N°. 334. Woensdag 14 Maart 186®. 7e. Jaa 1 Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. :m.:M y VOOR Bit Weekblad wordl ellten Woensdaq-morgen uilgegeven bij C. W. Overbeeke to Weazen. De prigs its 80 cents in tie dne maanden enfranco per Post f),; rpnls veH abonneert zich bij alle BoekhandelarenPostdirecleuren en Brievenbushoaders.Advertenhen gelievewen nan den Lhtgever m te zenden liddngs ten 4 nre de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor el/cen regel meer 10 cents, behalve 33 cents zegclrcgl voor ellce plaatsrng. uiterlijk Dingsdagdes namia Mel gcnoegen zagen wij dal de boekhando- laar L. de Fouiv le Goes voortgaat mel in eeno wezcnllijke liehoeflo le voorzien door de uilgavo van de maandelijksche afvaarllijsl der Zccuwsche Stoomboolen. Dozen jaargang beval loch niel alleen de verlrek-uren van al de Zeeinvsche stoomboolen diligences poslwagens en poslkarmaar geefl ook do uren van verlrek der verschillende spoorwegenlerwijl nog len gem,akke der gebruikerscen maand-almanak lol loegift ilient. Gaarno brengen wij dan ook die lijsl onder de aandachl van hel reizende publiek en par- ticulieren lerwijl wij haar in hel bijzonder aan- bevelen aan heeren logemenl- en koflijhu is hon kers alsmede herbergen len plallen lande voor wie zij eerie onmisbare vraagbaak le achlen is. Men outvangl dezelve geregeld elke maand franco per posl aan hnis voor slechls 75 cenl per jaar (zie advertenlie). Bij koninklijk besluil van den 8 dczer is lol minister van btiilenlandsche zaken benoemd rnr. J, P. J. A. graaf van Zuylen van Nyevellthans ininisler-resident bij hel Inrksche liof, levens geaccrcditcerd bij dat van Griekenland. Z. K. H. de prins van Orange is den 7 dezer van zijrie hnitenlandsche reis le 's Ilage terug- gekeerdna daags to voren nog de dokken le Portsmouth bezigligd en ook hel kolossale sloom- schip de Great Eastern in oogenschouw te hebben genomen. Hel gerucht wi! dal de baron van Lignden kamcrheer des konings en lid van de gedepu- leerde slalen van Gelderland benoemd zal worden lol commissaris des konings in Zeeland. Uit Balavia zijn lharis tijdingen ontvangen loi den 28 Januarij 11. Do zaken in lloni zijn op de meest voldocnde wijze geschikt zelfs bo- Ven vcrwachtinger is verder niet geslreden. De zee- en landmagl weril spoedig op Java tei ng verwachl. Te Djocdjocarla is een opsland onder de vreemde soldalen uilgebarslen, welke echler werd onderdrukt. Hieiizeil 13 Maart. Nodal in den nachl van 8 op 9 dezer ten gcvolge van hel aan- houdend aftappen des kanaals ceno belangrijke we«spoelirig en verzakking was ontstaan voor en "van een gedeelte der nieuwo aanlegplaals builen de weslslnizen alhierzijn in den avond van vrijdag 9 dezer, de beneden-ebdeu- ren van de ooslsiuizen verbrijzeld lerwijl ten derzelve door den fellen slroom weggespocld en lol heden nog niet teruggevonden is. Oil ongeval worilt loegcschreven zoovvel aan hel sltiilen der weslsluizennadal met dezc en do ooslsiuizen to gelijk in den namiddag eene nietiwe aflapping des kanaals was aangevangenen welke sluiting geschiedde lot bet voorkornen van grootere onheilen aan de nieuwe aanlegplaals alsook en voornamelijk aan den overgroolen aandrang van water en den slechlen toestand dier oude ebdeuren zelve. Voorls zijn nog, ten gevolge der vele aflap- pingen twee kleine vallen onlslaan o6n achter do beschoeijing in do oostelijke schntkolk en ten even builen do ooslsiuizenop de punt van hel oud-havenljeaan welker herstelling bereids de eersle hand wordl gelegd ten einde verdere afschuivingen legen le gaan. Axel* 10 Maart. Heden werd in hotschool- lokaal alhier onder de besluring van den heer districls-schoolopziener, eene gecombineerdo vcr- gadering gehouden van de onderwijzers-gezel- schappen no. 1 en 2. Tot inlciding der werk- zaamheden hield dc onderwijzer van der Baan van Zaamslag eene gepaste voorlezing waarin hij de aandachl zijner ambtsbroeders bepaalde op hel noodzqkelijke en pliglmalige om er naar te slreven zich zelven en anderen meer en meer tot belcwame en gescliiktc menschen te vormen alsmede om bij hel beslemmen van kweekelingen voor de onderwijzersbelrekking bovenal bekmaam- heid en geschik'lheid lot grondslagen zijner keuze te I eg gen. EBulst* 9 Maart. JI. dingsdag avond om- slreeks 10 uro is in de gerncenle Clinge op het gehucht de Roskam of Kapellebrugeen half uur van Hulsl en aan den slraalweg van daar naar St.