I 1 NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD EUW ei-fiii WOENSDAG 5 TV 0 101 Ingezonden Stukken. (tweede jaargang.) Nieuwstijdingen. VOOR Dit Weekblad wordt ellcen Woensdag-morgen uilgegeven big C. W. Overbeeke te Neuzen. Be prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich big de Boek- handelaars en Postkanloren zijner woonplaats. De geabonneerden ontvangen met dit nummer gratis een Bijblad f inhoudende twee Ingezonden Stukken. ZEEUWSCH- OF STAATS-VLAANDEREN. Heeft de wel-ed. hcer J. E. R. den lezers van dit weekblad en onder dezo ook mij in no. 99 eene gansch niel onhelangrijke mededeeling ge- daan ten opzigte van de benaming dezer Iand- slreek loch mag ik niet onlveinzendat de hoofdbedoeling van ZEd. schrijven bij mij geenen ingang heeft kunnen vinden. ZEd. moge de overtuiging bez i I ten, dat «de naam van Zeeuwsch- V launder en als onjuist en onweltig behoort af- »geschaft le worden en dat men in alien op- »zigte moet blijven bij do oudeeigenaardige »en de eenige wellige benaming van Staals- n laanderen", hoe gaarne ik ook die meening in ZEd. wil eerbiedigen zoo zal het mij, ver- trouvv ikloch niet euvel genomen worden dat ik mij aan de zijde schaar van hendie Zeeuwsch-V laanderen wenschen le blijven schrij ven. Niel, dat ik daarmede zou willen le ken- nen geven, dat de naam van Staats-Vlaanderen als uilgewischt moest worden o neen dat mag, ja dat kan zelfs niet, wijl er gevallen denkbaar zijn in welke het een volstrekt vereischle is den welligen naam van Slaats-Vlaanderenwel- ken deze landstreek zoo al niet vroeger dan toch zeker van 1648 lot 1814 gevoerd heeft, te bezigen maarvoor zooverre er sprake is van deze landstreek in het algemeen, dan zie ik, met anderen, die mijn gevoelen deelen, er geen het minsle bezwaar in, om die door alle tijdperken heen, en wanneer bepaalde omstandigheden zulks niet verhinderen, met den naam van Zeeuwsch- Vlaanderen te benoemen. Dat de souvereine vorsl bij hoogstdeszelfs bcsluit van 20 Julij 1814deze landstreek Staats-V laanderen noemde, is heel natuurlijk en lijdt geene tegen- spraak; maar ten gevolge van dit besluil met Zee- land vereenigd zijode, nu kon (lit land, als een on- derdeel van Zeeland, niet langer Staats-Vlaanderen blijven heeten en daar het even als elk eiland waaruit Zeeland overigens beslaal, loch eenen naam behoorde le hebben, zoo is die van Zeeuivsch- Vlaanderen, (wie dezen naam ook moge uitgedacht hebben,) mijns bedunkens, al zeer eigenaardig ge- kozen als sluilende in zich het denkbeeld van een land dat oorspronkelijk lot Vlaanderen behoorde vcrvolgens als een gedeelte daarvan zelfslandig be- slonden na een deel van het Zeeuwsche gewesl uit- maakt. Wei zegl de geeerde steller van het art. over Staats-Vlaanderen lot tweemaal toe, datdestaten van Zeeland nog ten huidigen dage zich bedienen van den naam van Staats-1 laanderen maar gelijk zulks door de Redactie in eene nool bereids belwij- feld is zoo durfik dit nieltegenslaande de re clame van Z. Ed. tegen die grondige twijfeling, met de gedrukle verslagen der staten en andere gouvernements-stukken vodr mij in welke, nu de benaming van het vierde en vijfdc district vervallen is, bestendig van Zeeuwsch-V laanderen hew est en en beoostenden Brakman, of, zoo al van Staats-Vlaan deren, dan toch \auhelvoormalig Stoats- Vlaanderen, gewaagd wordt, slellig legenspreken. Z. Ed. mogedie jaarverslagen klerkenwerk willen nocmen indien die klerken zich dan zoo ver- gissen in de benaming dezer landstreek, dan mag het verwoudering baren, dat het geweslelijk be- stuur zoodanige verkeerdheid in die klerken duldt, daar toch gemelde verslagen door gedepuleerde staten zelvejaarlijksaan de provinciale staten over- gelegd en medegedeeld worden. Op grond hiervan aarzel ik dan ook geenszins le verklaren, dat de wellige naam van Staats-Vlaan deren welken deze landstreek, als op zich zelve staande, voormaals voerde, sinds 1814 is vervangen door den wettigen naam van Zeemvsch- Vlaanderen. En wanneer ik nu zeg, dat Zeeuwsch-V laanderen Advertenlien gelieve men aan den Uitgever in le>& zenden uilerlijk Dingsdag des namiddags ten 4V ■ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 centsvoor elken regel nicer 10 cents, behalve 35 cents zegcl- regt voor elke plaatsing. ten jare 1377 1404 of 1440 door eenen