W°. 331. Woensdag 2 Mei 18IIO. 7e. Jaarg. Nieuwstijdingen Dit Weekblad wordl elken Woensdag-morgen uilgegeven bij C. W. Overbeeke te Neuzen. De prijs is 80 cents m de dne magndgn csfranco per Post 93 cents Men abonneert zich bij alle BoekhandelarenPostdirecleuren en Brievenbushmidcrs. Adverlenlien gelieve men nan den Uitgever mtezenden uiterlijlc Dingsdag des namiddags ten 4 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behake 36 cents zegelrcgl voor elke plantsing. L. M. heeft benoemd lot burgemeester der gemeerjle Breskensde heer P. Jvan Santcn. Bij Z. M. besluil is, op vcrzoek eervol ont- slag verleend aan den heer M. Verplancketo Bie°rvliet, als dijkgraaf der Watering van de ver- ecnigde polders der siuis le Biervliet. Bij heschikking van Z. Exc. den minister van binnenlandsche zaken dd. 24 Maarl jl. is aan den heer F. Corvilain le Antwerpen vcr- gnnr.ing verleend voor eene schroefstooinbool- diensl "van Belgie naar Dordrecht en Rotter dam hetzij van Gent door hel kanaal van Neuzen langs Vlissingen hetzij van Antwerpen, via Bath, langs de Oosler-Schelde. Hock27 April Bij de aanbesleding op heden van hel bouvven eener raadzaal op- en het doen van eenige vernieuwingen en her- stellingen aan hel gemecntehnis alhier is daar- van aannemer geworden den heer L, Nijssen mr. limmerman alhier voor eene som van [796. Hel intrekkcn van de vergunning aan de Gebroeders Stubbeexpeditenrs to Sas-van-Gent verloend voor eene wagendienst lusschen Neuzen en Gent, waarvan wlj in ons vorig no. borigt gaven is, naar wij vernemen gescliied op ver zoek van do ondernemers zelven bepaaldelijk uil hoofde van eene te vervvachlen dagelijkscho schroefsloomhootdienst lusschen de gemelde plaatsen. Den 27 April jl. had te Middelburg de aanbesleding plaats van hel versterken der bazalt- iiiiiren in de schulkolk dor weslsluis le Neuzen. Daar van is aannemer geworden de heer J. Ver- kuijl Quakkelaarte Vlissingen, voor f 20,700. Op den 5 dezer zal le Middelburg eene herbesleding plaats hebben van het driejarig onderhoud van hel kanaal van Sluis naar Brugge op Nederlandsch grondgebied zijnde de vorige besleding op grond van de zeer hoogo aanne- mingssom afgekeurd. Als een bcwijs dal in do Alblasserwaard of zoogcnaamde Lagenwaard de landerijen lot eenen zeer hoogen prijs gestegen zijn kan men melden dat in do verleden week 17 bunders bouw- en wei- land bij eene publieke verkooping zijn verkochl geworden tegen j 1300 per bunder en 10 bunders bouw- en weiland tegen den uilerinate hoogen prijs van 3000 per bunder zoodat deze 10 bun ders lolaal hebben opgebragl de enorine som van f 30,000. Treurig is hel in Vricsland met de koorts- lijders gesteld. Velen bij wie men hoopte dat zij ten verleden jare had uitgewoedworden er nu weder door aangetast. Uit goede bron verzekerl men dat de onlangs te Brussel overledcno Jacob Dicderich Emanuel baron van Brienen de volgende hoogst belangrijke legalen in zijn testament heeft ver- maakt 50^000 aan het Roomsch-Katholijk armen-kantoor /"SO,000 aan het Roomsch- Katholijk maagden-huis 50,000 aan het ge- stichl in de Kalvcrslraal van de Heilige Ursula en Joannesf 100,000 aan het jongens-huis f 100,000 aan do algemeene armenalien le Amsterdam; 250,000 om le strekken lot het oprigten van een arme vrouwen- en mannen- huiswaarvoor hel lerrein in de Plantage, vroeger genaamd de Fransche luin is aangekocht geworden. Zondag 11. werd le Maastricht in eene der Roomsch-Kalholijke kerken een kind gedoopt, geboren zonder armen en beenen alleen aan do slompjes der armen bevindt zich icts het- welk eenigzins de vorm van vingertjes heeft. Deze misgeboorte schijnt ovcrigens gezond van geslel le zijn. De ouders zijn geringe lieden welke verscheidene welgeschapene kinderen hebben. In de Wekker, no. 17, van jl. vrijdag, wordt het volgende tweetal opmerkingen ge- maakt, welke wel verdienen ontler de algemeene aandacht gebragl le worden. Vooreerst«de wet op het onderwijs is nu reeds sederl 1858 als wot ingevoerd