-Nikolaasvveder een brand uil gebarslen, waarbij de schutir en het wagenhitis van den landbouwer en herbergier F. van Duijse geheel in de asch zijn gelegd met hel (iaarin zich bevindende hooi slroo, kaf enz. Het vee is nog bij lijds gered behalve een paard en een 20lal hoenders die in do vlammen zijn omgekomen. Het woonhuis is met nog eene andere aanpalendo woning van zekeren lleijman niet zonder moeite behouden gebleven daar de brandspuit van Sl.-Jansteen spoedig op de plaals was aangekomen. De oorzaak van dezen brand is ook weiter onbckcnd. De schuur en do roe- rende- have waren bij eene Brusseische maal- schappij legen brandschade verzckerd. Gislercn werd men ook binnen deze slad ander- maal door het geroep van brand vcrontrust welke zich bepaalde lot eene arbeiderswoning staande in de Helleslraat, doch welke gelukkig geene bedenkelijke gevolgen heeft gehad. Ilontenisse 6 Maarl. Bij de volkstel- ling van 31 December 1859 had deze gemeenle eene feitclijke bevolking van 2275 mannelijke en 2502 vrouwelijke personen lotaal 4777. Hier- van waren binnen dc gemeenle geboren 3697 in eene andere gemeenle binnen de provincie 915; in eene andere provincie binnen het rijk 50; in Belgie 114, en in een ander vreemd laud 1. Ten aanzien van den burgcrlijken slaat was de bevolking aldus verdeeld 1467 manne lijke en 1531 vrouwelijke ongehuwden; 739 mannelijke en 743 vrouwelijke gehuwden69 vveduwenaars en 228 vveduwen. Er behoorden 229 personen lot het Nederduilsch llervormd 1 tot het Waalsch llervormd 1 lol het Evan- gelisch Lulhersch en 4546 tot het R.-Katholijk kerkgenootschap. Er waren 6 bliuden en 2 doofstornmen. Aieuwvliet* 5 Maarl. Heden viel den heer M. Content, onderwijzer alhier, hel zeld- zame geluk te beurt, den verjaardag van de vervulling zijner 50jarige ambtsbelrekking in dezc gemeenio te mogen vieren. De gemeenle- raad besloten hcbbendo den waardigen grijsaard op dien dag met een aandenken aan deze heu- gelijke gebeurlenis le vereeren belegdo eeno feestelijke vergadering waarbij de jubilaris door eene commissie werd ingelcid. Aidaar door den voorzitter op vereerende wijze aangesproken en geluk gevvenscht mel het voorregl, van zijne mocijelijke belrekking gedurende eene halve eeuw le hebben mogen vervullen en waarin hij niel had nagelalen door voortgezetle sludic zijne kundigheden le vermeerderenzoodat hij den 17 Oct. 1855, op 44jarigen leeflijd zich nog den tiveedcn rang der vorige wet had verworvcn werd deze rede besloten, met den jubilares namens de gemeenle, eene fraaije pendule len geschenke aan le bieden. Verrastcn gelrollen beanlwoordde dc onderwijzer deze aanspraak van den voorzilter en betuigde op gevoelvollc wijze zijne dankbaarhcid voor eene vereering, welke den avoud zijws levens zoo zeer verblijdt. Na ook de heilbcden van de raadsleden en den secretaris ontvangen le hebben, vereenigde men zich aan eenen vriendschappelijken disch waar het niet aan loepasselijke toaslen onlbrak en waar levens de bijzonderheid in herinnering webragt werd hoe het ondcrwijs aan de jeugd alhier is gegeven door den legenwoordigen onderwijzer en zijnen schoonvader achtervol- gens gedurende een tijdvak van 90 jaren. SJzendijkc, 10 Maarl. Door de commissie voor de nieuwe uitwalering der vereenigde pol ders van de sluis te Biervliel zal op den 29 dezer alhier, in drie perceelen worden aanbesleed hel graven van een uitwateringskanaal ter lengte van 3963 ellen hel bouwen van twee sleenen kokers in do dijken lusschen de W'ilhelmina- de Groote-Zoule- en Hoofdplaatpolders en hel bouwen van eene uilwaleringssluis in den Hoofd- plaatpolder met bijbehoorendc aardewerken. Door de gemeentebeslnren van Kadzand, Zuid- zande en Relranchement zijn dezer dagen adres- sen tot de regering gerigl waarin len sterkste wordt aangedrongen op eene spoedige indijking van hel Zwinojidat deze belangrijke scbor- gronden niel langer voor 's rijks schatkist een renleloos kapilaal blijven. De Prov. Noord- Brabandsdie Couranl meld I dal de collecle in de verschillende R.