IV0. 336. Woensdag 38 Maart 1866. 7°. Jaarg. ZeZl'DilX'ZZ'anX°l^-£ Ingezonden Stukken Nieuwstijding en Mengelingen. Dil WeelMad worilMm mm mm 4m Hontenisse. Op i!en 17 Maarl 1860 stonden voor hel kanlongeregl te Hulst I wee geacl.te ingezetenen dezer gemeente teregl ter zakc dal zij op den 10 Jannarij bevorens des voormiddags om elt lire, bij de beproeving van hrandbluschmiddo- V len in de gemeente Honlenisse niel zijn tegen- woordig geweest. Tot veler genoegen zyn de beklaagden bij vonnis van den Edel Achtbaren beer regter van hel kanton llulsl den 2-1 Maart 1860 vrijgesproken op grond dat de oproe- ping onwettig was en dal hel ook niel bewezen is dat spuit C (bij welke de beklaagden geaf- fecleerd zijn) beproefd werd. Men verheugd zich le mecr in dezo vrijspraak omdat naar alien schijn do bmeesler eiirendunkeUjk dezo zaak vervolgd en proces- verbaal opgemaakl heeft en znlks niellegen- slaande hij namens of van wege den heer bur- gemeester was verzocht geen proces-verbaal op to maken, uil hoofdc de beproeving der meuwe spuit sleebls had gcdiend om te worden onder- zochl, en, bij in orde bevindingin onlvang le worden genomen. Salvo Titulo Debito. r t< ti 1,1 Bij koninklijk besluil is benoemd lol ontvan- ger der directe belaslingen en accijnsen le Nieuwe Niedorp c. a. (Noord-Holland) de beer J. A. van der lluchtonlvangor der in- en uilgaande region en accijnsen aan hel grenskantoor ka- pellebrug bij Hulst. Pensioen is verlceml onder anderen aan II. van de Veldc, wed. van fin fkens, commies der 2de klasse le Axel, a -<■ Do minister van slaat en van iinancien in ervaring gekomen zijnde, dat, niellegenslaande do hcrbaalde waarschuwingen daaromtrent ge- daan, de aanneming en wederuitgifte van vreemde munlspecien en bepaaldelijk de Belgische Iweo- cenlimesslukkon, tot nadeel vooral van den win- kell.andel en de arbeidslieden in somm.ge ge- deelten des rijks in aanzienhjke mate blijft plaats vinden, lieeft bij aankondiging m do Staals-Couranl berinnerd met verwyz.ng op vroegero aankondigingendal memand lol de aanneming van eemge dier muntstukken kan worden verpligt en waarschuwt nadrukkelnk al de iucrezetenen voor de schade waaraan de bonders "van die alhier geen' welligen koers bebbende muni, bij eene evenluele hermunling der Nederlandsche ikopcr-circulaire zich blool Door beeren gedepuleerde slatcn dezer provincio is, ter voorkoming van do vcrdere verspreiding der besmctlelijko longzieklo onder bet rumivee in de gemeenle Roewachl deonl- cigening bevolen van 16 rundcren ols 7 van de weduwe B. Baerl5 van den heer 7'. Dicriclc en 4 van J. B. van Ilijfte. Hel heeft Z. M. den koning behaagd voor een aanlal exemplaren in to teekenen op do pracblige plaal dezer dagen by den beer t. Sponiev verschenen voorstcllenne L. M. en voelen uil bij de opening van de kamers der stalcn-gcneraai [zie adverlentie). De vereeniging lol bevordering van den tuin- bouw in Zeeland, heeft dezer dagen verzonden hel programma voor hare lenloonstellingwelke zii zich voorslell den 8 en 9 November e. k. le Middelbnrg te houden. Naar wij vernemen zul- len I bans hoofdzakclijk ter mededinging onder- scheidene soorten van lafelvruchlen groenlen aardappelen enz. worden opgeroepen. Den 21 dezer had ter tereglzilting der arrondissemonts-reglbank te Dordrecht een even schandelijk als bedroevend schouwspol plaats, hetwelk wij ter waarschuwing voor andereneenig- zins brccdvocriger mededeelen. Zekere A. vlasboerte St.