If0. 329. Woensdag 18 April 1860. 7e. Jaarg. X s- c Y Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. VOOR Dit Weekblad wordt ellcen Woensdag-morgen uitgegeven bij C. W. Overbeeke te Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden enfranco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle BoekhandclarenPosldirecleuren en Brievenbushouders. Adverlentien gelieve men aan den Uitgever m te zenden uiterlijk Dingsdag, des namiddags ten 4 lire de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor ellcen regel meer 10 cents, belialve 35 cents zegelregt voor ellce plaatsing. Wcl Confratcr uw ingezonden arlikellje in no. 327 van dit Weekblad heeft mij bijzonder bevallen. Het was een goe^ gesproken woord datnaar ik wensch, ook ecne goede plaats moge vinden. Ik ben het volkomen :net u eensen gevoel het tevens bij ondervindinghoe het crediet misbrnikt wor- dendeons winkeliers dikwijls in 'I naanw brengt en menigwerf schade doet. Kijk hoe pleizierig het ook is dat mijne klanten dadelijk op de toonbank betalcn wat ik hun aflever zoo gecf ik er in't miust niet om, dat anderen alles, wat zij 't heele jaar bij mij halen laten opschrijven, want dan heb ik bij het schrijven dcr nieuwjaarsrekening een mooi som- inetje te goed dat regtwelkom is, als het zoo in eens binnenkomt. Maar, o wee! Hoe velen zijn crdan niet die aan geene betaling denkenen zoo het cene jaar in het andere laten loopen Ik wil hier nu niet eens spreken van hen, die ons mocdwillig zoeken te bedriegen die koopen wetende dat zij nooit zullen betalen die zich voordoen of zij heel wat zijn en werkelijk niets bezitten en niet het minste crediet verdienen die een schandelijk bankroet slaan, of zich uit de vocten maken en met de noor- derzon verhuizen want dergelijke knapen loopen al spoedig in den kijker, en men kan zich alzoo over 'talgcmeen nog al vrij wel voor hen wachten. Maar, ik bedoel de zoogeriaamdc groote luidie het zoo ruitn hebbendat zij zich onmogelijk kunnen verbeelden hoe benaauwd een ander het soms heb ben kan die gewoon zijnde alles in het groot te doenzich met zulke kleinigheden als cene jaar- lijksche rekening niet kunnen inlaten en die ja, wel betalen maar zoo wat eens om de 6 of 7 jaren als het de moeite waard wordt om er eens aan te denken;of ook de zoodanigen, die het zeer wel kunnen stellen maar uit louter speculatiezucht hunne rekeningen laten oploopen, om nog wat meer rente van hun geld te tnaken, doch dat eigentlijk een speculeren is met ons geld. K-ijk, zulke lui zijn het, die ons soms erg in de verlegenheid brengen, alswij eenen stevigen wissel moeten betalen, en geen geld in kas hebbenhoezeer genoeg in het boek. Door den nood daartoe gedreven zou men het dan eens wagen, den aanzienlijken schuldenaar bclecfdelijk de voldoening onzer pretentie te herinneren maar wat loopt daarop Ja men erlangt betaling, doch zoo men al niet tevens als een bedclaar afgegraauvvd wordt is men in alien gevalle de klandisie kwijt. Eo die trage betalers brengen ons niet zelden ook nog op andere wijze schade aan. Met den handel toch is het tcgenwoordig zoodat men bij de hand moet zijn, wil men wat verdienen; de concurrentie maakt de winstjes klein. Nu zou ik intusschcn vrij wat beler zaken kunnen doen dan ik nu doeals mijne goede klanten mij watgeregelderbetaalden. Menigen goeden slag toch haddc ik kunnen slaanals ik maar zekerheid had gehaddat eenige uitstaande posten tijdig zouden inkomen. Maar al te dikwijls ben ik nu mijn eigen meester niet, en zoo moet ik soms wachtcn en dan wel eens op eene hooge markt koopen wat ik weinig tijds vroeger op eene lage had kunnen koopen. Er behoort zoo doende wat zorg en hoofdbrekens toe, om zijne zaken met onvoldoend kapitaal gaande te houden, en, bij cigene ervaringstem ik u, Confrater volmondig toe dat dit gebrek aan kapi taal voornamelijk zijnen oorsprong heeft in het vcel te lange credietdat wij winkeliers mcestal moeten geven. Indien alle trage betalers toch eens regt in- zagen wat kwaad zij al onwiilens en onwetens door slofheiddoor gebrek aan orde en regel, door lioo- vaardij en roekeloosheid stichten dan zouden er misschien wel onder zijn, die zich voornamen hun leven te