en nog zijn er gemeenlen waar in facto geene schoolcommissien zijn welke men toch als zoodanig niet kan aanmer- ken zoolang zij den eed (volg. art. 61) niet gedaan hebben. Wat moel het gouvernement in dezen doen Hun lot den eed verpllglen of hen uil hunne belrekking ontslaan Ten tweedc «fIoe stellen hel burgemeester en wel- houders die weigerachtig zijn den voorgeschreven 6ed le doen Mogen zij dan wel scholen bo- zoeken of verslagen overde scholen opzenden Of blijven zij in dal alios ook weigerachtig? Z6o wordt toch do wet niet ovcral behoorlijk uitgevoerd Volgens berigten van Bafavia 9 Maart zijn de aangelegenheden van Boni zoo good als verefTend le beschouwen. Te Banjermassing stonden de zaken nog niet gunstig onderschei- dene bloedige schermulselingen hebben lusschen de troepen en den vijand plaats gehad. De op- roerlingen verdedigden zich met verwoedheid. Met den 1 dezer verlrekt den eerslen trein van Gent naar Mechelen langs Dendermondo in plaats van 5 ure 15 min.alsnu 's morgens ten 5 ure. Op donderdag den 3 dezer zal te St.-Niko- laas de gewone jaarlijksche zomer-jaar-, paarden- cn veemarkl plaats hebben, waarbij lalrijke premicn zullen uilgereikt worden. Te Antwerpen zijn weder 200 Duitsche landvcrhuizers aangekomen om zich naar hun nieuw vaderland in to schepen. De bevolking van de stad Brussel met hare voorstedenbeloopl thans 231,043 inge- zetenen. Brussel tell er 163,499 lxelles 19,302 St.-Jan-Molenbeek 18,065 St.-Joos-len-Noode 18,202 en Schacrbeek 11,975. Eene groote godsdienstige plegligheid zal den 15 July aanstaande plaats hebben to Alrecht tor gelegenheid van do zaligverklaring van Bene- dictus Josephus Labre, geboren to Boulogne- op-Zee eene stad in het bisdom Alrecht. Meer dan 25 aarlsbisschoppen en bisschoppen zullen de processie bijwonen welke zal ingerigl worden ler eere van hem die zulk een volmaakt voorbeeld van oolmoedighcid en christelijke armoede was. Do H.-Ew. bisschoppen van Belgie zijn bereids tot dit godsdienstig feest uitgenoodigd. Te Laon in Frankrijk is een booswichl aangehouden, onder beschuldiging van zijne vijf eigene kinderen le hebben vermoord. De nieuwe Parijsche mode, door welke de crinolines radicaal zullen afgeschaft worden schijnt een ander kwaad le zullen aanbrengen. Trouwens de gouden parures gouden slofTen gouden linten gouden sluijers gouden gordels lot met goud geborduurde handschoenen en kou- sen en vooral veel gouden bloemen zul len de beurs golden NVal belreft de dieven die zich lot hiertoo bevredigd hebben met het stolen van de kleinoodien der dames, deze zullen nu voortaan welligt de dames zelven gaan stelen. In de omslreken van Waldcnburgin Duilschland is dezer dagen het zeldzame ver- schijnscl waargenomendal eene onwcerswolk in haren ganschen omvang onlvlamde en eenen zoo slerken zwavclgeur verspreidde dat de vo- gels dood uit de luchl vielen en onderscheidene personen bewusleloos werden. Van hel eiland Riigen in de Ooslzee, wordt gemeld dal do haringvangst op de kus- len van hetzelve zoo overvloedig is, dat de visch buna geen geld meer waardig wordt bevonden. Zoo ook schrijfl men uit Danlzig daldezalin- vangstop de Weichsel allergunsligsl mag heelen. Volgens tijdingen uit den Kerkelijken Staat moet de ellende te Rome groot zijnen zou de Paus 60,000 kroonen bij wijze van voor- schotbeschikbaar gesteld hebben om de be- hoeftige klasse te gemoel te komen en haarhet brood tot goedkooper prijzen te verschaiTen. Ordangs is gemeld dat de geestelijke Felelti te Bologna was gevangen genomen en voor den regler gelrokken wegens het rooven van den jongen Morlara. Dit feit wordt be- vestigd. Met openbaar minislerie heeft tegen dien geestelijke gevangenisstraf geeischt, we gens het wiilekeurig opligten en in verzekcrde bewaring houden van dat kind. Do regtbank heeft echler pater Felelti vrijgesprokcn bij ge- brek aan bewijsen nadat zijn verdediger had aangevoerddal hij do bevelen van zijne be- voegde overhelilte weten hel H. Oflicic to Rome, sliplelijk had gevolgd. Uit ofliciele opgaven is gehleken dal de bevolking van Pruissen sederl 1820 tot en met 1858, van 11 tot 18 millioenen is aangegroeid. 