N°. 33£. Woensdag 9 Mei 1800. 7e. Jaarg. Nieuwstijcling en. Dit Weekblad tvordl el/cen Woenidag-morgen uitgegeven big C. W. Overbeeke te Neuzen. De prijs is 80 cents in de dric maanden cn franco per Post 95 cents. Men abonneerl zich bij alle BoekhandelarenPostdirecleuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uilgever in le zenden uiterlij/c Dingsdag, des namiddags ten 4 ure j de prijs van 1 tot 4 r eg els is 40 cents, voor el/cen regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elkc plaalsing. Door gedepnteerdo slaten van Zeeland is hot volgemie bepaald 1. Dul het,, voor de aanstaande lenloonstel- ling 'van de Maalschappij ter bevordering van landl)Ouw en veeteelt welke op den 5 cn 6 Junij eerslkomendo to Hulst zal gehouden wor- den, beslemde vee vrij en onverlol derwaarts over de veren in deze provincio zal mogen ver- voerd worden met een bewijs van den burge- meester dor gemeente in deze provincio alwaar de eigenaar of gebruiker woohachtig is vvaar- tiiI blijkt dat hel bewusle vce aldaar le hnis behoort en werkelijk voor die tentoonslelling beslemd is 2. dal het alzoo aangebragte veo terslond na de aankomst to IIu 1st door den provincialcn veearts dor 2de klasse den heer C. Kegelaer zal worden onderzochten dat door dozen voor elk sluk vee dat door hem gezond wordt be- vonden eeno verklaring deswege aan den eige naar of bruiker zal worden uitgereikt, volgens hel voorgeschrevone model zullendo zoodanig gezond verklaard veo alleen met andcr in aan- raking mogen worden gebragt lerwijl daaren- tegen hel vee helwelk ziek zal bevonden worden dadelijk in eenen volkomen staal van afzondo- ring zal moeten gehouden worden, en geheel aan do bepalingen van hot reglement lot voor- koming van de verspreiding dcr longziekte on- derworpen zal zijn 3. dat na den afloop der veeschouwinghet bcdoelde veo voorzien van het gemelde gezond- heidsbewijs wederom zonder aan eenige verdere formaliteiten onderworpen to zijn naar alle gedeelten dezer provincio zal mogen worden vervoerd 4. dal het gemelde gezondheidsbewijs lot hel voorgeslelde doel echler niol langer dan vijf dagen le rekonen van den dag der voorschre- vene tentoonslelling, en milsdien slechts tot en met den 11 Junij zal geldig zijn. De inspectie van de in deze provincie zich bevindende verlofgangers van de nalionale mi- litie om het even uit welko provincio zij af- komstig zijn en dio betreflen zal al do milicicns- verlofgangers der liglingen van 1856 en 1857, en van de ligting van 1858 de miliciensdio vo6r den 1 April jl, in het genol van groot verlof zijn gcsleld zal plaats hebhen in de militio-kanlons van Zeeuwsch-VIaanderenals volgtin het 9de te Sluis den 30 Mei om 11 ure; in hel lOde te IJzendijke den 28 dito om 10 ure; in het llde, le Axel den 25 dito om 10 ure; en in hel 12do, te Hulst den 24 dito om 10 ure. Neuzen2 Mei. Bij de op heden alhier plaats gehad hebbendo voorjaars paarden- en veemarktzijn de volgende premien ten deelo gevallen cn uitgereiktals aan Aarn. de Feijler landbouwer le Neuzon voor het groolste ge- tal paarden en levens voor het schoonste paard E. J. Levi, vleeschhouwer to Neuzen voor het groolste getal rundvee en tevons voor het schoonste stuk rundveeOlivier van Dammekoopman te Neuzen voor het groolste getal varkensen van Osvleeschhouwer te Vlissingen voor het verst aangebragte vee. Do aanvoer bedroeg 56 sluks rundvee, 11 paarden en 48 varkens. Oostburg28 April. Heden is in het schoollokaal alhier de eerslo algemeene verga- dering gehouden van de hoofd- en hulponder- wijzers in Zeelands vijfdo schooldislrict onder de leiding van den nieuw benoemden school- opziener den heer hi. Q. Janssen. Deze fees- telijke zamenkomstwelke tot aller genoegen is afgeloopon zal voorzeker lang in aangename hcrinnering blijven. Zaamslag'. Bij de jaarlijkscho rekening van den Grooten lluijssenspolder in deze gemeente, op den 26 April jl. alhier gedaan zijn door de ingeianden van dezen polder do volgende be- sluiten bij acclamatie, genomcn 1.