i 'V I NIEUWS- EN A K VERTENTIEBLAD Nieuwstijdingen. -j r VOOR Dit Weekblad wordl el/cen Woensdaq-morqen uitgegeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. Da prigs is SO cents in de drie maandan en franco per ost 95 cents. Men abonneertzich bij de Itoek- nandelaars en Poslkantorcn zijner woonp/aals. Wanneer de ondergeleekende, bij de uilgaal a an dit Iaatste nommer des tweeden jaargangs van zijn weekblad, zieh lierin- nert, hoe deze onderneniingvoor twee jaren bij wijze van proefneming aangevan- genthans als volkomen gevesiigd ma^ be- schouwd wordendan verblijdt bij z°icb met slechts, dat bij het gowaagd hoeft, een orgaan in het belang van Zeeuwsch- V laanderen in liet leven to roepenmaar vooral daarover, dat de toenemende belano-- stellingwelke aan dit Weekblad zoo- Avel bij nicer- als bij min-gelellerde slan- denis le beurt gevallen, voor hem een sprekend en tevens streelend bewijs is, dat dit voorlbrengsel zijner pers aan de alge- meen gekoesterde verwachting schijnt°te beantwoorden. Voor zooveel bem bewust is, heeft bij zich beijverd om al zulke berigten, mcnge- bngcn en andere artikelen, hetzij in°de eerste plaals op Zeeuwsch-Vlaanderen be- trekkelijk, ofook, buiten deze landstreek zich lot meer of min verwijderdo oorden bepalende, in zijn Blad op te nemen, welke hem bet meest wetenswaardig voorkwamen gebjk bij ook, met alle bereidwilligheid en zonder daartoe zclfs buitengewone kos- ten le onlziengetracht heeft genoegen te geven aan ben, die hem met bunne Inge- zonden stukken wel hebben Avillen vereeren van welke ongetwijfeld velen, zoo niet alien, bij de Lezers, om derzelver zede- lijken, wetenschappelijkeriin een woord, meestal belangrijken inhoud, steeds welkom znllen geweest zijn. Zoo ook vertrouwt hij ingevolge bet aangenomen beginsel, gezorgd te hebben, dat, wanneer bij, bij verschil van gevoe- len, tot wrijving van denkbeelden de gele- genbeid opensleldealle personaliteiten ge- Aveerd bleven, en dat voorts alios, Avat zoo wel op slaalkundig als op godsdienstig ter- rein lot aanstoot of verbillering aanleiding kondc gevenis achterwege gelaten. Zijne tot biertoe niet slechts in, maar ook zelfs buiten Zeeuwsch-Vlaanderen zoo gunstig ontvangene onderneming aldus vol- ijverig wenschende voort le zetten, beveelt bij zich bij voorlduring en vernieuwing in de gnnst zijner geabonneerden en mede- werkeis beleefdelijk aan, in de gegrondc hoop, dat zoowel dfc finanliele als de lit- terarische ondersleuning, welke aan zijn Weekblad tot biertoe mogt te beurt vallen, geene vermindering ondergaan maar veel- cei zich voorlgaande ontwikkelen moge opdat zoo dit Blad aan de landstreek, waar- voor bet hoofdzakelijk beslemd is, alleims zoo meer lot eer verstrekke. In zoodanig eene stemming dezen jnar- gang besluitendewenscht hij al z'ijnen medebewoneren van Zeeuwsch-Vlaanderen inzondeiheid bunaan Avie hij zich meer of mm verpligt gevoelt, eenen gezegenden uitgang van dezen en eenen bemoedigenden ingang van den volgenden jaarkring toe, en hoopt hijbij de opening van eenen nieuwen jaargang, alien, tot wie hij thans bet Avoord mag voeren, op nieuw lieil- wenschend te kunnen en mogen begroelen! Aclvertenlien gelieve men aan den Uitqt zenden inleHijk Dingsdag des namiddauv ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents)-™ elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents ze<m, regt voor elke plaatsing. °nZe. T®r'eSernvoordigerdo hocr van Lc/conlangs by de behandeling van hoofd- V der slaalsbegrooling in de Iweede ka- n.er der slalen-generaalzoowel het kanaal van 81u.s naar Brugge, als dat van Sluis naar Bres- kens, inj het belang der af- en uilvvatering van geheel westelyk Zeeuwsch-Vlaanderen, ier sprakc f o,g WlJ veruemen thans nil hot bij blad