s PUBL1EKE VERKOOPING WOONHIIISSTAL EN ERVE, XT. P, f Mengelingen. Scheepvaart. Beurs-, Marktberigten enz. Yervoermiddelen. Advertentien. 01ERLING BEGRAFEMSFONDS ZELANDIA PUBLIEKE VERKOOPING A te Neuzen. 5 ALMANAKKEN voor 18S6 III 50° Far. 18° 14° 10° 10° 26° 38° 51° Far. 18° 15° 10° 18° 56° 40° 26 27 28 29 50 51 1670. 1854. nu PUBLIEKE VERKOOPING TE MIDDELBURG. it/' Te Velsiquc-Uuddershove is ecu liuis in <le asch gelogd en daarbij een IWeejarig dochlertje letterlijk verlirand. Men vermoedl daldemoe- hiervan de oorzaak is, als hebbende in de aan de voetjes van het kind tot verwar- -ii&ing iels gelegd hctwelk bij afweziglieid van "ciiuar vuur lieeft gevat althans toen zij lerug- .v - /keerde slond iiet huis in voile vlam. De vvijding van de nieuvve ijzeren sloom- Boot Belgique beslemd voor de diensl tusschen Antwerpen en New-York, heeft II. zalurdag le Antwerpen met buitengewone plegtigheid door de geestelijkheid plaats gehad. Den 29 dezer zal dit vaarluig van Antwerpen vertrekken. Honderde schepen met graan uit de Zvvarte Zee Egyple Amerika enz. zijn lhans op weg naar de verschillende Europesclie westelijke zee- havens. De Morning-Post verzekert op slellige wijze dat graaf Eslerhazy Weenen den 16 dezer heeft moeten verlaten als overbrenger van het ulti matum waarbij Ooslenrijk de aanneming der vredesvoorwaarden door den czaar vordert. Graaf jEslerhazy zal binnen acbt dagen to Petersburg aankomen. Vijflien dagen worden het Peters- burger kabinet gegund om over het duidelijk en ondubhelzinnig antwoord op dit ultimatum to beraadslagen. Dat antwoord moel in het ja of neen vervat zijn. Indien het van weige- renden aard is dan zal Ooslenrijk zijnen ambas- sadeur uit Petersburg terugroepen. De Rusland gestelde voorwaarden zouden de volgende zijn: uilsluiling der oorlogschepen van alle nalien uit de Zvvarte Zeeafsland door Rusland van alle regt van lusschenkomsl op bet grondgebied des sultans en ten opzigte van het prolecloraat over de Donau-vorslendomrnen af- stand van een gedeclte van Bessarabie demon- den van den Donau daaronder begrepen. Uit Berlijn meldt men van den 22 dezer De vredesvoorwaarden zijn aan de Russische re- gering namens Ooslenrijk door prins Eslerhazy medegedeeld. Pruissen zal die voorstellen bij het kabinet van St.-Petersburg ondersteunen. De Parijsche Moniteur beval den tekst van een met Zweden geslolen verdrag waarbij Zwe den zich onder anderen verbindt, om aan Rus land geen grondgebied af te slaan of met (lit rijk eenigen ruil van gebied aan te gaan enz. De keizer van Frankrijk en de koningin van Engeland verbinden zich daarlegen eene toe- reikende zee- en landmagt aan Zweden te ver- schaffen om mede te werken tot het wederslaan der eischen of aanvallen van Rusland, STAND VAN DEN THERMOMETER WAARGENOMEN TE AXEL. 's morg. 8 ure. nam. 2 ure. Dingsdag 18 Dec. Woensdag 19 Donderdag 20 Vrijdag 21 Zaturdag 22 Zondagl 25 Maandag 24 GESCIIIEDKUNDIGE HERINNEI1INGEN VOOR ZEEUWSCH—VLAANDEREN. Vervolg van No. 101.) 16 Dec. 1600. De aarlshertog Albertus van Oos- lenrijk verleent een privilegie aan Hulst. 17 1614. Bij de Herv. gemeente le St.-\nna- ler-Muiden worden maalregelen beraamd lot bet bekomen van eenen eigenen predikant. 18 1845. Wettelijke bepaling ten opzigte van de uitloozing in Z.-Vlaan- deren. 19 1699. Octrooi tot bedijking van Zuid- W eslenrijk of Oud-Vogelschorre- polder (gemeente Neuzen.) 20 1847. Joseplius Vermandelrijks-ontvan- ger le ZaamslagKoewacht en Overslag c. a.tot Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw benoemd. 21 1775. De eerste pijp ingesleld in het orgel le Axel door den heer Jozias Paulusburgemeesler ler slede en ambachlo van Axel en Neuzen. 