N°. 319. Woensdag 8 February I860. /u. Jaar ft\ M I|1 llil M M fex liL m W4 4& 4*i 4W Nieuwstijdingen. isJ&Crnl VOOR Dit Weekblad woidl ellcen Woensdag-morgen uitgegeven bij C. W. Overbeuke te Ncuzen. Deprigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 93 cents. Men abonneert zieh bij alle BoekhandelarenPosldirecteuren en Brievenbushouders. Adverlentien gelieve men nan den Uitgever in fe zenden uiterlij/c Dingsdagdes namiddags ten 4 ure de prijs van 1 tot 4 r eg els is 40 cents, vonr ellcen reqel meer 10 cents, behalve 33 cents zegelregt voor elkc plaatsing. In de zittingen van <lc eerste kamcr tier sltricn- generaal zijn lot gisteren (dingsdag) do heraadslagingen voortgczet over ht wcts-ont- werp lol goedkcuriug van arlikelen der concession voor den aanlcg en de exploitalie van de noorder- en zuidcr-spoor wegen. Z. M. heefl hel aanlal miliciens, nilma- kende het gevvoon en buitengewoan contingent voor ditjaar bepaald op 10,188 insnschappen. Naar wij vernemen heefl Z. M. ook bepaald dal de miliciens der ligling van 18G0 die in Mei aanslaande door provinciale nuloriteilen Idj do ondorscheidene legerkorpsen zullen worden ingedeeld bij die regernenlen zullcn komen welke gcvesligd zijn in do provincien, waar bedoeldo militiepligtigen zich bevinden. De miliciens der ligting van 1859, thans van de verschillende korpsen in reserve zullen in de eersle dagen der maaml April bij hunne respeclivo korpsen worden in dieiist gesleld ten einde gekleed en vervolgens in den wapen- handel geoefend te worden. Onder do oRicieren van hel korps inge- nienrs, mineurs en sappeurs, die dezcr dagen vun garnizoen hebben verwisseld vindt men o. a. de majoors P. F. H. Mascheckvan Neuzen naar MaastrichtJ. A. Feilh van Breda naar Amsterdam, de kapiteins A. 11. Verduchene van Vere naar Neuzen C. P. del Campo ge- iitiamd Camp van Breskens naar Devenler en F. P. Klijnsma, van Breda naar Breskens. Axel* 4 Februarij. Godnrcndc hel afgeloopen j.iar bedroeg hel getal geboorlen in dczo ge- meonle 57 mannol. en 53 vrouwel. tolaal 110, waaronder 4 malen twcelingen 5 onechte en 6 le- venloos aangegevene; het getal slerften bedroeg 64 mannel. en 59 vrouwel., lolaal 123, en hel gela! huwelijken 31. He bevolking was op den 31 December jl. 2518. %atim9lag* G Februarij. In hel afgeloopen jaar zijn in deze gemeente gehoren 54 van het rnannclijk en 64 van hel vrouwelijk geslacht lolaal 118 kinderen waaronder 5 iri onocht. Overleden zijn 67 van hel mannelijk en 67 van het vrouwelijk geslachl lolaal 134 personen. 34 hnwelijkert zijn er voltrokken. Jnngsll. znturdag stood voor het provinciaal gereglshof van Iceland leregl zekere in 1S57 cervo! ontslagrn gemeente-ontvonger uil hel eihtnd Zuid-Beveland beschuldigd van verschil lende valschhedcn in die betrckking gepleegil en van bet verduisleren van gclden der gemeente (het schijnl dal de beschuldigde b. r. f 4 be- lusling ontvangende, meoslal in den slok van zijn register de belli bookie en verantwoordde zelfs bleek hel, ten hove dat van eene kwilantie hoegenaamd geeno aanteekening in het daarloe bestemdo register le vinden was.) De beschul digde is dan ook door hot hof schuldig ver- klaard aan de hem bij arte van beschuldiging te lasle gelegdc feilen doch nit aanmerking van verzachteude omslandigheden veroordeeld lot eene correctionele gevangenisstraf voor den lijd von e£n jaar, vier geldbocten elk van f30, en de kosten van het proces. Binnen kort zullen de werken worden aan- besleed lol indijking der aanwassen en schorren in do gemeente Ossondrechl tegenover Balh. Te Goes is in den avond van den 29 Jan. jl. overleden de oudste predikanl bij de Herv. gem. oldaar, ds. \V. L.van Oostcrzee die (evens de oudsle was der dienstdoende predikanlen bij de Herv. gemeenten in Zeeland en op drie na bij die van ons vaderland. Men meldl uil 's Herlogenbosch van den 30 Januarij Zalurdag avond len ruim 8 ure werd ten h'nize van den beer Pichol de PEspinasse door een vermontden oisbekende eene spanen doos bezorgd ongeveer 2 palm lang en 1 palm breed en aan de meid met name Antje Vcr- hoelcxafgegeven