'J\°. 335. Woensdag 31 Ma art 1800. Jaarg. a Nieuwstijdingen. vHjl DU Week blad wordt elken Woensdag-morgen uitgegeven bij C. W. Ovebbbeke le Neuzen. Deprijs is SO cents m de dm maanden eaten n c. per Port 9>} "e ,9t J ahoZeert zich bij die Boekhandelaren, Posldirecleuren en Brieoenbushowlers - Advertent,en get,eve men nan den Udgever m le zenden d<X'D ^<h™denamiddaqs ten 4 ure de prijs van 1 lot 4 regels fr 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behnlvc 3a eoor elke plan,sing. Bij Z. M. besluit van den 14 dezer is, met inor.Vng van den 111 Wei aanslaandetot corn- missaris des Uonings in deze provincio beuoeind mr. R. W. baron van Lijuden. -Op den 50 dezer zal te Middelburg worden aanbesteed het leveren en slorlen van 1000 last gewonen Doornikschen steen ler vollooijing van den onderzeeschen steenen dam aan do oosl- zijde van het Oosler-hnvenhoofd to Neuzen. Men meld I uil Goes Naar wij vernemen bestaal het plan om in deze gemeenlo eeno nieuvvo scliool voor uilgebreid lager onderwijs daar te slellen aan welker hoofd een ondervvijzer de leer van ds. Budding toegedaan zal geplaatst worden. Het lokaal daarloe bestemd is do kerk l>ij de Afgescheidenen in gebruik lot het houden hunner godsdienstoefeningen." Hel adres van gehechtheid aan Z. II. Pans Pius IX, door de R.-Ivalholijken le 's Herlo- genbosch, is, volgens de I'rov. N.-Brabandsche Courant met bijna 7000 handlcekeningen voor- zien. Hot is in rood flu wee! gebondon rijk verguld met loepasselijke vignelten enopschrift, en zal weldra aan Z. H. worden opgezonden. Uil Giesscnoudekerk meldl men hel vol- gende De ondervvijzer der jeugd de lieer run der Voor Imet zijn oudsten zoon van Rol- terdam te huis komendovroeg bij zijne aan- komst lersiond naar zijne andcro kinderen. Op hel anlvvoord rial zij in den tuin spcelden begaf hij zich dervvaarls om hen le verwelkomen doch in phials hicrvan moest hij hel harlycr- schenrend gezigl aansehouwen dal twee zijner lievelingen een van 11 en een van 9 jaar in eene zoogenaamdo gracht achler den tuin ver- dronken hi gen. Niettegenstaande spoedig aan- gebragle hulpmogt lie I niet gelukkcn hen in het leven lerug te roepen. Voor den opbouw eener tweede Hervormde kerk en paslorij in de gemeenlo Haarlemmermeer is dezer dagen te Amsterdam gecolleoleerd de zeer annzienlijke som van ruun f 7700. Uit Slaphorst meldl men als een ldijk wat 6ene koe in die streken kan oplevcren dal Frcns floevc te Rouveen er eene bezit, ilie wekelijks 13 a 14 halve Nederlandsche ponden boler geeft. Gerckend a 60 cents gemiddelde vvaarde om dezen lijd per pond dan leverl deze koe voor f 8,40 boler 's weeks, dal is voor f 336 in de 40 vveuen, Men meldl nit Nieuvvo Diep van den 16 dezer: De kabbeljaauvv-visscherij gaat legen- vvoordig naar vvensch dagelijks vvordt hier eeno groote hoeveelheid visch en door de Maassche sloepen en do kleine visschersyloot aangehragl die voor goede prijzen dadelijk opgekocht en naar elders verzond'en vvordt. Als een bevvijs voor do gunsligc visscherij verzekerl men <lat vijf kleine visschersschuiten in de afgeloopen week in twee schooten zulk eeno goedo vangst badden dat zij daarinede terstond uit zee tcrug- kcerden en de gezamcnlijkc vangst voor f 1440 verkochlcn. Minder goed ging hel in de vorige woken met de haringvangstlhans echter vvordt zij met hel zachtere vveder rijkelijk gevangen ten gevolge waarvan meesl alle Maassche vis— schers hier om aas komen en hunne gevangen visch hier ler markt brengen. De levendo kabel- jaauw werd gisleren voor f 1,25 a f 1,50 vorkochl. Jongstl. vrijdag is de Gentsche foire geopend v van welke men aldaar groote vervvachting koes- tert aangezien hel Sl.