id? Mengelingen. Scheepvaart. Correspondentie. Bears-, Marktberigten enz. Vervoermiddelen. Advertentiiin. Publieke Verhooping Dc telegranf lieefl waarlijk hcl bcr'ocp van dief gehrel bedorven. Twee personcn hadden vrijdag avond eene haal met koopwaren le Braine- le-Gomle geslolen en die naar Doornik gezonden reeds zaturdag kwam een der dieven do baal in liet bureau der messagerie halen, die er 's morgens was aangekomen aan het ad res van eenen heer Bernard of Renarddocli bij ongeluk bad de lelegraaf de policie van deze zaak verwittigd en na eenige woordenwisseling, werd den dief naar de wacht geleidliij ver- liaalde daar dal zijn voorgewenden schoonbroe- der hem in den Relit Cafe afwachlte onder be I drinken van een glas bior deze was inder- daad aldaar in gesprek met twee gendarmen die hem op bet eerste teeken aanpakten. Aldus in den slrik gevallcn eindigden onze twee koopmans met alles le bekennen. In verscheidene zuidelijke deparlemenlen van Frankrijk is in de laatsie dagen zeer veel sneeuw gevallen. Dozer dagen lieeft zich le Wakefield in England, een geval van schijndood vertoond betwelk door eene toevalligheid is ontdekt ge- worden. Fen jong man bad naar het scheen den geesl gegevenwerd in de doodkisl gelegd en zoude daar bij aan eene besmeltelijke ziekte bad gelcden denzclfden dag worden begraven de kist werd gelukkig met open deksel in de kerk nedcrgezet om des avonds in den grafkuil le worden nedergelaten (loch hoe groot was do verbazing toon men komende om den man de laalste eer te bewLjzen, hein gezond en wel overeind in de doodkist vond zitlen. Dezer dagen overleed to Rome do markies Alcssandro Ossolideken der adellijke lijfwacht van den pans die hem eene bijzondere aehlitig toedroeg. Op den vreesselijken 16 November 1S48 was de markies nagenoeg de eenige bij do genoemde lijfwacht, die geneigd was zijn leven voor den pans le wagenloen diens vijauden legen bet Quirinaal opruklen. 1Men zegtdal de gezondheid van den paus veel le wcnschen overlaai en dat zich eene ver- zwakking zijner geeslvermogens openbaarl. Dr. Cummin/een zeer bemind kansel- redenaar bij de Puriteinen in Engeland beeft de voorspelling gedaan, dat het jaar 1865 on- feilbaar dat van het vergaan der wereld wezen zal. liij beeft daarover een traktaatje in het lichl gegeven. Del Frar.scho regeringsblad deell lhanseen schrijven uil Athene van den 16 October mede waaraan bet volgende wordl ontleend Uit Atalante, provincie Locris, onlvangen brieven, maken gewag van eene ongehoordo daad van rooverijwelke te Merall is gepleegd. Dit dorp is door eene bende van ongeveer veerlig roovers aangelast, die, niet te vreden inet het geplunderd en vernield to hebben, zich jegens do ongeluk- kige inwoners aan afgrijsselijke wreeciheden hebben schuldig gemaakt. Een van hen hebben zij, na hem de ooren afgosneden en een oog u'ilgerukl le hebben nog op andere wijze deerlijk vcrminkleen tweede is gebeel verbrand; een derde hebben zij een gloeijendc laadslok het eene oor in en bet andere uit geslokcn. Deze drie personcn zijn terstond geslorven. De ove- ri«e inwoners zijn zoodanig mishandeld door de" pijnigingen welke zij hebben ondergaan, dal verscheiden, zoo zij niet oinkomen in een zoo treurigen toesland zullen verkeeren, dat zij niet ineer in bun beslaan zullen kunnen voorzien. Dezelfdo brief uil de vrees dal de rooverij een zoo dreigend karakter zal aannemen, dat de in woners der dorpen van dat arrondissement zich genoodzaakt zullen zien den veldarbeid le lalen varen." Uit de onderscheidene berigten uit de Krim blijkt meer en meer dat de verschillende le- germaglen aldaar zich gereed maken de winter- kwarlieren te bctrekken helwelk de schorsing