof van appel to Brussel eene regterlijke dwaling onldekt. E. Lescot en J. Saudoyerlandbouwers to Ilaulra- ges waren door de regtbank van Bergen ver- oordeeld ieder lot eeno maand gevangenis en 50 fr. bocte ler zake van vcrbreking cn mis- handeling. De ware schuldigen hebben zich doen kennen, waarop bovengenoemden in vrij- heid zijn gesteld. De nationale bank te Brussel heeft be- slolen do Fransche goudslukken van 20 fr. to aanvaarden op den voet van f 19,90. Bercids hebben 20 leerlingen der Katholijko universileit te Leuven als vrijwilligers dienst ge- nomen bij hct Pauselijke leger. Te Anlwerpen bevindl zich thans cen zon- derling schilder die ongetwijfeld eenig in zijnc soort is vermits bij gcenc armcn heeft. En evenwel was by jl. zaturdag druk aan hct work in het Anlwerpsch museum om naar eeno schildcrij von Rubens, namelijk de opvocding der II. Maagdeene kopij met do voelen le maken, Hij nam hct kleinsle fleschjo uit zijnon seliil- derkns met den linkervoet cn draaide er met den regter- hct stopjo afna er eenigo drop- pels uitgegolen to hebben, stak hij er bet stopjo weder op en zclle hct weg vcrvolgcns mcngdo hij zijnc vcrwen scheurdo cen doekjo dal hem wot to groot scheen in tweeen om zijn mes of palel af to vegen liield hel palel met den linkervoet vast, slelde den schilderslok daar- neven, cn begon le schildercn. Dil alles gc- schieddc zoo rapdat menig andcr het hem met dc handen niet zoo vlug zoudo nadocn. Te Anlwerpen is jl. woensdag cen huwolijk vollrokkcn dat vermehling verdienl. De neger dio aldaar sedert geruimcn tijd bij do zodiogische tuin in belrckking is en do aandacht van alio bezoekers dier buitengewoon fraaijo inrigting ongclwijfeld heeft lot zich gelrokken is ge~ huwd met cen mooi jong meisjo Iiclwclk to Anlwerpen woonachtig was. Dc onder-dircclcur bij dio instcliing was cen der gctuigen bij hct huwelijk van den Afrikaandie alleen ondcr den naain van Jefkc bckend is. Een boer uit Normandiddie zich eenig govogello uit hel hoendcrhok van zijn buurman had toegeeigend rooest deswego voor do regl bank verschijnen. Do president vrocg hem, waarom hij zich aan dit misdrijf had schuldig gemaakl wel de reden is zeer ccnvoudig anlwoorddo de Normandierop dio geslcpen wijzodio hun alien cigen isdie hoenders hadden een zeer harlsloglclijk verlangen in mijn hok plaats to ncmenloon ik dil bespeurdc, hob ik hun gevoelen gevraagd doch daar zij niols hebben goaritwoord heb ik zo geanncxccrd krachlons het sprcckwoord dio zwijgt dio consenleert." De leden der reglbank konden zich niet weer- liouden to glimlagchcn, doch do anncxionist van eeno nicuwo soort werd nicllemin lot eenigo dagon gcvangcnisslraf veroordeeld. Do Franscho rcgcring heeft in Engeland een hengst aangckocht voor 150,000 fr. To Munchen heeft zich den 4 dezer de aslro- loog Vogl door een pisloolschol van hel levon beroofd. In blind vertrouwen op zijnen ziencrs- blik oflieverzijn cabbalislisch-aslrologisch bij geloof, waarin hij door gelukkig lolerijspel vcr- sterkt werd liel iiij zich met gevaarlijkc gcld- spcculalicn in en gcraaklo daardoor in grooto verlegonheid. Nil moosl hem dezer dagen voi gens helgcen hij uit do slcrren voorspeldo eeno grooto winst to beurt vallen doch loen dezo op den bepaalden tijd achlerbleef werd hij ra- dcloos cn rnaaklc een cindo aan zijn leven, Do heer C. handclaar to Parijs had gedurendo cen vcrblijf le Konstanlinopeleen fraaijen bond die als zoo velen van zijnc soort zondcr mecsler en vcrwilderd in do slraten der Turkscho hoofdstad rondzwierf, door hcrhaaldo liefkozingen voor zich gewonnen en het dier weldra zich zoo aan hem doen hechlen dat hel hem ovcral vergozclde. Toen hij cindclijk Konstanlinopel zou verlalen, droeg hij do zorg voor den bond op aan den eigenaar van zijn hotel cn begaf zich vervolgens aan boord van de stoombool naar Marseille. Hct schrandero dier was hem echter van verre govolgd cn de heer C. zag hct, van do stoombool af, cersl met klagcnden blik aan strand zillen en ver volgens toen de boot zich in bewoging steldo in hel water springen en het schip nazwemfnen. Nog dachl men dat de bond in 'teind, door vermoeidheid uitgeputzich weder aan land zou begeven maar neen, hij bleef nltijd doorzwemmen en deed van tijd tot tijd een klagelijk gehui! hooren. De heer C. had toen wei alles willefi geven om hel dier le hnlp to komen en vond stcun bij a! de andere possagiers die zich lot den kapitein wendden dal bij den bond zou doen opnemen. Hnn wenseh vond gehoor een matroos begerfl zich in eene bootneeml den bond op en brcngl hein onder het gejuioh der passagicrs aan boord der s!oomi)Oo(. Op dio wijze kwam de beer C. nan zijn getrouwen Slambon! cx-vagabond te Konstanlinopel en nu hond van wecldc te Parijs. Met groolo pleglighoden heeft den 3 dezer to Stokholm de krooning plaats gcliad van L. M. koning Ear el XV cn II. M. do koningin WHbelmina Frcdci'ica Alexandra Anna Louisa (prinscs der VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1