D ALIAHAKKEN VOOR 1856 Hit®®®!® 1® W E ®®E 8 g>®g®ti®®l®i® Mengelingen. Scheepvaart. Correspondentie. Beurs-, Marktberigten enz. Yervoermiddelen. Advertentien. PUBLIEKE VERKOOPING VERKOOPING van BOOMEN. LIEFUEBBERIJ-TOONEEL TE NEUZEN. NORANDIN en SOUBE Op den 18 December 1855. DE TWEE SOLDATEN, DE BLOEDZUIGERS D E MEDEM1NNAARS, lukken bewaaril geblcvciti Er is nnmelijk wciler door kwaadwilligen op do hoogte van de ge- ineente Hoevensop dezelfde plaals alsvroeger, eon zwaar stuk hout op do ijzeren baan gelegd. De locomolief heeft alslocn een schok gegeven, en de machinist stople den Irein door de duis- ternis heeft men de daders met knnnen bespeu- ren. De policie wendt aile mogelijke in haar bereik zijndemiddelen aan om hen le onldekken. LI. woensdag heeft in de slootnwollenfabrijk van den heer P. Maimers, leTilburg, een ver- schrikkelijk ongeluk plants gehad een jonge- litig J. C. Reynenoud circa 14 jaren indie fabrijk werkzaam is met een riem van een der machinale spinmolens in de lioogle getrokken en werd lusschen den zolder en den molen niel alleen de arm verbrijzeldmaar is de arm in de hoogte der machine gebleven en het ligchaam ler aarde geslortwaarbij hij nog, behalve de kneuzingen en vervvondingen het been heeft gebroken den lijder werd onmiddel- lijk geneeskundige hulp verleend en hij werd naar het gaslhuis overgebragtdoch overleed weldra onder de hevigste pijnen. Er is spraak le Gentom aldaar in het Spanjaardskasteel eene groote cel-gevangenis le bouwen. Door het hof van assises in Oost-Vlaande- ren is II. maandag zekere R. Muylaert ler dood veroordeeld wegens gepleegden moord op zijne minriares. Dit vonnis bepaalt dat de slrai le Aelsl zal worden uilgevoerd. Te St.-Nikolaas is zekere F. van Luick ge- arresleerd beschuldigd van in het jaar 1849 aldaar een eigendom le hebben in brand geslo- ken welke misdaad tol heden was ongestrafl gebleven. Nog bij voorlduring worden te Antwerpen valsche 5frankslukken uilgegeven. Do koning van Sardinie is jl. vrijdag uit Parijs in Engeland aangekomenalwaar hij even als in Frankrijk het voorwerp van allerlei huldebewijzen is. De slad Kingstown in lerland was II. maandag het looneel eener groole opschudding. Verscheiden Roomsch-Katholijke priesters, be schuldigd van eenige exemplaren van het Nieuvve Teslament in het vuur geworpen le hebben, moeslen toen voor de reglhank verschijnen. De door hare geeslelijken opgeruide bevolking ver- drong zich aan de loegangen tol het gebouw. Alleen de pater Redemptorisl Vladimir Peclierine is opgekomen en naar de zilling van den vol- genden dag verwezen onder een persoonlijken borglogl van 18 en twee borglogten van 25 pon- den slerling. Gedurende den geheelen avond zag men zamenscholingen in de slralen. In eene gehoudene meeting werd beweerd dat de Bijbel slechts eene vervalsching van Gods vvoord is en een priesler ging zoover om le zeggen dat hij om dat boek le verbranden eene tang nemen zou, eerder dan hot met zijne vingers aan te rakenwelke woorden levendig werden toe- gejuicht. Volgens beriglen uit Hamburg is de win ter in het noorden reeds vrij slreng en zal de scheepvaarl weldra geheel geslremd zijn. Inde Belten drijven geheele ijsbanken. Brieven