-Pietersplein nog nooil zoo digl bezel geweesl is met teuton als op dezen oogenldik. Do halfvasten-paardenmarkl le Genl, ot- schoon geenszins begunsligd door het vveder was goed voorzien. Er waren namelijk 560 naarden en 10 veulens op hel besneeuvvde plein in hel Spanjaardskasleel len toon gesteld men zag er daarenboven 124 vvagens en 78 karren. Do transaction zijn talrijk en de prijzen be- trekkclijk hoog gewedlt. In con aantal gemecnlen in laanueren teekent men pelilien om aan de regering den woltigen koers van het Fransch goml geld le vragen of allhansdat het in de staalskas zoude worden ontvangen. Volgens den Eccloonaerzijn de narden- wcrken van den ijzeren vveg van Eecloo naar Gent bijna voltooid lot aan het kanaal van Gent bij Meulestede de werken aan de gebouwen der s la lie van Eecloo, len gevolge van het winter- saizoen geslaaklzouden op maandag 19 dezer herval worden lerwijl helzelfdc blad eindelijk nog meldl, dat de treinslepers dezer baan ile namen van de beroemdste manncn die to Eecloo geboren werden zullen dragen. Volgens een rapport over den toestand van hel lager onderwijs in Belgiedoor den minister van binnenl. zaken medegedeeid Itch- ben in hel jaar 1858 van de 707183 school- pligtige kinderen in dat rijk, 511096 de scholen hezochlvveshalve er 196087 waren, die geen onderwijs genoten hebhen. l)e Belgischo dagbladen gevvagen nog bij voorlduring van aanrandingen op de openbare we gen meestal vergezeld met vervvondingen en ontvreemdingen. LI. dingsdag middag had er met den Irein welke ten 12 ure van Antvverpen naar den Moer- dijk vertrekt le Esschen een schrikkeiijk on- weluk plaats. Een wachter werd door den loco- motief van dien trein medegesleept en reden vervolcens verscheidene wagons over hem heen zoodal zijn ligchaam geheel vcrbrijzeld werd. De ongelukkige laal eene vrouvv met vier hulp- behoevende kinderen achler. Het liherale Belgische blad Indcpendance, laal zich uit 'sGravenhage schrijven, dal de voordragt van den minister van financien Frere- Orban den 10 dezer aan de Belgische verte- genvvoordigerskamer aangeboden tot afschalling der gemeenlo-belaslingen algemeen in Neder- land vvordt bevvonderd en hel te hopen is dat men daar te landovvaar verscheidene groote sleden niet meer in staal zijn om de uitgaven door de gewone middelen to dekken een maat- regel zal nemen als die welke door den heer Frere is voorgcsteld en die zoo eenvoudig is als het ei van Columbus." Het clericalo Jour nal de Bruxelles veil inlusscheu een zeer on- gunstig oordeel over die voordragt. J1zaturdag avond is den schouvvburg le Namen geheel in de asclt gelcgd. In de Ardennes vvaar de sneeuw ter hoogto van een zestal voetenligt, worden op verschei- deno plaalsen vvolvcn geschoten. Bij Cognon in Luxemburg, heefl men den 13 dezer twee gcbroeders in de sneeuw bevroren gevonden. De jonge keiserlijke prins Napoleon heeft den 16 dezer zijn vierde jaar bercikl. Ten hove wordt aldaar verhaald dal de jeugdige vorst kan lezen en schrijven en to paard rijden. -Op eene verkooping van gevogelle te Parijs braglen twee Cochinchina-kippen 120 fr. een poar zvvarte zvvanen 420 fr. en twee patrijzen uit Californie 52 fr. op. Uit do deballen in een dezer dagert ge- voerde regtszaak is gehleken dat le Parijs le- genvvoordig met allcen ringen en diamantcn tegen 20 fr. per maand maar ook bankbiljelten geene valsche maar echto voor 25 fr. per maand gehuurd worden om er in de gezel- schappen vertoon mode le kunncn rnaken. Bekcnd is het, hoe de Fransche graaf de Morny gelukkig is in de geldzaken zoodat weinig spcculanten op zulk eenen gunsligen bijva 1 kunnen rocmen. Hiervan geluigl, wat hij dezer dagen verrigtte met hot kasteel van Bercy staande en gelegcn in de nabijheid der Lyonsche static le Parijs. Hij gaat bij den eige- naar en vraagl wat zijn kasteel moet kosten «Tien millioen lk geef negen millioen en gij verleenl mij eene week lijds voor mijn laalste woord De koop op dien voet ge- slolen zijndo begeefl zich de graaf bij Napoleon III. Men zoekl naar een schietplein daar hel plein van Vincennis le klein gevvorden is. In de nabijheid aldaar is hel grool kasteel van Bercy gelegen." «Goed, schik dat met den minister van oorlog." Graaf de Morny volgl dien raad en laat een derde des eigendoms aan het oorlogsdeparlemerit over len prijze van zes millioen. Daarop snelt hij naar den policie- prefect. Hel bestaande vvijnen-enlrepot moet in