f lOOO, Mengelingen. Scheepvaart. Beurs-, Marktbcrigten enz. Vervoermicldelen. Advertentien. PUBLIEKE VERKOOPIJSG ST00MB00TDIE1T OP DE 1ESTER-SCBELDE. Axel, 10 December 181513, Dczer dagen hield de commissie let verbetering der wcgen in (lit district eene vcrgadering waariti zoo men ver- neemt de voorzitler de beer baron van Zuylen van Nievelt den wensch le kennen gaf oni die betrekking neder te leggen op grond van het op.handen zijnde vertrek van L. H. Ed. G. naar Gravenliage ter aanvaarding van het lidmaal- s.chap der algerneene rekenkamer waarloe Z. M. de koning dien beer onlangs benoemde. De led en dier commissie hebben echter gewenscht, dat de heer van Zuylen aan wien loch groo- tendeels de zoo belangrijke verbetering van den weg tusschen HulslAxel en Sas-van-Gent le danken is geene afsland zonde doen van zijne betrekking lot die commissie maar het eere- lidmaatschap bebonden ten einde lot aan eene latere ontbinding derzelve zoo al nietdoorraad cn daad loch middels het eerste aan do zaak, door Z. H. Ed. G. voor nu twee jaren met zoo veel belangstelling en volharding aangevangen en met zulk ecu gewenscht gevolg voorlgezet bevorderlijk le blijven. Aan dien wensch welke onmiskenbaar een bewijs van hoogachting en welverdiende hulde aan den heer van Zuylen in zich hevat, blijkttot grool genoegen zijner inedeleden voldaan te zijn en mag men zich dus vlrijen met bet aangenaam vooruitzigtdat ook dan wanneer gemelde heer, na een verbltjf van 15 jaren in dit gevvest alwaar Z. H. Ed. G. zoo vele hem hoogschattende vrienden achler- laalzal verlaten hebben Z. H. Ed. G. de be- woners van dit district ten goede indachlig zal blijven en op dezelfde verpligtende wijze als vroeger, met bereidvaardigheid en welwillend- heid de algerneene belangen van dit district zal trachten le ondersteunen en te bevorderen. Onze besle wenschen vergezellen Z. H. Ed. G. naar zyne nieuwe bestemming. De heer E. F. Noeloud-burgemeesler en, sedert nagenoeg het vierde eener eenw lid van den raad der gemeente Honlenisseheefl uit laatstgenoemde betrekking zijn ontslag ge- nomeu. In de vorigo week heeft de policie van Brugge een proces-verbaal opgemaaklten laste van cenen graanhandelaar van Maldegem die om de prijzen le doen slijgen eene parlij roggo v66r de opening der markt gekochl had. Onlangs heefl eenig vrouwvolk te St.—Ni— kolaas in den zoogenaamden Papenakkers eenen bakkersgast die met eenen korf brood op zijnen rug aldaar voorbij kwam achtervolgd onder het geroep Awoerdsla dood de gruisbahker Hoezeer de jongen het rumoer meende le onl- vlugten hebben toch die wijven hem weldra inhalende nog al vrij erg mishandeld. Ten gevolge van het wassen des waters op den Donau zouden 400 schepen, met graan beladen spoedig hunne reizen vervolgen. Van alle kanlen blijven vredelievende berig- ten inkomen zoo wil men lhans welen dat lord Palmerston begint over te hellen tot de voor- 6tellen waarnrede Frankrijk genoegen ncemt de Engelsche bladen blijven echter nog steeds volhouden dat de vrede onmogelijk is wanneer Rusland niet bewilligt in het belalen der oorlogs- kosten. Do Fransche dagbladen slaan over het geheel