Mengelingen. Vervolf) van No. 97.) Nov. 1577. Geduchle watervloed welke in Zeeuwsch-VIaanderen vele ver- 1G 17 1295-. woeslmgen aanrigt. 18 19 20 21 22 25 24 De Sluizenaars bedanken in conen zeer vleijenden brief graaf Guy voor dc hun gcschonkene voorreglen. 1827. Plegtige opening van het nienwe kanaal van Neuzen op Genl. 1829. De verdienslelijko Antonius van Dcinsc (geb. te SInis) overl. als pred. en schoolopziener te Mid- delburg. 1645. Na de verovering van Hulsl, scheept bet Slaatschc leger zicb in bij het fort St.-Anna, in den polder van Namen. 1854. Inwijding van het nieuwe school- lokaal te Nieuwvliel. 1818. Ds. Isadk Marant overl. als enierit. pred. van de Hervornulc gcmccnte to Biervliel. 1655. II. II. Mog. raliliceren de grensbe- paling tusschen Axel en Neuzen. 1829. Reglemcnl opdedienst dcr open- bare middelen van vervoer in Zeeuwsch-VIaanderen. 1673. Neuzen zendt andennaal 30 ge- wapende burgers naar Bjervliet, om dio plaats voor de Franschen te beveiligen. 26 1844. Aanbesteding te Neuzen van het 27 28 bcdijkcn vanschorrenin den Braak- manbeooslcn den Iloofdplaat- •polder. 1814. Ds. Ilenricus Louis dc Jonge doel zijne afscheidspredikalie bij de Herv. gemeente te Kadzand. 1706. Ds. Jacobus van dcr Slcrre wordl lot pred. bij de llerv. gem. te Zaamslag bcvesligd. 29 1S23. Ecrste vergadering van het hoofd- besluur der 5 onderwijzersgezel- schappen in het 5ile schooldistricl van Zeeland te Hulsl. 30 1847. Aanbesteding van het vergroolcn dcr R.-Katholijko kerk te Eede. Wordl vervolgd.) (Vervolg van No. 98.) De 18 gemcenten in Weslelijk Zeeuwsch- VIaanderen zijn zamengesleld als volgl Sluis 1 stad Sluis^pn 1 buurt het Pas oudtijds het Cm>ole Pas, en nog vroe- ger Nienw-Muideu geheeten. Aardenburg, 1 plallelandsstad Aardenburg en 1 buurt: deTol- of Draaibrug. Ooslburg 1 plallelandsstad: Ooslburg, 1 buurt: het Wafeldorp en 1 dilo: Schcrpbier gcdeellelijk. IJzcndijke, 1 plallelandsstad: IJzendijke, 4 gehuchlenhet Molentje of Nieuw- Molenljo, de Maagd van Gent, het Moliekot en het Plakkebord 1 ge- hucht Turkije, gedeellelijken 2 buurtende Roodenhoek en Scher- penheuvel. Biervliel 1 dorp Biervliel en 3 buurten Bellevue Nieuwland of Driewegen en Kapitale Dam. Breskens1 dorp: Breskensen 3 buurten: het Nieuwe Veer of de Nieuwe Sluis, Waterloo en Duivelshoek. Eede, 1 dorp: Eede, en 3 buurten: Mocrs- hoofdcTol n.° 5de Biezende Doom en de Vnilpan. Groede 1 dorp Groede, 1 gchuchlKruis- dijk 1 buurt: de Marolleput en 1 dilo: Scherpbier, gedeellelijk. Heiile, 1 gehuchlOud-IIeille of Zanddijk en 6 buurten: Nieuw-Heille ofRonduil, de Tuimelaar, de Roode Leeuw, het Zwaantje, Waterhoek en Stiershoek. Hoofdplaal, 1 dorp Iloofdplaallgehucht: Numero-een, en 2 buurten: de lloogo weg en de Slijkplaat. Kadzand, 1 dorp: Kadzaud. Nieuwvliel, 1 dorp: Nieuwvliel ofSt.-Pier, en 1 buurldc Kapelle. Relranchement 1 dorp Retranchemenlen 1 gehuchtTer Hofslede. Schoondijke 1 dorp Schoondijke 2 ge huchlen Sasput en Steenhove, 2 buurlen de Dam en de Trachel, en 1 dilo: Scherpbier, gedeellelijk. St.