van alio inilitaire operation ten gevolgo zal hebben. Per tclcgraaf heeft men te Berlijn berigt uit Petersburg, volgens hetwelk den 8 dezer aldaar een speciaal bevelschrifl is afgekondigd, houdendo, dat in do onlangs verordende recru- terin" alio weerbare manschappen tusschen de 20 en 56 jaren begrepen zullen zijn, ten eindo een grooler aanlal recruten te verbrijgen. Uit Polcn wordl het navolgende geschreven: Ilet ontbreekt oils aan woorden om de ont- sleltenis of veeleer de vertwijfeling te schilderen, welke op dezen oogenblik in het geheele fto- ningrijk heerscht, ten gevolge van de keizerlijke uka"c welke eene nieuvve ligting van 30,000 man voorscbrijfl. Sedert het begin van den oorlog is dit de achtsle ligting in Polcn, waar de mannelijke bevolking reeds dermate is afge- 110men dat men aldaar niels dan kinderen en nude lieden ziel. Deze ligting moet reeds in den loop dezer inaand bewerkslelligd worden daar de manschappen in do eerslo dagen van April le velde moelen trekken." De correspondent van den Times in de Krim beklaagt zich hevig over de lieerschende dronkenschap under de soldalen. De oudste officieren vcrklaarden, dal zij zulks nooit in die hooge male hebben bijgewoond en noch hunne vermaningen noch do slraffen welko zij opieggen schijnen te baton. Genoemde cor respondent zoekt de oorzaak van het kwaad hierin, dat do manschappen eene veel to hoogo soldi) genicten. Volgens eene officiele opgaveheeft do uitvoer van granen uit Rusland naar buitenslands, die in de laalste jaren aamnerkelijk loegenomen is en in 1853 eene waarde van niet minder dan 55 millioen zilveren roebels bedroeg, ten vorigen jare wegens den oorlog slechts een be- drag van 14i millioen zilveren roebels opgeleverd. Een Genlsch blad vermeldt gedeeltelijk eenen brief, op den 16 October jl. voor Sebas- topol geschreven door eenen Gentenaar P. de Casler, dienende bij het Isle regement van het Fransche vreetnde legioenen levens berigt in- houdende nopens twee andero GentenaarsJ. van Laeclce en Speliers. In dien brief leest men onder anderen Ik zal u vertellen wat wy gedaen hebben in de stad van Sebaslopol de dry dagen dat wy daer geweesl hebben. Wy hebben alles kapol geslagen alles verbrand en alles opge- drouken dat wy gevonden hebben. Witten wyn rooden vvyn in flcsschen en geheele tonnen brandewyn brood, boter, kaes en veel andere dingen hebben wy daer gevonden zooals vrouwe- kleederen, manskleedercn, goud- en zilverwerk hnisraed enz. Niemand zou willen gelooven wat good en geld er in de stad van Sebaslopol ge- bleven is. De dry dagen dal wy daer geweest zyn, heeft het legioen Etrangere met de Fransche regementen niels anders gedaen dan bras-dessus bras-dessous door de stad te loopen, onder het zingen van liederen van Napoleon en bedronken als den grootsten Polonais van de wereld. Ik moet van die stad zwygenof ik wordt er zol van. »Ik schrvve dezen brief onder eenen grooten appelboom. Wy hebben hier eene flesch cognac, goeden tabak en dat altemael op rekening van die goede Russen. Ons leger is nog altyd op route om voorder te marcheeren. »De grootmoeder van J. van Laeclce mag op eenen brief verwachlen van hem en do moeder van Speliers insgelyks." STATISTIEKE MEDEDEEJLINGEN. Vervol/j van No. 84.) Meermaai is ons geblekendat de beslaande geographische woordenboekenzoo min als de topographische werken over ons vaderland of een gedeelle daarvan op eene vereischte vol- ledigheid aanspraak kunnen maken. Niet zclden loch zochlen wij daarin te vergeefs de namen van gehuchten buurten en dergelijke bewoonde plaatsen, zoodat wij ons overluigd houden, dat deze bronnen niet toereikend zijn om eeno naauwkeurige opgaaf te leveren van al