NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD IV." 99. WOENSDAG 21 NOVEMBER 1855. 4* (tweede jaargang.) Nieuwstijdingen. VOOR Dit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uilgegeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneertzich bij de Boelc- handetaars en Postlcanloren zijner woonplaats. Adverlenlien geUeve men nan den Uil zenden uiterlijk Dingsdag des namid ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 40 ce elken regel meer 10 centsbehalve 35 cen regt vour elke plaatsing. £l;{. ELGIN Do geabonneerden ontvangen met dit nummer gratis een Bijblad, inhoudende een Ingezonden Stuk en Mengelingen. Tot do onderwerpenvvelko in de jongst ge- houdene vergadering der provinciale slaten, als tot deze lamlstreek belrekke.lijk, behandeld zijn, is, overeenkomstig hel voorslel van gedepuleerde statenop Diet adres van het gemeenlebesluur van Zaamslag tot restilutie van tolgelden bo- taald voor den aanvoer van grind ten behoeve van gemeentewegen, ganslig beschikt, maar daarenlegen afwijzend op het adres van M. Blanker c. s.bezwaren aanvoerende tegen de onbeperkle uitoefening der lange jagt en de uitreiking van jagt-aclen aan vreemdelirigen. Hel voorslel inlusschen tot afwijzing der adressen van eenige ingezelenen in het voormalig 4do en 5do district en de gemeento Axel, om op- heffing der lollen op de rijks- en provinciale wegen, heeft lot belangrijke discnssien aanlei- ding gegeven, waarbij, nevens de heeren Ilombach en llammaclierinzonderheid de heer Bachiene krachlig hunne stem hebben lalen hooren voor de ophefling, en althans voorloopig voor do vermindering der tolgelden. Iioezeer zulks door gedeputeerde staten bestreden werd is echler een amendement, door den heer Bachiene in- geleverd en door de heeren Uytlenhooven, Ilom bach Bcumer Hardenberg Sergeant en Onghena ondersleund, van den navolgenden inhoud De staten der provincie Zeeland besluiten tot af wijzing van het verzoek zooals het daar Iigt doch magtigen gedeputeerde staten tot het in- stellen van een onderzoek omlrenl de bezwaren tegen de provinciale tollen en het doen van een voorslel daaromtrenl in de eerslkomende zomer- vergaderingmet algeincene stemmen aan- genomen en alzoo het voorslel van gedeputeerde staten lot algeheele afwijzing der ingediende adressen beschouvvd als to zijn vervallen. Z. M. heeft benoemd lot lid van de algemeene rekenkamer de heer mr, T. W. baron van Zuylen van JSieveltontvanger der domeinen le Sas- van- Gent lid van het besluur der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche slroomen en lid der provinciale slaten van Zeeland. in de zjj.Iing van de tweede knmer der slaten-gcneraal van II. dingsdag, zijn twee wels- onlwerpen met daarbij behoorendo memorien van toelichling ingekomen, zijnde een betrekkeltjk de zamenslelling der regterlijke magi en het be- leid der justilie, en een lot vereenvoudiging in het beleid der juslitie en in het wetboek van burgerlijko regtsvordering. Omtrent dal der reorganisatie vernemen wij, dat voor Zeeland alleen deze verandering zou onlstaan zijn dat de arrondissemenls-regtbank le Middelburg zou worden opgeheven en dat het kanlon Cortgenc aan Goes zou worden toegevoegd. Volgens kennisgeving van den minister van binnenlandsche zaken, dd. 2 Oct. jl. herhaal- delijk in de Slants-Courant geplaatst, worden, uil hoofde van de beslaande behoefle aan lele- graphisten jonge lieden in de gelegenheid ge- steld om, tegen eeno bezoldiging van 1 gulden daagsals leerlingen voor de telegraphic, op nader aan te wijzen plaatscn, le worden loege- lalen met het uilzigt om later naar de belrek- king van telegraphist der 5de klasse, op eene jaarwedde van f 600 te dingen. Te Middelburg is lot achtsten predikant bij de Nedcrduilscho Ilervormde gemeenle be- roepen ds. P. A. van der Scheerte Hoorn. De weekbladen der Chrislelijk Afgeschei- dene gemeenlen deelen thans den inhoud mcde eener beschikking van den minister voor de za ken der Ilervormde Eeredienst enz. genomen den 27 Januarij 1855 op de adressen van eene zich kwalificerende synodale vergadering der Christelijk Afgescheidene Gercformeerde ge meenle in Nederland vergaderd te Zwollo waarbij zij 1.