Tfi WEiiws. i:> Aim: EBLAD N.° 11)0. WOENSDAG 28 NOVEMBER j! Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. - 5 IE !§mC'ELEHM] 7 VOOR Dit IV eekblad ivordt ellcen Wo ensdag-vnorgen uilgegeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Posl 95 cents. Men abonneertzich bij de Boelc- handelaars en Posllcanloren zijner woonplaals. Wij ontvingen van eene hoogsl geachle hand het afschrifl van hct onderslaande adres het welk dezer dagen in het voormalig vierde district ter leekening circuleertten einde zulks, door opneming in ons blad mede ter kennis to brengen van hen die het voormalig vijfde district bewonen in de hoop en het verlrouwen-, dat alzoo bij eene eendraglige zamenwerking pogingen mogen aangewend worden ter bevor- dering van het vvelhegrepen belang dezer land- slreek en van hare in- en opgezetenen. Aan de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlandcn. De ondergeteekenden alle inwoners van de voormalige 4de en 5de dislricten van de provin- cie Zeeland nemen de vrijheid zeer eerbiedig de lusschenkomst dezer hooge vergadering te imploreren omlrenl een der grootste zoo niet liet allergrootslebelang van het voormalig Staats-Vlaanderen. Met het diepsle leedwezen hebben de supplian- ten vernomen dat bij de aan dezc vergade ring aangebodene conceplweleener nieuwe reg- terlijke organisatiede indeeling van de pro- vincio Zeeland op den legenvvoordigen voet blijft gehandhaafd en dat mitsdien het gouvernement al de dringende beden en verloogen omlrenl dat onderwerp zoowel bij hetzelvo als bij deze booge vergadering ingediend heefl over het hoofd gczien. De supplianlen voelen zich hierover le meer gelroOen omdal bij een vorig plan het gonver- nemenl ten voile overtuigd scheen van'het hoog belang hetwelk in de vesliging eener regtbank voor Staats-Vlaanderen is gelegenen omdal het hoofdbezwaar hetwelk loen daartegen is in- gebragtlhans ten eenenmale weggenomen is. Dat bezwaar bestond in do moeijelijkheid der gemeenschap en de in den winter ontoeganke- lijke wegen. Thans cvenwel, zijn beido dislricten van straal- wegen doorsneden en is de onderlinge gemeen schap in elk derzelve zoo gemakkelijk gemaakl als in eenig gedeelle van Nederland, terwijl na de voltooijing van den thans in onderneming zijmle straalweg van IJzendijke naar Bierviiet tusschen de beide districlen zoo geringen af- stand overblijven zal dat in de beslraling of begrinding van denzelven gcen bezwaar kan ge legen zijn en in elk geval de nfsland tusschen de grensgemeentcn van beide dislricten met de hoofdwegen, die naar de overzelvercn op Wal- cheren en op Zuid-Bcveland leiden even groot zoo niet grooteris als de afsland tusschen de slraatwegen van het4de met die van het 5dedistrict. De middelen van gemeenschap tusschen de linker- en regler-Schelde-oevers worden daaren- tegen meer en meer moeijelijk. De dienst der stoomhoot, waarvan de bestrijders van het vorig plan van reglerlijke indeeling zoo heel breed opgaven is 7.66 geregeld dat daarvan in den winter weinig of geen gebruik gemaakl worden kan maar bovendien hebben do concessiona- rissen de dienst legen den eerslen Januarij op- gezegd en is het lhans zoover gekomen dat de vraagof de gemeenschap tusschen do lin ker- en regleroevers van de Schelde niet zal teruggebragt worden lot den loesland van vdor honderd jaren geheel en al afhankelijk is ge- sleld van de wisselvallige kansen van een regts- geding. De ondergeteekenden achlen het overbodig andermaal onder de aandacht dezer hooge ver gadering te brengen de rcdenen en motives die zij bij vorige smeekschriflen hebben aange- haald maar zij bepalen er zich toe om te doen opmerken dat even als het argumentgegrond op moeijelijke gemeenschap ten eenenmale is vervallende afgeloopene winter alle andere argumenten uit Walcheren en Zuid-Beveland tegen de vesliging eener regtbank dezerzijds de Schelde bijgebraglten eenenmale heeft geiogen- slraftvermits loch gedurende zeer vele dagen alle gemeenschap volstrekl afgesrieden is