If0. 314. Woensdag 4 January 1860. Jaarg. IllJ »™'irr,is srcMs-«*•- e Ingezonden Stukken Nieuwstijdingen. u,ferig/, Jcs mmM^s to, 4 „re deprij, j regell i0 eM/>, ZZ'tSSSSZTMlSiZSS^!. Zoo liobbcn wij clan woderom een jaar in den slroom dos tijds zien wegzinken een jaar, dat bij aide zegeningeitwelke bet mogt aanbrengen voor nict weinigen zoo hief als elders en aloni in ons dier— baar vaderlandeen tal van smarlelijke herinneringen liceft achtergelalen. Wij die bij het leven en do gezondbeid zijn gespaard gebleven wij hebben intus- schen weder eenen nieuwen tijdkring voor ons zien aanbrekenen wij gevoelen ons dankbaar gestemd voor dil onwaardeerbare voorregt. Vol vertrouwen op Gods vader- zorg gaan wij dan op nieuw de loekomst tegen met vernieuwden mood zellen wij de taak voortwelke onze onderscheidene betrekkingen van ons vorderenen wen- schen wij werkzaam te zijn in den kring waarin do Voorzienigheid ons geplaatst heeft, gedacblig zijnde aan de woorden van Israels Leidsman dat de oogcn dcs Heeren onzes Gods gedurig op ons zijn van het begin dcs jaars tot het einde des jaars Mogt zoo de Uitgever van dit Weekblad bij het openen van elken jaargangeen woord van dank en eene heilbede totzijne Lezers en Begunsligers rigten hij ge- voelt ook nu wannecr hij eenen zevenden jaargang met dit nommer aanvangt, daar- aan eene steedsklimmende behoefte. Hoogst erkentelijk toch voor de jaarlijks toene- mende belangstelling in zijne onderneming dankt hij alien zonder onderscheid voor hunne meer of minder betoonde onder- steuning en rnedewerkingen hoopt hij zich die bij voorlduring waardig te maken. Hij beveelt zich, ook met het oogopzijn talrijk gezinin aller gunst welwillend aanterwijl hij niets onbeproefd wenscht te la tenom zijne geeerde Begunstigers op de meest mogelijke wijze te bevredi- gen. In de verwachlingwaarop hij zich bereids door de ondervinding van eenige verloopene jaren mag gronden dat men hem bij al zijne eerlijke ondernemingen voortdurend moge schragenis het dan mede zijn vurige wenschdat ieder in zijnen stand ook dit jaar Gods zegenende vaderzorg op eene onmisbare wijze moge ervarendat de bewoners van Zeeuwsch- Vlaanderen door de welmeenende pogingen van het gewestelijk bestuur en onder de vaderlijke regering van onzen geeerbio- digden Koning zich mogen verblijden over het genot van vrede, orde, rust en tij- delijk welvaren en dat zoo doze landstreek in welker belangen hij hoogen prijs stelt onder Gods zegen, moge bloeijen en vruchlen aanbrengen van stoffelijke en zedelijke wel- vaart De Uitgever C. W. OYEKBEEftE. Gelijk elke poging tot verzachling van (ten toestand der armen loflclijk is en tier menschen goedkenring waardig, zoo ook komt den ruirn- slen lof too aan hen die -met het weldadig doe! om in dit harre jaargetijdo het lot dcs lijdenden evenmensch te helpen verzaehlen op vrijdag II. aan het kunstminnend publiek alhier eenen avond van aangename uilspanning verschaften welke in alio opziglen aan de hillijkste verwach ling van eene talrijk opgekomen schare van loe- hoorders heanlwoordde. Do herhaalde toejui- ching, to bourt gevallen zoovvel aan de leden van het alhier gevestigd rouzijkgezclschap Apollo bij do keuzo en uitvoering van de verschillende stuk ken als aan die heeren welke van hunno ervaring in zang en declainalie zulke uilmuntendc proe- ven gaven, kan ten bewijee strekkeu van de algemeene en welverdiendo goedkenring, welke zij gezamenlijk en ieder in het bijzondermog- len verwerven. Hoezeer overtujgd dat geen van hen die hunno lalenten voor een zoo weldadig doel ten beste gaven het deden in de verwachling daarvoor openlijke dankbeluiging te zullen ontvangen mogen wij echtor bij doze hen de uitdrukking van opregto erkentelijkheid deswege niel ont- houden evenmin als aan de zoo lalrijke toe- hoorders welke door hunne opkojnst van der- zolvcr belangstelling deden blijken en daardoor loonden dat edele pogingen als dezo op den waren prijs gesteld worden. Neuzen Januarij 1860. Z. M. heeft bij besluit van 18 Dec. jl. bepaald dat van 1 Januarij 1860 af do soldijcn en het reisgeld aan de onder-officieren en verdere inan- schappen des legcrs te verstrekken zal worden verhoogd en dat huu tevens van dien datum in stcde van een ration brood van 50 looden een van 75 looden zal worden uitgereikt. De Slaals-Courunt van jl. vrijdag houdlde benoeming lot tweede luitenant van 72 onder- oflicieron die aan het laalslo examen te Breda hebben voldaau. Bij een arrest van den hoogen raad der Nederlanden van 30 December jl. isuitgemaakl dat de provincialo slaten wel degelijk bevoegd