met do boodschaphet compliment van jufvronw Meyer." Naar binnen- gaando rook zij eene brandluchten ontsleld gaf zij de doos aan den huisknecht over, die beraerkle dat daaraan van buiten eene brandende lent was aangobragtin geraeenschap met het binnensle der doos zijne eersle beweging was oni de lontdie misschien nog slechls eene minuut had te hranden orn het doel te Ireffen, cr af to slaan hij opende daarop do doos en vond daarin een blikken koker en buskruid en stukken van stcenen duarom dadelijk werd de jlistiLie daarvan keirnis gegeven. Oogenblikke- lijk begaf zich de lieer officier van juslitie, mr. R, Tcrissgevolgd door den commissaris van policio en den inspecteur derwaarts; do blikken koker werd geopend en bevonden ge- vuld te zijn met buskruid en scherven van glas bij onderzoek bleek dal van boven een gat was aangebragt dat correspondeerde met hel gal der doos, waardoor lol in den koker de reeds bijna verbrando lont was loopende. De heer oflicier van juslitie en de heer commissaris van policie begonnen onmiddellijk de dienslmeid in verhoor te nemen daaruit bleek dal zij verkeerd had met zekeren S.van beroep melselaardal zij dezen had afgezegd en kort daarna een brief ontving in dichtinaat vvaarin werd gezegd «dul de gewezen minnaar zich zou wreken." Onmiddellijk werd liij den bedoelden persoon huiszoeking gcdaau en bij hem buskruid en twee pislolen met dubbele loopen en anderc verdachto zaken bevonden hij bleef echter kalm en he- daard onder zijne arreslatie en het verhoor do misdaad volstandig ontkennen die zoo geluk- kig misluklo. Van den beginno af lol gisteren avond is de heer mr. Ttvissbijgeslaan door den heer commissaris van policie van Oorschot, met do instructie bezig geweesl. S. werd voor- loopig ontslagcn de juslitie blijft in deze nog duislere zaak haar onderzoek voorlzellen. Do lading van het Fransche schoonerschip Celesline in de afgeloopen week nabij den Holder gestrand en hestaande uil ruim 1800 mud sleen- kolenis iu het openbaar verkocht voor f 5; hel strijkgcld was bepaald op f 25, zoodal zich het zonderling geval voordeed dat do kooper nog 20 boven zijn bod ontving. Z. K. H. de prins ran Oranje, van Frank rijk naar Engeland overgestoken bevindl zich sedert 29 Januarij jl. bij het Engelsche hof te Windsor. De geruchton van het huwelijk van (Ken prins met prinscs Alice van Engeland wor den bevestigd. LI. zaturdag namiddag heeft de diligence Tan Gent op YValervliet, tusschen Wondelgem en Evergemcen ongeval gehad. De paarden verschrikt zijn in eene grachtneveus den straatweg liggende geloopen en ware de dili gence niet tegen twee boomcn gcvallen en alzoo in ovenwigt gebleven zouden er voorzeker groolo onhoilen le belrcuren geweesl zijn. Te Sl.-Pieters-op-den-Dijk, bij Brugge, is II. zondag een moord gcpleegd. Geduremle dc hoogmis is Sophia Gallc, oud 29 jaren dienslmeid op de hofsledo bewoond door M. Thomas wreed vermoord geworden in dc keiiken haars meesters, terwijl zij het middugmaal gereed maakte. Men heefl haar do keel afgesneden mel het mes waarmedc zij de aardappeis schilde. De policio heeft reeds een verdaehl persoon aangehouden. In de laatsle vijf wcken is het aanlal misda- den in de omslreken van Brngge bedreven vvaarlijk schrik wekkend. Te Aelsl en in de omslreken dicr stad heefl men ontdektdat er valsche goudstukken van 10 francs in ornloop zijn, Zij zijn gemukkelijk aan den doffen klank le kennen. In de Belgische gemeente Ninove is dezer dagen, op last van het gemeenle-besluur en op aan wij zing van de geeslelijk heid eene hcrherg geslolen gewordennil overweging dat men zich ler dier plaatse aan openbare zedeloosheid schuldig maakte. Jl. woensdag is er te Ledeberg cen ongeval gebeurd dat gelukkig een koddig einde heeft gehad. Een vigilante met een pasgeborcn kind dat len doop werd gevoerd deszelfs vader peter, peelje-lap meleret) verzorgslerslortle eensklaps om bij het overrijden ecner grep. De menschenlading viel naluurlijkerwtjze op ^encn hoop, maar men wist denjonggeborene omhoog lo houdenen zij, die onder lagen vvjiren kloek genoeg om zonder