een geheel anderen toon aan; zoo beloogt de Constitutioneldat het in het welbegrepen be- lan" van Rusland is den vrede aan te nemen. Het Engelsche blad The Press bevesligt hetdat lord Palmerston de voorstellen van Oos- tenrijk welke eerst aan deze mogendheid door Rusland gedaan werden en naar keizer Napoleon verwezen werden, heeft goedgekeurd. Er zijn reglstreeksche onderhandelingen tusschen Oos- tenrijk en Rusland aangeknoopt. Behalve in de Donau-vorstendommen zal het Oostenrijksche leger op voel van vrede wor- den gebragt. Een koopman te Moskou met name Koho- ren heeft de aanzienlijke som van 100,000 roe- bels geschonken, om in de koslen der uitrus- ting van de nalionale militie te gemoet te komen. STATISTIEKE MEDEDEELINGEN. Vervolg van No. 99.) Do 19 gemeenlen in Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen zijn zamengesleld als volgt: Hulst1 slad Ilulst. Axel, 1 stad: Axel, 4 buurten de Axelsche Sassing de Magreltede Drie Schou- wen en Schapenbouten 2 dito: het Zoule Spui en de Sleenovensge- deeltelijk. Neuzen, 1 plattelandsstad: Neuzen, 2 ge- huchten: Sluiskille en Triniteit of het Zwaantjcen 2 buurtenJava cn Driewegen of het Naaikussen. Sas-van-Gent, 1 plattelandsstad: Sas-van- Gent, en 2 buurten: de Sluiver of de Laatsle Stuiver en het Tolleken of Roerenhol. Boscbkapelle1 dorp: Boschkapelle 1 ge hucht Schapershoek en 2 buurten het Sloppeldijksche Veer en het Rui- schende Gal. Clingc2 gehuchten Clinge en de Hollandsche Kauter en 1 buurtKapellebrug gedecltelijk. Graauwc. a., 1 dorp: Graauw 1 gehucht de Paal3 buurten Zandberg, Krab- benhoek en Scheldevuarlshock en 2 dito: Duivershoek en Roversberg, ge deeltelijk. Hengsldijk1 dorp Hengstdijk. Hock, 1 dorp: den Hoek en 1 buurt: het Maurilsfort. Hontenisse 5 dorpen Kloosterzande, Groe- nendijk en Lamswaarde 6 gehuchten: Kuillaarl, Ter llooleRruisdorp NoordslraatBaalhoek en Walsoorden, 5 buurten: Molenhoek Waterslraat, Kreverhil, Rruispolderkaai en Schud- debeurs, en 2 dito: Roversberg of Rozenberg en Duivershoek of Dui- venhoek gedeellelijk. Roewacht, 1 dorp Roewacht, 2 gehuchten hel Zand en St.-Andries en 5 buurten Reigerij, de Oude Molen en de Nieuwe Molen. Ossenisse1 dorp: Ossenisse1 gehucht: Zeedorp 2 buurten Walenhoek en het Veer van Ossenisse of Rnuilersnest, en 1 dito: Campen, gedeeltelijk. Overslag1 dorp: Overslag, en 1 buurt: de Roode Sluis. Philippine, 1 dorp: Philippine, en 2 buurten de Posthoorti en Havenwijk of de Bou- chaulsche Haven. St.-Jansleen 1 dorp St.-Jansleen, 5 buur tende Heikantde Drie Hoefijzers en Absdale, en 1 dito: de Kapelle- brug gedeellelijk. Stoppeldijk 1 dorp: Pauluspolder 4 ge huchten: Rapenburg, Lunlershoek Margaret of Magaret en Patrijzcnhoek, 1 buurt: hel Vogelfort, en 1 dito: Campen gedeellelijk. Wesldorpe 1 dorpWesldorpe en 1 buurt hel Slroodorp Zaamslag1 dorp: Zaamslag: 1 gehucht: Othene ofNoten, 5 buurten: de Reu- zenhoek hel Zaamslagsche Veer, de Poonhaven de Roekoek en de Rwak- kel en 2 dito: hel Zoute Spui en de Sleenovens, gedeeltelijk. Zuiddorpe 1 dorp Zuiddorpe. Wordt van lijd tot tijd vervolyd.) Met het oog op een mogelijk tweeledig nut, t. w. ten diensle van