i I I m Scheepvaart. Y ervoermiddelen. Advertentien. De Beurs-, Marktberigten enz. VERKOOPING van BOOMEN. OPENBARE VERKOOPING. f A PUB LI EKE VERKOOPING r mm I .'if I ren Tan don overlcdenc cr bijzoinlcr werk van inaakle om in hot l>ezit Ic geraken Tan do be- doelde chifl'onniere die hij dan ook vooreenen matigen prijs kocht daarmede naar huis gmg, dezelve ontdeed van al de schatlen die er nog in verborgen waren en zich alzoo in hct bezit slelde van een aanzienlijk vermogen. Misschicn zijn er bier of daar nog wel zoo- danige meubelstnkken vooral oudewaarin zich geheinie plaatsen bevinden daar schalten in verborgen liggen die de moeite van onder- zoek wel ecus rijkelijk kuimen beloonen. Hel verslag over den rnoord van de mar- luezin d'Enneliereste Somergem is aan de raadkamer verzonden. Mevronw van Thielen, geboren Philippine Dubois, gezelschapsjufvrouw bij de vermoorde wordt daarbij in beschuldi- ging gesleld. Het gelal geneesbeeren ten platten lande in Oosl-Vlaanderen verminderd merkelijk. Te Halonder anderen eene plaals van 8000 zie- len waar vroeger 4 doctors waren zijn er thans maar 2. Eene depnlatie der kamer van koophan- del te St.-Nikolaas heefl zich dezer dagen bij do ministers van openbare werken en van bin- nenlandsche zaken begeven ten cinde helver- zoek der maatschappij Urbig lot hel leggen van eenen spoorweg van St.-Nikolaas naar Den- dermonde bij deze hooge ambtenaren te onder— steunen. De depulalie is behoorlijk ontvangen en heeft van de heeren ministers een zeer vol- doend anlwoord bekomen. De Gazelle van het Land van Waes deell mede dat in de vorige week een geheel gezin bestaande uit 20 arme kinderen die door hel stadsbestuur aldaar bij eene weduwe ter ver- pleging besleed waren, te gelijk met deze voed- ster door eene gevaarlijke ziekte zijn aangetast zoodat alien zijn overgevoerd geworden naar het gasthuis der liefdadigo zusters. Zaturdag waren reeds 8 der ongelukkige kinderen over- leden en de voedsler lag doodelijk. De ge- neesheeren schrijven de oorzaak der ziekte toe aan de ongezonde luchl, welke in hel zeer be- krompene opvoedingshnis geheerschl heeftwaar het maar al te zeer aan ruimle haperde voor zulk een tal van wezens. Te Brugge hebben zich een aanlal burgers vereeriigd om zich te verzetlen tegen de be- lastingen onlangs door den gemeenleraad aldaar vastgesteld- Het verzoekschriftmet dit doel opgesteld is onderleekend door meer dan 400 kiesgeregligde burgers. Het verzoekschrift is door eene depulalie van 8 personen bereids aan den gouverneur der pro- vincie, te Brusseloverhandigd welke daarbij nog mondelijk heeft to kennen gegeven dat de burgerklasse ten gevolge van de duurte der eelwaren en van den ondergang van nijverheid en koophandclniet meer in slaat is de gewone belastingen te belalen laat staan die nog met nieuwe te vermeerderen. De gouverneur heefl de depulatie zeer vriendelijk ontvangen en be- loofd de zaak grondig te zullen onderzoeken en alzoo hel belang der burgerij le betrachlen. Een zonderling proces is thans voor de correctionnele regtbank van Brussel afgeloopen. Ten vorigen jare kwatn eene boerin bij eene arme vrouw le Brussel, om van deze een harer kinderen een knaapje van 3 maanden te lee- nenonder voorgevendat helzelve bij rijke echtgenoolen to Aelst zou opgevoed worden. De boerin bragt intusscheri het kind naar het dorp Merchtem, bij de echtgenoolen