-K. ker- ken en de inschrijvingen ten behoeve van Z. H. den Paus, le 's Herlogenbosch ongeveer f 8000 hebben opgebragt. Het iiedijken der schorren in dc gemeenten Ossendrecht en Woensdrechlbehoorende aan de erven Yijdl enz. is II. woensdag aanbesleed en aangenomen door den heer Ilarlog van Sliedrechl voor j 92,700. Te Rotterdam hecfl den 8 dezer de grijsaard Jacob Former den ouderdom van 102 jaren be- reikt. Hij gaat nog lo voet uil heefl sleeds hel voile genot zijner zinluigen en is opgc- ruimd en vrolijk. In zijn vroegcren leeflijd was hij zeovarende later scheepswaker. Te Vollenhove is een commies bij 's ryks be las I i n gen zijne bruid onlsnaptweinige dagen vo6r dal het huwelijk zou plaals hebben. Alle nasporingen omlrenl 's mans verblijf zijn vruch- leloos en de bruid verkccrl met hare ouders daardoor in benaauwdc omslandigheden. To Makkum (Vrieslaml) zou dezer dagen een vergelijkend examen voor de hoofd-onder- wijzersbetrekking plaats hebben, waarloe 8 sollicitanlen waren opgekomen. Men wildo echler den onderwijzer slechls voor 5 jaren hebben bij wijze van pacht. Dc sollicitanlen hebben inlusschen wijsselijk voor zulk eene behande- ling van vvege hel gemeenlc-besluur bedankt en zich alien leruggeirokken, Een aanlal liberalen in Belgie doet eeno poging om de blijken van gehechtheid welke het Kulholijke Belgie aan hel Pausdoin geefl mel eene demonslralie van legcngestelde strck- king te beantwoorden. Eene daartoc strekkendo oproeping is in liberale dagbladen le lezen. JI. donderdag avond is le Schellebellc een uit Gent vertrokken goolerenlrein builen do sporen geraakt. De locomolief is in een aan do baan grenzend water geioopen, lerwijl de machinist en stoker er met een koud bad zijn afgekomen. Een diefslal nog stouter dan die, welko onlangs te Gent werden gepleegdheeft 11. zondag daar'ler slede plaals gehad, en wei 's namiddags tusschen 2 en 3 urebij eenen vleeschhouwer in eene der meest bezochle slra- ten. Met behulp van eenen beilel die binnen de toonbank lag, heeft de dief het slot open- gebroken van eene secretaire en daaruit 450 francs in goud benevens voor 30 francs zil- veren geld medegenomen. Twee personendie in dil hnis eene bovenkamer bewoonden hebben bij het binuenkomen den dief in den winkel ontmoetdoch op hunne vraag wat hij daar deed anlwoorddc deze heel bedaard dal hij reeds tweemaal gescheld haden wachlle lot dat men hem kwam dienen zoodat zij, op klaarlichten dag geene slechte oogmerketi ver- moedendeonbekommerd naar hunne kamer gingen. Eersl legen den avond werd do dief slal onldekt. Na den gcmelden diefslal in het paleis van koning Leopold, verneemt men, dal ook de procurcur des konings te Bergen in Hene- gouwen alsmede de hoofd policie-commissaris te Brugge beslolen zijn zonder dat men nog de daders heeft kunnen opsporen. Men schrijfl uil Luik van den 6 dezer, dal de dieven aidaar dagelijks stouter worden en er zelfs tot in het tribunaal toe gestolen wordt. Daags te voren toch heeft een dief welen in le dringen in een kamerlje nabij de griffie van de regtbank en daar twee kickens uit eene mand geslolen. Den 6 dezer verlrok uil Ooslende onder anderen een Irein van 14 wagons, geladen met 954 manden visch. Dien dag waren aidaar 58 vischsloepen binnengeloopen. Uit Havre en andere Fransche zeeplaatsen metdl men dat tie Parijzenaars aidaar door den springvloed op jl. vrijdag gefopt zijn even als de Belgen te Ooslende en dc Hagenaars le Sche- veningen. Uit Parijs vertrokken pleizierlreinen naar de zeehavens. De stemming over de vraag tot inlijving bij

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1