beteren. Deze zouden zeker zich dan scha- men dat zij op die wijze niet alleen zich zelvcn bc- nadeelden maar ook anderen en zij zouden voorzeker niet langer de zorgen en angsten van velen, cn het ongeluk van enkelen op hun geweten willen hebben. Maarwanneer zullen wij te dien opzigte op merk- bare verbetering kunnen hopen Ik vrees niet voor dat de menschen zoo wijswordcn, dat zij geleerd hebben, in hun eigen belang van het misbruik van het crediet afstand te doen om zich tot het goede en nuttige gebruik daarvan te bepalen Ergo, geduld Broertjc tot dat die gewenschte tijd aangebroken zij Mijn grootvader zaliger toch plagt te zeggen non, si male nunc et olim sic erit. (het zal niet altijd zooslechtgaan als nu P. Bij Z. M. besluit van den 7 dezer is benoemd tot schoolopzicncr in het vijfdc schooldislrict dor provincie Zeeland met ingang van 13 dezer, de heer H. Q Janssen te Sl.-Anna-tcr-Muiden. Z. M. heeft bewilliging verleeml tot oprig- ling te Scholen c. a. der Noord-Hollandsche maat- schappij tot cuitiveren en bcreiden van meekrap. HH. MM. do koning en de koningin en Z. K. H. de prins van Oranjebenevens talrijk gevolg, zijn II. dingsdag middag uit do residentie naar Amsterdam verlrokken. De vorsteljjke perso- nen zijn maandag teruggekeerd. De leden van de Iweede kamer der stalen- generaal zijn legen dingsdag den 24 dezer opge- roepen ter hervalling hunner werkzaamheden. Naar men verzekertzal de aanstaande voor- dragt ten aanzien der spoorwegen beslaan in den aanleg van staalswege van noordelijkc en zuidelijke lijnen met aansluiling te Rheine en aan den Rijnspoorweglerwijl later verbeto- ringen zullen worden voorgedragen der wa- tervvegen. De aspiranlen uit Zeeuwsch-VIaanderen die bij het voorjaars-examen op den 11, 12 en 13 dezer, met gunslig gevolg examen afge- Icgd en aclen van bekwaainheid verkregen heb ben zijn, als hulp-onderwijzersA. L. C. van der Baanoud 18, en J. de Vosoud 19 jaren, beide kweekelingen to Zaamslag in de begin- selen der Fransche laal F. B. Nunnink oud 19 jaren, hulp-onderwijzer te Aardenburg en in de beginseien der wiskundo: L.Lanqeraad, oud 32 jaren, hoofd-onderwijzer to Biervliet. §luU, Deberoeping, uitgebragtop ds. Fos le Ulsen tot leeraar bij de Christelijk Afge- scheidene gemeenle alhier is door Z.-E\v. van de hand gewezen. Hontenlsse, 14 April. Bij de opening der stembussen is heden gebleken dat tot le den van den raad dezer gemeenle zijn benoemd de heeren J. J. Verdurmen cn J. A. Duwooz en zulks respectivelijk ter vervanging der heeren C. Btiijsrogge en C. P. Coltesaerdie hun onlslag hebben genomen. Tot dijkgraaf van den Sir-Pauluspolder gemeenle Sloppeldijk is benoemd de heer Jud. Neve, ter vervanging van J. B, van Braband overleden. Gpoede. 11 April. Heden is alhier op pleglige wijze de eerslo steen gelegd vau bet op le riglen kerkgebouw voor de R.-Kalholijke gemeenle te dezer plaats. De steen was vooraf naar kerkelijk gebruik, ingezegend door den deken van IJzendijke, den E\v. heer B. Baassen. Niet alleen bestond er groote behoefle aan een nicuw bedehuismaar het vcrdient ook ver- melding dat do kosten van den opbouw geheel zullen kunnen bestreden worden uit eigen mid- delcn der parochianen. Op den 27 dezer zal to Middelburg worden aanhesteedhet versterken der bazaltmuren in de schulkolk der weslsluis le Neuzen. En zijn, bij de aanbesteding op jl. znlurdag van do gewone werken aan de zecdijken der calamileuse polders van Zeeland in het jaar 1860, voor die in Zeeuwsch-VIaanderen aan- nemers geworden als: voor perceel 27. Tien- honderd en Zwartoen Adornis, A. Binders, le Breskens, voor f 12.60028. Oud en Jong Breskens, J. Filisle Vlissingenvoor f 26,000, 29. Elizabeth c. a. J.Colijn Pz. te Nieuwvlielvoor f 4590; oO. Hoofdplaat J. Filis, le Vlissingen, voor fZ0,600; 31, Magdalena J. Bertoute Biervliet voor f575; 32. Stad Philippine, ^4. Binders, te Breskens, voor f 675;33. Kouden J. Filis, to Vlissingen, voor /5500; 34. Margaretha en Klein Huisser. D. Meeusento Zaamslag, voor f 9500; 35. Eendragt D. LooyMz. to Ellewoulsdijk voor f 6300 en 36. WalsoordenD. A. Dronkersle Middelburg, voor /20.700. Alsmede aangenomen door den heer A. t. Stubbe, te Sas-van-Genthet