-Anthonypolder stood to regt wegens mishandeling van den gemecnle-vc d- wachter van Maasdam C. Boos. Behalve den genoemden veldwachter en diens huisvrouw waren in deze zaak als getuigen gedagvaard drie per- sonen C. P. A. S. en F. B. arbciders in diensl van den beklaagden A. B. Uit de veiklaringen van den veldwachter hleek dat de mishandeling had plaats gehad in de zvvingelkeel van den be- kiaagde en dal diens drie als getuigen a charge creroepen arbeiders daarbij legenwoordig waren geweest, terwijl de veldwachter en zijne vrouw nof bovendien verklaarden dat de beklaagde den dag na do mishandeling ten hunnen huize was gekomen zijne schuld had hekend en zoo door tranen en smeekingen als door geldelijke aan bieding had gelracht hel proces-verbaal, inmiddels door den burgemeesler van Maasdam opgemaakl, te doen inlrekken. Toen daarna achtereenvolgens de andere getuigen worden ge- hoord verklaarden deze de een na den ander van hel feit niets gezien le hebben en bleven in weerwil dal de voorziller ieder hunner met nadruk hot" onware hunner verklaring en de ongelukkige gevolgen bij hel volhonden van deze voor hen en hunne gezmnen voor oogen hield met eene onverklaarbaro verstoktheid bij bet eens door hen gezegde volharden. Op reqni si to i r van hel oponbaar minislerie werd tegen ieder hunner door do rcglbank bevel lot inhechtenis- neming verleend en der zaak uilgesleld. Later hebben twee hunner, C. P. en A. S. aan den lyiigadjer der rijks-veldwacht C. Dijkman, die met "midlife overbrenging naar het huis van arrest was bclasl beleden dat zij wel degelijk getuigen van de mishandeling waren geweest doch onder elkander hadden afgesproker. dat zii zich zouden houden alsof zij er niets van wislen. Den 23 dezer is Y. B. de Graafdoor het provinciaal geregtshof van Vriesland ter dood veroordeeld en wiens verzoek om gratie door Z. M was afgewezen, te Leeuwarden ter dood Het gebruik van anijszaad heeft le Sneek weder ernsligo ongesteldheden veroorzaakt. Men verwacht eene levondige beraadslaging in den raad der stad Gent, alwaar door burgemeesler en schepenen wordt voorgesteld orn hel subsidie van j00 francs helwelk lhans iaatliiks -van regeringswego yvordt verstrekt aan de in dienst zijnde pasloors in te trekken. Deze laalsten komen hierlegen op en bewercn dat de leden der geestelijkheid die in hel algemeen in do groote steden le karig bezoldigd zyn vooral in Gent, het subsidie niet kunnen en mogen ontberen. In hun adres aan den gemeenteraad deswegens, verkondigen dan ook do pastoors, dat zij niet gaarne een beroep zouden doen op de (reloovigen maar dal zij zeker weten dat ingeval zij daarloe overgingen de schadeloos- sidlingdie men hun nu wil weigeren ruim- schoots zou worden vergoed. To Brugge zal do opening der groote foiro plaats hebben op den 3 Mei aanstaande en wel voor L5 dagen. Do corrcctionnele roglhank van Korlriju heeft eene landbouwster van Meulebeke veroor deeld lol eene boeto van 26 fr. en do proces- kosten, om te dier gemeente vervalscho boter le hebben verkochl. in Belgio is do Gazelle de Liege voor do rewlbank gedagvaard wijl (lit blad heeft berigt dat do Maas door de laatsle rogens mecr dan 7 voelen was gewassen en alzoo gebruik had gemaakt van de benaming eener afgeschalte lengtemaat. Men leesl in het Belgische blad de Grond- ivet hel volgende Verledene week, zoo men ons verlcltis er in 'tkamp van Brasschael e'en meisje plotso- lino- slom geworden door den slag bij 'tafvuren van een kanon. Sedert dat (lit uitwerksel van een kanonschot op de vrouwen gekend is, vragen wel een dozijn beeren dezer stad aen den minister van oorlog eerie kaert om met hunne dames de oefeningen met het grof geschul in het kamp to mogen gaen bijwonen." Men berigt uil St.