D. ARM EN CONSTANCE ALIAIAKKEI VOOR 1856 Scheepvaart. Landbouw, Veeteelt enz. Correspondence. Beurs-, Marklberigten enz. Albaise cn Aline, Vervoermitldelen. Advertcntien. HSRKOOPISG VAN IIPISHEliBELEN HIJ MOET DIELLERD, DE STANDVASTIGIIE1D DER LIEFDE waarin 8000 lonnen varkcns-reuzel Ingen. Op amlcrc plaalsen zijn medc vele huiz.en verhraiul. Men rekent, ilal er wcl 700 menschcn bij die onluslen bet levcn verlorcn hebben want nog op den 7 Augustus en eenige volgeude dagen hadden er bloedslortingen plaats. Gezamenlijk met eenen anderen Gentenaarben ik met het stoomschip Jacob Slraitter naar Cincinnati ge- varenwaar wij den 10 aangekomen zijn. To Louisville was het voor do Europeancn niel meer veilig. l)e slad waar ik mij nil bevind is schoon en grooten heeft meer handel dan Louisville. Men vindl er veel wcrk en wordt er gocd bctaald. Het doel der Amerikanen, hoewel onder een ander voorwendsel verborgenis, de vreemde- lingen uil bun land to verdrijven, en daartoe nenien zij de dagen van verkiezingen to baal wanncer zij allerlei geweld plegen en alzoo do bovenhand zoeken te verkrijgen. En/inhet is nicl zuiver in een land waar zulk wild loopt Volgens berigt nit Sebastopol van den 16 dezer, waren den vorigen dag bij Inkerman drie ma- gazijnen met kruid en andere krijgsbehoeften der geallieerden in de luchl gevlogen door onbekende oorzaakvan de Franschen waren daardoor 2 officieren en 50 soldalen gedood tcrwijl bovendien 10 officieren en 100 soldaten gewond waren; de Engelschen hadden nagenoeg gelijke verliezen geleden. Nadat de vlammen verscheiden uren hadden voortgewoed, was men die eersl meesler geworden. De Engelsche dagbladen behelzen eene depeche van lord Stratford dc Rcdch/fc gedag- teekend uil Therapia, le Konstantinopel den 15 November en hun op last van lord Clarendon medegedeeld. Zij lioudl in, dat Omer-pacha nan de spits van 20,000 man, zich des middags van 5 dezer gewapenderhand den overtogl der rivier Ingurie gebaand heeft. Het Russisch le- gordat dil punt verdedigde en gedeeltelijk achler verschansingen slreed is geheel op de vlugt geslagen. Het verlies der Russen bedraagl 400° dooden en gekwetslen en 60 krijgsgevan- genen. De Turken hebben drie kanonnen be- magligd. Van hunnen kanl hebben de Turken ruim 300 man verloren. De Engelsche officieren die aan hunne zijde slreden hebben hun land lot eer verslrekt. De geallieerden hebben in de 7,ee van Azof ontzaggclijke hocveelheden graan en fourrage voor de Russische legers in de Krirn en den Kaukasus besternd, die in enorme hoopen twee mijlen ver langs de kust opeengeslapold lagen, vernieid, De Fransche dagbladen decien mede dat de Russische regering bepaald heeft, dat vele balaillons der Russische mililie in de provincien van Kiew zullen overwinleren, ten einde in het aanslaande voorjaar gereed te zijn om den veld- togl le openen. Den 9 dezer is de staal van beleg le St.