ml Oran maken gewag van eene zonderlinge handelwijze des keizers van Marokko deze vorst geldgebrek hehbende, heeft een aan- tal zijner onderdanen doen gevangen nemen onder voorwendsel dat zij legen hem wilden zamenspannen waarna hij zich hunne goederen loegeeigend heeft. Nog allijd kan nopens de onderhandelingen aangaandc het sluiten van den zoozeer gewensch- ten °vrede niels met eenige zekerheid gemeld worden. Wat men heden verhaalt wordt den volgenden dag gelogenslraft. Volgens beriglen uitileKrimwas het vuur van den kant der Russen verdubbcld. Uit de noorderforlen van Sebastopol scholen zij met gloeijende kogels. De geallieerden beanlwoord- den dat vuur wel maar haastlen zich inzon— derheid om de stad te sloopen. GESCIIIEDKUNDIGE I1ERINNERINGEN VOOR ZEEU WSCH-VLAANDEREN. Vervolg van No. 99.) 1 Dec. 1652. Voor de Hervornulo gemeento te Sl.-Kruis wordt deeerste predikant beroepen. 2 1668. Ernstige resolutie van H. H. Mog. wegens de schanddaad op 25 Nov. bevorens le Oudeman gepleegd. 3 1827. Helschip: de Ilarmoniekapilein A. II. M. Vellergeladen met wijn van Bordeaux naar Gent beslemd bevaart als het eersle handelschip het nieuwe kanaal van Neuzen o[> Gent. 4 1665. Ilooge watervloedwelke ook in Zeeuwsch-Vlaanderen schade aan- brengl. 5 Dec. 1619. 6 1663. 7 1845. 8 1614. 9 1790. 10 1752. 11 1845. De vermaarde edelman Willetft de Maulde overlijdl te Sluis. Resolutie van H. II. Mag. lot hcrstel van kerk en toren te Hulst,door het onweder zwaar beschadigd zijnde. L. M. koning Willem II verleent octrooi tot bedijking van den Eu genia-polder, in het Sassche Gat. Te Aardenburg wordtden Doops- gezindcn het houden van gods- dienstoefening verhoden. Degeleerde ds. Adriaan Uytlenhoo- ven, tot predikant bij de Ilerv. ge- meenle te Aardenburg beroepen. De heroemde godsdienslleeraar Jan le Water le Zaamslng gehoren Doorbraak van den Versche-polder (gemeente Retranchement). 12 1830. Inwijding van het kerkgebouw voor de Roomsch-Katholijke ge meente te Sluis. 13 1805. Installalie van deleden der consisto- riale kerk van IJzendijke. 14 1497. Jonkvr. Jaquelyne van Capelle echlgenoot van jonkhr. Wolfert van Borssele, overlijdt te Axel. 15 1680. Ds. Marinas Gorl wordt als de laalsle predikant bij de Hervormde gemeente te Ossenisse bevesligd. [Wordt vervolgd.) Binnengekomen te Neuzen, voor Gent beslemd Belg. schooners St.-Pierre en Paul, kapl. Bau- wens, Renard kapl. de Vos, beide van Villa- Nova, met vruchlenEng. schooners Jane, kapt. Lightfood van Louden, met raapzaad Mary Ant, kapt. Partington, van Charleslown, met pijpaardeEnglisch Rose, kapt. HillLco- nomy kapt. Hickson beide van Wisbilch met tar weEng. brik Snipe, kapt. Girdham van Boston, met larwe en Belg. stoomboot Flecha kapt. Seeuwen van Louden met slukgoede- ren Tan Gent afgekomen Belg. schooner Avguste kapl. Waldack, naar Cardif, in bal last; en van Neuzen Eng. brik Ellen, kapt. Hazleton naar Sunderland in ballast. Hetgeen als ten vervolge op liet nu geplaatste art. uit Sluis is ingezonden zal zoo wij over de daartoe noodige ruiinle beschikken kunnenin de volgende week eene plaats vinden. AMSTERDAM3 December. Werkelylte Schuld 24 pel. 62p„ idem 3 pet. 73Jidem 4 pet. 92-^ ROTTERDAM, 3 