ojarig onderhoud van het kanaal van Sluis naar Brugge, voor /2044. Te Vlissingen zal voor rekening der ge meenle eene gasfabrijk worden aangelegd en in exploitatie gebragt. To Veenhuizen heeft een persoon na cen bezoek aan zijn meisje gebragt te hebben zich vergiftigd hij heeft zeker geen pleizierigen avondj gehad. Van de 400 wcrklieden lhans arbeidende aan de aardewerken te Austruweel hebben nage- noeg de hclft het werken geslaakt; het loon is fr. 1,10 per dag. Gendarmen zijn uit Antwerpen verlrokken om de rust te herslellen. Jl. donderdag namiddag ontving le Anl- werpen een arbeider die een handwagen voerde van een jongen al spelende een stuk hout in het gezigldat hem pijn veroorzaakle. In drift Iiep hij op den jongen aan en gaf hem een stamp in de zijde waarop deze neerviel en den geest gaf. De man heeft zich vrijwillig in arrest begeven. Men schrijft uit Aellre van den 9 dezer Thans hebben wij ook op onze beurt een geval van wonderbare en zeldzame vruchtbaarheid aan te slippen. De heer K. Blomme, landbouwcr alhier, is in 10 maanden tijds met 3 tweelingen verrijktt. w. zijn paard gaf twee veulens zijne koe twee kalvercn en eindelijk schonk zijne vrouw hem een paar kinders. Jammer dat de zes nieuwelingen alien gestorven zijn De Courrier de la Vienne verhaalt, dat lien jaren geleden cen maneen millionnair legengehouden vverd op de brug van Coulon over de Cevre, omdat hij geen 5 centimes bij zich had om het bruggc-geld te betalen. Ik zal uw gedrag te m^iien opzigte niet vergeten zeide hij tot den brugwachter; ik zal u uwo betrekking doen [verliezcn Die bedreiging is niet zondcr gevolg gebleven. Do millionnair is dezer dagen le Parijs overleden en zijn testa ment behelst onder anderen n De brug van Coulon zal van de actionnarissen afgekocht wor den zoodat voorlaan voor het overgaan dezer brug niets meer zal behoeven betaald te wor den." De brugwachter zal alzoo zijnen post verliezen. Nu inlusschen de gemeenle Coulon van den afkooper der brug zulk eene belang- rijke gedachlenis verkregen heeftzal zij ook wel een middel welen te vinden, om den bo- diende wiens ijver tot aller voordeel geslrekt heefteene nieuwe betrekking le verschaffen. Te Orleans zijn twee kleine kinderen ver- oordeeld ieder tot 1000 fr. boetewegens het werpen van steenen op den spoorweg de ouders zijn aansprakelijk voor de betaling gesteld. Men verzekert dat eersldaags bij den uit gever Dentil te Parijs, eene brochure het licht zal ziendie bestemd is een zeker opzien to wekken in Europa. Zij is in de pen gegeven door de Fransche regering (zonder echler daarom afkomstig te zijn van den heer de la Gueronniere) en draagl den beteekenisvollen titel van: Enge- land voor zijn eigen reglbank. Talrijke fragmcnton daarvan zijn in proef gezonden aan al de dag- bladen in de departementeneven als zulks plaats heeft gehad met de beruchle brochures Napoleon III en Italic en de Paus en het Congres. Op de Duilscho markten zijn do prijzen van alle soorten van Ieder zeer gerezen. Ierland heeft 120,500 p. st. (f 1,446,000) ten gunste van den Paus bijeengebragt. Donderdag II. zijn te Cork twee of drie personen bij vergissing of onachtzaamheid naar Amerika verlrokken. Zy waren gekomen om afseheid van icmand le liemen cn hadden het siguaal tot verlrek niet gehoord. De Savooische kweslie schijnl hoe langer hoo meer tusschen Frankrijk cn zwilserland te zullen geschikt worden in dien zin namelijk dat da Zwitsersche onzijdigheid gewaarborgd blijft. De vroegero Fransche generaal de Lamori- ciere is lhans in diensl getreden bij het Pause- lijke leger en wel als opperbevelhebber. Uit Rome meldl men dienaangaande Bij een dagorder heeft de generaal de Lamori~ ciere verklaard, dat hij niet geaarzeld heeft het zwaard weder aan le gorden waarop de Paus een beroep heeft gedaan. Voor de Katholijken is het Christendom het leven der beschaving; de revolutie bedrcigt Europa, als weleer het Islamismus deed. De zank des Pausen is die der beschaving cn der vrijheid. De generaal eindigt met zijne soldalen aan to moedigen om vertrouwen te hebben in bet welgelukken der zaak welke hun is loevertrouwd.'J,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1