verplettcrd lo zijn een oogenblik den last van een paar ligchamen te dragen. Spoedig dnagde er intusschen hulp op de zuigeling kwam eerst voor den dag en was ongedeerd geblevenvervolgens verscheen de achleiivaarstcr met meer of min verkseukto kleederen loen de meter, vvier crinoline was plat gedrukt en eindelijk vader en peter. Deze moglen er afkomen rnel geblulsle hoeden hel peelje-lap bad eehter eenen flankaart van zijnon jas in de vigilante gelaten. De pasgeboren kuaap zal cr zich op mogen heroemen dal hij naauwe- lijks de wereld ingelreden reeds zijne familie in de war gebragt heeft. Verledene week is in de gemeente Tem- pleuve, bij Doornik een man van 102 jaren oud overleden. Deze eerbiedwaardige aarls- vailer genool nog al zijne verstandelijke ver- inogens. De Crinoline is gcrcd 1 Op dc fceslen le Parijster cere van den prins ran Oranje gegeven, onderschcidden zich de aanzienlijksle dames door rokken van even zooveel omvaiig als een lucht- ballon van Green. Door de munt le Parijs wordt thans voorzicn in dc dringende hehoefte aan stukken van 2 fr. 1 fr. en 60 centimes. In den laatslen tijd be- vond zich dc kleinhande! in dc grootsle ver- legenheid wegens gelirek aan zilveren pasmunl. Volgcns het daarvan opgemaakt jaarlijksch overzigl zijn gedurendo het jaar 1859 in Parijs 57,431 wet'ige en 11,757 oneclile kinderen ge- horen en heeft hel cijfer der storfgevallen in dat jaar 32,302 dal der huwclijkeu 12,010 bedragen. De Gazelle ran Thurg.au rneldt dat men onlangs in cenen schoiiwburg in Venelie aan eene danseres eenen hloemiuil heeft loegeworpen de drie kleuren der Italiaanschc onafhankelijk- heid vereenigende rood wit eu groen zij kuslo dien bij het oprapen. De policie deed haar roepen en beval haar, voorlaan allc loegeworpen bloeinluilen onder de voeten te treden. Hel pu- bliek met dit bevel bekend geworden wierp aan de danseres in eene volgende verlooning cenen hloemiuil toe met Ooslenrijksche kleuren ztvart en geel. Getrouw aan het ontvangen be velvcrtrapte de danseres dien mel de voeten. Op dit gezigt weerklonk de geheele zaal van loejuichingen en handgeklap. Eene opmerkelijk lange reis is door cen brief gemaakt, welke den 18 April 1854 uit Stettin aan een daar le huis behoorend zeeman afgezonden werd die zich loen aan hoord van hel Amcrikaansch clipperschip Eurica to Hong- Kong bevond. Hij werd daar echter niet meer aangetroffen de brief ging derhalvo terug en o v r> o kwam den 15 Januarij 1860, dus ua bijna z«s jaren weder in handen des afzenders. Op dit oogenblik worden gevviglige onder- hantlelingen gevoerd tusschen Frankrijk en En geland aan den cenen kanten Frankrijk en Oostenrijk aan den anderen kant. Over een en auderloopen vele geruchlen doch met zekerheid is daaromtrent nog niets bekend. Do inaatregcl waar hij het Parijsche dag- hlad P Univers is opgeheven is daar steeds een hoofdonderwerp der gesprekken. Het zeggen is dat de Fransche regering aanvankelijk voor- nemens is geweest om hel genoeinde dagldad voor den lijd van twee maanden te schorsen doch bij nailer inzien tot de overtuiging is ge- komen, dat in dezen de gestrcngsle slraf moest worden tocgepast. Men vvil welen dat de geestelijkheid en de legitirnisten in Frankrijk l^j^eslaan door afgevallene Orleanislen eene bedekle, doch hevige propaganda tegen het gouverneinent van Napoleon III inspannen. Uit Milaan meldt men dal door Oostenrijk overal groote krijgstoerustingen gemaakt worden. In alle forten van den vierhoek worden de ge- goten kanonnen door groote getrokken bronzen stukken vervangon. Vier nicuwe forten worden rondom Peschiera gebouwd. In Venelie neemt de gecsl van tegenkanting tegen hel Ooslenrijksche bewind sterk toe. De aldaar lievelvoerende generaal is dien ten gevolgo gemagligd om in die provinciezoo noodig, de krijgswet in working tc stellen. Ook worden aldaar de troepen versterkl en men schijnl bij de steeds toenemende woelingen en opruijingen zeer crnstigo maatregelen van bedwang te zullen nemen. Het Brusselscbe Idad Le Nord .behelst eene

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1