NIEUW S- EN AD VER1 ENTIEBL AD N.° 103. WOEASDAG 19 DECEMBER 1855. Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. (tweede jaabcanc.) S' rr tVVh - u le Bath maar 0ok die van hel kanaal bij Hansweerd vroeg in hel volgend VOOR Dit Weelcblad wordt elken Woensdaq-morqen uilgegeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneertzich bij de Boek- handelaars en Poslhanloren zijner woonplaats. Lil hoofde van het Kersfeest in de aan- staande week^ zal het volgende Nummer op Maandag avond worden uitgegeven terwijl de inzending der Advertentien als- dan kan geseliieden tot uiterlijk ten 4 ure in dien narniddag. ZEEUWSCII-VLAANDEREN. Zeeuwsch-] laanderen nioet de naam zijn van hel vaderland der Zeeuwen dezerzijds de Wes- ter-Schelde. Toen dit gedeelte aan de Republiek word toe- gevoegd heelle men hel (als een overvvonnen land) Slaals-Vlaanderenhet Vlaanderen van den staat. Toen werden wij verdrukt en in vernederino- gehoudcn. Zeeuwsch' 1 laanderen het Vlaanderen van en met Zeeland zoo moet hel heelen van den dag onzer maalscha|)pelijke en slaalkundigc we— dergehoorleen de burgers van deze landslreek mogen met fierheid in de rij der Nederlanders Ircden en zeggen Wij Zeeuwsch-Vlamingen zijn nu uwe gelijken Jaren van zelfsverloochening en trouw doen ons een plekje onder de algemeene henamingen verdienen, ons kenmerkendedit is en bbjve Zeeuwsch- Vlaanderen. Den heere mr. J. E. R. vragen wij waarorn Staats-Braband (in legenstelling van Braband onder Spanje en Oostenrijk) ook later den naam van Bataafs- nu dien van Noord—Drahund voerl? Waarorn niet cerivoudig Brabandeven als Lim- burg en Eslramadura en Silezieonder welken naam in tweederlei rijken provincien bekend zijn G. P. Roos. Bij koninklijk hesluil van 5 dezer, is de heer J. Goossens, controleur der directe helaslingen in- en uitgaande r.egten en accijnsen te Oosl- hurg, in deszelfs betrekking overgeplaatst naar Purmerend. Wij vernemen dat z. exc. de minister van oorlog tot nader oriler, vergunning heeft vcr- leerid om de miliciens die zich in reserve be- vinden en niet in hun onderhoud kunnen voor- zien al dadelijk met overlegging van dat bewijs in werkelijken diensl op te nemen bijaldien zij zich daartoe bij den kommanderenden oflicier van hel korps of provincialen komrnandant aan- nielden en zonder dat zij zich belioeven te ver- binden tot overgang ingevolgo art. 171 der wet van 8 Januarij 1817. Ten gevolge der door den heer commis- saris des konings in de provincie Zeeland, bij Provinciaatblad no. 105, gedane opwekking, zijn bereids ten behoeve der'door aardbevin<mn brand en andere onheifen zwaar geleislerde be- woners van de Moluksche eilandenonder an- deren nit Zeeuwsch-Vlaanderen de volgende giflen ontrangen, als: nit de gemeenlen"siuis f 9,64 en Breskens f 5,67. To Neuzen is den 14 dezer door den eerw kerkeraad tot herder en leeraar bij de Gerefor- meerde gemeenle met eenparige stemmen be- roepende wel-eerw. zeer gel. heer J. G. Vcrhoeffpredikant te Elspeet. A. Op hot 12lal waren gebragt de wel-eerw. heeren C. D. L. Bahlerte Op- en Neder- AndelJ. G. Verhoe/f, te Elspeet, J. C. de Vijver, te Veenendaal, A. Dekkers, te Chaam, c. a., J. C. Eijkman te Nunspcel, V. Komngsbcrger te lledelG. A. van der Flierte Oosterwolde J. 11. A. C. Hanewinkel, te Ravenslein, J. B. Knnttneruste Altnkerk c. a., J. A. Buijs, teOmmen, J. C. Verhoe/fte Sluis en W. Witter eente Ermello; van welke de 6 eersteu op het zes- en de 5 eersten op het drielal kwa- nien en daaruit is de cerslvermelde beroepen. Zaamslag, den 16 December. Hederi na rniddag vernain de Hervormde gemeenle nil den mond van haren waardigen herder en leeraar Advertentien geheve men aan den Uitqever zenden uiterlijk Dmgsdag des namiddaqs It ure; de prijs van 1 toliregelsis 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zcqel- legl voor elke plaalsing. 