geduchlen walervloed geteislerd werd dan weel een ieder die maar eenigzins met den gang der geschiedenis bekend is dat ik daarmede niet wil te kennen ge ven dat deze landstreek in die lijden Zceuwsch- laanderen heetle maar dat ik heloord bedoel hetwelk men nu als Zeeuwsch-V laanderen kent; lerwijl ik met te zeggen dat Slaats- Vlaanderen in de gemelde jaren door eenen watervloed leed, zeker eene onwaarheiil zeg, en althans eenen geschied- kundigen misslag hegawijl de naam Staats- laandcren slechts voor een bepaald lijdperk geldt, hetwelk toen nog met was aangebroken ennu ver- streken is. Kan of wil de geeerde steller van het bewuste arlikel zich met de gronden voor deze meening niet vereenigen, zoo wel ik als zij, die met mij van helzelfde gevoelen zijn wrj zullen daarmede vol- komen vrede hebben; doch Z. Ed. schimpe dan niet, wanneer men zich de uitdrukking veroorlooft van den klassiekengrond van Zeeuwsch-Vlaandercn, welke naar onzo meening en verklaring volstrekt geenen onzin in zich besluit, en waartegen alleen dan gewigtige bedenkingen zouden in le hrengen zijnwanneer men de benaming van Vlaamsch- Zeeland hadde ingevoerd daar nu, nu Vlaanderen, de klassieke naam, bewaarl blijfl, er geene de minsle zwarigheid in gelegen is, dat men er Zeemvsch volgens den tegeriwoordigen eisch voorvoegt. ij meenen althans vrij wat meer grond le heb ben 1.° om Z. Ed. eene groote inconsequentie onder de aandacht te brengen wanneer bij, in den aanliefvan zijn arlikel, (hetwelk trouwens moet dienen om het bezigen van den naam Zeeuwsch- t laanderen volstrekt af le keuren, wanneer men van eene landstreek gewaagt, welke vroeger dien naam nietkende, en dien nu eersl sinds 40 jaren draagl) de vrijheid neeml, om le zeggen dat nSt.-Amand le Aardenburg predikleen omstreeks »643 aldaar een kloosler sliclitiezoo mede dat Sluis reeds in 860 werd genoemd als in het »bezil der besle haven van Europa te zijnen alzoo die^ steden le benoemen met eenen naam welken zij toen voorzeker nog niet droegen, maar onder welken naam wij die plaalsen lhans kennen; en 2. om aan le mcrken, dat Z. Eds. hoezecr overigens niet gebeel onbelangrijk artikel voor meer dan de helft is toegewijd aan het bewijs dat de landstreek welke wij nu a\sZceuwsch-Vlaande ren kennen, gedurendeecn tal van jaren steeds als op zich zelve staande beschouwd werd, en zelfs nu nog, hoewel een onderdeel van Zeeland uilma- kende, als een geheel aangemerkt wordthet- geen zeker nog nooit door iemand is legenge- sproken. Z a ajm slag, den 1 Dec. 1855. v. d. B. Bij koniuklijk besluil is aan mr. T. W. baron van Zuylen van Nicvelt eervol onlslag verleend als ontvanger der domeinen te Sas- van-Gent wordende tevens daarbij het kanloor der domei nen le Sas-van-Gcnt met 1 Januarij 1856 opge- heven en het beheer der daartoe behoorendo domeinen groote wegen en vaarten en verdere inkomsten opgedragen aan de kantoren der re- gistratio en domeinen te Hulsl en Sluis, aan ieder voor zooveel betreft hetgeen daarvan in het ressorl van het kantoor is gelegen. Del Slaalsblad no. 135 bevat een besluil van den 25 November 1855, houdende vernie- liging van een besluil van den getneenleraad van Aardenburgwaarbij onderscheid is gemaakl lusschen voorstellen uilgaandc van den burge- meeslerdie geen raadslid is, en andere voor stellen welke onderseheiding builen de wet ligl e" gebeel willekeurig is, en derhalve het besluil van den gemeenteraad van Aardenburg strijdig is met de wet. Den 25 dezer isbij aanvulling der be- schikking van 15 Junij 1854, aan den beer G. de Haasle Vlissingen vergund zijne sloom- sleepdiensl uil te oefenen langs de Ooster- en Wester-Schelde en daarop aanloopendc zeegaten en rmeren lot aan of binncn dc daaraan gcle~ gen zeehavens; een en ander voor zooveel bet Nederlandsche grondgebied betreft. Men meldt ons uit Sluis van den 2 dezer: Mel genoegeri kunnen wij beriglen dat het H. M. onzc geeerbiedigde koningin behaagd heeft het hescherinvrouwschap te aanvaarden van de le Sluis, onder de zinspreuk Ddel wel en ziet met om bestuande kanlwerkschool. Dat de vol- ijverige directrice dier school mevrouw A. S. Remei van Willes heilrijke vruchten zien moge op bare opofferende bemoeijing is een wenscb dien wij bij de inzending van dit berigt niet kunnen ondcrdrukken. In den nacht lusschen den 50 November