N°. 321. Woensdag 22 February I860. 7C. Jaarg Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. Op dpii 43*,co jaardag- van ZJf. onzen Iioogsi geocrbiedigdeu Mooing 11) February I860. voor Oil Weekblad wordt ellcen Woensdag-morgen uilgegeven big C. W. Overbeeke to, Neuzen. De prigs is 80 cents in de dm maanden en franco per Post 93 cents. Men abonneert zich big alle BoekhandelarenPosldirecleuren en tirievenbushotdersAdverlentien gelieve men aan den Uitgever intezenden uitcrlijk Dingsdagdes mmiddags ten 4 ure de prigs van 1 tot 4 r eg els is 40 cents, voor ellcen regel meer 10 cents, behalve 33 cents zegelregt voor ellce plaatsing. Prov. 15. 2 lionII I 12c. /if; AO.V//VC LJEi'E! Psalin Of 7. De Heere God, die 'tal kan geven Sta U Uvv Iluis sta Neerland bij Verhoogc Uw' roem verheuge Uw leven Selienk' zcgen op Uw hecrscbappij Dat Uw geslacht met roem en cere Steeds bloeije in een' gewenschtcn stand, Gelnkkig ongcstoord regere Tot lieil van VolMEn Vaderland Tot 's werelds jongste Tiacht zal scheiden Vo 7t li clit van heller dageraad Als hooger dag, dien wij verbeidfen Gceu aardsch bewitid meer overlaat J. F. Officiele opgaaf van de bnitengewone collecte, ten ])eboevc van het Synodale fonds voor noodlijdende kcrken en personen bij de Hervormde gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen, ressorterende onder de Ciassis van IJzendijke in 1859: Transp. 107,93 IJzendijke 18,00 Oostburg 9,75 Biervliet - 6,00 Zuidzandc 6,25 Hoofdplaat - 4,00 Rctrnncliemcnt - 2,11 Waterlandkei'kj e - 1,00 Kadzand *- 6,47 Sclioondijke - 18,47 Axel Breskens - 5,00 den Hoek 9,18 Groedc - 9.40 Neuzen 18,30 Nieuwvlict - 3,70 Zaamslag - 12,47 Sluis - 12,20 Ilontenisse 4,36 St.-Anna-t.-Muid.- 8,99 Hulst 6,84 St.-Kruis - 2,00 Sas-van-Gent 5,78 Aardenburg - 19,26 Philippine - 3,76 Transp. f 107,93. Totaal 193,20s Het bedrag der gewone collecte was - 291,14s Zoodat in 1859 voor het fondsis gecollecteerd f 484,35. NB. Van de gcraecnte Axel is het bedrag der bnitengewone collecte aan het Klassikaal be- stuur tot nog toe niet opgegeven. Den 13 Februarij 1860. R. Bij beshiit van den 18 dozer lieoft Z. M. goedgevonden to benoemon lot dijkgraaf van den Kleirien Zevenaarpolder den heer de Feijter Pz. en tot heheerder van den Noord- polder den heer J. de Feijter Wz. Men meldl uil 's Gravenhage, dat, vermits de verjaardag van Z. M. onzen gecerbieiligden ko- nitig dit jaar opzondag is "ingevallen die heu- gelijke gebeurtenis op II. zondag bijzor.der in de kerkcn is hcrdac'nldat in de R.-K. kcrken bij die gelegenheid ceno rnililaire dienst plants had en ook dat 's konings feest op den voorafgaanden sabbathdag in de Israelilische kerken gevierd is. Nopens het ministerie is tot heden niets met zekerheid te melden. Do geruchlen spreken van het aftreden van al do ministers. De loling voor tie nationale rnililio van dit jaar is in de onderscheiderie militie-kanlons van Zeeuwsch-Vlaanderen bepaaltals volgt to Hulsl den 3, te Axel den 3, to IJzendijko den 7 en te Sluis den 9 Maart. lVeuzen. Bij gelegenheid van 's konings verjaarfeesl had alhier in den avond dien dag voorafgaande in do daartoe smaakvol versierde en met eeno prachlige trophtie prijkende zaal van tlen heer Steenkamp een militair feest plaats beslaandc, onder anderen in een assant uil- gevoerd door heeren onder-oflicieren van het alhier in garnizocn liggeml Isle bat. van het 2de reg. infanteriehetwelk werd bijgewoond door Hll. ofliciercnalhier in bezettingen oen aanzienlijk tal heeren en dames van hier en eldersdaarloo op de nicest graciouse vvijzo door den algemeen geachten chef van dat bataillon uilgenoodigd. De uitvoering dio niets te vven- schen overliet en geluigdo van do vaardighoid en geoefendheid van gemelde heeren ondcr- ofFieieren leverdo con prachlig schouwspe! op, •lat algemeen en inzouderheid door het bnrger- lijk personeel leregt bewonderd werd, terwijl dat feest aan ieder