N°. 317. Woensdag 25 Januarij I860. R m V Ingezonden Stukken Nie nwst ijd ingen. Dit Weekblad wordl elken Woensdag-morgen uilgegeven big C. W. Overbegke le Neman. Deprigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 9a cents. Men ahonneert zich bij atle BoekhandelarenPoshlirecleuren en Brievenbushouders.Adverlenlien gelieve men aan den Uitqever inlezenden uiterlijle Dingsdag, des namiddags ten 4 ure de prigs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaalsing Zeeuwsch Jaarboekje en Middelburgsche Naamwijzer1860. Middelburg. J. C. IV. Allor/fcr. Met graagte kondigen wij op nietiw aan, den ran ouds bekenden Middelburg schen IS'aamwijzer, toot het schrikkeljaar 1860, wclke, sederl de uithreiding die daaraan als Zeeuwsch Jaarboekje gegeven is, voor niel weinigen onzer gewest- gcnoolen onmisbaar mag gebeelen worden. Ge- lijk steeds, hebben ook nn weder de Uilgevers voor eene nette uitvoering en eene rigtige zamen- stelling gezorgd terwijl de gewone prijs van 93 centsmet itibegrip van eenen Zeeuwschen Almanakbclrekkelijk gering is voor de dien- stcn welke zoodanig ecu handhockje aanbiedt. Trouwensvoor ben die zich dezen Naam wijzer gewoonlijk aanschaffen is er geene bij- zondere aanwijzing noodig in hoe velerlei op- zigt men dien -met vrucht kan raadplegen ge- lijk het ook hunner aandachl niel onlgaan zal hoe de rubrieken van lijd lot lijd vermeerderd worden zoo als nu weder met eene naauw- keurige opgaaf van de ivagendicnsten inonzepro- vincie. De vermelding hiervan moge intusschen anderen opwekken om er kennis mede le maken terwijl beminnaars van Zeelands geschiedenis in elken jaargang mede hunnen weetlust op eigenaardige wijze bevredigd vinden met een Toevoegsel" waarin dilmaal is opgenomen eene L'jst van beschrijvingen van plaalsen oudheden en zeden van Zeelandwelke lijstgelijk wij Tertrouvven zooveel belangstelling zal wekken dat de geeerde zamensleller zich bij eene vol- gende gelegenheid met de vereischle bouvvstof- fen moge verrijkt zien om die volgens het door hem gekozene motto lot eene soorl van vol- komenheid" te hrengen. R. De eerslo kamer der slaten-generaal is tot do behandcling van het spoorweg-ontwerp bij - cengerocpcn tcgen woensdag 1 February e. k. Ook verzekert mendat de tweedo kamer legen de heifl van February zal worden bijeen- geroepeu. In een der dagbladen Icesl [men Naar men verneemt, is de bijeenkomst van de eersle kamer ter behandcling van do spoorweg-aangelegenheden welke op 1 Febr. was bepaald vooreerst nog uitgesteld. Het versiag van de rapporteurs dezer kamer over die voordragt levert de blyken op van de zeer uiteenloopende gevoelens harer leden over dit belangrijke onderwerp." Gedurende het jaar 1859 hebben 's rijks middelen opgebragt /"56,895,245,16* in het jaar lS38was die opbrengst /"58,542,177,40s. Ilulst20 January. Gistereh had hier het gewone jaarlijksch concert plaals ten voordeele der algemeene aimen. Mel de meeste bereid- willigheid ondersleunden verschillendo talenlvolle dames en heeren het muzijkgezelsehap Ilar- monie alhier gevesligd in haar weldadig doel. Uil naain der behoeftigen aan wie nu eene buitengewone verkwikking kan verstrekt worden hrengen wij openlijk hulde en dank aan mevrouw de Langeals ryk begaafde pianisteaan haar Ed. zuster, die met smaak en talent een hoogst inoeijelijk air voordroeg aan de dames Kluijskens, die herhaalde malen 6n door het bespelen der piano 6n door zang met accompagnement van melodiumonverdeelden bijval inoogslenop eene allezins waardige wijze begeleid wordendo door de heeren van der Meer Mohr en van Waes- bergliede eersle als zeldzaam violoncellist, de ander niet minder als iluitistaan de dames van Deinse, en haren broeder inzonderheid vielen mede luide bravfi's ten deelterwijl de beide dames Vogelvanger door liefelijk stem- en pianogeluid een ruira aandeel onlvingcn van de lauweren op dit muzijkfcesl behaald. Zoo vierde men hier, op