-Anna-ler-Muiden 1 dorp: Sl.-Anna-ler- Muiden. St.-Kruis 1 dorp: Sl.-Kruis en 1 buurt: de Brakke. Walerlandkerkje 1 dorp Walerlandkerkje, 1 gehuchl: Klein- Braband 1 dilo: Turkije, gedeellelijk, en 2 buurlen: het Keizcrtje en Bakkersdam. Znidzande 1 dorp Zmidzande cn 1 buurl: 3 Ooslburgsche brug. Wordl van lijd lot tijd vervolgd.) Opgaaf van de landverhuizers nit Zeeuwsch- VIaanderen naar Noord-Amerika gedurende het jaar 1854. het een getal uilmakende van 453 ge'neel personen. Ten opzigte van de godsdienslige ge- zindheid behoorden van de 152 hoofden van huisgezinnen of vrijgezellen155 tot de Hcr- vormden 16 lot de Rooinsch-Katholijken en 1 lot de Chrislelijk Afgescheidenen. In de onderscheidcne provincien onzes vaderlands staal lhans de verhouding der twee voornaam- sle godsdienslige gezindlen als volgt Noord-Braband 12 88 op 100 inw. Gelderland 62 38 Zuid-Holland 761 23§ Noord-IIolland 701 291 Zeeland 741 25§ Utrecht 611 38§ Vricsland 91 9 Ovcrijssel 68 32 Groningen 92§ 7§ Drenlhe 96 4 Limburg 21 97| Men moge in het algemeen wetcn dat zoo- wel dc zalurdag als de zondag lot rusldagen dienen minder bekend is hel evenwel dat al de dagen dcr week door onderscheidene vol- ken daaraan dienstbaar gemaakt zijn zoo heb- ben de Chrislenen den zondag, de Grieken den maandag de Perzianen den dingsdag de As- syriers den woensdag de Egyptenaars den don- derdagde Turken den vrijdag en delsraeliten of Joden den zaturdag tol hunnen rustdag of sabbalh beslemd. Volgens eene opgaaf kan het geheel bedrag der mannelijke bewoners van de Krim dus ver- dceld worden156,000 Tarlaren van welke 80,000 boeren, pachlers of herders zijn; 16,000 Imans en Mollars, die gelijklijclig de betrekkin- gen van priesters en reglers vcrvullen 10,000 Myrsas of edelcneene soorl van feodale heeren, vvier invloed en privilegien niet zondcr groote moeile de vreemde overheersching wederslaan hebbenen 50,000 burgers en kleine koop- lieden die in de sleden wonen. De Christen- bevolking bedraagl niel nicer dan 22- of 23,000 en is uitsluitend van Europeschen oorsprong. Het getal der handeldrijvende Russen ilie zich seder I de overmeestering van het land in de Krim gevestigd hebben wordt op niet hooger dan 5000 geschal. Turkije, mel name Kon- slanlinopel, heefleene bijdrage van 10,000 Grieken gelcverd, die zich meestendeels te Balaklava cn Eupatoria vcsligden. Hoogstens 5000 Armeniers volgden dit voorbeeld, en 6000 Polen, Duilschers en Franschen, die een meer afwisselend dcel der bevoiking uitmaken, volmaken dezen census. Voor 1789 bedroeg in Frankrijk de maal voor de soldalen bij de infanlerie 5 voel 1 duim bij de kavallerie 5 voet 3 duim. In het jaar 1818 konden de plaatsvervangers van die groolle niel meer in toereikend aanlal geleverd worden en kromp de maat daarom lot op 4 voel 9 duim. In het jaar 1850 moest zij wederom lager genomen worden en in 1848 ten derdemaal. Was de maat uog dezelfde als voor 1789 dan zouden