NIEEWS- EN ADVEiiTENTIEBi. il> N.°1)8. WOENSDAG U NOVEMBER 1835. Nieuwstijdingen. VOOR (tweede jaargang.) g&j Dit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uitgegeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneertzich bij de Boek- handelaars en Postkanloren zijner woonplaats. Advertenhcn gel a etc men aan den Uitgever in zenden uiterlijk Dingsdag des namiddags ten lire; de prijs van 1 lot 4 r eg els is 40 cents, too, elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegel regt voor elke plaatsing. De najaars-vergadering van de stalen der provincie Zeeland is vrijdag iniddag gesloten. De aanhangige onderwerpen zijn afgehandeld en voorts beslolen de koninklijke magtiging aan to vragen tot het houden eerier builengewone vergadering in de maanden Maart of Mei 1856, tot het in bebandeling nemen van bet rapport der commissie omtrent de zamenslelling van een reglement van adminislralie der polders in Zeeland. In d eze zitling is na het uilbrengen der ver- slagen van de commissie van rapporteurs over de voorstellen van gedepuleerde statenonder anderen tot tcruggave van betaalde tolgelden aan het gemeentebesluur van Zaamslag; tot afwijzing van het adres van M. Blanker en anderenzich noemende liefhebbers der jagt in het 4de district der provincie met bezwaren tegen de onbeperkte uiloefening der langejagt, en tegen de uitgiflo van jagt-aclen aan vreein- delingen; en het aannemen van die voorstellen beslolen de beraadslagingen over het voorstel van gedepuleerde stalen, omtrent het door de heeren de Kanler en Dronkers te kennen gegeven voornemen van het slaken der sloombooldiensl op de Wester-Schelde, te houden in eene zitling met gesloten deuren. Na de heropening der zitling wordt het voor stel van gedepuleerde staten, ombij het ten uilvoer leggen van het voornemen der conces- sionarissen tot het staken van de dienst, eene reglsvordering in te slellenmet algemeene slemmen aangenomen. In n.° 98 van het Provinciaalblad van Zeeland vindt men eene circulaire van den commissaris des konings in Zeeland houdende uitnoodiging aan de gemeenlebeslurenom naar aanleiding eener opmerking van den mi nister van binnenlandsche zaken in het belang van hot archiefwezen geregeld voor alle mis sives en slukken afgesncden schrijfpapier te gebruiken ler lengle van 53 en ler breedte van 20 Ned. duimen, en deze bij verzending niet meer in vieren maar in drieen to vouwen. Aan do beruchle zaak van do Christelijk Afgesclieidene gemeenle le Kockengen tegen- over de Roomsch-Kaliiolijke geineento aldaar is nog op verre na geen einde. Daar op het herhaald verzoek der eerstgemelde gemeente andermaal bij koninklijke beschikking eene af wijzing is ontvangen zoo heeft derzelver ker- keraad zich nu op nieuw met een adres lot de tweede kamer der staten-generaal gewend, waarbij aangedrongen wordt, niet om gevrijwaard le worden tegen hinder maar krachtens de wet van 10 Sept. 1855 Staatsblad n.° 102)op de sluiting van het kerkgeboinv der Roomsch- Kalholijko gemeente, als zijnde dit in strijd met do bepalingen dicr wet gesticht. Daarbenevens heeft ook een ingezeten der gemeente Kockengen zich afzonderlijk per rekwest van 9 Oct. jl. bij de tweede kamer aangemeld met de klagl, dat onmiddelijk naast een hem in eigendom toebehoorend huis en hof, en wel birinen de bebouwde kom dier gemeenle alzoo in strijd met 's lands wettelijke verordeningen in 1853 door de Roomsch-Katholijke gemeenle eene be- graafplaals is aangelegdlerwijl zijne daarom- trent achlervolgens ingediende bezwaren, zoowel bij het gemeenle-bestuur van Kockengen, bij gedepuleerde stalen van Utrecht, als bij den minister van binnenlandsche zaken tot dus verre zonder eenig verhoor gebleven zijn. In de afgeloopeno week werd het huisgezin van P. Allaartte Neuzen, op nieuw in diepe droefheid gedompeld door bet afslerven eener dochler, zijnde dit het vierde pand, dat binnen den tijd van drie maanden aan het ouderhart onlrukt werd, n. 1. eene dochter van circa 14, eene van ruim 15, een zoon van 10 en een dochtertje van 2 jaren terwijl deze beklagens- waardige ouders, die lhans nog drie kinderen, hoezeer mede in wankelenden gezondheidsloe- sland verkeerende, beziltennu twee jaren geleden daarenboven eene dochter van 18 jaren door den dood verloren hebben. Uit de Kerkelijke Courant van jl. zalurdag, n.