]\T0. 318. Woensdag I Februarij I860. 7°. Jaa Ingezonden Stukken, - Nieuwst ijdingen. Mai voor Dit Weekblad wordl ellcen Weensdaq-margen uitqegeven bij C. W. Overbegke le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie imanden en f r a n c o per Post 95 ctnls Men abonneert zich bij alle Lkhandelaren, Posldirecleurcn en Brievenbushouders - AdvenlenUen qehevemen aan den Uitgever in te zenden uilerlijk Dingsdag, des uamiddags ten 4 arc de prigs ran 1 M 4 regels is 40 cent,, voor ellcen reqel meer 10 cents, behalee So cents zegelregt voor elke plaalsmg. Zoo heefl dan deze landstrcek wcderom hel verlies te belrcuren von ecnen harer verdien- stelijke inhoorlmgen. Do WEd. heer llcndi'ilc Anihoiiie Callenfels, die, zoo door geboorte als door zijnen werkzamen levensloop Zeeuwsch- Vbianderen ton sioraad vrrstrekle, en letens in hot gehoele gewesl gunstig bekcnd stood is den 24 January jIin den oudcrdom van 69jaren te Oost'burg ovcrloden. Aldaar sedert 1815 ge- vestigd als mod. chir. et artis obstetricao doctor zag hij zich in die belrekking weldra inct ccne a.iuzicnlijko practijk vereerd. In plaats van den WEd. beer M. Hennequin die op verzoek eer- toI ontslag bekomen had door Z. M. bij besluit van 2-2 JulLj 1819 tot schoolopziener benoemd over hot district, helwelk Z.eeu wsch-Vlaandcren beweslen den Draakman omvat bekleedde hij d&so beiliening lot ten einde too met onverdrolcn ijver en eene belangstellendo naanvvgezctheid. Zoo ook als burgcrneester van Oostbnrg welke waardigheid hij van 1821 tot 1846 met eere vervuldeheeft hij zich door ecn zelfslandig gcdrag1, tooral iii hel onrnstigo tijdperk der Belgische revolutie lenjare 1830, gnnslig on- dcrscheidenen wist hij zich door geesl en hart bij jong en oud te regt hcmind en geacht le maken.° Jaals zooncchigenoot, vader en ricnd gelijk ook in al zijne maatschappelijke betrekkingen won hij de liefde en achling van alien, met wio hij omgang had. Geen wonder dan ook, dat hem nu en dan vele anderc vverk- Bnatnheden werden opgedragen, waarbij zijne bekwaarnheden lelkens heldcr uitblonken. Niet minder schitterden ook zijne deugden in hel bij- zondere leven. A lies loch werd bij hem opgo- luisterd door ncderigheid hot groolste sieraad van ware vcrdienslen lervvijl warmo ijver voor de zaak des jvaderlands en het heil der meusch- heid in al zijne handelingen doorslraalde waarbij bij dan ook steeds eene groole belangstelling aan den dag legde voor den roein en het welzijn van zijnen goboortogrond. Zich als cen waardig beocfenaar der geschiedenis hebbende doen ken- ncn waarvan nog onderscheidene zijner letter— vruchlen geluigen, werden zijne verdiensteu als zoodanig ook erkend ouder anderen door het Zeeuwsck Genootschap der Welenschappen, helwelk hsm den 10 Mci 1837 onder zijne leden opuam en dat met het volsle regt, daar zijne talrijke, in verschillende welenschappolijke tijdschriflen ge- ptaatstc verhandelingen zoo met belrekking tot hel onderwijs waaraan hij groole diensten bewe- aeii heeft, als met opzigt tot andere vakken van ken- nis. alien het kenmerk dragen van grondige erva- renheid in de door horn heoefemle welenschappen. Leefde de waardige Callenfels als een Christen met in die flaauwe uitgeslrekte beteekenis waardoor dezc heerlijke naatn dagplijks onlhoiligd wordl maar als een Christen (ioor geloofhoop en liefde, zoo is hij ook gcslorven gelijk een zegepralend Christen die nil voor een verhlijf in°taliger gewrsten aan ons sterfelijk oog voor allijd is ontrukt. Zijn geheenle ruste zachl aan do zijde van zijne dierbare vo6r overledene gade terwijl zijn voorbeeld en zijn aandenken steeds onschondhaar en heilig aan veler harten zij Ja, doordrongen van de uilzigten op ccne zaligo opslanding Met dat vast geloofsverlrouwen Dierbre staren we op tiw graf Volgen wij voor booploos rouwen 't Voorbeeld dat u\v deugd ons gaf Wetend schoon de scbelp ontzinkt Dat bij God de parel blinkt. Hiermede voldaan hebbende aan eene behoefte van ons hart, hebben wij onze laatsle huldc wil- len brcngen aan de nagedachlenis van eencn man, wien wij hoogschatleden bij zijn leven, wiens afslerven wij diep belrenren maar wiens naarn en vcrdienslen hij ons steeds in gezegend aandenkon zullen blijven. Z. B- Z. M. heeft goedgevonden bij het korps in- genieurs van den vvaterslaatmet ingung van 1 ilei aanstaande onder anderen te bevorderen tot ingenieur van de Isle klasse, den ingenienr van dc -de klasse J. Dirks, le 's Hertogenbosch. In het personeol der opzigters van Jen water- slaal in Zeeland zullen met 1.