N°. 320. Wocnsdag 15 February 1860. 7(. J X JSieuwstijdingen Hit Weelcblad wordt elken V Vocl'fa^r^r-!C'}"^ *Brieven bu loaders. ^vert^nlSn'gelieve men am den Uitgever intezenden mte S^Tpn}, vai 1 regels is Keen*, voor elken regel meer 10 cm/,. behalve 35 cm/, zegelrcgl voor elke plants,ng. In do liijeenkomst van do eerste kamer van den! 8 dezer hebben do ministers van biimenl. zaken en van financien zoo ook die van oorlog do voordragt op den aanleg dor spoorwegen ver- dedi«d en do daartegen ingebragte bedenkingen beatitwoord. Nadal do eorslgenoemdo minister ton slolle nog hooft doen opmerken dat voor- zeker ecnc menigte verzoekschriflen ten aanzien van die voordragt. zijn mgediend dat hy aan i,| doze niet even groote waarde hechlmaar dat wat lielrefl do ingediende stukken der overhoden hem is geldeken dat de goedkeunng is verlangd iloor do godep. staten van 7 pro vince!115 gemeentebesturen en -3 kamer* van koophandcl - en de afivijzing door de godep. stale., van 4 provincien -8 gemeent°" besturen en 3 kamers van koophandcl zoo hoeft loch wider anderen hot gevaelen dat eene voorzigtige staatknnde met gedoogt in de tegenwoordige omstandigheden den staal zuike "bezwareude geldelijke verpligt.ngen op to legaen, als nit de onderwerpelyke voordragt zonde voorlvlooijonde bovenhand behonden m is do voordragt, bij hoofdelijke omvraag met 20 legen 17 slcmnien verworpen. Bii koninklijk besluit van 5 dozer is be- naald dat er dr'ie rijks-kweekscholen van on- dorwiizers znllen worden opgerigtto vesligen to >s Herlogenbosch Haarlem en Gron.ngen waarbij rospeclivelijk tot direcleuren zyn he- tioeind do heeren sehoolopzieners 7rosee bast mami en Drugsma. lie minister van oorlog heeft de verschd- lende anloritoilen des legers gemagligd om by gelegenheid van den aanstaanden verjaardag ties koniims die rtfflilairen welke in de vcrschil- lende "vakken van onderwijs hebben uilgemunt bolooningen loo to kennen terwyl in a lie gar- nizoenon een militair assaul zal plaats hebhen. Door den minister van binnenlandsche za ken is bii beschikking van 27 January jl. aan do gomagtigden der familio van der Dnijn van tilaasdam vergnnning verleend lot het mdijken van mini 221 bunders schorren golegen voor den diik van den Nieuwen Hinkelnoordpolder buigs do ri.ier do Scholde onder de gemeente Woensdrcchl. Naar men verneemthehben de ministers van Tels en van llossc lerstond na hot besluit der eerste kamer, betreffende do spoorwegen, ontslaf iiit hunne belrekkingen als ministers van lnnnenl. zaken en van financien ^rlangd. 1„ do onderstelling dat het onlslag door L. B. 7,al worden verleend, wordenby geruchte onderschoidene personen genoemd welko ter vervanging dezer ministers in aanmcrkmg zou- den kunnen komen en daaronder de voor- maligo ministers van Heeuen voorz.tter van de voor lnnnenl. zaken en van tweede kamer- Happardpresident van het hof van Gelderland voor financien. fVolfcns een nader loopend gerucht zouden ook de" ministers van buitenlandsche zaken en van justilie hun ontslag aan den koning liebben aangebodenen ook, dat mr. F. A van tlall benoemd zou worden tot minister van financien.) Uit Amsterdam wordt gemeld dat onmul- delliik na de verwerping van de voordragt, be- trefiendo de spoorwegen vijf ...gezelenen dier stad een adres aan Z. M. hehben mgediend hondendo verzoek om concessio voor het aan- leagen van een algemeen spoorwegnel. Die omler- iieming zou met eene subsidio van den staal doch zonder waarborg van rente, in den lijd van 5 jaren uilgevoerd worden. Naar men verneemt hebben de commissaris des ko,lings, eenigo leden van gedeputeerde staten en do griffier benevens de hoofd-inge- nieur van den vvaterstaat in deze province eene uitnoodiging onlvangen van den gouverneur van West-Vlaanderenom gislcren (dingsdag) avond eeno soiree dansanle to Brugge by to wonen en dat het voornomen bestond om van die uitnoodiging gcbruik te maken. Men vindt ook hierin weder een blijk van do goede ver- standhouding welke tegonwoord.g