22 1718. Vasts tel I i n g van de derde grens- bepaling van Staats-Vlaanderen. 25 1784. De beroemdc Jona Willem te Wa ter hoezeer de provincie Zeeland met der woon verlalende bij be- sluit der slalen evenwel in zijn ambl van Hislorieschrijver van Zee- land gecontinueerd. 24 1854. Zware brand in de meestoofEen- dragt en goede hoop gem. Hon- tenisse. 23 Dec. 1841. Inwijding van het orgel in de kerk der Herv. gem. le Honlenisse. 1819. Ds. Johannes Grims lot predikant bij de Herv. gem. te Zaamslag bevesligd. 1597. Nader octrooi van H. H. Mog. ler indijking van al de overslroomde landen in Beooslcn-Blij (gem. Axel.) Willem de Bondt overl. te Hulst als gouverneur dier slad en onder- hoorige forten. Neuzen wordt bezocht door twee Afrikaansche prinsenuit Rio Nunez. 1804. De waardige ds. Joh. Pieter Phi- lippus Clinge (geb. le Groede) lot pred. bij de Herv. gem. le Oost- burg bevestigd. 1783. De vermaardo geneeskundigo Gu- altherus van Doeveren (geb. te Philippine) overlijdl als hooglee- y raar te Leijden. [Wordt vervolgd.) Binnengekomen te Neuzen als bijlegger men zicli te vervoegen bij den onderg'eteekende en voorts bij de onderstaande Heeren Agenten en Boden Te MiddelburgA. HUIJSMAN. Goes, C. B. de JONGH (Agent voor Zuid- en Noord-Bcveland). Vlissingen G. ROTTIER. ArnemuidenJ. H. van WEERD. Hulst, P. de RIDDER (Agent voor de kantons Hulst en Axel). Tcrwijl voor de overige Plaatsen in deze Provin cie solide personen als Agent of Bode wor den gevraagd. De Directeur J. VERHEIJ. UBLIEKE VERKOOP door bet ministerie van den Notaris J. J. Fercken, te Zaamslag, ten Arerzoeke van ANTIIONIE JORIS te Zaamslag x>p Rlaandag den 31 December 1855 des voor middags ten 10 ure, op de Hofstede, bewoond door Jochem van de Wege,in de gemeente Neu zen van eene groote partij zware OLMEN SPIL- LEN en GEWAAI. Binnengekomen te Neuzen als bijlegger voor /Werkhout, Antwerpen beslemd: Ilan. kof Celeritas kapt. »ft(CRUIJSSE Meijer. te Rijssel> J t\ t GENT, 21 December. De markt was heden van Tarwe ruim voorzien de puike soort gin& traag van de hand, zondcr prijsvt'randcringmindcre soorten 1 a 1-j franc per hect. lager, waarvoor niet alles verkocht werd zunde verscheidcne partuen opgezct. Rogge minder aangevoerd tot vorige prjjzcn. An- dere granen zonder prysverandering. Koolzaad en Olien iets hooger. 228ste Staats-Loterij. Pryzcn van 100 en daarboven. Twecde Klasse.1ste LijstNo. 15876 1250 no. 4231 en 4279, ieder 1000; no. 3862 en 6391 ieder/400; no. 763 5909, 9459, 15862 en 19254, ieder f 200; no. 5415, 9687, 13091 16985 en 18084 ieder 100. 2de LijstNo. 4148 /2500 no. 12584 en 15876, ieder f 1000 no. 2657 400 no. 6067 en 161 97, ieder 200no. 455, 6550, 10738, 12860 en 15794, ieder 100. 3de Lijst: no. 9450 f 20,000 no. 15756,/1250 no. 9659, 12022, 12078, 16195, 16902 en 17152 ieder 1000; no. 635 880, 5933; 6742, 7556 en 14550, ieder 400 no. 10652, 11266, 16447 en 18285, ieder 100. 4de Lijst: No. 1195,/ 5000; no.4527,/ 400; no. 2000 9286 en 11 529 ieder 200 no. 19317 100. Stoombootde Schelde. Dagelyks uitgenomen des Zondags Van Vlissingen naar Breskens 's morgens ure. Van Breskens naar Vlissingen: 's morgens ure. Van Vlissingen naar Neuzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen: 'snamiddags 1 ure. Van Neuzen naar lloedekenskerke 's morgens 11 ure. Van lloedekenskerke naarNenzen: 'smiddags 12 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. Dec. en Jan. Van Neuzen. Van Vliss. Dond. 27 voorm. 3 u.voorm.ll u Vryd. 28 Zat. 29 Zond. 50 Maand. 31 11J 6" midd. 12^ 7 nam. 1 Dingsd. 1 nietvaren. nietvaren Woensd 2 voorm. 9 nam. 3 Dond. 3 10 4 Vrijd. 