W°. 330. Woensdag 25 April 1860. 7e. Jaarg. Ingezonden Stukken Nieuwstijdingen. Dit Wcekblad wordt ellcen Woensdag-morgen uitgegeven bij G. W. Overbgeke teNeuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 9a cents. Men abonneerl zich bij alle BoekhandelarenPosldirecteuren en Brievenbushouders.Adverlentien (/eheve men aan den Uilgever intezenden ukerlijk Dingsdag, des namiddags ten 4 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaalsing. Stoppeldijk, 19 April. Heden is alliicr aanbcsleed den opbouw eencr nieuwe Roomsch-Kalholijke kerk lo plaatsen bij hel gehucht Rapenburg, waarvan aannemcr is gevvorden de beer Bleijenberghle Sl.-Jan- sleen voor eeno som van /"6145. Naar men opgemerkl heefl waren niet alle gegadigden levreden over de handelwijze der kerkfabriek die in haar beslek le kennen had gegeven le zullcn aanbesleden hel houwen van eene kerk en loren met bijlevering van alle daarloe noodige bouwsloffen doch nu alleen het arbeidsloon besleedde waardoor do moeilo en koslen door sommigen aangewend nullcloos wer- den. Naar men meenl zou in deze zaak hel bclang van een bijzonder persoon voornamelijk liovordcrd zijn In de drie eersle maanden van dil jaar hebben de rijksmiddelen opgebragt 14,161,498. In dezelfde maanden van 1859 was do opbrengst 13,839,273. De Isle lnilenanl der mar£chaussee J. den Haan is tijdelijk van Grave naar Sas-van-Genl verplaalst, ten einde hel bevel over de brigades in Zeeland op zich le nemen. Met den 1 Mei aanslaande zal het male- rieel der arlillerie, aanwezig le Ellevvoulsdijk onder toezigt gesteld worden van den kommande- renden ofJicier der arlillerie le Bergen-op-Zoom. Bij beschikking van den minister van bin- nenlandscho zaken van den 14 dezer is de ver- gunning, aan de gebroeders Slubbe expediteurs te Sas-van-Genl, verleend voor een wagendienst tusschen Neuzcn en Gent, ingelrokken. Naar men meldtis lhans aan de Ivveede kamer der staten-generaal een onlwerp van wet ingediend strekkende om voor rekening van den staat spoorwegenaan te leggen waaronder ook een van Rosendaallangs Bergen-op-Zoom Goes, Middelburg tol Viissingen). Jaarlijks zoude voor den aanleg daarvan ten minsle f 10,000,000 op de staalsbegrooting worden uitgetrokken. Men verzekertdat Z. E. de minister van financien een tweeledig onlwerp, len einde de gemeenlen in hare geldmiddelen to gemoel le komen in gereedheid en ter kennis heefl ge- bragl van 's konings commissarissen in de provin cial ten einde te vernemen in hoeverre de daarin voorgedragene bepalingen worden geachl inel de belangen dezer gemeenlen overeen le slemmen. AYuzen19 April. Bij do aanbesleding op heden alhier van wego dc genie gehouden is perceel 1 het eenjarig onderhoud van met- sel- en timmerwerkenaangenomen door den heer J. Baden, te Veere, voor /'3860; perceel 2, idem onderhoud der aardevverken en beplantingen door den heer II. de Bruine le Neuzen voor /^SO, en perceel 5 idem onderhoud der zeeweringen door den heer D. Meeusenle Zaamslag voor f 4360. Axel, 21 April. Heden hield de districts— afdeeling: Ooslel. Zeeuwsch-Vlaanderen van het Nedcrl. ondcrw. genoolschapin het schoollo- kaal alhier, hare eersle algemeene vergadering dezes jaars. De bijeenkomst door den onderwijzer van der Baanvan Zaamslag, a Is voorzilier met eene gepasle loespraak geopend zijnde werd na de behandeling van de aan de ordo zijnde werkzaamhedenhel besluit genomen lot het openen van eenen wedstrijd tusschen de huip- onderwijzersvoor zooveel deze leden zijn der gewestelijke vereeniging Zeeland, in het teo- kenen eener aardrijkskundige kaart van Europa van eene bepaalde grooltemet uitloving van eenen prijs van f 7 aan den inzender der best gekeurde kaart, onder voorbehoud van aan hemdie het naast daarbij mogte komen nog een accessit van f 3 uit te reiken. Hulst 24 April. Naar men verneeml zullen de algemeene vergadering en de tentoonstelling der Maatschappij lot bevordering van landbouw en veeleell in Zeeland alhier worden gehouden op den 5 en 6 Junij aanslaande; lerwijl men alsdan ook voornemens isop den volgenden dagdonderdag 7 Junij alhier een luisterrijk festival lo doen plaats hebben, waarvoor velo loebereidselen worden gemaakt, en een 50tal muzijkgezelschappen zijn uitgenoodigd. Stoppeldijk, 21 April. Bij de aanbe sleding van eene nieuwe Roomsch-Kalholijke kerk en toren le Rapenburg, in deze geineente welke op den 19 dezer heeft'plaats gehad is gebleken de laagsle inschrijver te zijn geweest do heer J. F. Bleijenberghle St.