310. Woensdno 18 Januarij 1800. Ml tfl Nieuwst ijding en. 0 f*C voon 95 cent,.Hc»alm«eerIS'JS 0? ''if 80 tr.nt, l'„7 „,,.„l„,, tewnM.g.U.lure, <eprljtm, 1 4 40 cg„fc Men vernceint(hit de revering haar antwoord op het versing der eersle kainer van de stnlen- geuernnl nopens hel wels-onlwerp betrokkelijk de spoorwegen in goreedheid lirengt en dal tier halve verslag en antwoord te golijker lijd hel hoht 7.nlien zien. Hot antwoord zai eerlang ge- reed zijn zoo dat men het daarvoor houdtdal de eersle karner in dceers'te dagen van Fehrnarij het spoorweg- onlwerp 7..1I behandelen. Eerst na dei) afloop daarvan ziet men hel bijeenkomen der I weede kamer te geinoet die dan spoedig zal behandelen het onlwerp nopens de doorgraving 'an Holland op /.ijn smalst, waaromtrenl mode de antwoorden der regering in gerccdheid wor- den gehragl. Eerie correspondentio van 's Gravenhage rncldt dat er onderhandelingen zijn aangeknoopl tnsschen het Belgische en Nederlatidsche staals- hestnur voor het leggen van eenen ijzeren weg van Hassell naar's Hertogeiihosch langs Beverloo en furrihout. Volgens lelegrafisch herigt nit Bulavia van den 22 Decern her 1859, was de expedilie naar Boni met eenen gelukkigen uilslag hekroond. BEllIst 14 Januarij. In hel vorige jaar zijn alliier gehoren 79 kinderenals 38 van liet niaiiiiehjk en 41 van het vrouwelijk geslachl wnaronder 1 onecht overleden 107 personen 9 levenloos aangegeven, en gehuwd 19 paren. In de vorige week is 00k in deze gerneenlo ingevoerd eerie plaalsehjke helasting op het ge- disle.'eerd en do likeuren. hlnis 9 1G Januarij. II. M. de koningiu der Nederlanden heefl aan de onder hare hescher- niirig staando knnlwerkschool alhier doen loe- komen ;le som van f300. Bosclikapelie 16 Januarij. In het af- geloopcn jaar 1859 zijn alhier aangegeven: 25 inaiinelijke en 20 vrouwelijke geboorlen, leven- Inoze 1 inaiinelijke en 1 vrouwelijke; overleden 24 tnantielijko en 18 vrouwelijke; lervvijl no<r 2 rnarinelijko in andere geineenten zijn overleden; er zijn 9 paren gehuwd. Stoppeldijk. In hel jaar 1859 bedroeg alhier het getal geboorlen 32 manneltjke en 28 vrouwelijke ,ulolanl 60; levenloos aangegevenen 3 inaiinelijke cn 2 vrouwelijke totaal 5 over- ledenen 33 mannclijke en 31 vrouwelijketotaal 64; gehuwdcn 24 paar. en aan do Nederl. Kalholijken zijnen dank be- luigd voor drt blijk van genegenheiden op meuw te zijnen aanzien de gebeden der geloo- vigen verzocht. He hedoelde brief is dezer dagen in het kerkelijk gobied van Breda open baa r af- gekondigd. Gedurer.de hel jagt-saizoen van 1839 zijn door de jagers S. Leenslra er. Z. Y. van der Meer te Uldeholtpado bij Heerenvcon gcschoten 526 palrijzen, 277 hazerr15 korhoenders en 22 noulsnippen. l it eerie opgave van regeringswegc nopens de verzending Nederland door den post van brieven voor welke briefportis belaald bhjkl, dal in hel jaar 1859 (lit getal heefl be- <1 rag en van binnenlandsche ongefrank<'erde brie ven 12,232,013 en gefrankeerde 2,452,030, te zamen 14,684,043; van buiteniandsche on<>c- lrankeerde 2,875,595 en gefrankeerde 941,552 te zamen 3,817,147, en is het totaal van bcido soorten geklomrnen lot ecu bedrag van IS.501 190 helwelk in 1848 slechls 6,157,S56 beliep. Men berekentdal in 1859 de drank in oris land 66 menschen dreef tot zelfrnoord. In Engeland zourlen jaarlijks 60,000 menschen door den drank sterven en naar de hevolklnrr ,|er bride rijkcn zourlen 6000 menschen door" hel drink en van te veel jenever het leven verliezen. He drank-gepalenteerden geven in oris land hel cijfer 33,000 In do cariline binnen de Alexanders-kazerne te silage, waarin do tlragornlers worrier) ge- herhergd veraccijnsde men in 18S8-1S39 weinig minder dan zes dnizend kannen gerlisteleerd. Hoor dc jenever hadden in 1839 87 gevallen van gevangennerning 17 van moord en rnanspig door onvoorzrgtigheid 67 van verwonding en mishandelmg en (zoo als wij reeds boven zeiden) 66 