der Slaals-Courantwal door den minister van binnenlandsche zaken geanlwoord is on de vra- gen welke de beer van Eck lot Z. Exc. be- trekkebjk die zaak gerigl heeft. Nadal toch de heer van Eck met nadruk gewezen had op de zedehjke verpbglingwelke op het gouveri nemenl rustle, om deze beide belangrijke wer- ken spoed.g ten uilvoer te doen leggen en in de koslen daarvoor benoodigd door een aanmer- kebjk subsidie te gemoel le komen het tevens betreurende dat de onderbandelingen over die zaak zoo weinig schenen te vorderen daar de v roegere beloflen en foezeggingen deswegens gedaan allhans nog geene vervulling erlangd hadden, zoo wenschte Z.-Ed. omlrenl <len legen- woordigen stand dier zaken inlichling te onl- vangen. - De minister heeft hierop geanlwoord dat bet eerste ontwerp van een kanaal tusschen b'uis en Brugge dat ongeveer f 15,000 zou ge °s beblien, door het besluur van Sluis als met doellreflend is aangemerkt geworden zoo- dat thans over een Iweede of nieuw ontwerp vvaaraan de regenng eene bijdrage van /15 000 w.l verleenen met de besluren der betrokken plaalsen onderhandeld vvordt. Omlrenl het ka naal van Slu.s naar Breskens of een uitwale- ringskanaai voor het voormalig vierde district van Zeeland is reeds vodr verscheidene jaren een plan ontvvorpen waarvan de koslen geraamd zijn op f _j0,000. Later heeft men evenwel begrepen, dat het in hel belang van dit district zou zyn wanneer dit plan op groo(er schaa| ten uitvoer gelegd wierde en men heeft het wenschelijk gekeurd dat al de verschillende belaiighebbei.de polderbcsturen zich zouden ver- eerngen tot een waterschap helwelk de uitvoe- r.ng van het werk op zich zoude nemen dat waterschap zou geregeld worden door een besluit van de prov.nciale slaten en deze zouden be- palen in welke verhouding de belanghebbenden lot de kosten zouden bijdragen. De rewerinff volmondig erkennende dat er eenigzins eene morele verpl.gtmg op den staat rust, om eene aanz.enlijke bijdrage lot dat werk te verleenen is alzoo gene.gd een derde in de kosten of hoogstens f 200,000to dragen. Wel is de behandejing d.er zaak nog niet afgeloopen maar (le heer van hck moge zich verzekerd houden dat de regenng de zaak heeft ter harte geno- men, als hebbende eene commissie benoemd lot onderzoek, waarvan zij den uitslag te gemoet wet, en voorts zich bereid verklaard tot het leveren eener bijdrage. De Iweede kamer der slalen-generaat is thans lot nadere bijeenroeping gescheiden. De beraadslag.ngen over de begroolingswellen voor 18o6 hebben dus bijna vijf vveken geduurd. commissaris des konings in de pro- v.nc.e Zeeland zijn nog voor de bewoners der Moluksche E.landen u.t Zeeuwsch-Vlaanderen ontvangen de volgende giflenals: van de ee- meenten Graauw f 2,65 en Koewacht f 2,60. cone ruirne nieuwjaarsbedeeling le doen, maar tevens om nog enkele wcken daarna in veler ge- brek te voorzien. Het doel van den gemeenfe- 1 aadom te zorgen dat de anders gebedelde zeld7nJainSSbaHn VWh'-? Tcr<lec,,, en ,,iet baldad.gheid verteerd worden, nu werkelijk ter plaatse zullen komen, waar die noodwend.g vereischt worden, aldus ten voile berc,kl z,j„Je zoo is ,1c gczeg'de com,„is" s.e, welke in dezen hel vertrouwen der ge- n.eente eden zoo ruimschoots mogt ondervinden d.n ook slaal ges,clll om lc« |,„clliDn"vc«; bczegdc (loci naar cisch vierkzaam tc zijn. ,°.f. s.ecretar.s en onlvanger der gemeeiite Hengstdijk is henoemd de heer/'. van Weezemael lid van den raad dier gemcenle. Te Goes zal door den heer J. 11. Q. Ka- iebccke eene stoom-pelmolen en meel-fabriik worden opgerigt. J toMndmer,t'Urr (!cr Ne(Ierla'"Ische Maalschappij Seho J rT" e" aanwassen in de Oosler- Schelde hebben bekend gemaakt, dat zij voor- nemens zijn aan te besteden het opwerken van encn zeedijk m