-Jansleen aan wien hel werk is gegund voor eene som van f 6145 zonder bijlevering van materialen. Uit Sluis wordt berigt, dat door do slem- hebbende ingelanden van den polder Beweslen- Eede benoorden St.-Pietersdijk in hunno ver gadering van 13 dezer beslotcn is aan do sloom- bootonderneming van Sluis op Brugge een subsidie van 200 francs le verleenenzoodra de dienst een jaar in werking zal geweest zijn. Als eene bijzonderheid wordt uit Middelburg geschreven, dat burgemeesler en welhouders aldaar aan den raad hebben voorgesleld aan de grafdelvers aldaar eene gratificatie van f%5 per hoofd toe le kennendewijl hunne inkomslen sedert 18381858 gedurig afnamen en in het afgeloopen jaar door den overigens zeer ge- wenschlen bijzonder gunstigen gezondheidstoe- stand hun inkomen zoo belangrijk minder is geweestdat het geen bestaan meer oplevert. Te Arnemuiden is zaturdag een treurig berigt ontvangen. De vischschuil de Morqenster gezagvoerder Joos van Belsenwelke v66r 14 dagen van daar ter vischvangst was afgevaren, iszoo als men thans met genoegzame zeker- heid hoortmet de geheele bemanning in de golven omgekomen. Volgens mededeeling van den schipper eener Hollandsche sloep was het vaartuig donderdag namiddag omslreeks 4 uren tusschen Weslkapelle en Domburg bij bevigen wind, vergezeld van een zwarc bagelbuiplot— seling in de diepte verdwenen althans die schip per die zich op betrekkelijk korten afstand van de Morgensler bevond kon bij het opklaren der bui geen spoor meer van hem onlwaren. Waar- schijnlijk zullen de ontzettende hooge zeecn nabij de banker) het vaartuig verzwolgen hebben. Vijf bravo huisvaders met name de schipper Joos en zijn broeder Daniel van Belsen Boude- wijn SchroeversDaniel Grootjans en Adriaan Meulmeesterverloren bij deze ramp alzoo plot- seling hun leven en lalen even zoo vele weduwen met een gezamenlijk tal van tien kiuderen in hulpbehoevemlen loestand achter. Bij de jongsl afgeloopen verkiezing van een lid der provinciale stalen van Gelderland hebben te Velp eenige belreurenswaardige voorvallen plaats gegrepen waaromlrent thans le Arnhern een regterlijk onderzoek hangende is. Volgens hctgeen verhaald wordt, zouden eenaanlal kiezers uit Rheden zich door een rondreizend persoon hebben lalen overhalen om elk tegen beluling van een gulden, hunne slcm op een weinig aan- spraak hebbenden kandidaal van hooge geboorte uit te brengen. Eenige kiezers ecbter moelen later dieri naam doorgeschrapl en een ander ge- stemd hebben lerwijl zij de onlvangene guldens aan den armen zouden hebben gegeven. De feeslen zijn te Ruine (Drenthe) treurig afgeloopen. Op Goeden Vrijdag heeft zekero jongen een ander met een mes eene snede aan den hals loegebrngt en op Paasch-tnaaridag beet een knaap een anderen in 't oor alsof 'teen Paasch-ei was. De policie maakle van hand- en mondgreep proces-verbaal op. In den nacht van don 21 dezer is te Gro- ningen eene bakkerij afgebrand waar bij de vader van den bewoner een grijsaard van 75 jaren en een zoonlje van 11 jarcn zijn omgekomen. Een geloofvvaardig persoon die uit de Rijn- slreken le 's Hage is aangekomon deelt mede «dat hel land van Fransche (Srnissaires krioelt dat de gisting er groot is en men van niets anders spreekl dan van de op handen zijnde aanhechling bij Frankrijk. In kofiijhuizen en andere publieke plaalsen worden weddingschap- pen soms tol aanzienlijk bedrag aangegaan dat Rijn-Pruissen binnen twee jaren Fransch zal zijn." Uif Gent wordt berigt, dat gedurende het jaar