ALHAHAKKEN VOOR 1856 Vervoermiddelen. Scheepvaart. Correspondentie. Beurs-Marktberigten enz. Advertention. OLMEN en ESSCHEN BOOMEN, PVBLIEKE VERKOOPING 8 H VERK00PING in de gemeente Hock. Een 8j irigo ktiaop le Boschca|>elle, die bij liet naderen van eenen met twee paarden be- spannen vvagen dc slraat wildo overloopen, is onder do paarden geraaktdoor een dozer op den rug getrapl en een half uur daarna over- leden. Men meldt ons uit Aardenburgdat de heer G. P. Roos dezer dagen is aangesleld als archivarius dier stad. Te Bergen-op~Zoom is dezer dagen een man overledcndie gedurende meer dan 50 jaren afgezonderd van alle menschelijk verkeer heeft gcleefd. In jeugdigen leeflijd gereed zijndo zich in het huvvelijk le begeven kwam bij reeds op den trap van bet stadhuis genaderd tot andero gedachten en verliel zijne aanslaande wederhelft. Sedert dien lijd heeft hij zich on- afgebroken op den zolder zijner woning opge- houden, alwaar hij van het noodige levenson- derhoud voorzien vverd. Alle pogingenom hem tot de zamenleving terug to voorcnzijn vruchleloos gevveest, en toch verzekert men, dat de man niet reglstreeks krankzinnig was. Te Vianen overleed den 15 dezer deeerw. heer A. G.van Dam, Roomsch-Katholijk priesler en pasloor. Bij zijncn uiterslen wil heeft hij verlangddat op den dag zijner begrafenis aan de beboeftigen der Hervorrndo gemeenlo aldaar eene bedeeling in levensmiddelen plaals zou hebben waarvoor door hem eene niet onaan- zienlijke som beschikbaar was gesteld. Woutherus Rekderzich noemende Evan- gelie-dienaar in het kerkgebouvv Nazareth, in de Barndesteeg le Amsterdam, die zich als een geharnasd kampvechler voor de oud-reglzinnige kerkleer, tegenover dr. Meyboom, beruchl heeft gemaakt is dezer dagen verdwenen en wel zoo men zegl, naar Amerika. Voor geruimen lijd zich in do genegenheid ingedrongen beb- bendo van eene zeer orthodoxe en levens zeer bemiddelde dame op een builenverblijf in de nabijheid der hoofdstad woonachtig, die hem do benoodigdo fondsen tot het stichlen van ge- zegd kerkgebouwen verder alio mogelijke verlrouwen had geschonkcn, heeft hij hypolheek genomeu op de goederen zijner reglzinnige vriendin en is met het daarop onlvangen geld op rois gegaan. Het lekorl in de Belgische schalkist zal door de voor to dragen verhooging der uitgaven over 1856 klimmen lot nagenoeg 25* millioen francs. Doze verhooging der uitgaven spruit voornamelijk voorl uit do genomen maatregelen tot verligting van de duurle der levensmiddelen, voor onder- stand aan de amblenaren van minderen rang, enz. In Belgie worden onderscheidene proeven genomen om brood voor-verminderden prijs te leveren. Zoo verneemt men van brood za- mengesleld uit 1 deel aardappelbloem en 2 deelen roggemeel, helwelk schoon van uitzigl en goed van smaak moet zijn, en afgcleverd wordt voor 22 Belgische centimen het Nederl. pond (kilogramme)ook van brood bestaande uit een mengsel van tarwe rogge mai's en rijst van elk een vierde deel hetwelk 50 centimen per kilogramme kost, en mede van zeer goed brood, zamengesteld half uit tarwe en half uit gerasple aardappelsof wel van een derde van dil mengsel met twee derde graan-meel waarmedo men 14 a 20 centimen per kilogramme op den gewonen prijs uilwint. De correclionele reglbank le Hasselt heeft zekeren Wellens, van Melderttot zes maanden gevangenis wegens op zijne moeder gepleegde gewelddadige mishandeling verwezen. Dezo zaak ieverl eene verschrikkelijke bijdrage lot de ge- schiedenis van het verregaand