toeschouwcr eenen regl aangenamen avond bezorgde. Den volgenden dag zijnde de jaardag van Z. M. onzen geecrbieiligden koningnerd door 1ml garnizoen na de godsdiensloefeningen in groot lenne te hebben bijgewoond, eene parade ge- hotidenbij welke gelegenheid aan do daartoo geregligde militairen prijzen voor geoefendheid in het schijfschieten werden uilgereikt. In den namiddag hebben HH. olTieieren zich aan een feeslmaa! vereenigd waarbij door den chef van het korps een feesttlronk ler eere van den kouing werd ingestcld die van een echl vaderlandsch hart getuigdo en met geestdrifl werd beantwoord ook do onder-oBicieren van het kor|is werden op eene kiesche wijzo in do gelegenheid gesteld, om, aan den disch vereenigd een gepast en vrolijk deel te nemen aan do feest- viering van 's konings geboortedag. l%Totizm i 20 Februarij. Heden werd door hot gezelschap Apollo en eenige k n ns 11 ie fli e li bers gcg even eene soiree musicale declamatoiro welke door de legenwoordigheid van de meosto honorairo letlen met hunno vrouwen wion dat feest door de werkendo leden werd bereid zoo metlo door heeren oflicieren en dames daartoo uilgenoodigd, werd vercerd. Gaf do voorgaande uitvoering door hot muzijkgezelschap Apollo, waarvan wij in het nummer 314 van till ldad gewaagden mime stof lot goedkeu- ring dilmaal vooral hceft hetzelve verblijdendo bevvijzen van vordering in de edelo toonkunst gegevendio herhaalde en wel verdiende toe- juichingen uilloklen, en loonden wat oefening en liefde voor de kunst vermogen. Dit feest werd op eene verrassende wijzo opgeluislerd door eenige heeren welke van lninne bedrevenheid in de declamatie deden blijken door de voordragt van in de dichtkunde met vermaardheid bekende stukken, als daar zijn De zi eke Jong cling (van Beers); de Vader bij het lijk van zijn Zoon (van Alphen) Abd-el-Kader (Tcrhaar)en Verstrooid- hciil (Boeseken). Vreesden wij niet het kiesohgevoel van hen die daarbij van hunne lalenlen in do declamatie zulko uitsiokende bewijzen gaven te kwetsen gaarne zouden wij hunne namen eervol vermelilen even als wij vermccnen dat loflelijke vermelding zouden verdienen, zij, die door zang en piano- spcl zoo bijzonder hebben uilgemunt. S>lnl§ 15 Februarij. De feestelijke intogl van de fraaije schroefstoombool Jacob van Maer- lanldie heden namiddag te half 2 ure, onder het gejuich van eene lalrijkeook van elders loegevloeide schareonze kade binnenvoer uiaaklo dezo dag tot eenen vreugdedag. Do intogt werd opgeluislerd door een geleide van eenen ceresloet van een twinligtal ruilers onder hot geknal van vuurwapenen en de loonen der muzijk doch het ongunstigo weder belellejam- merlijk het uilvoeren der aangekondigde vofks- vermakelijkheden. Aan den avond bragt men den heeren der concessie eene serenade, waarna met hetafsteken van een heerlijk vuunverk tot vergasling van eene deels teleurgestelde menigle dezo dag op eene waardige wijze bcslolen werd. De lijd waarop deze boot hare dienst tusschen Sluis en Bruggo zal aanvangen is bepaald oj> zalurdag den 18 dezer. Oosiburg. Met genoegen kan van hier berigt worden dat er plan bestaal om de plaats vvaar het lijk van den verdienslelijken dr. II. A. Callenfels op do begraafplaats dezer gemeento aan den school deraardo is toeverlrouwd door eene grafzerk in aandenken te houden. Vele aanzienlijke personen waarbij verscheidene on- derwijzers zich hebben aangeslolen hebben al- reeds de blijken geleverd hoezeer zij met dit plan zijn ingenomen om de achting en liefde welke zij den waardigeu ontslapene toedroegen ook na zijn verscheiden nog aan den dag to loggen. In een der vorigo nummers werd een be rigt nit Utrecht medegedeeld bctreffende de invulling van de kolom geslachl in een biljet der volkslelling met de namen: een buleen kalfeen varken inen meende er was gelezen geslagl. Naar men mededeell heefl diezelfdo kolom in de gemeente Goes lot eene zonderlingo