N°. 328. Woensdag 11 April 1860. 7°. Jaarg. Nieawstijdingen. :Y7, Dit Weckblad wordl elken Woensdag-morgen uilgegeven bij G. W. Overbeeke te Neuzen. Deprijs is SO cents in de drie maanden en franco per Post 93 cents. Men abonneert zich bij alle BoekhandelarenPostdirecleuren en Brievenbus bonders.Adverlentien gelieve men aan den Uitgever intezenden uilerlijk Dings dag, des namiddags ten 4 ure de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 33 cents zegelregl voor elite plaalsing. L. M. heeflonder meerderen benoemd toL Isle luilenarits de 2do luilenants C. C. L. de Gee en C. E. Sepp bcide by bet 2de reg. inf. Sas-van-Gent10 April. In den nacht van den 7 op don 8 dezer had binnen deze ge meente bet bcklagcnswaardig feit plaatsdal ecu' zoon zijne eigcne moeder zonder eenige de minste aanleiding in woeste driftdoor mid- del van berhaalde messteken wrccdaardig van bet leven beroofde. Dit rahnpzalig bedrijf moot zich aldus hebben toegedragen De dader, ecn 23jarig jongeling genaamd Dominions Cruijenaersonderhevig aan aanval- len van vallende ziekle vroeger in mililaire dienst goweesl, doch daarnit uit dien hoofde onlslagen bewoondc met zijnen vader Iliero- nijmus Cruijenaersen zijne moederMaria Magdalena Verdonc/cbenovens hun zeer lalrijk gezin (er zijn 8 kinderen) een huis binnen doze gemeente. Meormalcn gebeurde hot dat Dominions zich aan woesle vlagen van drift overgaf, alsdan zonderlinge uitdrnkkingen liet ontvallen en zeer onbandelbaar wasbij werd alsdan do denr uilgezeten als hij bedaarder was, gcwoonlijk wederom in den huisselijken kring opgenomen. In den avond van den 7 dezer moot weder een dergelijk looneel hebben plaats gehad waarbij Dominions zich zeer onheilspellendo uitdrnkkin gen lieeft veroorloofd en waarbij bet schijnt dal hot plan tot oenig bloedig bedrijf door- slraalde. Deze uildrukkingen waren evcnwel zeer onbcsctemd zonder eenig bepaald per- soon of eene zckcre daad aan to duid.cn. In den laten avond was de ongeiukkige zon der d.it iemand van zijn verblijfplaals kentiis dioeg, plotsoling verdwenen. Zoo als later bleek had hij zich begeven naar de herberg het Staalcjealwaar eene zuster van hem woonl. Van daar in de ouderlijke woning teruggekeerd moot de bcklagenswaardige ten opzigte van zijn uiterlijk voorkomen en gedrag aan de ouders nog niet de noodige gerustheid hebben inge- boezemilalthans hadden zij hel raadzaam ge- oordeeld voor eigen gerustsleliing een paar buren bij zich to ncmen. Toen dozen nu een boterham en een kop kolTij zouden gebruiken en de vrouw tot dat eindena gemaakl ge- brnik hel broodmes 0[) do lafel had nederge- legd greep de ongeiukkige zoon helzelvo en bragt zijne moeder, met eeno onbegrijpelijko snelheid eene sleek toe in de linker-bovenzijde der borstwclke wond op do derde rib is af- gestui t. Bij ile daardoor onlstane worstoling viel de lafel, met al helgeon zich daarop bevond en derhalvo ook de lamp omver en inoet Dominicus die nog immer hot mes in de vuisl hield geklemd, in bet (blister het slagloffer nog tweemaal heb ben willen trefl'en daarbij aan den regter- bovenarm eene diepdoordringende wond van ongeveer 7 duim lengte toebrengende. Eerst nu gelukte hel aan dit tooueel van ver- warring dat op een bovenverlrek des nachts ten 2 ure plaats vond een einde le maken doordien hel aan do verschrikle buren mid den lusschen omver geworpen huisraad enz., in de duislernis gelukte, zich van den woesle- ling ineester le maken, en, na hem zijn nood- lotlig wapen te hebben onlwrongen aan de juslitie, die inmiddels tegenwoordig was, over te levcren. De ongeiukkige moeder door bloedverlies uit- geput bczweek misschien vyf minulen later z lodut de inmiddels onlboden geneesheer hoe lijdig ook op de plaats des onheils aanwezig do vrouw reeds overleden vond. De geregtelijk geneeskundige lijkschouwing heefl daarop zondag morgen in tegenwoordig- hoid van de verschillende autoriteiten door de geneesheeron Ammon alhier en dc Fount, te Axelplan18 gehad en is do ongeiukkige da der nog dienzelfdcn avond naar hel huis van bewaring le Axel overgebragt. Groedc 1 April. Heden is hier eene hand- boogschullerij opgerigl St.