bijgeloof op. Ge- loof slaando aan de herhaalde verzekeringen van iemand, die hem zeide, dat zijn zoon, die aan de tering lag, betooverd was en dat het eenig middel tot zijn behoud daarin beslond dat de toovenaarster, die niemand anders dandeeigene grootmoeder wasverbrand wierd, sloollo Wel lens zijne lachligjarige moeder tot driewerf too in een door hem aangestookt vuurhelwelk haar ernstige brandwonden veroorzaakte. De kranke zoon overleed den volgenden dag. De koning van Sardinie is den 23 dezer met een lalrijk gevolg te Parijs aangekomen en met de groolste geestdrift begroet. Z. M. heeft zijn inlrek genomen in het paleis der Tuilerien. Ook Engeland en Belgio zal door den koning bezochl worden. To Merthvr, bij Cardiff, liet een behoeflig bandwerker dezer dagen zijn kind bij den doop do hoogdravende narnen James Louis Napoleon Malakoff geven. Naardien eenige prieslers te Kingstown onlangs eenige bijbels in het openbaar verbrand hebben, heeft de procureur-generaal voor Ice land vervolgingen legen alle priesters ingesteld, welko deel aan die daad hebben genomen. In de afgeloopene maand heeft op eene der spoorbanen in Noord-Amerika eene verschrikke lijke ramp plaats gegrepen. Toen een pleizier- trein zamengesteld uit 14 wagons en ruim 700 passagiers, over de Gasconade-rivier loog storlle eensklaps de brug inwaardoor bijna geheel die Ircin van meer dan dertig voelen hoogte in de rivier als verbrijzeld werd en alleen de laatste wagon op den oever-kant is blijven slaan. Men kan denken, welk schouwtooneel dilonge- val opleverde terwijl de weinigen die onge- deerd blevennaauwelijks iets ter redding van hunne verminktc reisgenooten konden aanwen- den, zoodat het meerendeel is verdronken of bij gemis van dadelijke hulp is omgekomen. Nog altijd is er allerwege sprake van den kans op het sluiten van dou vrede, waaromlrent velerlei geruchlen in omloop zijn. Een gedeelle van de Engelsche vloot zal op Malta overwinteren. Het Fransche eskader wordt te Toulon verwacht. Sebaslopol zal bepaaldelijk niet bezet wor den. Men zal het slelsel van ondermijning voort- zelten, om op het eersle sein de arsenaleu, dokken en werven in de lucht le kunnen doen springen. Het Brusselsch dagblad le Nord behelst een brief uit Odessa, waarin geklaagd wordt dat het verhaal in het ofllcieel dagblad een zeer onvol- maakt denkbceld geeft van de geestdrift, door het bezoek des keizers onder de ingezetenen dier stad verwelU. De briefschrijver voegt daarbij dat, toen een Russisch koopman den keizer de opmerking maakto dat de herstelling van den vrede, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het een eervolle zijn zou, alles was wat tot volma- king der welvaart van Odessa verlangd werd Z. M. daarop antwoordde Wie is er die naar zoodanigen vrede niet verlangd Ik meer dan iemand anders." Na den 10, 11 en 12 dezer de Russische troepen, welke lusschen do Noorderforten van Sebastopol en de Mackenzie-hoogten alsmede aan de oevers van de Belbek en de Kalcha ge- legerd zijn, geinspecleerd te hebben is keizer Alexander terstond daarop over Moskou naar Petersburg gereisd en den 18 dezer in laa 1st— genoemde hoofdstad aangekomen. Te Louden onlvangen brieven uit Peters burg zeggen dat daar de grootste sombcrheid met het oog op de loekomst heerschtnaardien men stellig gelooftdat de geallieerden in het voorjaar die hoofdstad znllen aantasten. Gedu rende den winter zou zijin dat vooruitzigt met eene dubbele linie van verslerkle werken worden Te Neuzen binnengekomen met beslemming voor die plaatsEng. brik Ellenkapl. Hagle- ton van Sunderland met stecnkolen en met beslemming voor GentBelg. schooners C/e- rnencekapt. Bauwens Espoir kapt. Zellien en Belg. koller Doggersbankkapt. Messen alien van Villa-Nova met vruchten; en van Gent afgekomen Belg. sloomboot Flecha kapt. Seeuwen naar Londen met stukgoederen en Han. kof Comilaskapl. Garrelsnaar New- Castle in ballast. De geeerde inzender van liet art. uit Sluis lioudc ons ten goede dat wij de belofteaan Z.