zelfrnooiden plaals. Naar wij vernemen is aan den heer C. Kakehceke te Goes de eersle prijs a /'300 cn •ran den heer JJ. van Arenthals te Hcngsldijk de tweerle prijs a /"200 toegekend voor hiirme beanlwoorrlmgen der prijsvrangten vorigen jare nilgeschreven door de Algemeene konink- lijko landliouw-verecnigingover het droo<r- leggen van landerijen. Op den 20 dezer zal te Middelhnrg wor- den aanbesleed de aanleg eener lelegraaflijn van Bergen-op-Zoom over lholeri, Slavenisso en Vianen, naar Zierikzeo. Bij den burgerlijken stand der star! Mid delhnrg zijn in 1859 aangegeven 455 ovcrledenen, zijr.de 101 minder dan in 1858; 527 geboorlen en 158 huwelijken welke beide laalste cijfers in het vorige jaar slechts 451 en 12S beliepon. In tie Kerlcel. Courant van jl. zalurdag, vvordl rloor ilen kerkeraad der Hervormde ge- meente van den Hoek kermis gegeven rial hij zich voortann aan het Synodaal reglement voor do diaconien in alio deefen houden zal. Dal znlks merle hel gcval is bij de Hervormde gem, te Znamslag, meenen wij met zekerheirl te wcten. Men verneemt, dat niet minder dan drie e» vijfltg kandidalen zich bij den kerkeraad van do vacerende Hervormde gemeenle te Rockange (classis Brielle) om eerie prcdikbeurt hebben nangemeld. In do maand November van het afgeloopcne jaar hebben de R.-Kalh. prelaten in Nederland ilen Paus hun Icedwezen betuigd over het ge- beurde in Romagna, en Z. H. de verzekering gegeven van den cerbied en de verknochtheid der Nederlandscho Kalholijken aan den H. Stool. Bo Pans heeft bij eenen brief aan de prelaten Bij bcsluil van koning Leopold van den 9 dezer, worden de weiden in de valleijen der Zuidleede, Moervaart en Slekenevaartop het grondgebied van Moerbeke Wachtebeke Sinav Stekene W ynckel Kemseke en Meerdonck be- Janghebbenden in gemeenzarne vverken tot <lroo<r- making en bewatering, vereenigd in eene wate ring, die den naam zal vocren van Watering der valleijen van de Zuidleede, Moervaart en Slekenevaart." In de Eendragt n.° 15, van jl. zondag uilgegeven tc Gent, vindt men eeno dichlma- tige huhie van Z. Cosijn te Mariakerke Aen eene Dtclilerestocgewijd aan vrouwe David (Ma thilda van Eeene) te Aollregehoren te Koe- wachl den 16 Januarij 1829, welke wij gaarne bij eerslvoigende gelegenheid in ons blad zulien overnemen. In hel afgeloopen jaar 1859 heliep te Brus- sel hel getal gehorer.en 5798 en dat der over- lederien 5118, er werden 1659 huwelijken «e- slolen en 18 echlscheirlingen nilgesprokeii. Van 1850 lot 1860 is do hevolking van Brussel met 5o 698 zielen vermeerdcrd. Verledene week dingsdag liop to Assenerle eerie woedende vaars, die in de gemeenle Iloek uilharen stal gehroken was. Zekere daglooner Ed. de Backer, die ze wilde naderen werd aan' de hand gekwetst. I)e gendarmerie daarvan on- derrigt zijiideis hel dier gaan opsporenna 3 nren lang zich daarmede hezig gehouden le hebben heeft zrj hel rloor twee geweerscholen neergeveld, Op zalurdag ilen 7 dezer, omstreeks 11 ure des avondszijn F. E van Eeckebak- kers te Eyergem op den openbaren weg aan- gevallen rloor zes kerels derzelfde gemeenle, rue hen mishandelrl en stokslagen hebhen toe- gehragt. De I wee gebroeders hebben alzoo vcr- scheidene wonden hekomen die echter niet ge- vaarlijk zijn. Do aanvallers schijnen door den drank opgewonden te zijn gewee'st. Er is le Anlwerpen sprake van de opritr- ting van ecn enkei rensachlig monument voor alle groote mannen die Antwerpen heeft op- geleverd. Het onlwerp daarloe afkOrnstig van den heer Leonard de Guyperstrekt tot de 0p- rrgtrng van cen soort van pyrainide, ler hoo'Mo van 64 meters, rond welke slingersgewijze vier- en-veertig standheelden zullen gegroepeerd wor den, terwijl hovenaan ecn heeld de slad Anlwerpen voorsteltdie hare kinderen bekroont. Er heeft zich reeds eene commissie gevormd welke zich ten rloel slell orn drt kolossulo plan lot uitvoe- ring te brengen, waarvan tie kosten op 500 000 fr worden geraamd. De le.len dier commissie zijn u1 dr.e cathegorren verdeeld welke respectiveliik Z\ ,en, Pcr Ja;,r hijdrugen lot dat het werk geheel zal gereed zijn. Te Lurk heefl de policio slukken holer in beslag genome,.welke gansche wortels en rapen behelsrlen. Gedurer.de hel jaar 1859 zijn in Beleie lo pr.eslers geslorven te welen in het aarts- Insdorn Meclielen 27, i„ het hisdorn Genl 16 in het hisdorn Brpgge 22 in hel hisdoin Luili 7. m hel brsdorn Numen 16 cn in het hisdorn Doorink 12. 