° 45, vernemen wij dat de heer J. van der Baanle Zaamslag, hot voornemen schijnl op- geval te hebben, eene geschiedenis uit te gcven van den Evangelischen gezangbundel welke den 1 Januarij 1807 in de Nedcrl. Hervormde kerk ingevoerd eerlang een 50jarig bestaan zal lellendoor welk vverk voorzeker in eene nog bestaande behoefte voor do kerkelijke ge schiedenis onzes vaderlands zou kunncn voorzien worden. Den 6 dezer heeft voor de arrondissemenls- reglbank te Breda de uilspraak plaats gchad in de zaak tegen C. BierstralcnRoomsch- Katholijk kapellaan le Oudenbosch, als zoudo hij zich hebben schuldig gemaakl aan overlreding van art. 167 der grondwet, in verband met do wet van 6 September 1853, art. 9 Staatsblad n.° 100). Gemelde kapellaan is bij een zeer gemoliveerd vonnis vrijgosproken van alle regls- vervolging, uit hoofdo de gewoontevan to Oudenbosch met slalie te begraven reeds be- slond v66r het in werking komen der grondwet van 1848. fen gevolge van het opschorten der kermis le Vollenhoven zijn aldaar den 8 dezer bij on- derscheidene leden van het bestuur de glasrui- len ingevvorpen. Het volk, bepaaldelijk de min- dere stand vvilde do kermis behouden terwijl de regeringzoowel ter bezuiniging voor die klasse van ingezetenen, als lot voorbehoedmiddel tegen do cholera, ze beter achlle op te geven. LI. zondag had op het dorp Wannepper- veen een treffend voorval plaats. Zekere A. R. ging met zijne vrouw naar do kerk om hun kind te doen doopen doch op vrij grooten afsland van de kerk wonende had do moeder het kind zeer zorgvuldig in haren schoot gewikkeld ten einde het voor de guurheid des weders te bo- veiligendeze zorg en liefde voor het kind, helwelk het ecrsle van dit nog jeugdige echlpaar wasschijnen le ver gegaan te zijnwant in de kerkekamer komende bemerklen de ouders en do verdere aldaar aanwezigen dat de moe der geen gezond en slerk kind dr'oeg maar een lijkje; het is vvaarschijnlrjk gesmoord. Men meldt uit Schiedam dat de heer Loopuit aldaar in den plaatselijken omslag is aangeslagen tot f 2100, en dat dit geachte lid van den raad niet alleen daarover niet klaagt doch eene der ijverigslo voorstanders is tot ont- lasting van den minder gegoeden. Zulk een echt vaderlandsche gczindheid doel het harte wel en moge lot voorbeeld van velen slrekken. Binnen de gemeenle Amsterdam hebben gedurende de maand October II. plaats gehad 666 geboorlen 39 Ievenloos aangegeven 1095 slerfgevallen, 127 huwelijken, 5 echlscheidingen. Totaal sedert 1 Januarij II.: geboorlen 6735, Ievenloos aangegeven 439, slerfgevallen 8101, huwelijken 1506 en echlscheidingen 19. Jongstleden zaturdag middag hebben le Gent 500 fabrijkwerkers zich vereenigd op den Kou- teren uit hun midden eene depulatie van een bOtal personen naar het gouverncmeilts-holel afgevaardigd. Door den gouverneur ontvangen zijnde, werd z. exc. eene pelilie overhandigd bevallende het verzoek dat het staals-beSluur maatregelen zoude nemenom le voorzien in do duurte der eetwaren, als welke zulk eenen drukkenden nood veroorzaakt. De gouverneur heeft beloofd het verzoekschrift bij het hooger bestuur te zullen indienen, en tevens verzekerd, dat niets zal verzuimd worden om aan de be- volking genoegdoening te verschaffen. Gemelde slap dezer werklieden is in volkomene orde ge- schied. Nadat de overhandiging der petitie ge- daan en het anlwoord daarop ontvangen was, zijn z.ij alien in vredo naar hunno werkplaalsen teruggekeerd. Men meldt uit Gentdat in de vorigc week eene vrouw, van hunger uitgepul, op de Koorn- markl is neergevallen. Eenigc liefdadige per sonen zijn haar ler hulp gekomen en hebben haar voedscl toegediend, door welke versterking zij haren wcg heeft kunncn voortzetten. Men behoeft zich niet le verwonderendat bij de zoo lang aanhoudendo duurte van alle levcns- behoeften het lot der geringere klasse hoe langer zoo meer zorgvvekkend wordt, gelijk de Belgische nieuwsbladen onderscheidene bedroe- vende