-Ed. ge daan ditmaal nog niet kunnen vervullen nil hoofde van belangrijke mededeclingen welke meer spoed vorderen. In dc volgende week evenwel, liopen wij Z.-Eds. verlangen te bevredigen. Stoombootde Schelde. Dagelyks uitgenomen des Zondags Van Vlissingen naar Breskcns 's morgens ure. Van Breskensnaar Vlissingen: 's morgens ure. Van Vlissingen naar Is'euzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen: 'snamiddags 1 ure. Van Neuzen naar Hocdckenskcrke 's morgens 11 ure. Van Iloedekenskcrkc naar Neuzen 's middags 12 ure. Fan Fliss. op Rotterdam Vastgestcldc uren van vertrck. Van Vlissingen des Maandags en Vrijdags's morgens 8 ure na aankomst der stoomboot van Breskens. Van Rotterdam des Dingsdags en Zaturdags, 's mor gens 9 ure na aankomst van den Isten trein uit 'silage. Schroef-Stoomboot Jacob van Artevelde. VVekelijksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags, 'smiddags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags, 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent Woensdags 's voormiddags 5 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen Nov. en Dec. 1855. Dond. V ry d Zat. Zond. Maand Dingsd. Woensd Dond. Vrijd. Zat. Van Neuzen. Van Vliss. 29voorm. 6 u. midd. 12 u. 7 71 9 10 - 10A 11 7 midd. 12 8 nam. 1 1 2 niet varen. AMSTERDAM26 November. Wcrkeljjkc Svliuld 21 pet- 62/,.; idem 5 pet. 73|; idem 4 pet. 92Tn„. ROTTERDAM, 26 November. Tarwe; Nieuwe ZeeuwscheJ'laamschc en Overmaassche ruim aan- »evocrd en 25 rents laser niet geheel opgeruiuid; goede en puikc f 18 a 18,75; mindere f 15,25 a 17,75; Jarige scbaars en 25 cents hoogcr, /18 50 a 20 Itoggc: Overmaassche Zeeuwsche en Vlaamsche 50 a 60 cent's hocer, 12,25 a 13,70. GerstZeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche Winter 7,50 a 8,o0dito Zomer 7,10 a 8. Haver. 20 cents lager, .Zeeuwsche en Jnlandsche Korte 4,20 a 5,10, dito Langc f 4 a 4,50. Erwtcn Zeeuwsche Groene 11,50 a 12,25; grootc dito <2 a 15,50; Geldersclic Graanwe 14 a 16,50. Boon en Zeeuwsche en Walchersche Witte/ 18 a 14,80; dito Bruine 10,80 a 12,50; dito Paardeboonen 10 cents hoogcr, /8,50 a 9,40. Koolzaad Zceuwsch en 7'Iaamsrh van 89 tot 96; Zeeuwsch gestort 94. MEEKRAP. Tot onveranderdc prijzen was de handel heden iets meer nitgcbrcid. VI,AS. Do aanvoer ter markt van heden was zeer groot en vond tot onveranderdc prijzen gerecde koopcrs. Op het land was de handel in de vorige week belangrtjk. DORDRECHT, 22 November. Tarwe; Jarige en Nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche vond by ids m'eerdcr aanvoer tot 50 cents hoogcr genegene koopers Zomer willigtot 80 cent hoogcr is de aangevocrde grif opgeruimd. Jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche 18,80 a f 19,80; Nieuwe dito f 17 a 18,80; Zomcrtarwe 16,50 a 17,60. Rogge; Zeeuwsche j'laamschc en Ovcrm minder trr markt dan vorige week, vond tot 40 cents hoogcr goeden kooplust12,50 a 13,20. Gcrst; Winter traag en 10 cent lager; Zomer 10cent hooger begeerd. Haver; Jnlandsche