den polder gelegen nabij Bath, J 7nC'e IZe.e,an', 2°0'"fde dat de planner, voor het kanaal door Zuid-Beveland enz. zijn vol- too.d en wanneer zij door de regering zullen zijn goedgekeurd een daartoe betrekkclijk con- opengesTeld PUb'ieke !1!Sch,iJvi"S za' worden Naar meni verneemt is er thans concessia verleent tot indijkmg der schorren in hel Sloe, aan den Zuid-Bevelandschen wal in de strok ing van den hock van den Noord-Kraaijert- lot aan den Zuid-Kraaijertpolder. Den 20 dezer vverd do Maas voor Rotter- dam reeds te voet gepasseerd. De stand van water a daar was zoo ongemeen laag als memand zich herinnerde ooit gezien le hebben Men verneemt, dat de van de postkar to ini't^lp™1 |°esf° znk nlel brieven en papieren met de daar.n vervalte gcldswaarden den 17 dezer a daar is teruggevonden en te regt gebragt. den hnui g 'leeftb,J het Passcren van den laatsten spoortrein van Anlwerpen naar Breda een onbekend persoon twee scholen op den trein gelostge.ukkig is geen der pssa' de getroffen. Men kan niet bevroeden welke c redenen Z1jn dat steeds op dalzelfdc punt (le Iloeven) baldadigheden aan het convooi gc- schiedcn en wie de daders zijn. Mel alle kracht doen de marechaussees onderzoek, doch voor- alsnog vruchtcloos. C. W. OVERBEEKE. De buitengewone gestrcnghei.l der vorst welke zich in de afgeloopene week heeft doen gevoelen, moge blijken nit de bijzonderheid dat do sasdeuren van hel kanaal le Neuzen der- mate toegevroren warcn als nog nooil heefl plaals gehad zoolang het bestaan van dit kanaal darr- teekcnl. Wij vernemen dan ook, dat in onze omslreken menschelijke wezens het slagtoffer ge worden zyn van de slrenge koude. De inschrijving welke bij besluit van den gemeenteraad le Zaamslag opjl. dingsdag aldaar door eerie daartoe benoemde commissie heefl plaats gehad, tot wering.der bedelarij op niguw- jaarsdagheeft, met de giflen, welke tot dus- verre nog nader bij gezegde commissie zijn in- gekomen, opgebragt de aanzienlijke som van 10/9,91, waardoor niet slechts de gelcgenheid is gcopend om aan de behoefligen dier gemeente te^nkde Genl worft.lhansdruk gepetitionneerd tegen de n.euvvo belast.ngendoor den go- meenleraad aangenomen. Bij de opening der Iaatste zilling van den gemeenteraad te Brugge bernerkte men, dat byna al de leden eene snede brood voor zich hadden, helwelk het puhliek niet weinig deed lagchen. Spoed.g nam die vrolijkheid een einde daar een raadsheer zijn sink brood eenige aan- wezigen aanbood, en men loen vernamdat dit een monster was van hel brood, hetwclk uitneen me [)00rnik Tervaardig1 heslaande ce" mengsel van mats en aardappelbloem. TcrlJ(la» ,s il" Ternsche zekere D. Bool- sens u.t St.-N.kolaas, door eene geladene kar overreden en korle oogenblikkcn later overlederi. «,n i .kar"cr (lfr Belgische volksvcrlegen- woordigers is thans bepaald dat ieder n.ake- landngri3nen °f aan,aPPe!en - d''e ten platten ande rondreisleen patentregt van 100 francs zal moeten betalen. Te Soignies heeft een zonderling voorval plaats gevonden. Eene weduwe zonder kinde- ren, vrouwe P., lag op haar sterfbed. Neven en mchten, vast geloovende dat bunne moei naar eene betere wereld slond te verhuizen snelden als roofvogels naar de woonstcde der zieke bloedverwante, deelden allestot zelfs de schoenen en kousen. Z„lks was ietsschan- delyks en afzigtelijks. Gelukkig vverd de zieko lot hel leven teruggeroepen vrouwe P. genas spoedig en hare wraakroepende stem is de rust (Ier sehuldphgligen komen versloren alles keert bijde e.gena.es terugdoch langzaamwant schaamleloozen die zich niet onlzien hebben een zoo gruwelijk misdrijf te plegen doen do teruggave enkel nit vrees voor de bedreigingen hen door de reglbebhendo gedaan. T I V

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1