hen die eenig opslel ter laalknndigc verbetering verlangen alsook vooral om belangstelling in de regelen onzer vader- landsche taal bij heeren boek- en steendrukkers op te wekken wordt het onderstaande mede- gedeeld als een proefje van een voorlbrengsel in druk het publiek le Vlissiugen aangeboden J. G. V in MANUFACTUREN op de Zijimarkl Wijk II N.o le VLISSINGEN. Heeft de eer Zijne Stads genoten te beriglen, 7 dat op Zaturdag den 24 November zijne Winkel in Manufacturer zal gehopen zijn. Verzoeken een ieders gunst en recomendalie belooft, eene prompte en sieville bediening. Voorwaar, in zulke voortbrengsels prijkt de drukkunst wel als eene vlag op eene modderschuil Onder de leiding van den stedelijken vee-arts is te Augsburg de proef genotnen, om slagtvee, door inpersing van luchtop minder smarlelijke wijze dan tot dusver geschieddele dooden. Die proef is volkomen gelukt. De daarbij aan- gewende methode beslaal hierin, dat onrniddellijk na het loebrengen van den doodsleek, de lucht in de borstholle ingeperst wordt, waardoor niet alleen de doodstrijd terstond ophoudtmaar ook door het terughouden des bloeds in de fijnere vaten hel vleesch veel sappiger en voedzamer wordt. Binnengekomen te Neuzen voor Gent bestemd Belg. schooners Joseph kapt. van der Heyde van Liverpool, met zoutFrancis, kapt. Jans- sens, van Villa-Nova, met vruchten, en Belg. galjas La Reinekapt. van den Rerkhovevan Bergen met slokvisch en van Gent afge- komen Belg. sloomboot Flecha kapt. Seeuwen, naar Londen, met slukgoederen. DORDRECHT, 6 December. Tarwc Cnze roaikt was van Zeeuwsclie, Vlaanisclie cn Ovcrmaasscbe goed voorzicn voor dczelve bestond weinig koopltist en was tot 1 per mud lager mocijelijk op te ruimcn Zomer veel uit bet Overmaassche aan- gcvoerd cn vond tot merkeHjk lager pryzen nog weinig kooplust. Jarige Zeeuwsclie, Vlaanisclie en Overmaassche f 18 a 19,80; nieuwe dito/15,50 a 17,40; Zomer-Tarwe 15,80 a 15. Rogge: Zeeuwsclie, Ylaamsche en Overmaassehc liceft bij kleinen aanvocr zich in prjjs staande gehouden, 12,70 a 15,40 GerstWinter 10 cents en 7omer 50 cents lager. Haver 10 cents lager. Paardeboonen vonden bij toenemenden aanvoer zcer weinig kooplust en waren tot 50 cents lager, als; gestorte Zeeuw sclie cn Ylaamsche van 8,(50 tot 8.70 bezwaariijk te vcrkoopen. Witte Boonen als voren. Bruine Boonen 11 tot 12,50. Blaauwe Erwten puik kokende van 11,50 tot 11,70 en raindere tot/ll vcrkocht. Koolzaad als voren. GENT7 December. Niettegenstaande het ongunstige wederwaardoor vele landbonwers verhindcrd waren hun graan ter markt te brengen is Tar we cn Rogge langzaam opgcruimd de Tarwe omstrecks 1* fr. en de Rogge 1 fr. lager dan vorige week. 228ste Staats-Loterij. Prjjzen van 100 en daarboven. Eerste Klasse. lste LjjstNo. 15544,/ 1250; no. 3051 en 17160, ieder 1000; no. 4935 5284 cn 7277 ieder 400 no. S356 en 9211 ieder 200no. 1324G 16363 en 19478, ieder 100. 2dc l.ijst: No. 6138, f 2300no. 18486 1230; no. 2301,/ 1000; no. 4769 14230 cn 145-23, ieder 200no. 8944, 10913 12767 cn 18390, ieder f 100. 