niet minder dan 120,000 man die onder de wapenen staan niet aangenomen hebben kun- nen worden. In navolging van Noord-Amerika heefl men lhans ook in Engeland leriloonstellingen van kinderen ingevoerd, voorde schoonsle en levens gezondsle van welke dan prijzen loegekend worden. Nadal, eenigen lijd geleden, de eersle te Boston gehonden was had dezer dagen de tweede te Wilhernseaeene badplaals nabij Hullplaats. Ongeveer 4000 roenschen waren opgekomen 5000 van welke den togt langs den spoorweg gemaakt hadden. De moeders van een honderd-en-vijftiglal kinderen, voor welke geen prijzen werden tocgekcnd, beloonden zich zeer misnoegd. De derdc lentoonslclling wordt le Manchester gehonden. De Noord-Amerikaansche staal Virginie heeft van 1840 lot 1850 gefo/ctcn uilgevoerd 100,000 slaven die berekend lol den lagen prijs van 50 dollars per sink eene som van 5,000,000 dollars (f 12,500,000) in menschcnhandel heeft opgeleverd. Toen Pigafclla hel versing schreef van de eersle reis rondom de wereld in 1521 door den Por- lugeschen zeevaarder Fernando dc Magdhacns volbragt, toen drukte hij zijne slellige overtui- ging uil, dat zulk eene reis, wegens de duar- mede verbonden groote gevarcn en veelvuldige zwarighedenniet ligt andermaal zou worden ondernomenen toch is het tegendeel geblcken. Evenzoo is het mel de nasporing van het bin- nenland van Afrika gegaan. De lofTelijke, maar meestal mislukle pogingen van zoo vele reizigers (die achtervolgens op le noemen reeds eene lijst van 32 namen zoude uilmaken) moest wel van alle verdcre ondernemingen afschrikkenen de onldekking, kolonisering en beschaving van die uilgestrekle landmassa, waarvan de groote kuslzooin sleehls hier en daar nog maar ten deele bekend isgeheel doen opgeven. En niet le min zijn weder een paar mannen opgetreden, n. I. dr. Barth en Overwegdie hun leven er aan wildcn wijden (gelijk ook de laatslgenoemde den 27 Sept. 1852, le Kouka, in 30jarigen leeflijdin de armen van zijnen koenen reis- genool overleden is, en men thans mede om- Irent dezen in hel onzekere verkeerl)om eene nieuwe poging te doen len einde in het groote, onbekende birmenland van Afrika door te drin- gen. Het voorbeeld van de waarlijk heldhaftige vijfjarige ontdekkings-reis van dezen dr. Barth die met eene zeldzame wilskrachtenergie kundigheden cnz. is toegerust, heeft de wereld met bewondering vervult en eene nieuwe en groote belangslelling doen onlslaan voor dit werelddeel met a I zijne belangwekkende ver- borgenheden en belrekkingen. Van alle zijden loont men zich thans metrjver bezield, om met vercenigde krachlen den sluijer op le heffen welke sedert vele eeuwen eene ondoordringbaro duislernis verspreidde over het binnenland van dit werelddeel. Ook den Nijl de wieg der mcnschheid wi! men tot aan zijnen oorsprong navorschen en alzoo de stereotype uitdrnkking le schande maken welke de ouden steeds ge- bruikten als zij iets bijzonder moeijelijks wilden aanduiden Caput Niliquaerre! (dc bron van den Nijl