gepaste wijze, den geboortedag der koninginne-moeder wier naam vereenzelvigd is met het woord tveldadigheid on waaruit men aanleidiug nam tot het voor- dragen van oen stukje, getiteld Januarij 19 dat nogmaals eone milde geldelijke bijdrage nitlokte van het zeer uitgelezcn en tali ijk publiek ten voordeele der behoeftigen. $Iuis17 Januarij. Wegens het bedanken ook van ds. W. lilucverwerd heden het be- roepingswerk alhier herval. Mel algemeene stem- men word de keuze uitgebragt op ds. Anlonie Dekkerspredikanl te Hcdel (class. Zallbommel) aan wien de heroepsbrief verzonden is. Aardenburg17 Januarij. Heden hebben hier twee verschillendo voorvullen plaats gehad het eene van een' droevigen en het andere van een' grappigen aard. In den rnorgen van dozen dag is alhier uil een boom, aan de Klooslerwcide op den slads- walvan eene onlzettende hoogle gevallen een jongcling met name Gillis Hotwelke voor zijne rnoeder droog hout daaruit haalde maar door de vorst en gladheid van het hout de boom hcefl moeten los lalen. Hoewel de grond hard gevroren was heefl hij er twee pullen in ge vallen hij is naar het gasthuis gcbragt, vrij erg gekneusd. Men hoopl dat hij er van op- koinen zal. Mel andere voorval is als volgl De herber- gier P.O., aan de Kaaipoorl, had oulangs aan een' landman nit Belgieeen voer mest ver- kocht voor 10 fr. het voer van twee paarden. Nu is deze landman dezen morgen gekomen met een slerken wagen en twee zeer sterke paarden, en heefl een voer geladen dat het een aard was om te zien zoo ontzetlend groot. Tegen den middagtoen er nog al wat volk aan de poorl stond heeft hij zijne twee paar den er voorgespannen maar het was te vergeefs. De wagen stond onbevvegelijk. Wat nn godaan De menigte stond niel weinig te lagchen nog twee paarden er voormede een paar stevige gasten van den boer D, geleend maar alles to vergeefs. Nu verzocht hij aan het omslaando volk om le heipen sicken maar niemand was daarloe genegen daar elk met het accoord bekend en de herbergier afwezig was. Ten slot te heb ben met a lie kracht en geweld die vier paarden den wagen een weinig aan den gang gekregen maar wat gebeurd er nu Eensklaps breekt de wagen juist v66r de Kaaipoorl en het voer was dusdadelijk voor het groolslo deelgclost, onder het gejuich der omstanders. In plaals van een goedkoop zal het nu een zeer duur voer zijn, en wordl het spreekwoord bevesligd de gie- righeid bedriegt de wijsheid." Hengsldijk, 21 January. Door de waak- zamo zorg van den veldwachler Verplanke alhier, bijgestaan door den rijks—veldwachter Allaarl te Hulstis alhier gearresteerd zekere 1). de Blolt uit de gemeente Koewachl, beschuldigd van onder- scheidene diefslallen en opliglerijen. Den 19 en 20 dezer heeft de arrondisse- ments-regtbank te Middelburg uitspraak gedaan in do zaak van de 54 Arnemuidsche visschers beklaagt van diefstal van slrandgoederen van het op den Banjaard verongelukte barkschip, YVille Corneliszoon de With. Van deze zijn 35 ver- oordeeld tot zes maanden en 6 tot eene maand gevangenisstrafterwijl de overige zijn vrijge- sproken. Aan de uitersle vvochl le Vlissingen zijn in 1859 onder anderen uitgeklaard van Neuzen 9, van Sas-van-Gent 2 en van Honlenisse 2 schepen. Ds. H. Rentinkpredikanl by de Chris- lelijko Afgescheidene gemeente le Middelburg heeft voor een beroep naar Meppel bedankt. De aanlcg eener telegraaflijn Van Bergen- op-Zoom naar Zierikzee is in twee perceelen aangenomenals: het eerstevan Bergen-op- Zoom lot Stavenisse door den heer IJ. P. Uotz to 's Gravenhage voor /2572 en het tweede van Stavenisse tot Zierikzee, door den heer 0. Kuijkte Breda, voor f 3500 Do Amslerd. Couranl meldtdat de be- doeling der adressanten in zake van het le verleenen subsidie van stadswege voor de door- graving van Holland op zijn smalstniet is om het subsidie aan le bieden voor het geval dat de eerste kamer de spoorweg-onlvverpen aanneemt, maar alkcu indien die