geweest en daaruit niet alleen de grootst mogelijke moei- ten zijn gerezen maar sommigen zelfs in hunne regten de grootste nadeelen hebben geleden. Het is om deze redenen dat de ondergetee kenden onder referle aan het vroeger door hen (tweede jaargang.) bijgehragte zeer eerbiedig de hooge lusschen komst dezer vergadering inroepen opdat de regterlijke indeeling van Zeeland z66 geregeld wordedat voor Staats-Vlaanderen eene regt bank worde gevestigd hetzij te IJzendijke helzij le Sas-van-Gend hetzij le Ncuzen. Hetwelk doende enz." RECLAME. De steller van het artikelStaats-Vlaanderen, opgcnomen in n.° 99 van dit weekblad ver- oorlooft zich de vrijheid met gepasle bcleefdheid te reclameren tegen de nool, welke de Redaclio gemeend heeft op eene zinsnede in het artikel voorkomende, te kunnen maken. Die zinsnede luidt als volgtOp den dag van »heden noemen de slaten van Zeeland het gewesl nwederom bij zijnen waren naam. Hetzelfde word! eenige regels lager herhaald. Het artikel is gesleld op het lijdstip loen het voorstel van gedeputeerde stalen van Zeeland, tot afwijzing van het adres van sommige ingezetenen van de voormalige 5dc en 4de districlen om op- hefting der lollen op de rijks- en provinciale we gen openbaar bekend was geworden. In de /deSste en 9de regels van onder op de eerste bladzijde van dat voorstelwordt gelezen «\Vaardoor (do afschatling namelijk van provin ciale lollen) uitsluitend de bewoners van het voormalig Slaals-\laanderen zouden worden ge- baal." In de 8sle 9dc en lOdn regels van onder op bladzijde drie, wordt gesproken van: Eene aanzienlijke schuld die de provincie zich ten behoeve van Staats-Vlaanderen heeft gelroost." In de Isle 2de en ode regels van onder der- zelfde bladzijde is er sprake van De in Slaals-\laanderen geheven lollen." Terwijl in het slot van het voorstel gewezen wordt op De voordeelen der wegsverbeteringen in Staats-Vlaanderen Steller heeft gezegd op den dag van fteden noemen do slaten van Zeeland wederom dezo uildrukking geeft duidelijk te kennen, dat, zoo er een tijd geweest isdat stalen van Zeeland het niet deden, zij het thans doen, wanneer zij handclen over hmshoiidelijke belangen van het onderdeel der provinciedezerzijds de Schelde. Mitsdien heeft steller gelijk en even kieseh als het verwijt van onnaauwkeurigheid door de Re daclio aan den steller is onder het oog gehragt even beleefd veroorloofl hij zich helzelve aan de Redactie lerug to wijzen van hare billijkheid wachtende dat zij voor deze reclame wel" een plaalsje in een volgend nommer zal willen iu- ruimen. Steller is er volkomen mede bekend, dat in de dagen loen de persoon die belast was met het opslellen van het jaarverslagde staten van Zeeland met de onlzetlend curieuse en ge- wigtige bijzonderheid bezig hield dat er dezer zijds de Schelde geen herten of ander grof wild, maar wel patrijzen en hazen op het land, en hot en paling (docli klein van stuk) in do kreken wor den gevonden dat toen gesproken word van de bevolking van Zecmvsch-Vlaanderen beoosten en beweslen den Brakman hij weetdat die- zelfde uildrukking in het jongsto jaarverslag almede is gebruikt. Maar steller heeft gespro ken van het legenwoordigegeenszins van het verledene. Bovendien die tabellen van bevolking zijn klerken-werk en wal in het laatsle verslag slaatis (cijfers uitgezonderd) naar vorige ta bellen gecopieerd. Voorslellen en resolution van slaten van Zee- land zijn heel wal anders dan jaarverslagen en al wierd er duizendmaal in het jaarverslag van hazen en patrijzen en van bol en van Zeeuwsch- Vlaanderen gesproken doet dit niels af, en is het genoeg als in de stukken, welke de stalen zelve opslellen en die geen klerken-werk zijn, niet van Zeeuivsch- maar van Staats-Vlaanderen gesproken wordt. Bij koninklijk besluil van den 21 dezer is aan z. exc. den heer nir. A. J. Dnymaer ran Advertenlien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uilerlij/c Dingsdag des namiddags ten 4 we, de prijs van 1 tot 4 regels is 40 centsvoor