lS60de waleren noch van de Neuzensche noch van de Brugsche vaart, laag zullen ge- trokken worden. In het belang van den koop- liandel zoude er alzoo geene slremming der scheepvaart plaats hebben, gelijk men aanvan- kelijk had gemeend dat voor de werkzaamheden aan die beide kanalen zou vereischf zijn geworden. Onder de stukken gevoegd bij het onlangs in Belgie ingediende wets-onlwerp lot afschafling der oclrooijen kornt eene curieuse label voor, opgevende den middenstaat van het verbruik van wijn bier suiker en sterke dranken per inwoner en per jaar. Daaruit blijkt dat men te Anlwerpen 4,50 liters wijn per inwoner drinkt le Mechelen 3,02 Brussel 6,96; Korlrijk 1,45; Gent 3 41, Luik7,89; Charleroi 8,91 en Door- nik 6,20. De slad welke hel meesl van den wijngaard houdt, is Bergen in Henegouwen waar het verbruik per ingezeten tot 15,41 liters heloopl. Het minst wordt er wijn gedronken le Ghcelde stad der gekken waar het gebruik zich slechts lot 0,80 liters bepaalt. Te Turnhout drinkt men het minst bier, n. I. 27 liters per inwoner; dan volgen Gheel Stavelot en Meenen. Bergen in Henegouwen verbruikt 236 liters bier per man en Frameries niet minder dan 327. Dagelijks komen te Anlwerpen aardewer- kersaan, meestal uit Vlaanderenten einde gebczigd te worden aan de vergroolings- en versler kings werk en aldaar. Rondom die slad beginnen de werkzaamheden alreeds levendig lo worden. Te Auslruweel zijn reeds ongeveer 400 burgerlijke werklieden bezig. le Anlwerpen heeft zich een geval van schijndood voorgedaan. Een bewoner der Peer- denwei was geslorven naar men meendeen reeds had men beschikkingen gemaakt voor de begrafenisloen men gewaar werd, dat er nog leven in den schijndoode was. Men twijfelt er niet aan, of hij zal nog kunnen gered worden. Van eene clericale zijde wordt in Belgie de aandachl gevestigd op de beraadslaging welke laatstelijk in het wetgevend ligchaam le Parijs over de Ilaliaansche aangelegenhedcn is gevoerd. Daarbij wordt aangemerkl, dat do gesprokene woorden hoogsl gewiglig zijn ge weest aangezien daarbij gebleken isdat de keizer tvenschldat het wereldlijk gezag van den Paus zal worden geeerbiedigd. De keizer die 100,000 man over bad voor koning Victor Emmanuel, heeft voor den Paus alzoo niets anders over dan een wensch. Het clericale Journaal de Bruxelles ver- kondigtdat D/apoleon en de Engclsche bewinds- Iieden thans schaakspelen op het groote Euro- pesche bord. Eapoleon heeft reeds Savoye Nice en Villafranca gedekt, en zijno pionnen gezet opMenlone, Rochebrune en Monaco. Engeland heeft zijn sluk geplaalst op Siciliedoch heeft het nog niet met de hand losgelalen. Men verzekertdat de keizer der Fran- schen onlangs zou hebben verklaard dat bij hem het denkbeeld was opgekomen om al de accijnsen en de meesle indirecto belastingen af te schaffen en deze te doen vervangen door eene belas'.ing op hel overlijden derwijze dat aan den staat in elk geval en van elke nala- lenschapeen kindsgedeelle zoude ioekomen en bij het overlijden ab inlestato geheel het bedrag. De nieuwe mode, dio thans lo Parijs in zwang komten naluurlijk door de vrouwen en dochlers in alle beschaafdo landen zal nage- volgd wordenis in staat om alle mans en huisvaders in 6 wcken lijds grijs te maken in 6 maanden bankroet en binnen een jaar dood arm. Trouwens die mode verplaatst ons in de gouden eeuw. De vrouwtjes en meisjes dragen niets dan gond goud goudOp het hoofd goud op do shwals goud op de kleederen goud en ook zijn de kragen doorvlochlen met goud. Wie thans in Parijs naar de mode met zijne beminde of zijno gade vvil gaan wandelen heeft een' geheel gouden berg aan den arm hangen. Dal dit verschrikkelijk veel geld moel koslen; behoeft men niet te vragen zoodal, wie lhans met eene vrouw uit wandelen gaatwaarlijk een' schat aan den arm heeft. Een der schepen onlangs uit Engeland naar Nieuw-Zeeland vertrokken heeft 400 mus- schen in kooitjes medegenomen om ze bij aan- VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1