Z'oedcr wcinig aangevoerd en 10 cent dunrder verkocht. Paardeboonen gestortc Zeeuwsche en J'laamschc 9,30. Witte dito prjjshoudend. llruinc dito stil en waren van II tot 12,50 moeijelijk te plaatscn. Erwten als vorcn. Koolzaad; schaarsch en hoogcr verkocht gewoon Overm. zakgocd a 93 en mooi dito 95 verkocht. GENT, 23 November. De rlizing van Tarwe en Rogge biyrt voortdurcn; heden is er wedcr eene nieuwe verhooging op de liootic Tarwe van 3 franc per hectoliter; vooral de puike granen stygen in prijs, mindere soortcn worden niet vcel gczocht. Gerst en Haver prjjshoudend. Bockweit fr. hoogcr. Koolzaad 1 fr. cn idem Ulie 2 a 3 fr. hoogcr. LONDEN, Maandag 26 November (2 ure). Ter tclcgraaf.) Ter graanmarkt van heden waren Engelsche granen zeer flaauw, vrccmde onvcranderd met nominate prijzen. Gcrst 1 sb. lager. oor sterfgevalterstond uit de hand te hoop eene clbeklante WAGEIVMAKERS*=AFFAIRE p bet Spui aan den weg tusscben Neuzen en Axel. 'Te bevragen bij M. CASTELEIJNte Zaamslag. VAN De Notaris P. W. Steenkamp, residerende te Neuzen zalop Donderdag den 13 Decem ber 1855 des voordemiddags ten 10 ure ten ver- 'zoeke van Mejufvrouw de Weduwe Timmermans, rondeigenaressewonende tc Hoofdplaatop bare ofstcde in pacbt bij Sieur Marinus de Putter, Landman in den Loeenpolder gemeente Hoek in liet openbaar prcsenteren te verkoopen 120 a 140 stuks zeer zware regtstammige zoo OL MEN als ESSCHEN opgaande BOO MEN En op nader te bepalen dag in de maand Ja nuary 1856, op de Hofsteden van de Wed. W.de Feijter en F. Dees, in de gemeente Neuzen, en op die van J. de Feijter, in de gemeente Hoek, verkoopen, de KOPPEN ofKROONEN van 150 stuks Olinen Booman. /zo door bet ministerie van den Notaris J. J. Fere ken, te Zaamslag Op Donderdag1 den 13 December 1855, des voormiddags ten 10 lire, ten verzoeke van Mattiieus de Bruijne, op deszelfs Hofstede in den Koegors- polder gemeente Axel, van 80 stuks extra zware OLMEN BOOM ENgeschikt voor Werkbout en Lcvcrancic500 WILGEN TRONKEN GEWAAI n DOORNEN DAGEN. Op Dingsdag den 18 December 1855 des voormiddags ten 10 lire ten verzoeke van dc Weduwe Jan Barker op derzelver Hofstecdje in den Loven- polder gemeente Hoek, van eene parlij ESSCHEN en OLMEN BOOMEN geschikt voor Werkbout. Op Donderdag den 20 December 1855des voormiddags ten 10 ure ten verzoeke van Pieter Verbrugge, op deszelfs Hofstede, in den Catspol- dergemeente Neuzen, van 150 sinks extra zware OLMEN en ESSCHEN BOOMEN, geschikt voor Werkbout en Leverancie. Op Donderdag den 27 December 1855 des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van Adriaan Koster op deszelfs Hofstede in den Koegorspol- dergemeente Axel, van 60 sinks extra zware OLMEN en ESSCHEN BOOMENgeschikt voor Werkbout cn Leveranciecn eene partij DROOG KL1EFHOUT. ij den Boekhandelaar W. de KOSTER, tc Boschcapelle is voorhanden een groot assortment PRE1VTEBOEKJES en KIIVDERWERK- JES van 5, 10, 15 cents en hoogerzeer geschikt ,oor St.-Nikolaasgesclienken. Ook belast bij zich met het leveren van GE- 'DRUKTE STATEN en REGISTERS voor Gemeente- Besturen en van alle soorten van BOEKWERKEN in verscliillende talen. Verzoekt een ieders gunst cn rccommandalic met belofte van eene accurate bediening. EN zeer geschikt tot gescbenken bij St.-Nikolaas Kers- mis cn Nieuwjaar zijn thans in diffcrente soorten en tot verscliillende prijzen voorhanden in den Bock- winkel van C. W. OVERBEEKEte Neuzen. TE NEUZEN, TEH DRUKKERIJ VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2