N°. 333. Woensdag 7 Maart I860. 7°. Jaarg. Nieuwstijdingen. Dit Weekblad wordl ellten Woensdaq-morgen uilgegeven bij C. W. Overbeeke te Ncuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden en f r a n c o per Post ,5 els Men aboZeert zich bij die BoMandelaren Posldirecleuren en Brievenbushouders- Adverlenliengehevemen aan den Uilgeverm te zenden ^tZlijlc D^igsdagZdesnamiddags ten 4 ore de prigs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 3a cents zegelregt voor elke plan,sing. Men vernecmt dat de koning het voorne- men heeft de geheele ligling miliciens van 1859 welke in de maand April aanstaande onder de wapenen mocl kornen in het kainp hij Millingen te verecnigen, oin aldaar in den wapenhandel to worden geoefend. Hieraan word! toegesehre- ven dat die ligling dit jaar later dan gewoonlijk zal worden opgeroepen. (Thans hehelzen de dagbladen de hepaling van Z. M.dat de miliciens der ligling van 1859, die van de verschilhmde legerkorpsen in reserve zijn goplaalstden 1 Maart aanstaande in wer— kelijke dienst zullen inoeten oplreden Oe Nederlandsche Slants-Courant decltuit de hij het department van marine ontvangen olfieiele opgave, de iianien mcile der Enropesche hemanning van Z. M. stoomschip Onrust loon <lie hodem den 27 Dec. jl. op de Boven Barito- rivier (Banjermassin) verraderlijk door eene overmagt van oproenge Dayaks vverd ovcrrom- peld, Zes tot de hemanning behoorende man- schappen, die zich op dien datum in het hos- pitaal to Banjermassin hevondenzijn daardoor de ramp ontkomen. Nopens dit treurig herigt nit Batavia in ons vorig nummer inedegedeeld hehelsl de Jav. Gout, het navolgend schrijven Den 25 December is de te Troessan gestation- neerde kruisboot no. 42 door kvvaadwilligen aan- gevallen, met het gevolg dat zij van alle hare wapenen, een geweer uitgezonderd is beroofd en vier der opvarenden zijn verwond. Een dergelijk doch in de govolgen erger ongeval trof Zr. Ms, stoomschip Onrust op den 27° December daaraanvolgende. Dit vaarlnig lag op een afstand van vijf dagen sloomens boven Banjermassin in eene enge kreek waar aanvankelijk de bevolking de meesl vredelievende gezindheid aan den dag legde. Slcchts twee uren voor het geval begaf zich nog de Toemeng- goeng Soerupati, met eenigo zijncr zonen doch zonder verder geleide aan boon! en had in ile kajuit eene conference met den lslen luitenanl der infanterie Bangertaan wien eene zending naar de Boven Doeson was opgeilragen en den kommandant der OnrustJ. 6. II. van de elde. Oogenschijnlijk scheidde hij van dezen in de hesto verstandhouding. Doch des middags lus- schen 12 en 1 ure, terwijl de equipage aan het schaften was, kwam plolseling een groot aan- lal praauwen met origevecr 600 man uit eenige kreken te voorschijn welke de Onrust aanvielen, en aan de hemanning niet mccr lijd lieten dan otn c6n stuk geschut to lossen. Allen die zich aan boord hevondenwerden vermoord en do Onrust in den grond geboord." Z.E, de heer mr. baron van Ileemstra thans minister van binnenl. zakenheeftbij zijn aftreden als commissaris des konings in deze provincie, een schrijven, gedagleekend van den 25 Febr.gerigt aan de onderschei- dene aulorileiten van Zeeland waarin ZE. na zijnen dank to hebben betuigd voor de on- dcrsleuning en medewerking hem gcschonken de verzekering geeftdat hij, op de nieuwo baan door hern thans ingetredenZeeland ge- dachlig zal zijn, welks waarachligo belangen in hem een ijverig voorstander en verdediger zullen vinden. Den 4 dezer overleed te 's Hage na een langdurig lijden de heer mr, J. W. van Ro- mundcafgelreden minister voor de zaken der R.