-Petersburg opgeheven. van zijnen wintervoorraad in eenen kolder doen bewarcn loen bij plotseling om eene belangrijko zaak eene onvervvachle reis mocst ondernemen. in de volgendo lenle terug gekomcn zijnde, gaf hij bevel den kelder le ledigen en de aardap- pelen weg to nemen, daar hij toch verwachlto dat dezelve bedorven of bevroren zouden zijn. Groot was zijne verrassing, toen hij de aardappclen zoo goed en gaaf vond alsof dezelve pas uit den grond kwarnen. Hij liet eenige koken en de smaak was niet minder goed. Men onderzocht loen den kelder en men herin- nerde zich, dat dezelve le vorcn gediend had tot een magazijn van houlskolen waarvan eene dikke laag stof op den vloer was blijven liggen, waarop men de aardappelen geplaatst had. Hierdoor kan een ieder met geringe rnoeile en koslen deze zoo nultige en aangename aard- vrucht gedurendo eenen geruimen tijd goed houden. Kristal-, Koper-Tin-, IJzcr-en Aardewerk, WIN- KELGER1EF enz. enz.te vcel om melding van te kunnen maken. Al die daartoe gading hebben komcn op voor- sclireven dag uur en plaats. ZEGT HET VOORT. Binnengekomen le Neuzen voor Gent besternd Eng. schooner Sylph, kapl. Marshall, van Iphwieh, mc't gerst, Ned. kof Ulrika, kapt. Bekkering, van Meme!met vlas, en Belg. sloomboot Flccha, kapt. Seeuwen van Louden, met stukgoederen. Het bestuur der Belgische maatschappij van landbouw heeft den 5 dezer in zijne ver- -radering to Brusselna eene langdurige bo- raadslaging, beslolen te verklaren, dat de inenling het besle lhans bekende middel is om den voort- gang der besmettelijke longziekte onder het rundvee le stuilen, en dat de uitvinder daarvan, dc hcer dr. Willems, dank verdient voor de uitslekende dienslen welke zijn middel aan den landbouw bewezen heeft. Alio aanwezeude leden ereenigden zich met dat besluil, behalve een, die, geen bepaald oordeel willende uilspreken zich builen stemming hield. Mel de konijnen-fokkerijen gaat het in ons vaderland niel zeer gunstigop vele plaatsen zijn de dikwijls op ruime schaal ingerigte fok- kerijen, zeer tot schade der ondernemersgeheel weer opgeheven; en gedurig leest men aankon- digingen dat konijnen ouden en jongen, aan eene kweekerij lot zeer lage prijzen worden uil- verkocht. Voornamelijk is de oorzaak van dezen min gunstigen loestand to wijten aan de groolc sterfte onder de jongen. Ilelzij dat dil veroor- zaakt wordt door de natheid onzindelijkheid en bekrompenheid der hokken het zij dat het voedsel to krachlig iszeker is het dat men bier in het noorden niet zulke goede resultalen liekomt van de konijnen-fokkerijen als de berig- tcn melden dat onze zuidelijke naburende Belgen daarvan erlangen. MIDDEL OM DE AARDAPPELEN DES WINTERS GOED TE HOUDEN. Ilel toeval, waaroan men somwijlen de groolsle onldckking le danken heeftheeft weder een nieuw middel aan de hand gegeven om de aardappelen gedurendeden winter gocd te houden. De eigenaar eener buitenplaats had een gedeelte Door gebrek aan ruimte moelen wij de plaatsing van bet ingezondenc uit Sluis tot dc volgendc week verscliuiven. AMSTERDAM19 November. Werkcifike Sehulil 2-J- pet. Gl-Jji; idem 3 pet. To%\ idem 4 pet. 92. ROTTERDAM, 19 November. Tar we Nicuwc ZeeuwscheVlaamsche en Ovcrmaasscho vond heden hii minder aanvoer meerder vraagook voor verzendingen wcrd 50 a 7!i cents hooger opgcruimd; goede en puike t 18,2j a 19; mindcrc 15,50 a 18; Jarige 18 a 19,75. - Rogge: Overmaassche Zeeuwsche en'Vlaamsche 50 cents hooger, 11,75 a 15,20. GerstZeeuwsche, Vlaamsche en Overmaasscho Winter 30 cents lager, f 7,50 a 8,.i0dilo Zomer 20 cents lager 7,10 a 8. - Haver: .Zeeuwsche en lulandsche Kortc f 4,2U a 3,10 dito I.ange 4 a 4,30. Erwtcn Zeeuwsche Grocne 11,50 a 12,25; grootc dito/ 12 a 13,50; Geldcrsche Graauwc f 14 a 16 50. Dooncn Zeeuwsche en Walchersche Wittc/ 12 a 14,5U. dito llruinc/ 