° hel be- grinden van den dijk en de polderslraatvan den Reuzenhock tot den dijk van den KJeinen Huijssenspolder waartoe de Eendragt- en Kleine Huijssenspoldersgedurende 12 jaren jaarlijks 40 cents per bunder zullen bijdragen 2.° het begrinden van de dwarsche polderslraat, van de landen van Jac. van Laare Riemens lot den dam van de hofslede van Jacobus de Moor. Het begrinden dezer beido wegen is begroot te za- men op /'6900 welke sotn in 23 jaren tijds zal afgelcgd worden met f 300 'sjaars. Men twij- fclt niet of er zal weldra met deze begrinding eenen aanvang gemaakl worden. Bij de II. zalurdag ter provinciate grifTie le Middelburg, plaats gehad hebbendo herbe- steding, van het driejarig ondcrhoud van het kanaal van Sluis naar Brugge op Nederlandsch grondgebied is aannemer geworden de heer A. E Stubbete Sas-van-Gentvoor f 1844. Ingevolgo het bepaalde in de besluurs- vergadering, den 28 April jl. gehouden, zal de algemeene vergadering der geweslelijke ver- eenigingZeeland, van het Nederlandsch on- derwijzers-gonoolschap plaats hebben op woens dag 30 Mei, des voormiddags ten 11 ure, le Middelburg, waarbij de openingsrede is opge- dragen aan den heer J. RcijersJCz. onder- wijzer te IJzendijke. Te Melissautop hel eiland Overflakkee is eene hofslede afgebrand waarbij 12 paarden en 28 stuks hoornvee omkwamen. Er bestaal vermoeden van kwaadwilligheid. Ook te Barendrecht heeft don 1 dezer een vreesselijko brand gewoed waardoor 11 huis- gezinnen van huisdak zijn beroofd. Rotterdam lelde op 31 December 11. 106,458 zielen waarvan 61,086 tot de Nederduitsch Her- vormden en 52,298 lot do Roomsch-Katholijkcn behoorden. Zoowel Amsterdam als ons geheelo vader- land heeft een groot verlies goleden door het overlijdcnin 62jarigen ouderdomvan den heer mr. Isaac da Costa, op 28 April jl. die, gelijk bekend is, onder onze dichters van don latcren tijd eene eersto plaats bekleedde. Men spreekt veel van herstellingen van sleraroeloosheid" door het rooken van eene sigaar. Eene zoodanige gelukkige genezing heeft ook te Meppel plaats gehad. De vrouw van W. S. was sedert 8 maanden slemmeloos" en kon niet het minste geluid voortbrengen. Zij beslool daarom ook een sigaar le rooken wordt daarvan wel is waar natuurlijk iets bedwelmd maar na het rooken had zij hare stem herkre- gen en spreekt lhans even als vroegcr holder en duidelijk. Van A. van den Brinkin do gemeente Kamperveen (Overijssel) zijn in de laalslvorigo week drie dochlers overleden. Den 25 April verloor hij er eene van 17 jaren en eene die in hel huwelijk zou treden en reeds bruid vvas van 20 jaren terwijl zaturdag daaraanvolgendo zijne 23jarige dochter overleed. Op d en 16 dezer zal in het ministerie der financien te Brussel de aanbesleding plaats heb ben van 25,000 kilos kopervoor het slaan van nieuwe Belgische koperen munt. Men leestin den EecloonaerVdor eonigon tijd ondervond men in Belgie een groot gebrek aan centendaar men die naar Holland uit- voerde met eeno winst van zes percent. Thans echter keeren die centen in menigle naar Belgio lerug ten gevolge van eene waarsehu wing der Nederlandsche regering,zoodat zij nu bij den klein- handel hier in grooten overvloed circuleren." Bij besluit van koning Leopold, van 22 April II.is aan de gemeente Evergem een subsidie van 8692 francs verleend om haar gedeellelijk de kosten te lielpen betalen voor het leggen van eenen kassei-wegbeslemd om de wegen van Gentnaar Brugge en van Gent naarBouchaute alsook de vaarlen van Gent naar Neuzen en van Gent naar Brugge te verbinden met den ijzercn wegwelken men bezig is to leggen van Eecloo naar Gent. De slad Brugge die lhans met Nederland langs Sluis door middel van eeno sloomvaart- dienst verbonden is, zal weldra ook eene stoom- vaart erlangen op Gent, met twee sloomschcpcn die dagelijks hcen en wedr tusschen Brugge en Gent zullen varen. Men zegt dat de graaf van Vlaanderen voor- nemons is het prachtige kasteel van Wanneghem- Lede bij Oudenaerde aan le koopen om daar zijn zomerverblijf te vesligen. Wanneghem is op slechts cen uur afstands gelegcn van Peteghem de luslplaats van de Merovingische koningen en vervolgens van de graven van Vlaanderen. In de Xlllde eeuw wcrd hun kasteel veranderd in een kloosler van de St.