-Sebastiaan genaamd 0ndcr medewerking en begunsfiging van velc ingezetenenzoowel uit doze als uit de om- liggende gemeenten Breskens en Schoondijke. Op den 14 dezer zal le Middelburg aan het lokaal van hel provinciaal bestuur worden aan- beslced het driejarig onderhoud van het kanaal van Sluis naar Brugge op Nederlandsch grond- gebied. Uit Sluis wordt medegedeeld dat van 18 February tot 31 Maart jl. 1252 reizigers vcr- voerd zijn met de stoombool Jacob van Maerlant varende lusschen Sluis en Brugge. NaaTmen verneemt beslaul hel voornemen om de vroegere alcoholfabrijk Mercurius te Goes, die in andere handenis overgegaan lot garan- cinefabrijk in to riglen. Op maandag den 2 dezer is met pleglig- heid de eersle sleen gelogd van de tweede in aanhouw zijnde kerk voor de Ncderduitsch-Her- vormde gemeente le Vlissingen. Aan de fabrijk van ile heeren Enthoven en Comp. le 's Hageis men druk bezig met do vervaardiging van een kolossale ijzeren vuur- loren bestemd ter plaatsing aan de Dordsche kil. In 1854 werd door do duurte der levens- middeleu de kermis le Dinteloord en Prinsland afgeschafllhans nu het nog een bcetje erger is wordt ze weder ingevoerd. Te Assen heeft leregt geslaan zekere Slaal die zich voor professor in do geneeskundc nilgaf hij beloofde een meisje te zullen genezen die een hagedis had doorgeslikt; de hagedis kwam echter niet voor den dag, hot meisje bleef suk- kelen en het 0. M. vraagt 5 jaren opsluiting voor den wonderdoclor om zijne kunst beter le bestuderen. To Norg Langclo en Lieveren heerscht eene ziekle onder de kippen-bevolkingalge- mcene verslagenheid was in die gemeenten met hel oog op de paasch-eijeren. Te Nieuwediep is een Amerikaansch schip gearriveerdhel groolste, dat ooit die haven heeft aangedaan het meet 1559 Amerikaansche lonncn is 227 Engelscho voeten lang en heeft een diepgang van 67 palmen. Uit Woensdrecht wordt geschreven dat in de liosschen aldaar eene buitengewone druklo heerscht en boomen van zekere dikle tot onge- looflijko prijzen voor do veslingwerken te Anl- werpen worden opgekocht. In de steenbakke- rijen worden ook ten diensto derzelfde werken millioenen sleenen gebakken. De komeetgewoonlijk de komeet van Karel V genaamd en welke de heer Bomme te Middel burg heeft berekend dat uilerlijk in 1860 moest verschijncn heefl zich vertoond. Zij bevindt zich thans in het sterrebeeld do Slier. Men kan dezelvo gemakkelijk zien reeds ten 8£ lire des avonds en wel in het zuid-oosten. Volgens gerucht zou het Belgisch gouvcr- ncment voornemens zijn de loodsgelden op de Schelde aanmerkelijk te vermiuderen. In de vorige week zijn door het hof van assises te Gent de 8 boosdoeners verooideeld voor dat hof teregtslaande wegens 22 diefstallen. Daarvan zijn er 4 tot levensdurenden en 4 van 5 tot 15 jaren dwangarbeid veroordeeld. Deze dievenbende had vcrlakkingen tot in bijna al dc dorpen der provincie Oosl-Vlaanderen. De gevangenis van Charlcroi is thans op- gepropt met govangenen opgesloten onder ver- denking van medepligtigheid aan de talrijke diefstallen en aanslagen in den laalsten tijd in de omslreken dier stad gepleegd. Frankrijk tell lhans, builen de forten van Parijs170 vestingen. Do bevolking van London overlreft met een-vierde die van Peking en met twec-derde die van Parijs. Er worden te Louden jaarlijks niet minder dan 4000 nieuwe huizen bijgebouwd. Men heeft berekend dat, zoo do huizen. in eene regie liju naast eikander stonden, zij eene slraat zouden vorme-n lang genoeg om te reiken van Calais naar Marseille en dal zoo de bevolking van Louden twee aan twee uitmarcheerde deze stoet eene lengte zou hebben van 225 uren gaans. De Spanjaardcn deelen nu mode dat zij in de laatslo batlaille tegen do Mooren 1200 man verloren van de vorige gevechtcn zwijgen zij 'I lest heugt best. Te Her!ijn onlvangen bricven uit Moskou