° kennis geeftdal zij gclel op art. 1 der wetregelendc het loezigl op de onderscheiden kerkgenoolschappen van nu aan ook met bctrekking lot den staat zich als Chris telijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk beli- lelten verzoekt om als zoodanig te worden erkend wijders kennis geeft onder anderen dat zij wat de kerkregeling aangaalzich regelt naar hel kerkelijk handbockje in verband met de voorrede door de Synode van de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde gemeenle van 1840 gesleld van welk handhockje een gedruktexem- plaar wordt overgelegd en eindelijk overleg- gende een geschreven exemplaar van hel regle- ment, aangenomen in de voormelde vergadering den 15 Junij 11.; 2.°, verzoekt, om aan- vankelijk le rekenen van hel jaar 1830 lot het jaar 1860, ter beschikking van de Synodalc commissie der Christelijk Afgescheidene Gerefor meerde Kerk le stellen de som van f 27,026's jaars ten behoeve der verschillende leeraren enz. 3.° 's Konings lusschenkomst inroepl tot het tegengaan van helgeen daarbij genoemd wordt bloedschande ontheiliging van den dag des Heeren en de ontheiliging Zijns Naams door het vloeken. De minister voornoemd geeft aan de adressanlcn te kennendat Z. M.gelet op art. 9 der grondwet en in aanmerking ne- mende, dal bij de regering door geen bchoorlijk bewijs geblekcn is, dat de Christelijk Afgeschei dene gemeenlen zich ondcrling tot een kerkge- nootschap hebben vereenigd en dit kerkger.oot- schap onder het bestuur van eeno synode hebben geplaatst, de loelating door de regering steeds is verleend lot het toestaan van eene Christelijk Afgescheidene gemeenle op deze of gene plaats, weshaive bij liaar geen kerkgenootschap bekend is van eene Chrislelijk Afgescheidene gemeenle, veel minder van eene Chrislelijk Afgescheidene Gereformeerde gemeenle, do voormeldo adres sen niel in overweging kan nemen." Uit Hulst meldl men, dat de heer R. S. Tjaden Modderman wederom aldaar gearriveerd is, om zijne landbouwkundige voorlezingen voort te zetlen. Het 6jarig zoontje van den landbouwer J. v. A., te Hengsldijk den 16 dezer een met hagel geluden pislool op lafel vindendeheeft het ongeluk gehad zich daarmede in den schouder en gedeeltelijk in de borst le schieten. Men is er niet in geslaagd de hagelkorrels uil de won- den le halen. LI. maandag is te IJzendijke overleden de rijks-amblenaar J. Poolman ridder van de Mi- litaire Willemsorde 4de klasse. Deze persoon was dezelfde dieals tweede zeilmakcr geplaatst aan boord van de kanon- neerbool no. 2, onder bevel van den luilenant- ter-zee 2de klasse J. C. J. van Speykbehoorde onder de vijf geredden bij het in de luchl sprin- gen van dien bodem, op 5 Februarij 1851 voor Antvverpen. Aan 's rijks werf te Vlissingen wordt met de meesle inspanning gearbeid aan de goheele voltooijing voor de zeediensl van Zr. Ms. fregat Pnns van Oranje korvet Evertsen en de stoom- schroefkorvet Prinses Amaliawelke bodems naar men verneemtin hel voorjaar van 1856 in dienst zullen gcsteld worden. Jl. zaturdag namiddag heeft dezelfde depu- tatie, welke over 8 dagen bij den gouverneur te Gent werd loegelalen zich andermaal naar het gouverncmenls-hotel begeven ten einde het anlwoord le vernemen, dat den gouverneur uil nanm van het gouvernement zou geven. De deputatie is wederom vriendelijk onthaald de gouverneur heeft haar doen opmerken, dat de duurlc der eelwaren niet alleen in Belgie bestaal, maar dat zij thans ongelukkiglijk eene wereldkwaal geworden is ten slolte er bijvoe- gendodal het gouvernement alles zal doen wa^ mogelijk is, om hel lijden der werkende klasse le verzachlen. Inlusschen was de gouvernemenlsslraal op- gepropl met fabrijkarbeiders, die op hel anlwoord wachlteden. Nadat de leden hunner deputatie hen met dit anlwoord hadden bekend gemaakt, zijn zij in de besle orde naar hunne werkplaat- sen leruggekeerd. Bij het Belgisch gouvernement zal ecrst- daags eene aanvraag gedaan worden om ver- gunning lot hel leggen van eenen ijzercn weg van Dendermonde naar St.