10,50 a 12,50; dito Paardeboonen 10 a 20 cents hooger, /8,50 a 9,40. Koolzaad: Zceuwsch 94 a 95; Overmaasch 94; Zomer 87 a 90. MEEKUAP. Weder meest ordinair gocd gcvcildwaarvoor wcinig kooplust bestaatgoede Onbcroorde komen wcinig voor en vinden tot vorige prijzen hicr en daar koopcrs. VLAS. Dc aanvoer heden ter markt was zeer groot en wicrd vlug op- genii md. Ook op het land was dc handel gedurende dc vorige week be- langrijk. DORDRECHT, 15 November. TarweJarige en Nicuwc ZeeuwscheVlaamsche en Overmaassche wcrd bij kleincn aanvoer aan gebruikers 60 cents hooger verkocht. Zomer vond tot 30 cents l.ooger goede vraag. Jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche f 18,50 a 19,50; nienwe dito/16,50a 18,30; Zomer-1 artec 13 80 a 16,80. Rogge: Zeeuwsche, Maamsche en Overmaassche 1U cents hooger f 12 a 12,80. Gerst Winter en Zomer 10 a 20 cents ia„er> Ilaver als voren. Paardeboonen vonden by minder aanvoer tot onveranderdc prijzen grctige koopors. Witte Boonen als vorcn. Brume vonden wcinig vraag en kon men gemakkelijk van 11 tot 12-s koopen. Erwten 1 Blaauwe konden bezwaarlijk tot vorige prijzen als; puik kokende van li 80 tot 12: mindere dito van 10,70 lot 11,20 opgcruimd wor- ljcn 'Koolzaad wcinig ter veil, liotcren hetzelve naar kwalitcit van 86 tot 91 waardig. Zomerzaad 1 hooger. GENT16 November. Tarwe en Rogge zijn heden spocdig opgcruimd a 1 (ranc hooger dan vorige week. Andere grancn waren over het algcmccn ook gczocht. Zadcn en OliCn iets williger. LONDEN, Maandag 19 November (2 urc). (Per telegraaf.) De graanmarkt was flaauwdoch dc prijzen onvcranderd. _Je Notaris IP. W. Steenkamp, reside- rendc te Neuzen zal op nader te bepalen dag in de inaand Januarij 1856 op de Hofsteden van .de Weduwe Willem de Feijter cn van Ferdi- S^yANDUs Dees in dc gemeente Neuzen cn op die ^bewoond bij Jan de Feijter, in de gemeente Hoek in het openbaar presenteren te verkoopen De KOPPEN of KROONEN van 150 stuks zware- Obnen Boomen. Het OEFHEBBERIJ-TOOlVEEIzGE- ZELSCHAPzamengesteld uit de Onder-Offieie- ren van bet 2de Battaillon 3de Regemenl Infante- rie te Neuzen onder directie van den Hcer Monfils, beeft op den 1 5 dezer eene eerste voorstelling gegeven. Zij voldoct hierbij aan de inspraak van het liartdoor openbaar te maken dat de algemecne belangstelling der Ingezetenen dierplaats bare verwacblingvcrre beeft overlroffen terwijl zij verder zich in die deelneming blijft aanbevelen ten einde daardoor ltaar oogrnerk van namelijk iets te kunnen bijbrengen tot leniging der rampen barer verarmde natuurgenootcn in deze gemeente, des te eerder te zullen bereiken. Met toestemming van het Edel Achtbaar Bestuur zal op den 27 November a. s. ten Tooneele worden gevocrd OF DE TWEE GEVAARV0LLE DAGEN Vaudeville in 3 bedrijven gevolgd door Blijspel in 2 bedrijven; ten slotle OF Drauiatiscb ballet in 5 tafereelen. 