zeggen dat onophoudclijke sneeu wstormen nage- nocg alle gemeenschap afsneden. In het gouver- nemenl Tatnhow werd een gehee! transport van 600 ossen op den weg onder de sneeuw bedol- ven en kon niet dan met groole inspanning door de bewoners der omslreken weder opgegraveu worden. Berigten nil Washington melden dal de Amerikaansche regering verlegen is met do weg- name van twee sloombooten. Wordt de aan- klagt van zeeroovcrij gegrond bevondendan moeten 200 menschen tot de galg worden ver oordeeld. De meeste onzer dagbladen deelen de excom- inumcatie-bulle mede welke den 26 Maart jl. tegen de bewerkers en begunstigers van den op- stand in Romagna door Pans Pius IX is ge- teekend en uitgevaardigd. Het stuk is zeer uit— gebreid. Daarin wordt in de eerste plaats aun- gevoerd datten gevolgo eencr goddelijke be- schikking, de Paus eene vollcdige staatkundigo onafhankelykheid behoori te genieten maar dat kvvalijkgezinden en inzonderheid Piemonlezen zich tot overgroole ergernis en afgrijzen des Pauzen geenszins hebben bekommerd om zijne vaderlijke vermaningen maar hebben volhard bij hun misdadig bedrijf, Uit dien hoofde (dus luidl de bulle) verkla- ren vvij na het lichl des H. Geestes door by zondcre en openbare gebeden le hebben afge- smcekt den raad te hebben ingenomen van do vergadering onzer hoogwaardige broeders de kar- dinalen der H. R. Rerk op het gezag van den Almagtigen God en de H. Apostelen Pelrus en Paulusop nieuw dat al degenen die dezen misdadigen opstand in de genoemdo provincie van ons Pauselijk domein hebben tot stand ge- bragt, hare overheersching en bezetting hebben bewerkl, over welke wij ons in onze aanspraken van 20 Junij en 26 September van het vorige jaar hebben beklaagd en zelfs al degenen die daaraan eenig deel hebben gehad eenig bevel daartoe hebben gegeven welke dien opstand heb ben begunsligd ondersleund en aangeraden en die, onder welk voorwendsel of op welke wijze dan ook, dit bedrijf, helzij door hen zolven helzij door andereu hebben volbragtdat al deze lieden zijn getroffen door de groote ex- communicalio en andere censuren en kerkelijke slraffen zooals die door de heilige canons de aposlolische constihiiticn en do besluilen der alge- meene kerkvergaderingen en inzonderheid door die van Trerito zijn bepaald." Verder wordl in de bedoelde bulle verklaard, dat al de aangeduide personen alzoo de hun verleendo kerkelijke privilegien en gunslen zullen hebben verbeurd en van de tegen hen uitgevaardigdo excommunicatie niet zullen kunnen worden ont- heven dan door den Paus of deszelfs wettigen opvolgeren nimmer eenige absolutie zullen mogen erlangen zoolang zij de zaken niet in haren vorigen stand zullen hebben hersteld en aan de Kerk den Paus en den H. Stoel vol- doeniug zullen hebben gegeven De koning van Sardinie heeft den 2 dezer hel nalionale paricmeul met eene troonrede ge- opend welke in hooge mute vleyend is voor het nationaio gevoel der Italianen. De koning zeide tevens een oifer gebragt le hebben, dat het dierbaarste was aan zijn hart uit dankbaarheiil jegens Frankrijk, voor hetgeen dit lijk gedaan heeft tot bevordering van llalie's geluk. Dit betrcft het traktaal, gcsloten tot vereeniging van Savoye en Nizza met Frankrijk bchoudens de goedkeuring der Iievolking en van het par- lemenl er: onder waarhorg van de internationalo belangen. Opmerkelijk is hetgeen Z. M. zeide nopens den Paus Even als myne voorouders ben ik innig aan do Ratholyke leer verknocht en vol eerbied voor het hoofd der kerk. Ik zal zoo de kerkelijke magt geestelijke wapenen smeedt tot het bevordercn van tijdelyke belangen in de gerustheid van mijn geweten en in de voorouderlijke overlevering kracht vinden om de burgerlijko vrijheid en mijn gezag, waarvoor ik aan God alleen en aan inijne onderdanen re- kenschap schuldig ben ongeschonden te bewa- ren." Wat de ingelijfdo provincien betreft zeido dc koning, dal die van Emilie eene staats- VOOR X

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1