tusschen de Belgische en Nederlandsche auloriteilen beslaat. ouZeil 8 February, lleden is nier gu passeerd naar Gent eene groote stoombpot van de Isle klasso Deva bestemd lot eene men we regelmatige sloomsaartdiensl tusschen Goole (kn- geland) en Gent. Naar wijvernemen heeft zy bii hare doorvaart to Sas-van-Gentbereids cenige schade aan de brug aldaar toegebragl. Zoo ook passeerde in den namiddag van den volgondon dag de fraaije schrocfstoomboot Jacob van Maerlanlmet twee booten achler zich tot tfoeilerenlading ten einde do reis door het ka- naal naar Gent en van daar naar Brugge te maken. DM vaartuig helwelk inwendig zeer prachlig inoet zijn kwam van K.ampen en laalsl van Rotterdam. De ondernemers llebbelijncli Hennefreund en de Groin waren aan boord. Aeuzeiii De hier op 23 Januarij 11. opge- rigte leesvereeniging lot Nut en Genoegenhield domlerdag avond 9 dezer, hare eerste gewone vergadering in het logeinent van den heer J. C. Sleenkamp. Zij word bezocht door 28 leden der vereeniging een drietal ge'introilu- ceerdeu en levens vereerd door de legenwoor- digheid van 16 dames. De openingsrede wen! gehouden door den presidonl de heer P. D. liuijze die het doel der vereeniging schelsende daar in gereede aanleiding meende gevonden te hebben, om te spreken over de sehoono kun- slen en welenschappen in het algemeen en de dichtkunst in het hijzondcr." De vice-president, de heer C. van Dijlc, trad daarna op met eene bijdrage over schoonheitl lorwijl tic heeren van IJsselsteijn en Herkenrath ieder een dicht- sluk voordroegen van den heer de Dull. Liep de eerste bijeenkomst dezer leesvereem- trinorwaarop men zich ook gedurende do pauze vriendschappelijk met elkander onderhield regt genoegelijk lei. einde en heerschto op dezelve, bij eene gewenschte eendraglguile vriendschap en gopaslo vrolijkheid harlelijk hopen wij dat die vereeniging bij voorlduring slrekkeu mo^e lot bereiking van het doel dat men medo bij hare oprigting beoogdo het bevorderen namelijk van censgezimlheid en alzoo van echt- vriendschappelijk verkeer. 81uiS. De verblijdende tijding is hier onl vangen, dat eindelijk do vacalnre van eenen predikant bij de Nederduitscho Hervorrnde ge meente zal vervuld - worden daar de heer A. Dekkerspredikant to Uedel het beroep her- waarls heeft aangenomen. Aardenburg-7 February. Hedcn had alhier de eerste openbare vergadering plaats der vereeni"ing lot bevordering der uilerlijke wel- sprekemlheid. Eene aanzienlijke schare mannen en vrouwen woonde die bij. De secrelaris der vereeniging, G. P. Roosopende haar met eene gepasle loespraak waarna achlcroenvolgens dehoofd-en hulp-onderwijzers Vorslerman van Oiien, BakkerNunnink en Petillonbeurte- lings ernstige en boerligo stukken voordroegen en °dc vergadering daarna door Roos met eene loespraak werd geslolcn. Hot beste bewijs van deelneming voor deze vereeniging was do inschrijving van een 60tal personen en dezer opkomsl met ruuu zooveel dames, benevens het teekenen der statuten door 50 nieuwe zoo honoraire als werkendo leden, zoodal dit gcnoolschap als welgevestigil mag beschouwd worden en bestaando onder de kenspreuk In minnen groenen. Htoppelilij13 February. In den morgen van den 8 dezer is de vrouw van C. van Ras- lelaararbeider alhier zeer voorspoedig bevallen van drie kinderen zijnde twee van het vrouwelyk en een van het mannelijk geslachl. De vrouw' werd bijgeslaan door den verloskundige A. Geill van Boschcapelle. De kinderen zijn alle dne ge- doopt en werden door drie boeren en boennnen als peters en meters bijgeslaan. Op het gehucht Rapenburg is tegenwoor- dig alles in de weer met het bouwen derkerk. Het slechlen van huizen boon.en enz. het for- meren van nieuwe huizen of het vcranderen van oudo in nieuwe, is aan de orde van den dag kortom ieder doel zijn best om Rapen burg een florissant aanzien te geven. Uit Heinkenszand meldt men als een vroeg- tijdig verschijnsel in dit saizoen dat reeds in de laalslvorige week bij M. eslrale een broei kuikens i3 te