December. TarweNieuwe Zeeuwsche Klaamsche en Overmaassche minder ge- vraagd en' in de beste soorten 30 a 73 cents lager afgegeven. De mindere vonden tot 73 cents a 1 lager moeijeluk hoopers; goede en puike f 17,23 a 4S.25; mindere f 14,2o a 17; Jarige 18,50 a 20. Bogge: Over maassche Zeeuwsche en Vlaamsche traag vorige pru'zen 12,2a a la 00. Gerst' Zeeuwsche Vlaamsche en Overmaassche 20 cents lager, Winter 7,50 a 8,10dito Zomcr 7 a 7,80. -- Haver 10_ cents lager: Zeeuw sche en Tnlandsche Kortc 4,20 a 3: dito Lange 3,70 a 4,50. - Lrw- ten slap: Zeeuwsche Grocne 11,23 a 12; groote dito/!1.7aa lo; Geidersche Graauwe f 14 a 10,30. Booncn Zeeuwsche en W alchcrsche VVitte f 11 30 a 14,30; dito limine 10,23 a 12,30; dito I'aardeboonen 20 a 30 cents lager 8,20 a 9,20. Koolzaad Zeeuwsch gestort 94 a 93. MEEKRAP. Tot vastc prijzen is heden wat meer omgegaan. VLAS. De aanvoer tor markt vnn heden ruimde tot vorige prijzen grif op. Op bet land was de handel gedurende de vorige week belangrtjk. D ORDRECHT, 29 November. Tarwe: Bij ruimercn aanvoer van Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaas sche vond dezelvc weinig kooplust eu kon tot 60 cents lager slechts ge- deeltclijk gcplaatst worden: Zomer ook meerdcr ter veil en vond in de beste soorten tot 30 cents lager eenige vraag. Jarige Zeeuwsche Vlaam sche en Overmaassche 18,20 a 19,20; Nieuwe dito/ 16 a 18,o0 Zomcr- tarwe 10 a 17,30. RoggeZeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche vond hji meerdcr aanvoer tot 20 cents hooger by gebruikers goeden koop lust Gerst en llaver 10 cents lager verkocht. I'aardeboonen: ge- stortc Zeeuwsche en Vlaamsche 9,20 VVitte Uooncn flaauwen 30 cents lager van 13 tot 14,20 naar kwaliteit verkochtBruinc onveranderd. Frwten Blaauwe moesten door minder vraag 20 cents lager, als: puik kokende van f i 1,00 tot 11,80 mindere van 10,30 tot 11 verkocht wor den. Koolzaad 1 hooger. GENT30 November. Even als op de omliggende markten is het graan liier ook in prjjs ge- daaklTarwe en Rogge gingen 1 fr. lager aT; eenige partyen zcirs von den gccnc koopers. Gerst en Haver blevcn willig tcgen vorige prtizen. Zadcn en Olicn lager. LONDEJV, Maandag 5 December (2 nre). Per telegraaf.) De pryzen der grancn waren heden onveranderd met weinig handel. Stoomboot de Schelde. Dagetijks uitgenomen des Zondags Van Vlissitigen naar Breskens 's morgens 6£ ure. Van Breskens naar Ylissingen: 's morgens 74 ure. Van Ylissingen naar Neuzen! 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Ylissingen 'snamiddags 1 ure. Van Neuzen naar lloedekenskcrkc 's morgens 11 urc. Van Iloedekenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Van Vlissop Rotterdam Vastgestclde uren van vertrek. Van Ylissingen des Maandags cnVrtfdags, 's morgens 8 urena aankomst der stoomboot van Breskens. Van Rotterdam des Dingsdags en Zaturdags, 's mor gens 9 ure na aankomst van den Isten trein uit 'silage. Schroef-Stoomboot Jacob van Artevelde. Wekelyksche dienst. Van Gent naar Neuzen; Zaturdags, 'smiddags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent Woensdags, 's voormiddags 3 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen December 1855. Van Neuzen. Van Vliss. 