1Volgens een stalisliek der ongelukken door de crinolinen veroorzaakt blijkt dat in Duitsch- land alleen het gelal daarvan 157 is; de meesto hadden den dood der personen ten gevolge. Het groolsle gedeelte is onlslaan door vuur het daarop volgende grootste aantal is veroor zaakt door rijluigen en machines, waaraan de slagtoflers dezer ongelukkige mode bleven hangen. Hoe groot het aantal der geringe verwondingen is wordt niet opgegeven. De bevolking van het nieuwe Ilaliaanscho koningrijk helwelk nu onder het bestuur staat van koning Victor Emmanuel, beval, na aftrek van Savoyo en Nizza omslreeks 11,250,000 inwoners. Uit Ierland vertrekken dezer dagen weder zeer vele landverhuizers naar Noord-Amerika. Groote armoede en gebrek in vele streken van dat land heerschende ten gevolge van den Ian- gen duur van het winter-wederwaardoor do prijzen der levensmiddelen aanmerkelijk gestegen zijn nopen lot hel vertrekken naar een ander werelddeel. To Torpuay, in Engeland is eene jongo dame na het des vereischle examen behoorlijk te hebben afgelegdtot geemploijeerde op het postkantoor aldaar aangcslcld. De vrijwillige dienstneming en de krijgs- zuchlige stemming der Engelschen neeml steeds toe. Zoo is te Kirkaldz een korps vrijwilligers opgerigt,bestaande uil 130knapen van 10—15jaar. Dezor dagen is op de Hasselbury-hoeva in Somerselhize (Engeland) met goed gevolg eene proef genomen met eenen sloomploeg. Acht acres zware grond worden daarmedo in e^nen dag omgeploegd. Om hetzelfde resultaat te ver- krijgenzou men 40 paarden hebben noodig gehad waarvan de koslen zouden geweest zijn 12 shilling per acre, in plaats van 6, zooals met den sloomploeg. Tijdingen uit Rusland houden in dat de winter dit jaar ook aldaar ongemeen streng is geweestzoodat men niet weinig personen dood- gevroren heeft gevonden. Hel verblijf van den herlog van Brabant le Konstantinopel zal den sultan eenige millioenen kostcn. De Ilaliaansche bankelbakker Vallauri die het eten voor den herlog bezorgtonl- vangl voor elken dag 80,000 piasters of cnge- veer f9000. Dagbladen van New-York deelen een brief mede ten jare 1857 door lord Macaulay aan een zijner vrienden in Noord-Amerika geschrevenen waarin hij zich overde toekomst der Vereenigde Slulen alles behalve hoopvol uillaat«Sederl lang, schrijfl de beroemde geleerde enslaatsman onder anderen ben ik overtuigd dat zuiver dcmocra- lische insleliingen vroeger of later de vrijheid of de beschaviug of wel beido le gronde rigten moelen. In digt bevolkle landen van Europa zouden de gevolgen zich bijna oogenblikkelijk vertoonen. De nieuwere lolgevallen van Frank rijk leveren daarvan hel bewijs op. Amerika zal deze ondervinding eerst later opdoen dewijl het nu nog schraal bevolkt is. Maar bereikl zijno bevolking eerst de hoogte der Engelsche waar de daggelden aan cb en vloed onderhevig zijn waar de daglooner van tijd tot tijd met gebrek le kampen heeft eerst dan zal de waarde uwer democrutische insleliingen de proef moelen door- staan. Nood en ellende maken den arbeider altijd twislgierig en in zoodanige lijden leent hij gaarno hel oor aan volksopruijersdie hem verlellen hoe onbillijk het is dat zij gebrek lijden terwijl er millionaire op de wereld bestaan. Zoo ge- beurt hel van tijd lot tijd in Engeland maar dewijl dit land door de beschaafde klassen ge- regeerd wordt, dreigt ons van deze voorby- gaande tijdperken van misnoegen geen ernstig gevaar. Gematigde raadgevingen oefonen hare goede working uit en de slechte tijd gaat voorbij. Maar als eenmaal uwe vvelgevende vergadering door hongerige arbeiders verkozen wordl staat hel dan niet vast dal de gematigden overal voor de demagogen zullen moeten ondcrdoen Dan zal uw geineenebesl 6f do buil van een Cesar of Napoleon of van eene barbaarsche re-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1