zoeken Naar aanleiding van liar lids onl- dekkingen heeft men hel toch reeds zoo ver gebragtdat men door middel van den stoom zeker en gemakkelijk en zonder gevaar in een paar weken diep in het hart van Afrika kan doordringen. Gelijk dan nu legenwoordig Centraal-Afrika door dr. E. Vogcl bereisd wordl van wien nit Kouka, dd. 14 July 1854, berigl is, dat hij gelegenheid heefl gehad den zuidelijken loop van de Sjary over welke rivier de reis van Barth en Ovenvcg bereids een nieuw lichl had verspreid te onderzoeken en zich te overluigen, dat deze rivier volslrekt niel in verband slaat met ile Tsjadda en den Niger en dat dus de hvpolhese van eene gemeenschap des Atlanlischen Oceaans met hel mcir Tsjad geheel en al onge- grond iswelke reiziger levens in gezegde rig- ling verder zuidwaarts kwatn dan ooit een Europeaan v66r hem, en die aldaar een prachlig meir van 200 Eng. mijlen lengte en eene daar langs loopende granietketen ontdektezoo wordt naar deze niet sleehls uit een geogra- phisch oogpunt maar inzonderheid om haren rijkdom in elpenbeen en andere koslbare natuur- voortbrengselenbelangwekkende landstreek thans weiler eene nieuwe expedilie gerigt, welke reeds uilgerust is door en onder de Ieiding van Bmn-Rolleteen' Sardinicr, die bereids 25 jaren in Khartum, de nieuwere hoofdstad van Nubie aan den Opper-Nijlheeft gewoond die van daar op meerdere ontdekkings-reizen den Bahr- el-Abiad (een der bron-rivieren van den Nijl), lot den 5den graad noordcr-breedte heeft bevarcn, en met die landen, hunne natnurlijke gesleldheid inwoners enz. volkomen bekend is. Zijne expe- ditie zal uit 6 bootcn en omslreeks 60 man bestaan alien wel gewapend. Hel doel, dat hij zich van Bahr-el-Abiad heeft voorgesleld le be- reiken, is Wady dat gronle cigenaardige land, oostelijk van hel Tsjad-meir, hetwelk nog nooit door eenen Europeaan is kunnen bereiktworden. De hecr Brun-Eollet is van eenen zeer sterken ligchaamsbouw aan hel klimaat der tropische Nijl-landen gewoon, wetenschappclijk gevormd en heefl zich voor deze reis krachtig uitgerust en voorbereidzoodat wij daarvan met regl be langwekkende resultalen mogen verwachten. GESCIIIEDKUNDIGE UERINN'ERINGEN VOOR ZEEUWSCII-VLAANDEREN. STATIST!EKE S1EDEDEELINGEN. hoofden van huisgcz. of vrugezcllcu. Aardenburg 4 met 1 vrouw. 0 kind. lUcrvIict 3 a 2 3 Breskens 5 3 3 B Graauw 1 0 0 B Groede 31 10 59 B Heiile 2 s 1 B 1 B Iloofdplaat 1 0 0 B Kadzand 19 B 13 B 57 B Neuzen 3 B 2 9 5 Nicuwvlict H 6 B 14 B Oostburg 9 B 3 B 13 B Bctrancbcmcnt 1 1 9 3 B Schoondijke 14 B 5 B 19 b cn St.-Anna-ter-Muiden 1 0 B 0 B Sluis 8 5 B 18 B Watcrlandkerkje 1 0 B 0 B Wcstdorpc 1 1 2 B Yzcndijkc Zaamslag G 2 B 10 B Id 8 B 23 B Zuidzandc 1G 9 9 B 32 b cn cn 1 dienstbode. cn 2 dienstboden. in Te zamcn 152 hoofden, 74 vrouwen, 224 kind, cn 3 dienstboden, Protcstanten. R.-Kathol. NIEUWE EXREDITIE NAAR DE D INN EN LAND EN VAN AFRIIvA. TE NEUZEN, TER DRUIvKERIJ VAN C. AV. OVERREEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 4