-K.ath. eeredienst enz. Hock, 4 Maart. In de laatst gehoudeno vergadering van den gemeenleraad alhier is in plaats van den vroogeren welhouder de heer VV. G. Dielemanals zoodanig verkozen de heer A. Ricmensterwijl mede in die vergadering tot onlvanger dezer gemeente is benoemd ge- worden de heer J. Dieleman, gemeenle-secre- taris te Neuzen, in plaats van den heer C. Platteeuw, op zijn verzoek eervol onlslagen. Uit Aardenburg wordt gemelddat aldaar door toeval een surrogaal voor honig ontdekt is. Het zamenstel is eenigzins vloeibaar en heeft inderdaad alle eigenschappenom des uoods den honig, ten behoeve van banket- en koekbakkers, te vervangenwaartoe het veel geschikter wordt geoordeeld dan de stroop. lot nog toe bewaart do onldekker zijn geheim. Menigvuldig zijn de klagten bij de bouw- lieden in den omtrek van Dordrecht over het buitengewoon groot aantal muizen en de schado door deze in de opgetasto graanschuren aange- rigt. Men spreekt zelfs van een laudbouwer die van een larwschelf, de opbrengsl van vier bunders, slcchts 10 mudden dors chte. Bij deze gelegenheid wordt do wilile kruismunt als een radicaal middel genoemd om dit ongedierte uit to roeijen. Id de laalstvorigo week heeft nabij Alkmaar een treurig ongeval plaats gchad. Zekere land man was in zijne woning voorzien van een middel om ratten en muizen te verdrijven. Hij wihle twee zijncr kindereneen van li en een van 2J jaar een purgeermiddel geveu en was in de verbeelding het raltekruid weggeworpen te hebben maar dit was juisl met het eigenlijke purgeermiddel het geval geweesl. Hij gaf dus rattenkruit aan beide kinderen en zij werden de slagloffers zijner onvoorzigligheid. Bij de laalsle verkiezingen van een lid der kamer van koophandel to Dokkum kwam slechls een kiezer op, wiens biljet goedinge- vuld dus tevens de benoeming inhield. Te Diepenvcen beviel eene vrouw van haar vijfliende kind. De veertien eerslo waren van het mannelijk geslaeht. Het vijftiendo is een meisje alshcksluitster I Voor eenige dagen is to Ooslerhesselen een oude reusachtige beuk gevcld wiens slam niet minder dan 18 voet omtrek had en een kruin van verbazenden omvang. Gewoonlijk werd hij met den naam van wonderboom bestempeld, en daar hij in de nabijheid van den openharen weg stond trok hij deaandachl van menig vrccmde- ling. Zijn houl zal gebruikt worden voor een nieuwen molen en niet minder dan 30 wagens zullen noodig zijn om alles van den boom to vervoeren. -Als een opmerkelijk teeken des lijdskan beschouwd worden dat onlaugs een jcugdig weduwnaar met een kind in een der nieuws- papieren eene huishoudster vroeg op welke advertenlie niet minder dan 267 brieven van huwbare dames inkwamen. De Holl. spoorweg onlving in het afge- loopen jaar 1167,951 waarvan de reizigers betaalden 962,519. Op Pinkstermaandag was de ontvangsl (de hoogste) ruim f 10,000 en de laagste op 1 Ja- nuarij ruim/11600. Binnen weinige dagen zal de lelegrafischo gemeenschap tusschen Indie en Europa gere- geld zijn, als wanncer men dan lijnregte be riglen uit alle gedeelten van Indie binnen 6 dagen zal kunnen ontvangen. -Gelijk in ons vaderlandzoo ook in de naburige rijken heeft op den 28 Febr. jl. een hevige storm gewoed. Uit alle oorden onlvangt men beriglen van daardoor aan gebouwen, boo- rnen enz. toegebragte schade. In hot lerschc kanaal is eene van Liverpool naar Cork bcslemde sloombool, met ecu groot gelal passagiers geheel vergaan. Vele geruchten en voorzeggingen worden verbreid over den aanstaanden hoogen vloed op vrijdag den 9 dezer. Meermalen zijn der- gelijke belagchelijke stukjes verteld en zal men dus wel doen zich daarover niet noodeloos te bekommercn. Dezer dagen zal aan do wetgeving in Belgio een wets-onlwerp worden aangebodenslrek- kende tot afschaffing der lolregten onder den naam van octrooijen bij den ingang der sleden geheven wordende. Het assisenhof van Oosl- Vlaanderen heeft, in zijne zitling van 27 Febr. jl.bij verstek tot de doodstraf verwezen Pieter van Slregdonch oud 27 jaren laudbouwer Ic Assenedeuit hoofde van brandstichting en diefstal met be- zwarende omslandighedenin 1855, 1857 en 1859 to Oostacker Erlvelde en Assenede. Op de jaarmarkt to Moerbeke van den 27 Februarij II., waren aangebragl 60 paarden 150 hoornbeesten en