B. welke aldaar een builengoed bewoonden en geene kin deren hadden. Welhaast werd nu in hel dorp verbreid dat madamo B. van eenen zoon was bevallen die vervolgens dan ook gedoopl werd. De arme vrouw, na eenig tijdsverloop niels van haar kind hoorende kon zich eindelijk niet meer wecrhouden te \elst haar kind le gaan bezoe- ken waar zij het naluurlijk niet vond doch door eenen toevalligen zamenloop kwam de trek welken men haar gespeeld had loch spoedig aan hel lichten nu geraakle de zaak in pro ces. De uilslag daarvan is nu, dat de heer B. is veroordeeld lot 6 rnaanden gevangenisslraf en 100 francs boete lerwij! zijne echlgenoot alsook de boerin Elisabeth Lenoir geheeten tot dezelfde straf zijn verwezen. De laatslgenoemde is evenwel voortvluglig en de echlgenooten B. hebben aan Z. M. een request om gralie inge- diend. Een dagblad van Luik maakt gewag van een treurig voorvaldat in den nachl van den 6 op 7 dezer nabij YVerbomont heeft plaats gc- had. Drie kinderen, van 14, 12 en lljaren, een meisje en twee jongenszijn van koude in de sneeuw omgekomen. Deze ongelukkige klei- nenuit hel gehucht Barboutigegemeente Ferrieres waren in het dorp Chevrou gaan be- delen. Des avonds hadden zij zichalvorens naar hunne woning terug te keeren in een huis te Werbomont opgehouden slechts 200 a 300 voelslappen van dat huis verwijderd zijn zij door de koude bevangen en eerst maandag den j0 dezer heeft men hunne lijken daar gevon- don. De kleinsle der drie kinderen lag tusschen zijn broeder en zijne zuster in, terwijl de laat- sle zich nog van een deel harer kleederen had onldaan om daarmede den jongsten le ver- warmen. Eil hoofde van de onlzettende massa sneeuw welke in de Ardennes en Luxemburg is gevallcn vreesl men nog van meerdere on- gelukken le zullen hooren. Wendt men in Belgie allerlei pogingen aan om door onderscheidene zamenstellingen goedkoop brood af le leveren even zoo ver- ecnigt men zich aldaar op verschcidene plaatsen om ook in de prijzen van hel vleesch eene aan- merkelijke vermindering te brengen. De Zweedsche schooner Fin a kapt. Strom- berg van de kust van Afrika le Gent aange- konren, heeft op de reis herwaarts de eersle stuurman en twee matrozen aan de gele koorts verloren, welke ziekle op de kuslen van Afrika woedt. De pater der RedemptorislenVladimir Pecherinibeschuldigd van deel genomen le heb ben aan de Bijbelverbranding te Kingstown is den 8 dezer door de jury te Dublin vrijge- sproken. De jury was uit vijf Proleslanten en zeven Roomsch-Kalholijken zamengesteld. Zij grondde hare vrijspraak hierop, dat wel van het verbranden van legen de Roomsch-Kalholijke kerk gerigle geschriften maar niet van dat van het Nieuwe Testament gehleken zou zijn. Volgens eene in VYeenen verschenen or- donnantie mogen aldaar op zon- en feesldagen zelfs binnen 's huis geenerlei affaires gedaan worden. Ook hel lokaal der effeclen-socieleil moel geslolen blijven. Uit Rome wordt gemeld dat daar een ge- zanl van den koning van het eiland Madagascar is aangekomen die ook met brieven van dien vorst voor den keizer der Franschen be las t is. Men voegt er bij dat die koning het Kalholi- cismus omhelst heeft en dat al de Protestanlen^ uit zijn land verdreven zijn. De Morning-Post deelt een brief uit Parijs mede waarin wordt gezegd dat Rusland op officiele wijze noch last noch magtiging heeft gpcreven om de voorstellen