1S" /'i L - dat de gemeenle te Ange- ren (class. Nijmegen) na bekomene dispensalie van art. jj van het reglement op de vacalurcn de beroepmg op Z.-Eerw. had uitgebragten dat deze, gehjk te vreezen was, door Z-Eerw is aangenomen, De 's Gravenhaagsche Nieuwsbodo zegt - 5 "'en verneernt, dat de commissie uil de tweede tamer, in wier handen de ministeriele inlich- lingen belrekkelijk den onwettigen kerkbouw te Kockengen z.jn gesteld aan de betrokken ministers de overlegging gevraagd heefl van alio originele stukken tot deze zaak betrekkelijk doch levens, dat die ministers, inzonderheid die voor Roomsch-Kalhohjke eeredienst en van juslilie zwarigheid maken om aan dat verzoek gevolg te geven; er moelen dan ook gelijk men verzekert, slukken in dat dossier zijn, waarvan de overlegging voor die twee ministers vrij on- aangenaam zoude wezen. Mogt de commissie een we.gerend anlwoord of niet alle stukken bekomen dan is het te hopen dat de kamer zich die late voorleggen. Dat dossier moet zeer interessant zijn en een helder licht over de han- delingen van sommige ministers werpen. Ofzii evenwel dat licht zouden wenschen is hoogst tvvijfelachtig." Sas-van-Gent, 16 December 1853. Deze gemeenle, die gedurendo 15 jaren onder hare medeburgers een inwoner mogt lellen door een icier, om zijne edele hoedanighedenhoog ce- acht en geeerd, heeft heden door het ver- uek van den hoog wel-geboren heer mr. T. W baron van Zuylen van Meveltvroeger onlvan- ger der domemen en lid van den gemeenle- raad a hier dien inwoner en daardoor een vcr- ge'eden, dat algemeen en teregt betreurd wordt en aan memg door hem beweldadigde tranen van weemocd en dankbaarheid heeft af- gepersl. \\as Z. H. W.-Geb. voor zijne menigvuldme vrienden en vereerders welwillend en verpli»- lernl in zijne openbare betrekkingen was hii een voorbeeld van reglschapenheidvoor een leder voorkomend en, waar pliglsvervulling het gedoogde tot hulpvaurdigheid en inschikkelijk- heid steeds genegen. Voor de behoeftigen dezer plaats, wier heilbeden Z. H. W.-Geb. naar zijne nieuwe beslemmmg vergezellenwas bij levens een vnend en weldoencr weshalve zijn vertrek vooral door deze, diep gevoeld wordt. Lange zal bet aandenken aan dien hooo-ge- schatten man die aan den adel van zijn ge- slacht den waren zielen-adel paarde in (|e har- ten van alle mgezelenen dezer gemeenle, eeno dankbare plaals behouden. Bij de pleglige ver- zekering die wij daarvan gaarne afleggen wen schen alien, dat Gods beste zegen hem tot aan hel emde van zijne wereldsche loopbaan in rtmne mate geschonken worde en hij eenmaal daar waar edele deugden vergolden worden zijn welveniieml loon oiilvangen moge! c T,01 ^e'Lhou(,er le Neuzen is benoemd de heer o. J. Ho//man. De gerneenteraad van Hengsldijk heeft den dezer op voorslel van een zijner leden den secretar,s dier gemeenle, den heer I{, Schadde van Boom als zoodanig outslagen. Bij den gerneenteraad van Zaamslag is even als m de naburige gemeenlen ook het beslun genomen om eene inschrijving te openen ten einde uil hel bedrag daarvan eene bijzondere bedeel.ng te doen aan alle behoeftigen der ge meenle, tot wermg der gewone bedelarij op den aanslaanden nieuwjaarsdag, T (',C verga('crlng van den gerneenteraad e Aardenburgop den 14 dezer belegd is hesloten lot de daarstelling eener commissie om net zoogenaamd nieu wjaars-rondgaan te beletten. let is te hopen dat op- en afgezelenen door ruime bijdragen den gerneenteraad zullen on- dersteunen en in deze gemeenle een einde maken aan de schandelijke verspilling der nieuwjaars- gitten die in plaals van vveken teduren, door velrn in eenen avond baldadig worden door- gebragl. In ('en avond van den 11 dezer, omtrenl half lien, ontslond er te Aardenburg brand in den stal van zekeren C. Gabelin de landstraat aldaar. De stal was verzekerd bij eene Brus- selsche maatschappijen den loegesnelden