-Urbanus-orde. Hel is legenvioordig niets dan eene ruine. Te Luik zal een standbeeld voor Karcl den Groole worden opgerigl. De beeldhouwer Logette le Namen verle- den maandag avond overreden zijnde wcrd van onder het rijluig genomen met eene breuk aan zijn houten been. Dit doet gedenken aan den maarschalk van Rantzauwien op het slagveld een been afgeschoten werd. Spoedig cen doctor!" riepen de ofTicieren. «Toch neen," arilwoorddede veldheer«'liseen tim- merman die hier le pas komt." Inderdaad ook hij had slechts een houten been verloren. Door M. Maris, een Nederlandcr isnaar men verneemtdezer dagen aan het Belgisch gouvernement een plan voorgedragen tot koloni- salie in eene uilgestrekle landstreek gelegen in Zuid-Afrikaeen weinig boven Port-Natal. De grond moet er zeer vruchtbaar zijn. In het laatsto nommer van VIllustration komt eene afbeelding voor van do stoomboot waarmede onlangs door den heer J. van der Maadente Amsterdam, eene groole bezending boomen en planlcn ter aanplanling in hel Bois de Bologne do Champs dlysfies en andere wan- delplaatsen binnendoor naar Parijs zijn vervoerd. De reis is zeer gelukkig volbragt75 sluizen moest de boot passerenwaarvan 70 tusschen Gent en Parijs. Onlangs is een paarlje in een gestichl to Bayonno opgenomen. De man was volgens zijn doopcedul 108 en de vrouw 107 jaren oud. Beide zijn nog kras en in hel voile bezit hun- ner geestvermogens. Eene vrouw to Toulouse die haar brood verdiende door het verkoopen van gekookte rijst aan de arbeidende klasseis door eeno aanzien- lijke dame op haar doodbed voor haar kind er- kend en heeft eeno nalalonschap ontvangen van 150,000 francs. Zaturdag 11. werd haar dit bekend gemaaktterwijl zij bezig was rijst to verkoopen zij heeft daarna hare koopwaar gratis aan hare kalanlen uitgcdecld. Men leest in den Courrier de Lyon: «Mo- vrouw C. weduwe van eenen offieier had zich na den dood haars mansbij hare ouders to Lyon govesligd. Zij werd door verscheideno personen ten huwelijk aangezocht. Onlangs had zij al die prelendenten op zekere villa vereenigd hun verklarendo, dat zij slechts hare hand zou schenken aan dien hunner, welke er in zou loestemmen een horlogieop eenen af- stand van twintig stappen in de hand le hou- denhetwelk zij alsdan met een pi&loolschot zou verbrijzelen. Van do zeven was er slechts een, een klerk van een voornaam handelhuis die de proef durfde onderstaan. Hij werd op den afstand van 20 stappen gcplaatsl en wachlle mocdig het schot van mevrouw C. af. Hel horlogie werd gemist door do bevallige weduwe welko harcn arm voeldo sidderen door eene onlroe- ring welko men gemakkelijk kan begrypen doch de gelukkige klerk had zijn doel bereikt. Zijne huwclijksafkondiging zal in de aanstaande week plaats hebben." in het begin van de maand Julij aanstaande zal in Engeland een groote vvedstrijd van scherp- schutters gehouden worden aan welken schut- lers van alle volken zullen kunnen deelnemen. Behalve prijzen van 20, 30, 40 en 50 p. sterl. zijn door den prins-gemaal en door de koningin prijzen van 100 en van 250 p. sterl. uitgeloofd. Om den door II. M. uitgoloofden prijs zal ge- scholen worden op afstanden van 800, 900 en 1000 yardsdaarbij zullen alleen mogen medo- dingen de schutlerswelke bij hel schielon op korlero afstanden do prijzen behaald hebben. Naar luid van particuliere correspondenlien uit Rome, van 28 Aprilwordt geroeld dat da echlgenoot van den generaal de Lamoriciere door den Paus ten gehoore ontvangen en met da hoogsle onderscheiding is bejegend. Z. H. heeft haar in persoon door het vaticaan geleid en haar de merkwaardigheden van het gebouw doenop- merken. In de Pauselijke bibliolhock heeft hij haar uitgenoodigd om plaats te nemen op den zelelwelke laalslelijk door hem aan eene ko ningin was aangeboden. VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1