i\°. 337. Woensdag 4 April I860. 7e. Jaarg. Ingezonden Stukken. Nieiiwstijdingen. Dit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uitgegeven big C. W. Overbeeke teNcuzen. a n De prigs is 80 cents in de driemaanden en fr anc o per Post 9 j cents. Men abonneert zich bij alle BoekhandelarenPosldirecleuren en Brievenbushouders. Advertenlien gelieve men aan den Uilgever intezenden uiterhjlc Dmgsdag, des namiddags ten 4 ure de prigs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor el/cen regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaatsing. Hel crcdiet," zeggen dq slaalhuishoudkun- digen is een krachlig hulpmiddel voor do wnijverheid bel workt heilzaain en weldadig »in hot maalschappeiijk verkeer doordien juist wdo zoogenoemde k lei tie lieden als waarloo ik »mij reken le behoorcn er voordeel van trek- »ken wijl zij daardoor kapilaal in hunne zaken »kunncn aanwenden dal zij anders zouden moe- »teu ontbercn." Ja dal ziju mooije praal- jes En loch hoczeer ik legen do juislheid dezer rcdencringen wcl niols kan inbrengcn tncen ik evenwcl bij ervaringto uiogen ze£<rcn dal net crediet een kvvaad ding is, hetwelk den burgerman ruineert Wen besehouwe intus- schen mijncn nitval niet zoo onbepaald legen liel crediet gerigt ais wel tegen hel misbruik dal er tegenwoordig tnaar al lo veel van hel crediet gemaakt wordt, en dat sommigen plegen met voordaclil en overleg anderen uil verle- genheid en gebrek aan overleg en weder an deren waarschijnlijk wel do meeslen nil sleur en traagheid. Zie het is eigenllijk bet lang- durig crediet, dat een winkelier zoo als ik tnaar al lo dikwijls gedrongen is aan zoodanige klanlen lo geven als ik daar belt opgesomd en het is niel lo gelooven hoe wij met dat beroerdo koopcn en verkoopen op crediet er onder geraken of, zouden do nadcelen daar- vam niel in het oog springcn De handelaar ja moel op bepaalde lijden beialenen zijn schuldeischer heefl legen hem den scherpen tlwang van hel handelsregt maar nu de win kelier wanneer die den solvahelen klant vol- gens de scherple van zijn regt zou willen be- handclen zoude die nietspoedig, ten voordeele zijner mede-concurrenlen zich dan zijne overige klanlen zien ontvallen Men zal wij te ge- moet voeren dat de winkelier ook bij zijno schuldeischers uilstel vragen kan, als bij loch zooveel le goed heefl bij anderen, iWaar daar zit hem juist do kneep Om als soliede bekend le slaan en dien goeden naarn op le houden dat kost wal zorgen en hoofdhreken want het crediet in den handei is een leer plantjc Een rijke mijnheer kali gerust uilstel vragen of netnen en veilig jaren lang zijne rekening lalen slaan, daar men weetdat hij hel geld loch wel heeflmaar als ik winkelier cen mijner schuldeischers acht dagcn uilstel vroeg, zou men dadelijk de hoofden bij elkaar sicken en vragen, ojikwel goed meer was! lie! ergste loch voor ons is, dat wij wel altijd, op den dag afle berekenen hebbcn wanneer wij eeno som moelen beialen maar nooit zeker zijn, wanneer wij iels zullen ontvangen. Ochmogt dan loch een iederen vooral zij die zulks uil sleur en gewoonte of ook uil slofheid nalaten er zich op loeleggen om ons, kleiuo handelaars, gcregeld le beialen;want het is niel le legrijpen, hoe de late en de te lang uitgcstelde belaling van leveranciersreko- ningen schade doel aan nijvero personen ja mecrmalen de mine was van tnenig eerlijk huis- gezin. Voor handelspersoncn onder elkander kan ik niel legenspreken dat crediet eeno heerlijke zaak ismaar crediet voor do dnge- lijksche consumlien een ongeregeld uilstel van belaling bij dadelijk genotene wuardc, waarvan conlanle belaling sleeds verondersteld wordl kan niel anders dan verkeerde gevolgeu hebben. Een ieder begrijpe mij wel hij denke er over na en Irachtc ook dit gebrek in de inaalschappij te verbeteren wal, mijns inziens, noodwendig hervorming behoeftten einde onze reglmaligo klaglen en bezwaren over hel misbruik van het crediet zooveel mogelijk weg te nemen, Z. 2 April