1 „7i MaKn<lag TOri^e "eek trok ee»o sch:,I)e" <l'g! hij Charleroi over den Noor- der-spooryvegloeu een Irein joist rlaar langs kwarn njden een dozijn dezer dieren zijn daar- door vermorzeld. Kei/er Napoleon heeft den 10 dezer, ler ST v 'lcn f>r,.l,s van Orange, op do 1s er u 1 erien le Parijs eene wapenschou* wing gehouden over de Iroepen der infanterie. 1 ,r 7 W°e PChtgenoolci! woonachtig te Bourg- es-Valence (depart. Drdme), welke sederl eenigen ij' in oneerngheid leefdenzijn het echter II. zalurdag avond een oogenhlik eons geworden en wel oyer het onlwerp orn zamen te sterven. Des avonds, omstreeks 8 ure, begaven zij zich naar de populreren laanwelko tot wandeling dren aldaar losto de man met de trornp op do horst een prsloolschot op zijne vrouw, dicdoorl er aarrle storlle cn een oogenhlik later losto J een tweede schot in Zlj„ regleroor. De Courncr de Lyon zegtdat er op dit oogenhhk in verscherdeno vrouwen-werkhuizen T 8 a< ee,,e Peli'ie in omloop is waarin do onder leek enaarslers verzoekendal de slant al de ongelrouwde mannen van 40 jaren als nut- teloos rnet eene helasting zou Ireflen. Men verzekert dat die pelitie het werk is van eene der bevallrgste korsetmaaksters van Lyon. De joriggeborene prinses van Spanje heeft achl en vijfltg voornamon ontvangen. De Jewish Chronicle zegt, hoe de vader van den jongen Mortara, die eersldaags naar Parijs ver- trekt het hengt der gevangennerning van den in- quisileur Falelti te Modena voor een bloot vcrzinsel houdtterwijl 00k niemand door hem tot een zoodarngen slap uilgenoodigd of gemagtigd is. io7 Aa" ,den ^or"'enschen Adres-Kalender voor I860, outleent men het volgende Londen telt omstreeks -.500,000 inwoners, die in 500 000 •nnn tW°!ie"' Hu"ne gescllhlen worden door 6000 adyokaten met bereidwilligheid nog meer yerw.kkeld soms 00k nit ilen weg geruimd rrwijl 9a0 prerlikanlen in 429 kerken en 423 klc.ne hedehnizen voor hun zielenheil zorgen. innTi' - irS-lg' Z°° heeft men <le kcus tnsschen 4000 b.erhu.zeri en 1000 wijnverkoopers. Heeft men honger, men vindt 2500 bakkerswinkels /0t slagters 2600 kruideniersvvinkels 1260 kolhjhuizen en hijna 1500 melkverkoopers. Lij'dt men aan indigestio, men heeft 2400 gonees- heeren, benevens 500 doodgravers-rnaalschap- p.jen tot zijne hcschikking. Voor de bedekkin- en opsrermg van den uitwendigen mensch zorgen 3000 schoenmakers, 2950 kle^rmakers en 1560 rnodewinkels terwijl er voor de verhelering van den wiwen,I.gen mensch 1500 scholen hesMaan. Het vast geloof dat het sloomsehip Great Las em in de rnaand October of November to Portland in de Vereenigde-Slaten van Noord- Amerika, zou nankomen noopte vele bewoners van andere zeehavens om derwaarts le gaan en aldaar vvinkelsscheeps-agentschappen enz. openen. Men zegt nu dal een aantul dier lieden len gcvoige dezer teleursteiling gerulncwd is on de dagblader, van Portland hebben (fans aan ile ireat Eastern den bijnaam van de Great Un certain (de grooto onzekere) gegeven. Y T" Ie -'veIrP°°l ziJn lijdingcn nit New- u 1 1 o0 D('c- 0"ITa,igen. Volgens deze had daags le yoren aldaar een zware brand -re- woed waarbij eene waarde van omstreeks een milhoen dollars aan goederen en gehouwen eene proo. der vlammer. was geworden. De winter vyas in Noord-Amerika gestreng de St.-Laurens- rmervvas h.er en daardigt gevroren. Te Bolwar den slant Missouri) was ecn opstand onder I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1