ellcen regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegel- regt voor cl/ce plaatsing. hoist eervol ontslag verleend als gouverncur- generaal van Nedrlandsch-Indie en is in zijne plaats benoemd z. exc. de heer Cdis. F. Pahud, minister van kolonien, in welke laatsle belrek- king hij vervangen wordt door den heer mr. P. Myerlaalslelijk lid van den raad van Indie en gewezen voorziller van het hoog geregtshofaldaar. Bij koninklijk besluit is pensioen verleend aan P. Scheerrens of Scheerens, brievenbesleller aan het postkantoor te Oostburg ten hedra<m van f 51 's jaars. Bij Provinciaalblad n.° 102 wordt mcdege- deeld het besluit van den commissaris des konings in de jirovincie Zeeland, van den 14 dezer, ter kennisgevingdat bij het vervoeren van rnndveete lande uit Belgieop de wijzc zoo- als bij besluit van gedeputeerde slaten van 19 Oct. jl. (Provinciaalblad n.° 96), bepaald is, de daarloe vereischle vergunning zullen ver leend worden door den burgemeesler van Sluis, zoover belreft het vee, ingevoerd in de gemeenten Sluis, Eede, St.-Kruis, St.-Anna-ler-Muiden en Heille; den burgemeester van IJzendijke, zoover be lreft het vee, ingevoerd in de gemeenten IJzen- dijke en Walerlandkerkje den burgemeester van Sas-van-Gent, zoover betreft het vee ingevoerd in de gemeenten Sas-van-Gent, Philippine, Overslag, Westdorpe en Zuiddorpe den burgemeesler van IIulslzoover belreft het veeingevoerd in de gemeenten Clinge Koewacht en St.-Jansleen. Bij den kerkeraad der Hervormde gemeenlo te Neuzen is het berigt ontvangen, dat ds. II. IV. A. Vcrhoeffpredikant le Zuid-Beijerland, ander maal voor do beroeping heeft bcdankl. Ten vervolge op onze vorige opgaaf, kun nen wij mededeelen dat voor de Evangelisalie te Brugge, bij ds. Verhocff, le Sluis, behalve van onderscheidene go^^lienstvrienden in ons vaderland uit Zeeuwsch-Vlaanderen nog de volgende gecollecteerdo gelden zijn ingekomen, als: van de Herv. gemeenle to Nieuwvliel, door ds. IV. Gouda Quint, f 7,75, van die le Oost burg, door ds. A. Bax, f 33,32, en uit Kadzand, door ds. .Six Dijks.traf 2,55. Ook als op die zaak bclrekking hebbende, vermelden wij gaarne, dat binnen kort een zeer belangrijk werk het lichl zal zien, gelilejd de Ilervorming in Brugge, van een zeer kundigen en met de Evangelisatio van Belgie harlelijk ingenomen schrijver den wel-eerw. heer Janssen predikant bij de Herv. gemeenle le St.-Anna-ler-Muiden. Uit 's Ilerlogenbosch meldt men, dat mgr. Samhiripatriarch van Antiochie den 22 dezer aldaar in de kathedraal het II. Misofler, naar den Sj'riakschen rilus heefl opgedragen, onder den toevloed van een groot aanlal geloo- vigen, die even belangstellend waren om met de gebruiken der Ooslcrsche kerk bekend te worden als om den patriarch le zien. Des avonds werd door hem het plegtig Lof in de kerk van St.-Calharina gecelebreerd vrijdag morgen het II. Misoffer in de kerk van St.-Jacob opgedra gen, en des avonds het plegtig Lof in de kerk van St.-Pieter gecelebreerd. Zalurdag verlrok hij naar Grave. To Middelburg is den 21 dezer na afgclegd ex a men voor de commissie uit het provinciaal gereglshot in Zeelandlot candidaat-notaris bevorderd de heer mr. II. C. van Diqgelen advokaal te Axel. Op dingsdag den 20 dezer heeft de heer B. S. Ijaden Moddermanaan wien even als het vorige jaar door Z. M. die laak is opge dragen le Uulst, voor een vrij lalrijk gehoor, ilo derde of laatsle reeks van openbare voor- lezingen over den wetenschappelijken landbouw aangevangen. Dezelve zullen gedurende dit winter-saizoen gewijd zijn aan de veeteelt, ler- wijl het geheel met de behandeling van de in- rigling der boerderijen het landbjmw-bock- houden enz., zal bes'lotcn worden. Bij besluil van den gemeenleraad te.Stop- peldijk is lot genecs-heel- en verloskuinlige in die gemeenle benoemd de heer A. Geillge necs-, heel- en verloskundige te Iloschcapelle, en zulks in plaats van den heer J. Ihtismans, verlrokken naar Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1