voorschijn gekomen. De afdeeling Schouvven en Duiveland der Zeeuwsche maatschappij van lartdbonw heeft in hare vergaderingjl. domlerdag te Zierikzeo gehouden, een besluit genomenhelwelk ten benijze slrekt van hare zucht om het welzijn van den landbouw te bevorderen. Er is name lijk eeno premie van f 50 uitgeloofd voor het lid dat in hetjaar 1S60 de groolste oppervlakle lands (minslens een half bunder) zal hebben doen draineren terwijl een crediet van f 250 is ge- opend ter bestrijding der koslen van loezigt bij het leggen der drains. Het is to hopen dat do landbouwers hiervan gebruik zullen willen maken. Het Handelsblad meent met genoegzamo zekerheid te kunnen melden dat do geruchten, vooral in buitenlandsche dagbladen verspreid van eene aanstaande echtverbimllenis van Z, K. H. den prins van Oranje met II. K. H. prinses Alice van Enseland immers lot dusverre ten eene- male ongegrond zyn. (Volgens herigt uit 's Hage zal Z. K. H.do prins van Oranje nil Engoland naar Zvveden vertrekken, en Belgie niet bezoeken dan na alvorens to 's Hage voor eenigen tijd le zijn teruggekeerd.) In do R.-K. kcrken van het bisdom Haarlem hebhen den 5 dezer inzamclingen van gelden plaats gchad ten hehoeve van Z. II. den Paus. Naar men verzekertis daarbij onder anderen te 'sGravenhago de zeer aanzienlijke som van f4000 onlvangen. Het totaal der bijdragonten behoeve der schalkist van de Pauseiijke Staten, door de redaclio van den Courrier de la Mouse to Maastricht benevens van de omliggende plaatsen onlvan gen, beliep tot den 10 dezer fr. 20,112,62. e Terwijl men den 8 dezer bezig was met het opbreken van een putin een huis bewoond door een der verdachlen van medepligligheid aan den onlungs gepleegden diefslal in 's rijks munt to Utrecht (doch die steeds hardnekkig zijue schuld daaraan blijft onlkennen) vond men daarin eene verzameling van gouden lien-gul- denslukken en vele andere zilveren munt'en welke, naar men onderstelt in plaats der smelt- kroes in diens bezit zijn geraakl. Den 6 dezer had onder de gemeente Pullers- hoek bij Dordrecht, een allerdroevigst ongeluk plaats. Een herder had een aanzienlijk gelal schapen des morgens in den zoogenaamden Ko- ningspolder of plaat gedreven ten einde daarop le weiden. Door den hoogen waterstand en he- vigen wind brak de dam van den polder door. De herder dit vernemende en zijne kudde wil- lende redden, kwam met 77 schapen in het hevig instrooinend water om het leven. In de omstreken van Amsterdam heerscht de besmellelijke longziekte onder het rundveo in niet geringe male. De drie kinderen waarvan Alida Arueveld huisvrouw van Jacob Moote den 1 dezer, deti verjaardag van H. K. H. prinses Ftederik, te Leijden is bevallen, hebben de volgende namen onlvangen 1.° Louisa Augusta Wilhelmina Ama- lia 2." Augusta Wilhelmina Amalia Louisa en 3.° Wilhelmina Amalia Louisa Augusta. Zij wer den 11. zondag in de Oosterkerk door ds. Rut gers van der Loejf gcdoopl. In Almelo begon men reeds bij voorbaat le rekweslrereningeval do eerste kamer do verleende spoorweg-concessien mogt goedkeuren. Daar circuleerde een adres aan den koning met verzoek om de wet niet te bekrachligcn. Zelfs werd eergisleren ter viering van do verwer ping der wet, aldaar een bal gegeven. Welk een contrast mot de bewoners van het naburigo Enschededie reeds hebben gevlagd op het vernemen dat do tweede kamer de wet had aangenomen. Den 8 dezer is in de gemeente mkel in Noord-Holland eeno meekrapstoof tot dea grond toe afgebrand. Zij behoorde aan dea heer A. Bissclioffshcim te Parijs. Omtren! het vergaan van het Nederlandsche fregalschip Maria Elizabeth Margaret ha gezag- voerder Baudilz bij Camaret meldt men, dat de 18jarige zoon van den kapilein die goed 7, vv em men konlot driemaal toe van de kust zich naar het wrak heeft begeven zonder zija vader te kunnen bewegen dat bij hem naar de kust zou overhrengen. De gezagvoerder is met 10 man omgekomen. De aungespoelde iijken voon

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1