1 ste rang 75, 2de rang 50 en 5de rang 25 cents. Abonnement voor de 1ste en 2de rang 60 en 40 cents. Men abonneert zich iedere maal voor eene maand of twee voorstellingen. De Lijst zal tot dat eiride, buiten de gewone ci rctil a tie ter teekening liggen in liet Locaal der Societcitten Huize van den Heer Steenkamp. Eindelijk wordt aan Hecrcn Geabonneerdcn kennis gegeven dat de toegangkaarten slecbts voor een speelavond gangbaar zullen zijn. Stoomboot de Schelde. Dagclijks uitgenomen des Zondags Van Vlissitigcn naar Rreskcns 's morgens 6^ ure. Van Breskensnaar Vlissingen: 's morgens urc. Vau Vlissingen naar Neuzen: 's morgens 9 urc. Van Neuzen naar Vlissingen 'snamiddags ure. Van Nciuen naar Iloedekenskerke 's morgens 11 ure. Van Iloedekenskerke naar Neuzen 's middags 12 urc. Van Vliss. op Rotterdam Vastgcstelde urcn van vertrek. Van Vlissingen des Maandags enVrijdags, *s morgens 8 urc na aankomst der stoomboot van Breskcns. Van Rotterdam des Dingsdags cn Zaturdags, 's mor gens 9 ure na aankomst van den Istcn trein uit 'silage. Schroef-Stoomboot Jacob 'van Artevelde Wekeiyksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags, 'smiddags 12 urc. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags, 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent Woensdags, 's voormiddags 5 urc. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen November 1853. Van Neuzen. Van Vliss. 25 Dond. Vrud. Zat. Zond. Maand. 26 Dingsd.27 Woensd 28 Dond. 29 Vryd. SO 22 nam. 1 u.nietvaren. u. 23 niet varen. voorm. 24voorm. 3| 4 S1 2 6 7 9A 10 m h iH midd. 12" nam. 1 DOOR RED EN VAN VERTREK. D( TE SAS TAN-GENT. De Notaris Mr. Vermandel, 1'aine, van bet Arrondissement Goes, residerente Sas-van-Gent zal op Dingsdag den 27 November 1855 des voormiddags om 9 lire ten Huize en Herberge van Sieur D. VAN AERDE Logementliouderwonende le Sas-van-Gentom contant geld, in liet open baar verkoopen Eene partij HUISMEUBEI.ENbestaande in Tafels Stoelcn Kasten Comodes Spiegels, Schil- derijen een eiken Kabineteen mahomjhouten B1LLARD DERBERGGERIEF als Liters, Glas- zijn titans in differente soorten en tot verschillende prijzen voorhanden in den Boekwinkel van C. VV. OVERBEERE, te Neuzen, bij \yen alsnog de irt- teekening is opengesteld op cen Tijdscbriftgetiteld Rijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis inzonderheid van Zeeuwsch-J laanderen vcrza- meld door II. Q. J a n s s e n en J. H. van D a le a f 1 per driemaandelijksch nommer of nagenoeg 6 vellen druksmet de noodige platen of kaarten. Alsmedc voorhanden Viertal nagelaten Leerredenen van A. van Ilerwaarden in Ieven Predikant te Opheusden den 29 Julij ll. op den Predikstoel door den bliksem getroffen en gedood; met eene Levensscliets en eenige merkwaardige bijzonderbeden uit zijne laatste lcvcns- dagen tweede druk a 85 cents. E. Peel, Nieuwe practische en gemakkelijke leerwijze ter beoefening der Engelsche Taal-, a 70 cents. Alsook de volgende plaatwcrken De Inneming van Sebastopol, op 8 September 1855, waarop men ziet 1.° Het beslormcn cn in- nemen van den Malakolftoren 2.° bet verhranden van Sebastopol; 5.° dc Inkermanti's Vuurloren 4.° de Noordelijke fortificalien 5.° bet fort Redan; 6.° bet fort St.-Nicolaas 7.° het fort Si.-Paulenz. a 50 cents. Panorama van Sebastopol in den nacht van Zon- dag 9 September 1855; a 75 cents. Panorama van Noordelijk en Zuidelijk Sebas topol van de Landzijde a 75 cents. Panorama van Sebastopol, van de Zeezijde tijdens deu aanval der Geallieerden a 75 cents. Panorama der vallei van de Rivier de Tscher- naya en het omliggende land van Balaklava tot Rackchiserai a 75 cents. Panorama van Kroonstad met deszelfs forlen. St.-Petersburg en de kusten van de golf van Finland j a 75 cents. TE NEUZEN, TER DRUKKERI.I VAN C. VV. OVERREEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2