de naam- dragende beslanddeelen van elke gemeenle onzes vadcrlands of onzer provincie. Hoogst welkom was ons alzoo eene dusdanige opgaaf, opziglens de landslreekbekend onder den naam van Zeeuwsch-Vlaanderen of voormaals het vierde en vijfde district van Zeeland welke door eene bevoegde hand, als de vrucht van een plaalse- lijk onderzoekons is ter hand gesteld en die wij onzen lezers achtervolgens willen mededeelen. Het resullaat van dit onderzoek, hetwelk hier voorloopig eeno plaats vindt, is, dat de 18 ge- mcenten in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen (voormaals het 4de district) beslaan uit1 stad, 5 plallelands-steden13 dorpen, 12 gehuchten en 55 buurten; en de 19 gemeenlen in Oosle- lijk Zeeuwsch-Vlaanderen (voormaals het 5de district) uil: 2 sleden2 plattelands-steden 16 dorpen, 20 gehuchten en 45 buurten; zoodat men in geheel Zeeuwsch-Vlaanderen 5 steden, 5 plattelands-steden, 29 dorpen, 52 gehuchten en 76 buurten aanlreft. (Wordt van tijd tot lijd vervolgd.) Binnengekomen teNeuzen, voor Gent beslemd Ned. kofl'en Johanna Gezinakapt. van der Veen, van Drobak, met bout, en Alula, kapt. Veen, van Memelmet vlasen van Gent afgekornen Noordsche brik Walliallakapt. Peltersen, ot avontuur, Eng. brik Waterwilch, kapt. Burnicle, naar New-Castlebeidc in ballast en Belg. stoomboot Flecha, kapt. Seeuvven naar London, met stukgoederen. lloezeer de belangrijkc bijdragc uit 0. met erken- telijkheid is ontvangen zien wij ons, door bare uitgehreidheid, onzes ondanks genoodzaakt, de opne- ming daarvan tot de eerstvolgende week te verscliuiven. Ongeteekende of van eene onbekende band af- komstige stukken worden niet in dit blad opgeno- men. Dit diene tot berigt aan de inzenders van naamlooze artikels, nu en dan bij de Redactie in- komendesommige van welke ook feiten bebelzen die niet in dit blad te huis behooren. AMSTERDAM12 November. WerkeRjke Schuld 24 pet- 624; idem 5 pet. 75{£; idem 4 pet. 92|. ROTTERDAM12 November. Tarwe; Nicuwe ZeeuwscbcYlaamsche en Overmaassche ruimer aan- gcvoerd en tot goed vorige pry/en opgcruimd; goede en puike f 17,30 a 18,23; mindere 14,30 a 17,23; Jarige die in puike kwalitcit schaars aankomt, 17,30 a 19,23. Rogge goed prijshoudocdOvermaassche Zeeuwschc en Vlaamschc 11,23 a 12,CO. GcrstZceinvsclie Ylaam sche en Overmaassche Winter 10 cents lager, 7,90 a 8,70; dito Zomcr 50 cents lager 7,50 a 8,10. Haver Zeeuwschc en Jnlandschc Korte 4,20 a 3,10, dito Lange 4 a 4,30. Erwten Zceuwsche Grocnc 11,30 a 12,23; grootc dito 12 a 15,30; Gcldcrsche Graauwc 14 a 16,30. Boonen: Zeeuwschc en Walchcrschc Witte 12 a 14,30: dito Bruine 10,30 a 12,30; dito Paardeboonen 8,30 a 9,23. Koolzaad Zceuwsch gestort J? 90; dito in zakken van 83 tot 89; puike dito 92; Zomer 86, 861. VLAS. De aanvoer tcrmarkt van lieden, welke vrij groot wasruimde grootendecls tot onveranderde prijzen op. Op bet land was de kooplust gedurendc dc vorige week levendig. MEEKRAP. Wet matigen handel en goede kwalitcit prjjshoudcnd. DORDRECHT, 8 November. TarweJarige Zceuwsche7-Taamschc en Overmaassche weinlg ter veil en goed prijshoudend18 a 18,80; van Nicuwe was onze markt beter voorzien dan vorige week, dczclvc Ring tot 10 cents lager traag van de hand, f 16,20 a 17,70; Zomer bij mccrdcrcn aanvoer slap en 30 cent lager afgegeven, 13,30a 16,30. Rogge: Zeeuwschc, A'laamsche en Overmaassche vond tot onveranderde pru'zeh goede vraag, 12 a/12,70. GerstWinter en Zomer heeft bij klcincn aanvoer vorige prijzen opge- bragt; Flakk. en Overm. Winter/8,50 a 8,80; dito Zomer 7,70a/8. llavcr: Inl. Boeder traag en 10 cents lager afgegeven; dikke daarentegen schaars en prijshoudend. Paardeboonen by iets grooler aanvoer nit