een aantal varkens. Dezer dagen is er in het paleis van koning Leopold een zeer sloute diefstal gepleegd. De dicf is lot in het kabinet des konings doorge- drongen en heeft daar twee koslbaro schilde- rijen nil de lijslen. gerukt en medegenomen alsook eerie pendule, aanwijzende de dalums cn saizoenen aan welke de koningals een gescheuk van koningin Victoria, groote waarde hechtte. De pendule is in den lombard ge- vonden doch de schilderijen zijn nog niet op- gespoord. De burgemeester en de beide welhouders der Belgische gemeente Ellerbeek zijn in hech- tenis genomcii tor zake van deverkiezing voor do burgcrwachtdoch later weder ontslagen. Als eene merkwaardigheid schrijft men uit de Belgische gemeente Moerbeke district Aelstdalin die gemeente, lellende 334 zielen sedert 6 Januarij 1859 lot heden en alzoo in bijna 14 maanden, geen enkel sterfgeval heeft plaats gehad. Dezen winter heeft Ostendo een zwareri tol nan de zee betaald. Zij heeft, op drie maanden lijds, 6 vischsloepen en 3 harer groolste schepen verloren. In een dorp bij Luik zijn door do na- laligheid der moeder drie harer kinderen in een beslolen huis verbrand terwijl het vierde ziellogeude lag. Uit Bordeaux wordt gemeld dat bij den laatslen storm twee spoorwegtreiuen namelijk een reizigerstrein te Salces en een koopwu- renlrein te Rivesalles zijn omver gewaaid. In Parijs is men zeer bewogen door den uilslag van een crimineel proces voor het hof van assisis van het deparlement Finistero. Eenige jaren geleden werden twee daglooners wegens diefstal bij nachtmet gebruik van wapenen en gewcld vcroordeeld lot 20 jaren dwangar- lieid de eene is in de bagnc de andere in Cayenne overleden. Thans is door een ander crimineel proces gebleken dat beiden onschul- dig geweesl zijn de ware misdadigers nu ont dekt, zijn lot levenslungen dwangarbeid vcr oordeeld. Uit het zuiden van Frankrijk vernecmt men treurige beriglen van wege de ongewone konde aldaar zoo mede door den overvloedigen sneeuw in die streken gevallen. Verscheideno personen zijn doodgevroren gcvonden of wel in den sneeuw omgekomen. Mcvronw C, te Lyon oud 40 jaar is II. zaturdag van haar vijftiendo kind bevalleri. Haro oudsle dochler is gehuwd met den broeder van haren tweeden man zoodal zij de schoonzusler is van hare dochler dio een tweejarig kind heeft. Mevrouw C. is dus groolmoeder en tanle van dit kind hare dochler is daardoor lanto van haren broeder, en de nieu wgehorcne wordt oom over zij tie lanto en broeder van zijnen vol- len neef. Op den weg van Iglan naar Umpoletz in Pruissen vend men dezer dagen eene groep van vier hevrorene personen op eenen sleenhoop zilten. Het was eene moeder met een zuigcling aan de borsten hare twee andere kinderen van 3 en 4 jaar, onder hare rokken om dio gelijk eene hen hare kiekens tegen de felie koiide te beschutlen. Bedelende van de eeno naar de andere plaats trekkende had zij het, bij het overvallen van den avond niet verder kunnen brengen. Parijs4 Maart. Keizer Napoleon heeft den 1 dezer do zilting der wetgeving met eeno uitvocrige en hoogst belangrijke aanspraak ge- opend. Het Journal des Debalsdat dit staatssluk in het hoofd van zijne kolommen opneemtlaat or op volgendat daardoor alle onzekerbeiil belreffende het nieuwo programma der Fransche staatkunde in Italic is weggenomen. Do toe- stemming van Frankrijk tol de vergrooling van Sardinie builen de grenzen vaslgesteld bij do slipu la lien van Villafranca en Zurich, hangt af van de volgende voorwaarden handhaving der autonomic van Toskane en in beginsel eerbiedi- ging van het wereldlijk gezag des Pausen in da Romagna. De keizer beschouwl de inlijving van Savoye bij Frankrijk als een natuurlijk en wettig gevolg van do vestiging van een aan- zienlijken slaat in het noorden van Italic; maar die inlijving zal niet plaats hebben door eeno militaire bezelling en moel worden voorafge- VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1