3de Liist: No. 10711 20,000; no. 14721 5000; no. 468-2, 13401 13346, 14111 en 17570, icdcr/ 1000; no 6287, 7884, 13079, 13183, 18095 en 18C00, ieder 400; no. 2428, 12901 15073 17657 en 18150, ieder f -200; no. 321 1186, 7896 en 17884, ieder 100. 4dc East: No. 6116 cn 12-288, ieder 1000no. 4392 400; no 3831, 8789, 10718 en 12172, ieder 100. Stoomboot de Schelde Dageljjksuitgenomen des Zondags Van Vlissiugen naar Breskens 's morgens 6£ ure. Van Breskens naar Viissingen: 's morgens 7^ urc. Vau Viissingen naar IScuzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Viissingen: 'snamiddags 1 ure. Van Neuzen naar llocdekenskcrke 's morgens 11 urc. Van Iloedckenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Van Vliss. op Rotterdam. Vastgestelde uren van vertrek. Van Viissingen des Maandags cn Vrijdags, *s morgens 8 urena aankomst der stoomboot van Breskens. Van Rotterdam des Dingsdags en Zaturdags, 's mor gens 9 ure na aankomst van den Isten trein uit 'silage. Schroef-Stoomboot Jacob van Artevelde. Wekclijksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags, 'smiddags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: Wocnsdags 's voormiddags 3 urc. Beurtveer tusschen Neuzen en Viissingen December 1855. Van Neuzen. Van Vliss. 5 u. voorm. 11 in 6 midd. 12 7 nam. 1 7£ 1J Bond. 13 voorm Yrijd. 14 Zat. 15 Zond. 16 Maand.17 Dingsd18 Wocnsd 19 Bond. 20 9 10 11 Yrijd. 21 midd. 12 Zat. 22 nam. 1 »nietvaren. door het ministerie van den Notaris J. J. Fere It en, te Zaamslag Op Vrijdag- den 21 December 1855 des mor tis ten 10 ure, op de Hofstede van Pjeter de raker aan de Axelsche Sassing onder Axel 50 sluks extra zware CANADABOOMENgeschikt om te zagen en voor Timmerwerk. Op Vrydag1 den 28 December 1855, des voormiddags ten 10 lire aan den Dijk van den Cappellepoldcr toebehoorende Cornelis Andriessen, Landman te Axelten verzoeke van den Heer Jacobus de Jonge Koopman en Wethouder te Zaamslag van 130 sinks zware OLMEN cn ESSCHEN BOO- MEN, KOPPEN en GEWAAI. De Notaris J. J. Fercken, te Zaamslag, zal, ten verzoeke van ANTHONIE JORIS Schoen- maker le Zaamslag in kwalitrit van onlierroepelijk gemagtigde van wijlen JAN SIMONS, in leven Wa- genmaker aldaar publiek aan den meestbiedenden vAfillen en vcrkoopen op Woensdag- den 26 De- Ycember 1855 des nauiiddags ten 2 ure, ten huize en Herberge van F. A. Bunsop bet Spui, onder Axel: Een WOORfHUIS, zijnde een WAGENMA- KERSW1NKELen F.RVK, slaandc en gelegen in den Polder en Gemeente Zaamslag op het Gehucht het Zoute Spui, kadastraal sectie G n.° 54-7, groot 9 roeden 50 ellen, met alle de GEREEDSCHAPPEN en WERKHOUT, in denWagenmakerswinkel voorbanden. lij E. J. LEVI, te Neuzenis in de Eerste Klasse der lhans trekkende 228sle Slaats-Lolerij getrokken een KAPITALE PRIJS van op N.° 6116 zijnde een vijfde Huurlot. Devies Zilver zaaijen Goud maaijen. Bij denzelven zijn nog te bekomen Heele en Ge- deelten van LOTEN, volgens Prijs-Courant. *St De Concessionarissen adverteren datuit hoofde an eenige reparatiende STOOMBOOT DE SCHELDE van den 12 tot den 18 dezer buiten de vaart zal zijn. De dienst op Breskens zal inmiddels met de Stei- gerscbuiten geschieden. TE NEUZENTER DRUKKERM VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2