bet Overm. tot gcnotccrde prij-zen als Overm. zakgoed a 9 en gestorte Zeeuwsche en Ylaamsche a 9,20 grif vcrkocht. Witte Boonen tot iets lioogcr prijzen van f 15 tot 14,30 bcgecrd. Bruine flaauw en tot 30 cents lager van f 11 tot 12* gema'keljjk tekoopen. Blaauwc Erwten 20 cent hoogerpuik kokende 11,80 tot 12; mindere 10,70 tot 11,20. Koolzaad met beperktcn omzct. GENT9 November. lieden was cr een gewoncn voorraad van Tarwe ter markt; goede soorten hidden prijsmindere soorten flaauwer en wcrden langzaam verkocht. Rogge zeer willig cn franc lager. Andere granen pry'shon- dend. Zadcn cn Olicn kalm. Eenige partijen Olie werden verhandeld a 2 franc lager. Tarwe 36 a 41 Rogge 22£ a 25£- Gerst 18 a 194, Haver 11 a 124, Bockweit 174 a Raardebooncn 21 a 21^ franc per hectoliter. LONDEN, Maandag 12 November (2 urc). {Per telegraaf.) Dc prijzen der Engelsche Tarwe warcn 5 sh. en vrecmdc 1 sh. hooger. Stoombootde Sclielde. Dagelijks uitgenomen des Zondags Van Vlissingcn naar Brcskens \s morgens 64 ure. Van Breskensnaar Ylissingen; 's morgens 74 ure. Van Ylissingen naar Neuzcn 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingcn: 'snamiddags 1 ure. Van Neuzen naar Hoedekenskerke 's morgens 11 urc. Van Hoedekenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Fan Fliss. op Rotterdam Vastgcstelde uren van vertrek. Van Ylissingen des Maandags, v\'oensdags en Vrijdags 's morgerls 8 ure na aankomst der stoomboot van Breskcns. Van Rotterdam des Dingsdags, Dondcrdagsen Zaturd. 's morgens 9 urc, na aankomst van den Isten trein uit 's Hage. Schroef-Stoomboot Jacob van Artevelde. Wekelijkschc dientt. Van Gent naar Neuzen; Zaturdags, 's middags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags, 's voormiddags 3 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent; Woensdags 's voormiddags 3 urc. Beurtveer tusschen Neuzen en Flissingen. November 1833. Van Neuzen. lavoorm. 7 n. 16 17 18 Dond. v ry d Zat. Zond. Maand. 19 Dingsd.20 Wocnsd21 midd. 12 Dond. 22 nam. 1 Vrijd. 25 niet varen Zat. 24vcorm. 04 9 10 11 Van Vliss. nam. 1 u. n 2 3 4 3 6 niet varen. voorm. 9 9J door het ministerie van den Nolaris J. J. Fercken te Zaamslag Op Donderdag den 15 PJevember 1855 des voormiddags ten 10 ure, in de Reepweidegemeente Zaamslag, ten verzoeke van den Heer JACOBUS [ve JONGE, aldaar, van 180 stuks zware OLMEN JaOOMENgescliikt voor leverancie en Werkhout, C\V1LGEN TRONKEN, DITO GEWAAIDOOR- NEN HAGEN en AFBRAAK. Op Dlngsdag den 27 November 1855, des voormiddags ten 10 ore op een pcrceel Weiland, orntrcnt de Hofstedc van den Ileer Burgemeestcr van de Vijver, te Koewachtin den Polder Beoosten- en Bewestenblij van SO koopen extra zware OL MEN BOOMEN, gescliikt voor leverancie en Werkhout. i, e Notaris Is. W. Steenkamp, teNeuzen, zal, op Woensdag1 den. 28 November 1855, des nainiddags ten 5 lire, in bet Logement bij J. G. Steen- kamp, ten verzoeke van Sieur JAN van V\IJCK, Pz. in liet openbaar presen-tercn tc verkoopen 1.° Een WOONHUISbenevens een PEIj- en KOORNMOLEN en ERF, groot 06 roeden 30 ellen staandc binncn de Stad Neuzen kadas- traal bekend sectie C, n.° 363, 564197 198 en 402, om met primo Januarij aanstaande aan liet gebruik te komen j 2 en op Donderdag den 13 December 1855 des voormiddags ten 10 ure ten verzoeke van Mejufvrouw de Wed. TEMMERMANS, Grond- eigenarcsse tc Hoofclplaatop derzelver Hofslede, in paclit bij Sieur Marines de Putter, Landman in den Lovcnpoldcr, gemeente Hoek Eene groote partij buitengewoon zware regt- stammige OLMEN en ESSCI1EN BOOMEN, staande op de Hofstede van gemelden Pachter de Putter. T15 NEUZEX, TEI! JJRUKKERI.I VAN C. W. OVERDEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2