—Hubert in Luxemburg dat op den 15 dezer a'.daar zich een gcval van builengewone vruchlbaarheid heeft voorgedaan n. I. de bevalling eener vrouw van 5 kinderen en wel vier jongens en een meisje van welke echler de 4 eerslgenoemden spoedig overleden doch de moeder en het meisje wclvarend zijn. Zekere Lazerelzwelke ten tijde van het Fransche schrikhewind secrelaris is geweest van den beruchten Carrier, die in dal lijdperk zoo vele grinvelen in Nantes heeft gcpleegd is dezer dagen in den ouderdom van 97 jaren overleden. Hij was arm en moesl onder eenen valschen naam alsbedelaar, in zijn onderhoud voorzien. Bij eenen aanval van vallende ziekte is hij in eene boerenwoningin welke hem eenige on- dersland werd verkerid in het vuur gcvallen en zoo om het leven geraakt. Zes-en-zeventig landheeren in Engeland staan niet meer toe, dal zich op hunne goe- deren eene tapperij van sterken drank bevinde. Te Londen is den 16 dezer het ecrslo lelegrafische berigt uit Indie ontvangen en wel in zes dagen tijds. Het telegram is gedagtee- kend Gulculta 10 Maart, en is van daar tot aan de westkust van Alexandrie geseind ver- volgens persloombool naar Maltha overgebragt en verder naar Londen gelelegrafeerd waar het den volgendcn vrijdag nrorgen ontvangen werd. Zoodra de eleclrieke kabel tusschen Alexandrie en Mallha zal gelegd zijn meent mendat de overbrengst van zoodauig berigt slechls 2 dagen tijds zal vorder'en. Pavijjs. 24 Maart. Do Constitulionnel be- hclst een arlikel over de goede bouding van Europa legenover Frankrijk in de questie van Savove. Tot dus verro hebben slechts twee mogendheden geprolesleerd Zwilserland le I'arijs en Engeland te Turyn, wal aan die handeling een bijua vriendschappelijk karakter geeft. Het arlikel strekl verder len betooge dat alleen do belangen van Frankrijk en Sardinie in de zaak belrokken zijn. De uilslag der volksslemmingen zoowel in de Midden-I taliaansche staten als in de Ro- magna, ten voordeele van eene inlijving bij Sardinie, is, gelijk bereids to voorzien was, zoo schitrerend geweestdat men hel nu voor zekcr kan houden dal er een belangrijke slap gedaan is om het ingewikkelde Italiaansche vraagstuk lot eene volkomene oplossing te brengen. Zoo ook heeft keizer Napoleon den 21 dezer de depulalio uit Savoye ontvangen en de door haar aange- bodene adressen aangenomen met de verklaring dat de inlijving van Savoye en Nizza in Frank rijk in beginsel is vastgesleld en dat deze ver- belering van Frankrijks grenzen voortgevloeid uit den° aard der omstandigheden den bijval heeft erlangd van Sardinie, zoowel als van do bevolking. Volgens beriglen uit Rome, van den 20 dezer, hebben aldaar ernslige ongeregeldheden plaals gevondon ten gevolge waarvan de gendar- merie door de menigle aangevallen, van hare wapens gebruik heeft gemaakten een 40laL menschen gekwetst zijn. Parija, 25 Maarl. De Movileur meldt dat het tractaal waarbij de koning van Sardinie onder voorbehoud van de goedkeuring des ka mers toesleml in de vereeniging van Savoye en hel arrondissement Nizza bij Frankrijk, gis- leren (len 24sten te Turin is geteekend. Do inlijving zal den 3Qslen lot stand gebragl worden zonder dal daarbij eenigerlei dwang op den wil der bevolking zal worden uitgeoefend. De lieide regeringen zullen de besle middclen berameu om de citing van dien wil le conslaleren. Do koning van Sardinie draagl de geneutraliseerdo gedeelten van Savoye aan Frankrijk overop do voorwaarden waarop bij zelf zo bezil. Do keizer der Franschen beloofl zich te zullen ver— staan met de mogendheden, die hel Weener- tractaat hebben geteekend, alsmedo met Zwil serland. Eene gemeugdo Fransch-Sardinischo commissie zal de grenzen der beide staten be- palen. De Sardinische onderdanen afkomslig uit Savoye en Nizza, zullen gedurende eenjaar do bevoegdheid hebben om le verlangen de Sar dinische nationaliteit le blijven tiehouden. Milaan, 25 Maart. Een Napelsch leger is den Romeinschen Staal hinnengelrokkcn. Dien- tengevolge bestaal er eene groote gisting. Geschiedkundige Herinneringen voor Zeeuwsch-Vlaanderen Vervolg van No- 324.) 22 Maart 1849. Aanbesleding van hersteliingswer- VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1