zijn, v6or dat de algemeene wet op den water- slaat, (voorgeschreven bij art. 191 der grond- wet, maar lot hiertoe nog niel in het leven geroepen) is vastgesteldpolderreglemenlen te wijzigen de polder-inrigtingen te veranderen of nicuwe vast to slellen. Sluts 9 19 December. Hcden werd met al gemeene slemmen lot herder en leeraar bij de Ilervormde gemeento alhier beroepen do WEd. heer Wijnand Klueverpred. te Wolfaarlsdijk. Sluts 9 27 December. Bij besluit van koning Leopoldvan 25 December 1859, is de heer B. Vramboutlid der permanenle deputalie van West-Vlaanderen benoemd tot gouverneur dier provineie. Geven de Belgischo dagbladen hunne vreugde over dezo benoeming te kennen ook hier, aan de grenzen der genoerade provineie, wordt die hooge en, onzes inzienswclver- diende onderscheiding met het hoogste genoe- gen vernomen, De heer Vrambout toch heeft zich niel alleen bij do ten verleden jaro alhier gevierde en door hem bijgewoonde feesten aller achling vervvorven door zijne welwillendheid en minzaamheid maar ook door zijne krachtdadi«e rnedewerking in het belang dezer plaats op verschillende wijze verleend aanspraak verkre- gen op eene voortdurende erkentelijkheid. Zijn bestuur drage rijke vruchlen voor het door zijne exce lien tie beslnurde gewest en voor des- zelfs naburige grensbewonerstot in lengte van dagen Saft-vaii-Cioiif 29 December. Heden werd alhier aanbestecd het begrinden van den weg naar Assenede lot aan de grens en aan- pG66(" door (lcn ,ieer G- Sl"t>bealhier, voor £uidzanrie29 December. Eergisteren werd, onder leidiug van den zoo gunstig bekenden lluitisl J. F. Licsoy van Middelburg, alhier eene soiree musicale gegeven die door ecu talrijk publiek zoo uit dezo als naburige gemeenlen werd bijgewoond. Ook hier plukle de heer Lie soy nieuwe laauweren de ondersclieideno op het programme voorkomendo stukken waaron- der twee voor stroo- en staalinslrumentwerdcii uilgevoerd met eene naauwkeurigheid waarovcr net. publiek zich ten hoogslcn voldaan betoonde. Wij danken ook hem, die zich geene moeife heeft ontzienons dezen genolvollen avond to kunnen verschaffen. Jongstleden zaturdag namiddag had to Vlis- smgen een allerdroevigsl voorval plaats. Ze- kero persoon behoorende lot het personeel van 's rijks werf voornemens zijnde ecnig koper te verkoopenwerd daarin verhindcnl door een beamble van policie, waarschijnlijk op grond van eenig vermoeden dat zulks op onwettige wijze in zijn bezit was gekotnen en in de hoofdwachl voorloopig in verzekerde bewaring gesteld. Terwijl de dionaar van policie zich nu verw ijderd had om assistentie te halen hevond hij bij zijne lerugkomst dat do ongeluk- kige zich van het leven beroofd had. ^00r ds. J. C. Verhoeffpredikant to Amersfoortvroeger te Sluis is een beroep aangenomen naar Utrecht. Den 30 December jl. overleed to Zutphen de wed. Beeuw/ces, in den oudordom van 104 jaren. Uit 's Hertogenbosch wordt gemeld dat de onlangs aldaar uit het beestenspel van Rennes onlvlugle wolf, in den omlrek van Grave door den heer V. is gescholenzoodat lhans alio gevaar is geweken. In de zilting der Belgische kamer van 23 December jl, is do beraadslaging over de encjuele afgcloopen en is de verkiezing teLeuven, met 58 tegen 42 slemmen van onwaarde verklaard. De kamer is daarna gescheiden tot 17 Januarij, terwijl, ten gevolge van den uitslag barer stem ming bij koninklijk besluit van 26 December, het kiescollcgie van Leuven eene nieuwe keuzo moet doen van 2 leden voor den senaat en 4 gedepuleerden. Uit St.-Nicolaas wordt van 27 December, het volgende berigl Het staalsbestuur verzatnelt thans inlichlin- gen nopens onze lieroemde vaderlanders. Op uilnoodiging van den gouverueur onzer provineie, zouden do handveslen onzer stad naar Gent moelen overgebragt worden, om daaruit onze vermaardo stadgenooten op to zoeken. Aange- zien dezo evenwel vroeger voor een andcr doel derwaarls ook opgezonden zijn gewordenen toen niel dan met moeite naar hunne bestem- ming zijn tcruggekcerd zoo heeft do gemeen- teraad beslistdit verlangdo onderzoek zelf ta zullen bewerkslelligenen den uitslag daarvan aan den heer gouverneur mede te ileelen. Men verneemldat het gouvernement voornemens is, om zoodra de tiamen der verdienslelijke Belgen algemeen bekend zullen zijn, alsdan op hunno geboorte-huizen gedenksleenen te stellenten einde hunne gedachtenis to vereeren." Men schrijft uit de Vlaamsche Clingcvan 25 Dec. jl.: «Alhoewel onze slreek aan Zee- land palende menigwerf door geweldige koorts- ziekten wordt bezochl is er toch nog geen VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1