° Alei aanstaande verplaatst worden de heeren VV. Kok van Neuzen naar Elle-woutsdijk Waklne van Eiiewouts- dijk naar Tholen C. Loqenwn van Zienkzee naar Neuzen en A. de Graaff van Middelburg naar Zierikzee. Blijkens het medegedeelde in Staatsblnd no. 4 en 5, iiihoudende twee koninklijke besluiteii van 12 Jannarij j Izijn de handelingen van twee gemcenteraden in belrekking tot de wet op het onderwijs nietig verklaard n. I. te Cas- tricum (Noord-Holland) waar de raad ler benoeming van eeuen hoofd-ondcrwijzcr voor do openb. scliool aldaar eene keuze gedaan heeft uit meer personen dan door burgem. en weth. in overleg met den dislr. schoolopziener op de voordragt vvaren geplaalsten le Chaam (Noord-Braband) waar de raad den hoofd- ondervvijzer in de openbare school aldaarom gezochto rcdenen uit deze zijne belrekking heeft ontslagen op voordragt van burgem. en weth., doch zonder medewerking van den dislr. schoolopziener die (le regt) geweigerd heeft lot zoodanige voordragt mede le werken. Uezo hcide raadsbesluiten als in strijd mot de wet zijn alzoo door den koning vernieligd. Do minister van financien heeft bepaa 1<1 dat hij invoer te lande alio gnedercnen dus ook die op karren of wagons gepakt, van huiten 'stands worden aangehragthehoorlijk moelen worden geverifieerd of gevisiteerd uau het eerste expeditie-kantoor. Men verncemt dat jhr. P. D. van Cillers door den koning der Belgen is benoemd tot officier der Loopolds-ordoen zulksnaar men zeglals deel hebbende uitgemaakt eener com- missie van gedepulcerde slalcn van Z.eeland en eener Belgische tot regeling der waterleiding in het vijfde district, hij Walsoorden. Axel 28 Januarij. Heden zijn in hel school- lokaal dezer gomeenlo met gepasle aanspraken zoo van den districts-schoolopziener als van den hoofd-onderwijzer de lessen geopend welke wckclijks van rijkswoge zullen gegeven worden aan hen die tot kweekolingen en hulp-onder- wijzers wonscheu gcvormd to worden. Sluts* 28 Januarij. Naar wij verneinen zal de hiij.de iukomst der schroefsloombool Jacob van Macrlanl die eerlang haar dienst tusschen deze slad en Brugge aanvangen zal plaats vinden op woensdag den 8 Februarij eerstkomendo des uamiddags omstrecks 1 a 2 ure. Bij die ge- legenheid zullen zoo wij wel onderfigt zijn ccriige feestelijkheden plaats grijpen. Sluis30 January. Op zalurdag den 4 February zullen de lessen bij de oefenschool in hel lido schooklistrict van Zeeland ojige- rigt te Oostburg aldaar een' aanvang neraen. Tot onderwijzers daarbij zijn benoemd de heeren van Braambeelc en Reijers oponbaro onderwijzers to Oostburg en te lJzendijke. C3Iiig"e 26 Januarij, Gislcren avond om strecks 8 ure is in de schuur van F. D. de Rijck landbouwer alhier cen fello brand uit- gebroken. Do knecht, P. J. Lossiedie in de schuur le bed lag, door het geschreeuw van hel veoen doorhet gckraak wakker geworden had naauwelijks tijd om zich te redden zoodat hij met achterlating van zijne klcederen balfnaakl de vlugl moest nemcn, De schuur is geheel if afgebrand met al het zich daarin bevindende landbouvvers-gereedsehap milsgaders den voor- raad van ongedorschte tarwo rogge en erwlen en zijn daarbij tcvens 1 paard 4 sinks rundvee en 1 varken omgekomen, Het stroodak van het huis had mede reeds vuur geval maar aan de dappcrheid van den srniil B. \Ycanoeszijne beide zoons en twee Belgische amhtenaars is het te daiiken dat hel huis is hewaard get) lev en gelijk ook aan den heer F. ran Hovehur- gemeesler te Clinge (VVaes) die hel voik lot werken krachtdadig aanmoedigde. Mel dekleine hrandspuil dezer