6voorm.ll u. nam. 5 u. 7 midd. 12 6 8 nam. 1 »nietvaren. 9 nietvaren. voorm. 9 Dond. Vryd. Zat. Zond. Maand. 10 voorm. Dingsd.11 \Yocnsdl2 Dond. 13 Yrtjd. 14 Zat. 15 -» H 1 4 10 4 4 10 -4 8 U 6 midd. 12 7 nam. 1 e Notaris P. W. Steenkamp, residercnJc te Neuzen zal, op Woensdag' den 12 Decem ber 1855 j des voordemiddags ten 10 ure ten ver- zoeke van den Heer Mr. J. P. DRONKERS Advo- kaat en Burgemeester te Neuzen in hoedaniglieid van Curator in den gefaillcerden en insolventen Boe- del van M. Bhuininks, Titnmerman te Neuzen, diens hewoond wordende Woonhtiis in de Brou- ijstraat, tc Neuzen, in het openbaar om kon- geld verkoopen eene partij HUISiMEUBE- I.EN, TIMMERMANSGEREEDSCHAPPEN en an- dere LOSSE GOEDEREN, bestaandc voornamelijk in Pluimen Bed en toebehoorenBureau, Tafels, Stoelen Spiegels Porselein Gelcijerd-Glas- en Aardewcrk, Koper-Tin- en IJzerwerk, Timmer- mansgereedscbap eene IjIJKKOETS en andcre losse Goederen. door bet ministerie van den Notaris J. J. Ferckenj tc Zaamslag Op Donderdag den 13 December 1855, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van Mattueus de Bruune, op deszelfs Hofslede in den Koegors- polder gemeente Axel, van 80 stuks extra zware OLMEN BOOMEN gcschikt voor Werkbout en Leveiancie 500 WILGEN TRONKEN GEWAAI en DOORNEN BAGEN. Op Dingsdag den 18 December 1855des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van de Weduwe Jan Barker op derzelvcr Hofsteedje in den Loven- polder gemeente Hoek van eene partij ESSCHEN gn OLMEN BOOMEN, geschikt voor Werkbout. Op Donderdag den 20 December 1855des voormiddags ten 10 ure ten verzoeke van Pieter Verbrxjgge, op deszelfs Hoistcde in den Catspol- dergemeente Neuzenvan 150 sinks extra zware OLMEN en E8SCHEN BOOMEN, gescliikt voor Werkbout en Leverancie. Op Vrijdag den 21 December 1855 des mor gens ten 10 ure, op de Hofstede van Pieter de Kraker aan de Axelsclie Sassing onder Axel, 50 stuks extra zware CANADABOOMENgescliikt om te zagen en voor Timmerwerk. Op Donderdag den 27 December 1855 des voormiddags ten 10 ure ten verzoeke van Adriaan Koster op deszelfs Hofstede in den Koegorspol- der gemeente Axel, van 60 stuks extra zware OLMEN en ESSCHEN BOOMENgescliikt voor Werkbout en Leverancieen eene partij DROOG KL1EFHOUT. Mr. F. van Deinse, Advocaat en Notaris jc Hulst, zal, op Vrijdag den 21 December 1855, des morgens om 10 ure, in bet openbaar fproscntercri te verkoopen 586 OLMEN BOOMEN \-an ondcrscbeidene dikte, zeer geschikt voor allcr- hande werk en gerief, staande op den Dijk, voor de Hofstede in gebruik bij Jan Bakker, landman in den Koudenpolder gemeente Hoekalwaar de verzamelplaats zal zijn. OF tooneelspel in 5 bedrijven gevolgd door OK DE 3IINNEHANDEL IN DE APOTHEEK, Llijspel met zang in een bedrijf ten slotte OF dramatisch ballet in 2 tafercelen. 1ste rang 75 cents abonnement 60 cents. 2de 50 40 5de 25 HH. Militairen voor de 2de en ode rang en kin- deren beneden 10 jaren balf geld. EN zeer geschikt tot gescbenken bij St.-Nikolaas Kers- mis cn Nieuwjaarzijn thans in differente soorten en tot verschillende prijzen voorlianden in den Boek- winkel van C. W. OYBRBEEKL, te Neuzen. TE NEUZEN, TER DRUKKERI.T VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2