bur gers mogt het gelukken de aanpalende gebou- wen zonder spuilen te bewaren. De eigenaar vermist eene som van f 65 en een vijftal hemden. hoi i r (,egenen die hunne medewerking hebben loegezegd aan het Tijdschrifllev be- vordertng van de Nederlandsche laalkundehet- we per jaargang van 6 nommers a 2 50 ["f J, -.1856 aanva"gendete Groniiigen het hcht zal zien merken wij uit Zeeuwsch- V laanderen op de kundige heeren dr. II. A Sluis lG 0oslbur?'en J- II- van Dale te Met den 20 dezer wordt hel kanloor van den rijks-telegraaf le Goes, voor hel algemee., eermet eene beperkte dagdienstgeopend. e werken van de maatschappij lot indij- hrng der op-enaanwassen in de Ooster-Seheldi welke sedert drie maanden zeer regelmatig waren aangevangen zijn, ten gevolge* van de Tnge- vorf1' geslaakl; ofschoon velen dit be- treurenkunnen wij hier bijvoegen dat niet J zullen aanbesleed en uilvoering aan dezelvo gegeven zal worden. 5 u uezeivo - Men verneernt, dat in den vooravond van 5 dezer, van de poslkar, staande voor het poslkanloor le Haarlem, ontvreemd is een graauwe Jinnen zak inhoudende, behalve de pakelten bneven en couranten een aanlal bank- en munl- tiljellen en andere papieren van waarde. ,.rZ7L t0t ^SV0r f,laals 80had hebbendever- slrekk.ng van 10 vingerhoedenjeneverper man en per dag aan naar de overzeesche bezitlin- gen verlrekkende mililairen is door Z. Exc den minister van kolonien gewijzigd en zal er nu worden uilgegeven 5 vingerhoedenjenever en eene zekere hoeveelhehl Lffij eniuike" Het eersle detachementdat onder die bepa- mgen vertrekt, is dat, hetwelk onder bevel a"t" kapitein Bonn op den 29 November jl. naar Suriname is mgescheept. In aanmerking nemende, dat to Dedems- artprov. Ovenjssel alleen bij het inladen van de turfjaarlijks voor niet minder dan f 10 000 aan jenever wordt verbruikt heeft de heer P. Datema verveener aldaar voorgesteld dat elke sch.pper bij het inladen in plaals van 2 of 2* flesch slerken drank aan de arheiders een zeker bedrag ,n geld aan een le benoemen kashouder zoude ter hand stellen ten einde de zoo te yerknjgene som des winters onder die werkheden le verdeelen. Hel is te hopen dat dit loffelyke plan al moge het aanvankelijk niet veel sympathie verwekken zoowel bij vervee- ners als bij ,|e gezamenlijke schipperij allengs zooveel byval moge vindendat zij de handen in een zullen slaan om een reeds te lang in- geworleld kwaud uit to rocijen. iJsv.en1llaak heeft reeds een hoogst droe- vig offer geeischt. In den narniddag van II zondag waagden zich in Hallem nabij Kam- pen, twee jeugdige knapen le roekeloos op het brooze ijs in de Zwijnenkolk aldaar en spoedig zakten zij er door; op het gerucht scholen ter- slond de grootvader des eenen en do vader van c en anderen jongen ter hunner reddin- toe doch ook deze vielen eensklaps door het ijs en alle yier vonden hun graf in hel water. Groot was de verslagenheid die onder de menigte loe- schouwers heerschle. V66r eenigen lijd overleed in de provin cie G. een ongehuwd landbouwer, die eigenaar was van eem, hofslede met 60 bunders land. Bij de pubTieke verkoopmg van zijne nalalen- schap viel deze hofstede ten deel aan een' tim- merman van het dorp. Men kon niet begrij- pon hoe deze man in hel bezil konde wezen van zulk een groot kapilaal als tot den aankoop van zoodanige hofstede benoodigd was- doch loevallig kwam onlangs het geheun daarvan aan net lent. De timmermar. had namelijk voor den overledene eene chiffonniere gemaakt voorzien van allerlei gerijfelijkheden en geheime schui- ven waarm de landman zijne schallen aan goud bank no ten efTeclen enz. verborgen hield. Van de geheime zan.enslelling van dit meubelstuk had niemand anders kennis dan de boer en do timmerman. Zeer natuurlijk was het dus, dat deze laatste bij do verkooping der losse goede-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1