en 1 December bad in de gemeente Ellewouls— dijk eejie sloule diefslal plaats. Bij den beer secretaris en sub-ontvanger heeft men doorin- braak in zijn kanloor zich mecsler gemaakl van eene som van 700. Gelukkig had bij de als sub-ontvanger gcdurende de maand November ontvangene gelden op den 50 November bij den rijks-ontvanger overgebrugt. Bij arrest van 2/ Nov. II. heeft het provin- ciaal gereglshof van Zeeland den voormaligeu commies bij de poslcrijen A. J. II. Bosschart schuldig verklaarl aan het verduisteren en weg- maken van eenen den 27 April 1855 aan het postkanloor te Middelhurg li^zorgden brief met daarbij ingeslolen bankbiljel grool /"1000, en hem dienlengevolge veroordeeld lot 7 jaren luchl- huisslraf en de koslen zullende het gemcld bankbiljel aan den notaris Woutersen te Domburg als afzender en de duarvoor door den beschul- digde ingewisselde kleinere bankbillellen te zamen van gelijke waardeaan den heer C. G. Boancnkamp le Rotterdam die dezelve in rui- ling aan den beschuldigde had ter hand gesteld terug gegeven worden. Van dit arrest heeft den veroordeelde onmiddelijk cassatie doen aanlee- kenen. LI. maandag avond ten 5 ure onldeklemen brand te Zuid-Beijerland gezegd den Hitzerl; weldra bemerklc men dat het op de aanzienlijko bofslede was van Abram Blaak. Daar men on- middellijk loegesneld was, had men reeds het groot aantal vee losgesnedendoch daar men zich onledig hield met de vele waarde in bet huis te bergen deels op een speelwagen ler wijl de rest specie in den regenput werd gewor— pen (behalve papier p. m. f 80,000 specie) liep of konde men niet belelleu dat veel vee in de vlam liep, zoodalbehalve den oogsl19 stuks rundvee en 6 paarden zijn verbrand. Men schat het verbrande op f 20,000 en zeidodat er niels verzekerd was. Ten circa 8 ure lag alles in puin. Den 28 Nov. II. is van wegc do stedelijke regering te Breda eene broodhakkenj openge— steld, hetgeen voor de behoeftige klasse eene uitinuntendc inrigting is. De prijs per 5 pond (U Ned.) is weinig lager gesteld dan bij de bak- kersmaar het heeft bijna £en ons overwiglen is zeer voedzaam smakelijk en zuiver loebercid. Uil 's Hertogenbosch wordt gemeld dat bij de booge regering even als bij de provinciale staten van Noord-Braband het bepaalde plan schijnl te beslaan om alle lollen op de grooto rijks- en provinciale wegen op te heffen. De kosten voor het inncn van de tolgelden door tolgaarders of tolbeambten zijn te groot; het belalen daarvan door den particulier die dik- werf in de grootsle haast zich herhaaldelijk daar- voor op weg aan de lollen moet ophouden is te laslig. Men is van meening de zuivere op- brengsl der lollen le kunnen vinden door op- cenlen op de grond- en personele belasling de- wijl lhans schier elke gemeente in het bezil van kunstwegen is, ieder daarvan gebruik maakt en men dus als algemeene maalregel ieder des- wege kan belaslen hetgeen vroeger geenszins het geval wastoen de kunstwegen zeldzamer waren, en wcinigen in hun genot deelden door vcrvolgens de ondernemers van wagens tot ver- voer van personen en goederen de voerlieden, die op geslelde beurten rijden van de eene plaats naar de andere, en geregeld van zekeren weg gebruik maken hooger in het palenlregl aan le si aan en evenzoo de \erhuurders of houders van paarden en rijluigen. Op die wijze zou het gemak door het opheffen der bedoelde tollen groot en de omslag van de zuivere opbrengst daarenlegen klein zijnen bijna niet gevoeld worden. LI. dingsdag avond zijn wederomeven als den 23 October II. de personen zich bevin- dende in den laatsten spoorlrein van Rosendaal naar Breda, door een loeval voor groote on^e- fl V I V' R-y- Noodwcndig belioort men tc zeggen, dat dc grensbcpaling van Staats-Vlaanderen word geregeld btf tractaattusschcu Spanje en de Staten, den 28 Sept. 1CC4 te Drussel geslotcn en dat by het Barrierc- Iractaat van den 15 Nov. 1715 de grenzen van Staats-Vlaanderen werden uitgebreid, gclyk die b(j overeenkomst op den 22 Dec. 1718 weder beperkt zijn geworden. En dat men overigens zich zeer gevoegelijk van den naam Staats-Vlaanderen Aan bedienen wanneer men over die landstreek han- dclt in den tijdtoen zjj den wettigen naam van Staats-/laanderen vecrde, dit zal zcker wel niemand willen betwistcn. C O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1