te doen welke aan het oordeel der Westersche mogendheden on- derworpen zijn. Frankrijk en Engeland zegt de correspondent van de Morning- Postvorde- ren vo6r dat de onderhandelingen worden aan- gevangendat meer duidelijke en meer juisle voorslcllen gedaan worden. Oostenrijk zou dit antwoord aan Rusland medegedeeld hebben. Het half—oflicieel dagblad Observer weder- spreekl nu insgelijks de vredesgeruchten en geeft daaraan den naam van beursverzinsels. Rusland, zegt dat blad zal in zijnen weder- sland volharden hel is nog le onvolkomen over- wonnen om toe le geven. En de vermindering van hel Ooslenrijksche leger is een poliliek goochelspel. Men schrijfl uit Petersburg, dat Beijeren en Saksen hun verlangen aan den dag gelegd hebben om den vrede op den grondslag der vier waarborgpunten le zien sluiten. Een eskader van 10 Russische stoom- schroefkanonneerboolen door een stoomschip van oorlog vergezeld is van Kronstadt in de haven van Swcaborg binnengeloopen. De krijgsoperatien in de Krim zijn den o0 November gestaakt. De vernieling van hel zui- delijk Sebaslopol door de geallieerden werd voortgezet. De vesting Kars heeft zich den 28 Novem ber aan de Russen overgegeven. De geheele uitgehongerde bezelting is krijgsgevangen ge- maakt. MEEKRAP. Tot zeer vaste prijzen was de handei tamelijk uitgebreufi. VLAS. De aanvoer ter markt van heden ruimde vlug op. Ook op het land was de handei gedurende de vorige week weder belangrjjk. Pryzene zeer vast. GENT, 14 December. Niettegenstaande het ongunstige weder was de graanmarkt heden nog al voorzienprijzen van Tarwe en Rogge waren vast. Andere grand* mede als voren. Zaden en Olien blyven dalen. LONDEN, Maandag 17 December (2 ure). Per telegraaf.) Heden waren de pryzen van Tarwe en Haver flaauw. GerstBooneu en Erwten 1 sh. lager. Stoombootde Schelde. Dagelyks uitgenomcn des Zondags Van Vlissingcn naar Rreskens 's morgens 6£ ure. Van Breskcnsnaar Vlissingcn: 's morgens ure. Van Vlissingcn naar Neuzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen: 's namiddags 1 ure. Van Neuzen naar Hoedekenskcrke 's morgens 1 i ure. Van Hoedekenskcrke naar Neuzen 's middags 12 ure. Van Vliss. op Rotterdam, Vastgestclde uren van vcrtrck. Van Vlissingen des Maandags enVrijdags, 's morgens 8 urena aankomst der stoomboot van Breskcns. Van Rotterdam des Dingsdags en Zaturdags, 's mor gens 9 ure na aankomst van den Isten trein uit 'silage. Schroef-Stoomboot Jacob van Artevelde. Wekelyksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags, 's middags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: Wocnsdags 's voormiddags 3 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. December 1833. Van Neuzen. Van Vliss. Dond. 20voorm.ll u. nam. 3 u. Vryd. 21 midd. 12 6 Zat. 22 nam. 1 nietvaren Zond. 23nietvaren. voorra. 9 Maand. 24 voorm. 5,*- 9| Dingsd.23 4 10 Woensd26 4*- 10i Dond. 27 3 11 Vryd. 28 yi i H* Zat. 29 6 midd. 12 X Je ondergeleekende heeft de eer het geeerde Puhliek te berigtendat hij heeft ontvangen een ruim assortissement WOLLEIV en KATOENEN MANUFACTUREDvoor Winterkleeding. On- \J Ev belofte eener prompte en civiele bediening, be- eelt hij [zich? in ieders gunst. Neuzen, 18 December 1855. M. OPPENEER. Binnengekomen le Neuzen, voor Gent beslemd Zweedsche schooner Finakapt. Slromberg van Gooreemet grondnoten Eng. schooner West I eyan kapt. Green met tarweEng. sloep