den plantenluin worden ingelijfd. Het kas teel van Bercy zal hel oude entrepctt vervangen indien de prefect negen millioen wil tollen," De zaak is weldra geslolen. Dus van 9 millioen maakt graaf de Morny er 13: vvinst 6 mil lioen! Gewis, een aardig bagatelletje In een Fransch dagblad I'Ami de I'Ordre leest men dezer dagen do volgende zonderlinge nankondiging Twee jongelingen welke den 8 dezer bij de loling dienstpliglige nornmers gelrokken hebhen verlangen elk een meisje te vinden hetwelk door hot storlen van 2000 francs voor ieder hunner, hen van de militairo dienst willen vrijkoopen. Een goed huishomlen zal de weldoensters voor hare edelmoedigheid belonnen. Het is onnoodig zich aan te hieden bijaldien men geenen aangenamen omgang heeft en van geen eerlijk gedrag is. Men leest in den Courrier de la Drome, dat do gebergten van Luzla Croix-Haute, in Frankrijk, sedert 7 a 8 jaren niet met zulk eene dikke laag sneeuw bedekt zijn geweestals in dit jaar. Sedert dat den 24 October 1851 te Ham burg de gemengde huwelijken tusschen Chris- lenen en Joden wettig vergund zijn hebhen to dier stede 92 gemengdo huwelijken plaats gehad. Bij 54 derzelve belioort de man, bij 38 de vrouvv tot hel, joodscbe geloof. Bij 19 (iezer huwelij ken is de hepaling vooraf gelroffen, dal de kinderen in de IsrueliLische godsdienst zullen worden opgevoed. Uit Engeland wordt gemeld dal de ver- wachte hooge vloed ten gevolge van den he- vigen n. o. wind zich aan da ocvers van de Theems heeft geopenbaard derwijze dal ver scheidene op hel laagsle gedeelto van die rivier gelegeno woningen onder water zijn geraakt. Do bevolking van Midden-Ilalie heefl zich met eeno onlzaggelijke meerderheid voor de aanhechling aan Sardinie verklaard. Wat zal keizer Napoleon nu doen Zal hij den uitslag der stemming eerbiedigen of zal hij aan het volk een vorst tegen zijn wil opdringen Italic vrij tot aan dc Adrialische Zee," was de eersle oo'rlogskreet van Frankrijk. Later zijn de gren- zen dier vrijheid wel achleruilgezet maar is de vrijheid zelve daarbij ook verdwenen en moet het eigenlijk heelen vrij om te doen, wat Frankrijk verlangt?" Den 18 dezer is in geheel Midden-Italie die aanhechling feestelijk gevierd. Hel traklaat waarbij Savoyo en Nizza aan Frankrijk afgestaan vvordt, moet reeds door koning Victor Emmanuel en keizer Napoleon den 15 dezer geteekend zijn. Het Engelsch parlement behandell bijna dagelijks de zaak van Savoye en Nizza. UilNapels wordt van den 6 dezer geschro- ven dat de Engelsche vloot voor het koningrijk der Beide Sicilicn is verschenen. De verschij- ning van die Britsche zeemagt had te Napels, eene groote ontroering le weeg gehragl. Troil- vvensde toestand van die hooidstad verergert zeer; de arreslalien worden er nrcnigvuldig en dagelijks wordt er eene aauzienlijker krijgsmagt onlwikkeld. De Zwitsersche bondsraad heeft een protest tegen do inlijving van Savoye in Frankrijk naar Turijn en Parijs afgezonden op grond dal hel verdrag van 1816 zich tegen den afsland der geneulraliseerde provincien aan elken anderen staal behalve Zwitserland verzet. De Ost Deutsche Post zegt en niet ten on- rcgleEindelijk komt er humor in de po litick Een geboren koning doel een beroep op de volks-souvereiniteit en een verkozen keizer neemt de vvetten der legilimileil in bescherming. Victor Emmanuel onderwerpl zich aan hel al gemeen stemregt en de organen van Napoleon III schrijven hem do grenzen voor vvaar het algemeen stemregt ophoudt geldig to zijn. Do wereld is geheel het ondersle boven gckeerd." Weenen, IS Maart. De Fransche gezant heeft aan onze regering het aanslaande vertrelt der Fransche troepen uil Lombardije medegedeeid, doeh levens vvensch le hij verzekerd le zijn dat Ooslcnrijk na het vertrek dier troepen het beginsel van non-intervenlie zou in achl nemen. Graaf Rechberg heeft hierop geanlwoord dat Ooslenrijk sedert den vrcde van Villafranca maar al le wel de opofferingen kentdie aan eeno inlerventie verbonden zijn dan dat het eeno VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1