voorvallen daarvan mededeelen. Men verzekertdat verscheidene noodlij- d en den van Brugge naar Gent komen, om zich aldaar wegens bedelarij te doen aanhouden en alzoo in den bezorgden kost te geraken. To Aelst hebben eenige fabrikanlen het van hunnen pligt geacht, ten gevolgo van do drukkende lijdsomslandighcden het dagloon hunner werklieden met 10 percent to verhoogen. De gemeenleraad van Lokeren heeft "be slolen eenen buurtweg naar Dacknam te doen bestralen, ten einde gedurende den nadcrenden winter werk le versehalfen, en tevens tot den aankoop van aardappelen en kolen om die tegen verminderden prijs aan deze werklieden af le leveren. Op woensdag der vorige week is te Maria- Iloorebckc weder een driejarig kind verbrand het welk door zijne onvoorzigtige ouders alleen was le huis gelalen. Sedert vijf a zes weken zijn te St.-Nicolaas en omslreken op onderscheideno plaatsen aard appelen gestolen zelfs hier en daar gepaard met overklimming en inbraak. Het is intusschen door den ijver van den nieuwen policie-com- missaris aldaar gelukt die aardappel-dieven op het spoor to krijgen, door het valten van zekeren Donnen Wvjndie juist liet hoofd der bende was en die reeds een paar medepligtigen ge- rioemd heeft, zoodat deze drie bereids gevanke— Iijk naar Dendermonde zijn weggevoerd. Bij niet weinig boeren waren van 10 tot 22 zak aard appelen vermistvan welken voorraad reeds een gedeelto bij huiszoeking voor den dag is gekomen. Aog steeds schuilt er veel raadselachligs in den geplccgden inoord le Sorncrgemwaarvan vvij in n.° 96 gewag gemaakl hebben. Wel is do gezelschapsjufvrouw van do vermoordo mar- kiezin d EnnetieresPhilippine Dubois genaamd en al jaren oud, op last van den heer procureur des konings door de gendarmerie naar de ge- yangenis to Gent overgebraglmaar evenwel is er geen grond nog aanwezig gevonden om op die dame eenig vermoeden te vesligen. Men heeft loch aan haar geene sporen van vvonden blood noch ook iets het minste aan hare klee- deren ontdckl. Ook is nog bij den inoord vol- strekt geene ontvreemding gebleken. Mevrouw d Lnnelieres leekende al hare ontvangslen en uitgaveri zoomcde de bij haar berustende bank— biljetteu zorgvuldig aan, en dit alles komt juist overeen met hetgeen in haar kasteel gevonden is. Intusschen is het zcker dat do vermoordo markiezin bij de bevolking van Somergem zoo s'echt ter faam stond dat deze hare vreugde over dien dood niet heeft kunncn verbergen. Ook verhaalt men, dat in den morgen van den dag waarop do moord is gcpleegd geworden ten gemeoniehuize van Somergem de verpachling van verscheidene barer landgoederen stond aan- gekondigd. Zij had toch van hare pachtcrs hooger opbrengst geeischt en bij aarzeling van dezen om daaraan gevolg te geven had zij hen bedreigd met lot puldieke verpachling over to gaan. l it dit een en ander nemen dan ook cenvoudige lieden van Somergem aanleiding tot de meening dat de duivcl zelf den moord bedreveh heeft. To Vilvoorden heeft men verleden zalurdag drie personenman vrouw en een tienjarig kind in hunno kamer dood gevonden. Door middel van kolenrook waarin zij geslikl zijn, hebben zij zich het leven benomen. Do moeder had haar kind krampachtig in de armen gedrukl. In eenen brief, aan eenen hunner bloedverwan- len geadresseerd welken men op lafel vond hebben zij do aanleiding lot hunne vvanhojiigo da ad gemeld. Door legenspoed in achleruitgang geraaktzagen zij niets dan ellende in het ver- schiet. Evenwel vond men nog 150 francs, welke zij voor do begrafeniskoslen hadden ach- tcrgelaten, naar luid van den brief, welke door de vrouw geschreven was. To Wanferc6e-Baulet stierf eensklaps aan eene berocrte eene orgeldraaijer, in een bierhuis Hij had zijne vrouw en drie kinderen bij zich. Men vond bij hem eene obligatie van 330 fr. 180 fr. in goud en 10 fr. in zilver. In de omslreken van Lyon is dezer dagen een kind, dat in het wiegjo lag te slapen, bijna verslonden door een varkentoen de buren op hot gesehrei loescholen was het vleesch reeds op vprscheideno plaatsen tot op het been aBm- knabbcld. nnma-vuu ?f - t. n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1