ontwerpen worden verworpen. De Hervormde gemeente te Loon-op-Zand (class. Heusden) welke sedert 1857 een tal van v ruchlelooze predikanlsheroepingen heeft gedaan is eindelijk don 16 dezer, verblijd geworden met het berigldat ds. F. J. C. Schookpred. le Maria- Hoorebeke, in Belgie, lot haar wenscht over te komen. De reglbank to Almelo heeft een geregtelijk onderzoek ingesteld betrekkelijk het verkrijgen van stemmen op een bepaald persoon waarloa eenige kiezers door geld zouden zijn omgc- kochlbij gelegenheid van de verkiezing van een lid voor den gemeenleraad van Oolmarsum. Uil 's Hertogenbosch wordt gemehl dat de wolfdie een lijd lung gelcden uit eene reizendo menagerie is onlsnapl en door zijn roofzucht nog al eenige onrust heefl gebaard eindelijk door den onlvanger le Rosmalen jhr. Bowier in gezelschap van een aanlal jagers is doodge- scholen en in zegepraal in eerstgenoemde slad is biunengebragt. In oris vorignummer deelden wij kort don gunstigen uitslag tier Bonische expeilitie mede het bij de regering over Aden 8 January van den gouverneur-generaal vpn Nederlandsch India ontvangen telegram gedagteekend Batavia 23 Dece:ni)er jl. meldt Boni is genomen da expeditie is volkomen geslaagd en wordl als ge- eindigd beschouwd. Er is hevig gestreden da verliezen zijn onbeduidend. Verder niets. Rust in Indie. De kabel gelegd tusschcn Munlok en Palembang, Werkt goed." Door het gemeente-besluur van Moerbeke zal op den 6 February aanstaande aldaar worden aanbesleed het leggen van eenen steenweg uit die gemeente naar de Hollandsche grensschei- ding ter lengte van 5840 meters en van welken de kosten zijn begrool op 63,720 francs. Het stedelijk besluur van Gent heeft aan- gekondigd dat de beroemde paardenmarkl van half-vasten aldaar zal plaats hebben in het oud- kasteelop dingsdag en woensdag, 13 en 14 Maart aanstaande. In het jaar 1859 zijn in het slagthuis ta Gent, ten diensto van het verbruik in de stad 31,561 boesten geslaglda I is 1316 stuks meer dan in 1858, en omslreeks 861 beesl per dag. De correctionnele reglbank van Gent heeft in hare ziltingen van 13 en 14 dezer 6 personen tot gevangenisstraf verwezen als uitinakenda eene bendewelke vele diefslallen bedreven heeft. De maatschappijde Concorde, op den Kauter le Gent, zal den 12 February aanstaande haar jaarlijksch vaslen-avondbal geven. in het Bagijnhof te Audenaerde vierde in do afgeioopene week zekere juffer Joanna Catharina Lombaerldochler van Pieler Jan en sen Marie Anne Meulemangcboren te Nokeren den 16 January 1760, haren lOOsten verjaardag. Zij trouwde in 1778 en had slechts 66n' zoon die reeds v56r verscheidene jaren overleden is. De verkiezingen te Leuven zijn ten voor deele van de Kalholijke party uilgevallen aide kandidalen zijn op nieuw gekozen. Van de 4025 ingeschrevon kiezers vvaren er 3625 opgekomen. Van 1830 lot 1860 heeft men in Belgie uilgegeven voor het leggen van sleenwegen eene som van 66,556,566 francs 99 cents.waarin de staat heeft bijgedragen voor 35,044.198 fr. 53 centimes. Een Antwerpsch blad verzekertdat do stoomvaartlinicn tusschen Antwerpen, Rio-Janeiro en New-York eerlang zullen geopend worden. Z. K. H. den prins van Orange heeft Parij® verlatenzich naar Bordeaux begevendevan waar hij naar Engeland overgestoken is. Het aanlal staalkundige brochuresdie sederl eene maand to Parijs zijn verschenon be- draagt thans 126. V Univers van Parijs kondigt hot overlijden aan van den kardinaal Ferrellieen vertrouwd. vriend en bloedverwanl van Paus Pius IX. De Wiener Zeitung kondigt een decreet afwaarbij al deweltcn worden afgeschaft die deJoden in Oostenrijk verboden zekere bedrijven uit le oefenen vooral die van apothekersher- bergiers enz. Ook tnogen de Israeliten voortaan hunne woonplaats vesligen in Gallicie Bohemen Hongarijetroatie, Slavonic en Zevenbergen. Uit I.issabon wordt birigt, dat de havens VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1