I860. Een Winkelier, Bij besluit van 27 Maarl jl. heefl Z. M, hoogstdeszelfs adjudanl in builengewone dienst den schout-liij-nachl A. J. de Smit van den Broecke (geboortig van Aardenburg)lhans direcleur en commandant der marine to Vlis- singeu bevorderd tot vico-admiraal, Men verzekert, dat de regering voomemens is eeno nieuwe geelkopercn pasmunt te doea slaan en uil te geven len einde de cenlen builen circulatie le brcngen. Belgische Axel, 31 Maarl, Ucden namiddag had een gedeelte dezer slad eenc prooi der vlammen kun- nen worden. Er onlslond brand in do wooing van de wedu wo Jan Bank, slaande in de Oude Slad alhier. Ofschoon reeds lijdig genoog do brand- spuil aldaar was aangebraglheefl men daarvan cchler geen gcbruik behoeven le maken naar- dien nit de nabij zijnde waterputlen genoegzame gelegenheid bestond om den brand met emmcrs le kunnen blusschon, De schade aan de wooing veroorzaakl begrool men op ongeveer f 30 doeli do gevolgeu hadden bij den fellen wind onbo- rekenbaar kunnen worden. BIjsBst2 April. In den nacht van 29 op 30 Maart jl. is len huize van Louis Mels her- bergier en landbouwer le St.-Jansleen een bru- talodiefslal gepleegd. Terwijl de bewoners slie— pen, is de dief over eenen muur op deachler- plaats gekomen en aldaar door een kelderluik dat niet gesloten was binnen gedrongen tot in ilo slaapkamerwaar de kleederen van man en vrouw op stoelen en een gouden halsslot met koralen, benevens een paar gouden oorbellen op een kasljo lagen. Dit alles medegenomen hebbende heefl men 's morgens den jas van den herbergier en hel kleed zijner vrouw in den kclder leruggevondenwaaruit inlusschen het voorhanden zijnde geld ongeveer 60 francs onlvrecmd was. Dat de dief mel een en andcr ook met de inrigting der woning bekend was, schijnt nit alles te blijken daar hij vermoedelijk ook gewelen heeft dat zij zooveel geld in de zakken haddenals zijnde op dien dag naar de markl te Sl.-Nikolaas geweesl waar zij graan vcrkocht hadden en dat zij dit geld le huis komendo, niel beler geborgen hadden. Hoe hel zij, de policie doel ijverig onderzoeken vleit zich den dader wel te zullen opsporen. (ioslbui's;'26 Maart. Hoezeer het voor- uilzigt op een druk bezoeken der veemarkt hedeu alhier gehoudenwegens hetaanhoudend gure wederniet zeer gunstig wasis de af- loop dicr markl echter zeer bevredigend geweesl. Er waren aangevoerd 8 paarden 90 stuks rund- vee, 30 varkens, 140 biggen1 schaap en 1 geitlerwijl het rundvee, zoowel als do varkens en biggen zeer veel aflrek vonden en daarvoor hoogc prijzen werden besteed. Sluis 30 Maart. Bij de Christelijk Afge- scheideno gerneento alhier is voAr eenigen tijd lot prcdikant beroepen ds. J. 11. Vos le Ulsen (Bentheim). Hontenissc, 28 Maart. Tot amblenaar van deu burgerlijken stand in deze gemeente is benoemd de heer E. Pateerin plaals van den heer C. II. P. Collesacrdie zijn onlslag heeft verzocht. IJzendijlxc 29 Maarl. Bij do aanbeslo- ding op heden tot eeno verbelerdo uilwatering van do polders van Biervlietwas voor het eersle perceelhet graven van een uitwateringskanaal ter lengle van 3965 ellen de laagste inschrijver do heer A. de Ileus voor f 15,900, doch niet gemijnd het Ivveede perceelhet bouwen van twee steenen kokers is aangenomen door den heer A. Binders to Breskensvoor f 13,300 en hot derdo perceelhet bouwen van eene uilwateringssluis enz. aangenomen door den heer IV. van Eye te Middelburg voor 34,000 lerwijl na vier weken de al of niel goedkeuring zal worden bekend gemaakt. Den 30 Maart jl. is le Middelburg aanbesteed het leveren en slorlen van 1000 last gewonen Doornikschen slecnler vollooijing van den onderzeeschen sleenen dam aan de ooslzijde van het Oosler-havenhoofd te Neuzen en aangeno men door den heer K.Kz.Visserte Sliodrechl voor /'5745. Hel gelal der in Nederland gcvostigde per sonen die in 1859 als landverhuizers uil Ne derland over zee vertrokken zijn, bedraagtvol- gens officiele opgaven 490, waaronder zich uit Zeeland 134 bevonden. Als