4 11 3 Zat. 3 midd. 12 6 OpENBARE VERKOOPING van 60 extra zware OLMEN BOOMEN, gescliikt voor Leverancie cn ten verzoeke van den Heer van der de WAZ1ERS, Grondeigenaar wonende Rijssel, op de Hofstede, bewoond door A. de Moor, in den Grooten Huijssenspoldergemeente Zaamslag door het ministerie van den aldaar re- siderenden Notaris J. J. Fercken, op Don derdag den 3 Januarij 1856. door bet ministerie van den Notaris J. J. F ercken, t c Zaamslagen P. W. Steenkamp, te Neuzen, op Dingsdag den 8 Januarij 1856, Mes voormiddags ten 10 ure, op de Hofstede van wijlen de Woduwe J. van Doesselaar, in den Ouden-Zevenaarpolder gemeente Neuzen van 40 extra zware OLMEN cn ESSCHEN BOOMEN en eene groote partij extra zwaar W1LGEN GEWAAI. .te door het ministerie van den Notaris J. J. Ferck en, te Zaamslag, op Donderdag den 10 January 856, des voormiddags ten 10 ure, op de Hofste- en bewoond door Pieter de Flijter, in de ge meente Zaamslag, en door Jacobus de Bruijne in de gemeente Neuzen van 70 stuks extra zware OLMEN en CANADABOOMEN. Ij. _!e Notaris J. J. Fercken, te Zaamslag zal ten verzoeke van den Wel-Ed Heer L. HOE- LANDS JANSSEN, Med. Doctor te Axel, publiek iresenteren te verkoopenop Vrijdag den 11 ^'anuarij 1856des voormiddags ten 10 ureop de Hofstedebewoond door Salomon de Visser, in den polder Beoosten-en Bewestenblijgemeente Axel60 a 70 stuks extra zware CANADABOOMEN zeer geschikt om te zagen. VAN EEN Wij ondergeteekenden Commissarissen van boven- genoemde inrigtinghebben het genoegen te berig- ten dat in eene buitengewone vergaderinggehou- den den 15 dezer maand, aan ons in tegenwoordig- heid van drie leden van bet fondsdoor den Direc teur is gedaan de DERDEi REKEIVIIVCr en VERAtfTWOORDING zijner gehoudene ad ministrate, welkena vergelijking met de daarbij overgelegde boeken en bescheidenin volkomen orde is bevonden en goedgekeurden van welke rekening bereids exemplaren aan de leden zijn uitgereiktzijnde daaruit gebleken van den gun- stigen toestand en den vooruitgang dezer inrigting. Commissarissen vermeenen alzoo alle reden te heb ben dit fonds bij vernieuwing in de belangstelling van Zeelands ingezetenen aan te bevelen. Wijders is door liet Bestuur nog beslotendat, uit hoofde van den voordeeligen staat van het fonds, en naar aanleiding van art. 21 van het Regle- ment, de leden, die gedurende drie jaren of langer in de Lste afdeeling zijn ingcsclirevendezen win ter, voor een tijdvak van zesticn weken van de helft hunner contribute zullen worden vrijgesteld. Middelburg, 24 December 1855. HUBERTUS RF.KKER, H. J. van DEINSE, t Commissarissen. L. J. de MARREE, j Tot declneming in voornoemde inrigting gelieve De Notaris P. W. Steenkamp, residerende te Neuzen zalten verzoeke van den Heer J. J. FERCKEN, Notaris te Zaamslag, in kwaliteit van onherroepelijk gemagtigde van Jozias Danicl Dees Vrachtrijder te JSeuzenpuLliek aan den meest- biedenden veilen en verkoopen op Woensdag den 16 Januarij 1856, des namiddags ten 4 ure, ten Huize en Herberge van den Heer J. C. Steen kamp, te Neuzen Een WOONHUIS, SCHUUR of STAL en ERVEstaande en gelegen in de Stad Neuzen kadastraal sectie C noinmers 50 en 51 groot 03 roeden 70 ellente aanvaarden primo Mei 1856. zijn thans in differente soorten en tot verschillend prijzen voorbanden in den Boekwinkel van C. W. OVERBEEKE, te Neuzen, zoomede ook vele soor ten van WINTERSPELEN als Lotto van 25 40 en 45 cent, Domino 55 cent, 1 en 1,20, Klok- Hamer 1 725 en 40 centSpoorwcg- en Ganze- spellen Draaitollen Dobbelsteenen enz. Is ook ruim gesorteerd in Nieuwjaarskransjes Prenteboeken Albums, Schrijf- en Nolitieboeken enz. Beveelt zich ook tot bet drukken en leveren van Nieuwjaarskaartjesvolgens opgavc. TENEUZEN, TER DRUKKERIJ VANC.W.OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2