Thomas en Maryann kapt. Lawley met papaver- en raapzaad en Belg. stoomboot Flechakapl. Seeuwen met stukgoederen alle drie van Lon- Jen; en van Gent afgekomen Eng. schooners English Bosekapt. Hill, Economy, kapt. Hick- son, beide naar Sea ham en Eng. brik Snipe, kapt. Gudham, naar Boston alle drie in ballasU AMSTERDAM17 December. Werkelyke Schuld 2£ pet' 62-^; idem 3 pet. 74; idem 4 pet. 93. ROTTERDAM17 December. Tarwe; Nieuwe Zceuwsche, Z'laamsche en Ovcrmaassche ging heden in de beste soorten 23 en in de mindere 30 cents lager traag van de hand: goede en puike f 13,73 a 17; mindere f 12,7o a 13.30; Jarige 17,23 a 18,73. Rogge: Overmaassche Zceuwsche en vlaamschc traag vorige prijzen, 12 a 13,23. Gerst: Zeeuwsche Vlaamschc en Ovcr maassche 10 cents lager, Winter f 6,80 a 7,90; dito Zomer 6,30 a 7t30. Haver: Zeeuwsche en Inlandsche Korte /4a 4,90; dito Langc 5,30 a 4,10. Erwten Zeeuwsche Groene 30 cents lager, 10.23 a 11,23: groote dito/ll a 12.73; Geldersche Graauwe 13,30a 16,30 Ro'oncn Zceuwsche en Walchcrsche VVitte 11,23 a 14,50; dito Bruine 50 cents lager, 9,25 a 12; dito Paardeboonen /7,50a 8,40. Koolaaad puik Zeeuwsch Zomer 90 a 91 in zakken. Mr. F. van Deinse, Advocaat en Notaris te Ilulst, zal, op Vriidaff den 21 December 1855, des morgens om 10 ure, in het openbaar yhresenteren le verkoopen 586 OEM EN BOOMEN y-san onderscheidene dikte zeer geschikt voor aller- hande werk en gerief staande op den Dijk voor de Hofstede in gebruik hij Jan Bakker, Landman in den Koudenpoldergemeente Hoek alwaar de verzamelplaals zal zijn. De Notaris J. J. Fercken, te Zaamslag zal ten verzoeke van ANTHONIE JORIS Schoen- maker te Zaamslag, in kvvaliteit van onherroepelijk gemagtigde van wijlen JAN SIMONS, in leven Wa- genmaker aldaarpuhliek aan den meestbiedenden f^eilen en verkoopen op Woensdag1 den 26 De- *cember 1855 des namiddags ten 2 ure, ten huize en Herherge van F. A. Buus, op het Spuionder Axel Een WOONHUIS, zijnde een WAGENMA- KERSTV1NKELen ERVE, staande en gelegen in den Polder en Gemeente Zaamslag, op het Gehucht het Zoute Spui kadastraal sectie G n.° 547groot 9 roeden 50 ellen, met alle de GERELDSCHAPPEN en WERKHOUT, in denWagenmakerswinkel voorhanden. De Griffier M. H. Telchuijs zal met den Notaris J. J. Fercken, op Donderdag den 27 December 1855's namiddags ten een ure ktj>n verzoeke van de Erfgenamen van wijlen Mejuf- fouw G. A. SAAIJMANS, Wed. F. Dees, te Axel, "puhliek verkoopen Een ZINDELIJKE INROEDELbestaande onder anderen uit een fraai Mahonijhouten Kahinet, eene partij Tafelzilver enz. enz. ZEGT HET VOORT. OpENBARE VERKOOPING van 60 extra zware OT.MEN BOOMEN, geschikt voor Levcrancie en Weikhout, ten verzoeke van den Heer van der fUIJSSE DE WAZIERS, Grondeigenaarwonende ,'Rijssel, op de Hofstede hewoond door A. DE Moor, in den Grooten Huijssenspolder gemeente Zaamslag door het ministerie van den aldaar re- siderenden Notaris J. J. Fercken, op Don- derdag den 3 January 1856. T door het ministerie van den Notaris J. J. Fercken, te Zaamslag, op Donderdag den 10 January 1856, des voormiddags ten 10 ure, op de Ilofste- Aflen, hewoond door Pieter de Fluter, in de ge- 4%necnte Zaamslagen door Jacobus de Bruijne, /in de gemeente Neuzenvan 70 stuks extra zware OLMEN en CANADABOOMEN. TE NEUZEN, TEH DHUKKERIJ VAN C. \V. OVERBEEKE. 0 A

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2