gcmeenle is ook de hofstede van de Kok, die er aan pnalde hewaard gc- bleven. De noodige policie was spoedig op de plaats des ongevals bijeeu om een wakend oog le houden op het verzenden en heschermen der goederen en is lien gnnschen nachl aldaar op de wachl gehleven. De oorzaak van den brand is nog onhekend alles is intusschen legeu brand- schade verzekerd gewcest. stopjieldijk 30 Januarij. Op hel gehuclit Rapenhurgin deze gemeenleis men reeds druk bezig om bet ptein gcreed te makentot het houwen van de uieuwe Iloomsch-Kalholijko kerk. De loestemming van hooger hand is den 13 dezer ontvangen. Men verneemtdat do visschcrs van Arne- mmden met do hemanning hunner vaartuigen onlangs door de regtbank te Middelburg schul- dig verklaard aan eeuvoudigen diefstal van strund- goederen zich van dat vonnis in hooger bcroep hehben voorzien. In verband met het herigt aangaando do in hechtcnisniMiiing van eenigo smellers van's rijks muni le Utrecht, is aan hel publiek herigt,dat do reeds uitgegoven tienstuiverstukjes met het jaarmerk 1860 nog niel ganghaar zijn en wor den milsdien degenen die ze mogten bezitten, verzocht die stukken aan het bureau van policie, legen voile vergoeding der waardoterug la bezorgen. Volgcns de Tijd, Noord- Hollandsehe Courant, is dezer dagen eon adres door 1200 prieslers en leeken le Amsterdam onderleekend aan den Paus verzondon waarin Z. 11. deelneining beluigil wordt in de legenwoordige omstandigheden met uitdrukking der vaste overluiging dat zijna onafhankelijkheid van elke aardsche magt slechts dan volledig kan zijn als de stedehoudec van Christus in de volheid zijuer souvereiniteits-regton wordt erkend en gehandhaafd." Volgens den Courrier de la Meusete Maas tricht uitkomendobedraagt het bedrag der lOdo lijstbij do uilgevers van genoeind hlail voorhanden ten behoeve der Pauselijke schat- kist reeds oene som van fr. 11,624,86 aan vrijvvillige bijdragen ongerekend hetgeen nog op do lijstea hij de verschillende parochien aan- wezig en aan de huizen der parlicalieren wordt gckollekteerd tot hetzelfde doel. Op die 10do lijst komt onder anderen voor de baron E. A. da Biebersleinlid van do tvveede kamer der staten-generaa! ridder der Pauselijke orde van den gotiden spoorvoor eene som van fr. 300. Op eene vroegere lijst las men den naam van den heer Ragoutoud lid der eerste kainer voor een bedrag van fr. 1000. Te Kampen zal een R.-Kalholijk gcslicht worden geopend waarin zuslers van liefde jeug- dige kinilereu zullen onderwijzenzioken op- passen enz. De heer Blom aldaar gaf tot den bouw dier inrigling 10,000. Bij Ootmarsum is een eik verkocht voor f 250 aan den heer Dull le Deventer. Hij was misschien twee eouwen oud en zou twee molen- assen bevalten. Men velde liem met de vlag in lop. Volgens de Utreclitsche Couranl is onder de biljcllen voor de onlangs geboudene volks- telling, in de gemeente Groenlo66n inge- komeu waar in de kolom Geslaeht was inge- vuld als volgl Een bul. Ecu kalf. Een varken. In hel anrbt Hardenherg zocht een man die vijf vrouvven geh.id heefl, een zesde cn hij vond die. Weldra slapt hij weer, met frisschcn moed in de huwelijkshoot. In een der Groninger couranten Ieest men het volgend verhaal Bij Lehring had voor eenige dagen het volgend vreesselijke ongeluk plaats: H'el driejarig kind van eeii haanwachlcr ging zonder dat de ouders het bemerklen, kort voor de komsl der treinen,die zich daar kruissen op de rails ziltcn ongeveer 60 sehreden van den seinpaal en speelde er ruslig met de kleine stcenljes. Sfioedig daarop naderden de treinen. De wachler loopt zijn huis nil naar den seinpaal om het sein te gcven en ziet le gelijk zijn kind ziltende op de rails. Een oogenhlik stond hij hesluilelooshij moet of zijn kind opofl'eren 6f den trein zijn pligl- gevoel onderdrukto de vaderliefde hij seinde de treinen snorden elkaar ongedeerd voorbij maar zijn kind was vermorselil. Bij koninklijk besluit van 14 Januarij jl. is do stud St,-Nikolaas gemngtigd eene statieplaals

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1