-Nikolaas. Het regterlijk onderzoek naar den moord van Somergem doel weinig voorlgang. De gc- zelschapsjufvrouvv van wijlen de markiezin houdt steeds staande, dal zij gehcel vrcemd is aan de wreede gebeurlenis. Aan rondloopcnde ge- ruchlen onlbreekl het niet. Dit is zekcr dat het drama van Somergem een van de duisterslo is welke men in de jaarboeken der juslitie zou kunnen aantreffen. De geldkolfer der markiezin bevalle voor 140,000 fr. lilels van obligation en 30,000 fr. in specien en bankbiljetlcn. Haar jaarlijksch inkomen bedrocg 95,000 fr. Woensdag avond lag aan de werf leAnt- werpen een schuitje, geladen met 21 zakken rijsl- mecidie voor Vlaandercn waren bestemd. Den volgenden morgen was het schuitje spoorloos verdwenen. Behendige dieven zijn zoo stout geweest het weg le halen en tot' hiertoe heeft men nog geen spoor van hctzelve kunnen ont- dekken. Frankrijk moot de schulden belalen welke Abd-el-Kadcr te Brussa en le Konslantinopel heeft gemaakt en waaronder zich de rekening van een slavenhandelaar bevindt wcgens den aankoop van eenige Circassische vrouvven. Dezer dagen overleed le Edinburg eeno dame door de uilwerkselen van chloroform, die zij had opgesnoven tot stilling der pijn welke hel 'uitlrekken van een land haar veroorzaakt had. Men heeft berekent, dat de doorgraving van de land-engle van Suez, wanneer daarloo wordt besloten in den lijd van zes jaren lot stand gebragt zal kunnen worden en eene uil— gave van 160 a 180 millioenen francs vorderen zal. Het uit Californie uitgevoeril goud heeft gedurende de vijf laatste jaren de onlzetlendo som van 230 milliocn dollars bedragen, en zulks nog slcchts in zoover hel aangegeven is, waarbij men dus gerustelijk nog 70 milliocn dollar's voegen kan, die in handen van bijzondere per- sonen geraakt zijn. Verschrikkelijk zijn de moorderijen, door de Amerikanen op de ingewekenen te Louisville en in andere steden van den staat Kenluckv gepleegd. Ware het niet, dal de Amerikaansche bladcn zel- ven daarvan gewaagden, dan zouden de ijsselijk- heden ongelooflijk voorkomen. In eenen brief van eenen Gentenaar, uit Cincinnati (eene slad in den staat Ohio), den 24 Augustus jl. ge schreven, vindt men de volgende bijzonderheden van de plaats gehad hebbende gruwelen, welke wij hoofdzakelijk hicr mededeelen Ik heb Louisville verlaten, en wanneer gij (zijne ouders te Gent) mijnen brief zult gelezen hebben zull gij zien, dat ik daarloe gegronde redencn had. IIcI was op den 6 dezer in die stad kiezing voor de leden van het congres. Maar die dag zal lang in mijn geheugen blijven, want hel was ijsselijk van 's morgens tot 's avonds niets anders te zien dan moorden en branden. Ilet eerste toch wat ik 's morgens ten 7 ure zag, was een Ier, wien do keel afgesneden was. AI de winkels bleven gesloten. 's Namiddags ten 3 ure bevond ik mij in de Lafayetle-slraaldaar stonden aan tie eene zijde der slraal de Duitschers en do leren en aan den anderen kant do Amerikanen, onophoude- lijk op elkander schielende of met steencn wer- pende. 's Avonds was er een oploop in de Main- streetdaar werd het huis van eenen Ier in brand gesloken de man opgehangen en zijne kinderen levend in het vuur geworpen. Nu hier, dan daar, zag men leren Ier dood marlelcn en op eene ontmenschte wijze zelfs kinderen, mishandelen. Ook mijn meesler is door eenen kogel gedood en terwijl zijne vrouw met hare beido kinderen wihle viugten, bekwam zij aan de d enr eeno wonde in den linker-arm. Door eene list heb ik het leven behouden. 's Morgens had ik een stembriefje gevonden van do Ame rikaansche partij der Know-Nothingsik stak het op mijnen hoed, en met den dolk in do hand, zooals de booswichten rondloopende sehreeuwdo ik met hen: Hurrah voor Sam! Hurrah voor Marlhall Niet minder dan 12 huizen zijn geheel afgebrand, en daaronder ook de winkel mijns meeslers; milsgaders eene brouwerij en een magazijn r c H H

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1