eeno bijzonderheid kan gemeld worden dal lo Zicrikzee een tweejarige jagthond 17 jon- gen heeft geworpen, waaronder 1 dood. —- Men verneemt uit Amsterdam, dat de in- schrijvingen voor de leening van drie millioen ten behoeve van do doorgraving van Holland op zijn smalstde gevraagde som met ruim f 200,000 hebben overtrolfen. Naar men verneemtzijn ten behoeve van Z. II. den Pans dezer dagen bijeengehragt in de slad 's Hertogenbosch [8000; in elk der dekauaten Boxlel en Hilvarenbeek ruim f 4000 in dal van Vegchel f 3560; in dat van Cnijk. /'2S64; terwijl daarloe is bijgedragen in het bisdom van Breda f 17,000, en in dal van Haar lem /"51,000. Den 26 Maart jl. is le Breda gevankelijk binnengebragt zekere B verdachl van het schrijven van brandbrieven geadresseerd aan den landbouwer L. M. te Wouw. Hij is een man van ruim 70 jaren oud en gewezen veld- wachler dier gemeente en als zoodanig gepen- sioneerd. LI. maandag morgen is te Zevcnaar builen tie Diamsche poortgevonden eene doos waarin een pnsgel oren kind van hel mannelijk geslacht. Het werd onmiddellijk in de Rooinsch-Kalh. kerk gedoopt en ontving de namen van Fran- ciscus Jozcf Marie Maandag. Naar men verneemt, kan het aanlal boo- men meerendeels dennen welke door den storm van 28 Febr. jl. in de nabijheid van Arnhera zijn onlworleld op 20,000 worden begroot. LI. dingsdag avond heefl lo Leeuwarden zekere Kschoenrnakersgezelaan de weduwa de J. op slraat mel een mes eene gevaarlijke wondc loegebragt. De reden van deze misdaad moel daaraan zijn toe le schrijven dat gezegde A. met deze vrouw in belrekking heeft gcslaan en door haar was afgewezen. De vrouw ver- keert in een zorgwekkenden loesland. De dader is le Joure gevat. Hij was le Leeuwarden vrij dag to voren mode bij het aldaar uilgevoerdo doodvonnis tegenwoordig. Voor vier weken verlorenPals en vrouw to Beertain den lijd van 6tino week, vier kindcren. Vier dagen later overleed het vijfde kind terwijl de man zelf nog in een gevaar- lyken loesland verkeert. In de Amsterdamsche bank van leening worden jaarlijks verkocht ongeveer 50,000 pand- jes van 40 lot 90 cents. De leugenachtige, verontruslende berigten, 6ederl den laalsten lijd uil Indie getelegrafeerd en die dan de bouwstof werden voor nog ver- onlrustender hoofdarlikelen van sommige dag- bladendie dan altijd do schuld van helgeen met plaals vond wierpen op de regering zijn naar waardo aan de kaak gesleld door eenc circu- laire van do Balaviasche Handels-vereeniging welke voorlaan maandelijks een berigt van ge- beurlenissen zal overseinenwaarop men zal kunnen vertrouwen. In de zilting der Belgische vertegenwoordi- gers-kamer van 27 Maart jl. is hel ingediend wels-onlwerp tot afschalling der oclrooijen aangenomen mel 56 tegen 14 stemmen terwijl 1 lid zich aan de stemming onttrokken heeft. Op maandag den 26 Maarl jl. had aan het gouvernemenls-hotcl te Gent de aanbesleding plaats van de herstclling der boorden van het Neuzensche kanaal. Het werk was begroot op 8000 francs. Slechts een inschrijver heeft zich aangeboden n. I. Ivo Verrneulen, van VYijnkel voor de som van 9200 francs. Op donderdag den 29 Maarl jl. heefl le Gent de jaarlijkscho wedslrijd voor iiet vet veo plaats gehad. De premien zijn behaaldvoor ossen van hoogstens 3 jaar oud, wegende 815, 797 en 746 kilos; voor ossen van 3 tot 5 jaren, wegende 1100, 1032 en 900 kilosvoor vaarzen van hoogstens 4 jaren wegende 712, 677 en 582 kilos; voor kalvers, wegende 259, 243 en 226 kilos; voor schapenwegende 65 en 75 kilos, en voor varkens, wegende 373, 302 298 en 291 kilos. Het assisenhof te Gent heeft zich in da vorige week bezig gehouden mel eene bende boosdocners, ten gel alle van 7 man, die ge- durende de drie laatsle jaren 22 diefstallen in de omslreken van Gent begaan hebben. Uit St.-Nikolnas wordt berigt, dal er op zaturdag 24 Maart jl. brand onlstaan is op de pachlhoeve van Francics van Laerop het ge- VOOR ii r on*

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1