opvalting aanleiding gegeven in plaats van do aanwijzingen mannehjk of vrouwelijk was door een gezin opgegeven a Adams" (geslachl). Op dingsdag 6 Maart e. k. zal ten huizo van den burgemeester van Iloogerheiden hewoner van deNieuwe hoeve in den Nieuw-Zuidpoldcr, worden besleed de bedijking der schorren gc- legen voor den Nieuw-Zuid-de Zuid-do INoord- en de Nieuwo- Hinkelnoordpolders onder de gemeente Woensdrecht en Ossendrechtprov. Noord- Brabant. Het schrikkeljaar 1860 beginl met vruchl- baro voorleekens Nu wederom is te Amster dam jl. donderdag de huisvrouvv van B. Kits van drie kinderen bevallen2 zonen en 1 doch- ter kraamvrouw en jonggeborenen welvarende. In den loop van dit jaar zullen, terann- vuliing van het leger in Oosl-Indie 1600 man dcrwaarts worden gezonden. Volgens telegrafisch berigt uit Batavia van den 28 December II., luiden de berigtcn nopens de rnililaire operation in Boni zeer be- vredigend. De versterkto plaatsen SindjaiBoni en Pasenpa zijn zonder veel verlies in onzo handen gevallen. Do koningin van Boni is naar Sopeng gevlugt. Verscheidene inlandsche^hoof- den hebben zich onderworpen. Van de vermelde soiree dansanle op den 14 dezer bij den gouverneur van West-Vlaan- deren te Bruggo, hebben wehvillend gebruik gemaakl Z. Exc. de commissaris des konings in de prov. Z,eeland bencvens twee leden van gedep. stalen en de hoofd-ingenieur van don waterstaatwelke aanzienlijke personen zijn vergezeld geworden door den burgemeester en een der wethouders van Sluis. Ruim 900 per sonen hebben aan dit prachlig feest deelgenomen. In een Genlsch hlad werd dezer dagen over do aanslijking der Schelde gesproken dio met eene vcrbazende snelheid voorlgaat vooral tusschen Anlwerpen en de Hollandsche grenzen zoodanig dat de benedenrivier tusschen Bath en Vlissingen in alien gevallo tusschen Neuzen en Vlissingen, nog bevaarbaar water zal hebben wanneer het liovengedeelto reeds onbruikbaar zal geworden zijn. Dat blad daarover verder uitweidendespreekt van het bestaande plan tot het graven van een kanaal en alzoo lot het daarstellen eeuer voorhaven aan de Noordzee. Maar," zegt het verder, men schijnt te vergelen dat Gent slechts op 7 uren afstands van Neuzen ligt en dat een ruim kanaal dio twee steden verbindl en aannemende dat de aanslijking ook binnen korlen tijd tot voor do laalste haven zich uitstrekken zal, vergeel men, dat Gent binnen korlen tijd met den mond der Schelde door eenen ijzeren weg moel en zal verbonden wor den Zou er dus voor den Genlschen handel en voor de groele Gentscho nijverheid geeno kwestie zijn om ernstig to onderzoeken welko lotgevallen hun do toekomst voorbehoudt? Anl werpen is uilsluilend zijnen bloei verschuldigd aan zijne ligging op eenen grooten en gemak- kelijken zeeweg. Voor ,|e betrekkingen met het binnenland en met de vreemde natien langs de binnenwegenis Gent honderdmaal beler gelegen dan Anlwerpen. Indien aan Anlwerpen den grooten weg der Scheldo onlvaltmoet Gent naluurlijk op zijne hoedo zijn om geene gunstigc gelegenheid to laten ontsnappen. Zijne gemeenschap met de Scheldo langs Neuzen v'er- gemakkelijken en tcnzelfden tijdeeene voorhaven hebben aan den mond van dien slroom daaraan moet Gent denken en dit niet alleen met het oog op het loekomende lot van Anlwerpen maar vooral op dalgene wat Nederland beraamt." Jl. donderdag nachl is to Gent wederom een zeer hrutalo diefstal gepleegd en wel aller- eerst bij den beer Peclorschoonzoon van de weduwe Papillonbij wien men in de week to voren een soortgelijk bezoek afgelegd had. De heer Peclor woont op het Sinl-Pietersplein men is achter over de vrij hooge muur ge- klommen aldaar de vensterruiten uitgenomen en langs daar binnen 's huis gedrongen alwaar men in het salon en de eetkamer al het geld en zilverwerk heeft medegenomen. Van daar is men op nieuw eenen muur ovcrgeklommen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1