HOFSTXBBSr, BOUW-WEILANDEN Mengelingen. Vervoermkiclelen. Scheepvaart. Correspondent ie. Beurs-? Marktberigten cnz. Advertentien. BEPLANTE D1JK IN VISCnWATER, Publicke Verhooping OPENBARE \ERR00PING indrnk daarvaa drong zoo diep, dan do "'an op slraat nederzeeg, en na in fen huts gedragon te zijn een lijk was. l)o regtbank te Eindhoven heeft uitspraak gedaan in zake den eerw. heer A. van Moorsel cum snis, wegens het houden eener openbare godsdiensloefening. De regtbank heeft de >e- klaagden onlslagen van alle regtsvervolging- (Volgens nader berigt heeft de officier van justitie in deze zaak hooger beroep aangeleekend.J Eene lalrijke deputatie heeft zich II. dingsdag Rii den Belgischen minister van openbare werken vervoegd, ten einde de spoedige uilvocring te ver- zoeken van den ijzeren weg van St.-Ghislain op Gent. De burgemeester van Bruggede he M. Rnyaval, die zich gedurende de drie laatste maanden wegens ziekelijken loesland, met met de zaken dcr gemeenle had kunnen bezig houden, heeft eene edelmoedige daad verriglhg hcett ii 1 het vierde deel zijner jaarwedde als bur gemeester op het budget der slad hem loegewe- zen ten voordeele van de armen afgestaan en die som ten bedrage van 1030 francs vrydag 11. aan het bureau van weldadigheid gezonden. LI. maandag morgen is de spirilusslokerg van den heer Ghesquiere, te Gent, met eene verschrikkelijke slag in de luchl gevlogen. De stoker alleen is deerlijk gebranddoch men heeft hoop op het behoud van zijn leven. Voor de liefhebbers van het wistn-spel is gepasseerden zondag, bij gelegenheid der St.- Jacobs-kermis te Gent, in den Prins-katdinael, op de bceslenmarkl aldaar eene ham te winnen geweestterwijl de beminnaars van konijneuboul elken zondag en maandag in St.-Antonius aldaar, voor geringen prijszich daaraan kunnen te goed doen. Toen jl. woensdag avond de waker uer Lieve-Vrouwekerk te Anlvverpcn, met zijnen hond de ronde in den lempel maaktebleef dezen eensklaps knorrend en snuffelend voor eenen hoop stoelen slaan. Bit maakte den waker opmerkzaam, die de stoelen wegruimde enachter dezelve een man verscholen vondwelke, bij nader onderzoek, een oud-veroordeelde bleek to zijn. Deze kerel moel zich ten 6 ure in de kerk hebben laten sluiten met voornemen zoo men denkt, om te stelen. Thans was echter nog niels van zijne plaals. Den 1 dezer hebben al de schepen der vijande- liike vlool, die nabij Kinburn lagenwederom zee gekozen. In de Krim is tot den 31 Oclo- her niels nieuws voorgevallen. Vcrschillende berigten nil de Krim stem- men hierin overeendat de verbonden legtrs gedurende den laalslen tijd de groolste voor- zorgen tegen een vermoeden aanval der Russen genomen hebben, en wel zoodanig, dat het deze denkelijk duur te staan zou komen als zij het waagden dien te onderncmen. Nog 'allijd blijvente Bcrlijn en Weenen ge- ruchten wegens hervatling der vredesonderhan- delingen in omloop. Bij manifest des keizers van Rusland wordt eene nieuwe algcmeene ligting in het geheele rijk, met uitzondering der gouvernementen Pskon, Pultawa Tschernigow Ekalerinosluvv, Cherson en Tauris, betolen. Deze ligting zal in verhou- din» van 10 man op de 1000 zielen geschieden. Del getal miliciens dil jaar in Rusland ge- Jigl, beloopt omslreeks 380,000 man. Volgens de nieuwe ukase van den czar zijn er nu nog 400,000 onder de wapenen geroepen. De Moniteur de la Flolte deelt den volgcnden brief mede, die den 16 October voor Nargen geschreven is Wij zijn midden in den winter, de sneeuw bedekt cen groot gedeclte der landen rondom Reval, de moerassen van Nargen zijn toegevro- ren wij moelen de zware kleederen der Pool- land'en aantrekken, ons met heen en weder loopen verwarmen en vuur in onze schoorsleenen aan— le^gen. Dit alles zou misschien stof voor een zeer schilderachlig tafereel geven, maar de acteurs in dit wat eenloonig stuk zien die fraaije zijde der zaak niet zoo gemakkelijk als gij misschien doen zoudt. Be krijgslogt in de Baltische Zee is een zeer zware. Overal ontmoet men onlbering en lnocijelijkheden, en door de hardnekkigheid onzer vijanden om zich diep in hunne havens op te sluiten hebben wij, zooals onze krijgskameraden in de Zwarle-Zee, de kans niet om zoo dikwijls rn van zoo nabij het gesprek met de Russen aan te knoopen als onze batterijen en die welke ze bedienen wel wenschen zouden. Overigens valt cr dit jaar stellig niets meer te doen; wij moelen geduldig afwachten tot wij, zooals onze malro- zen het noemen, weder vlot raken want zij bemjpen zeer goed, dat wij niet van hier Zullen „aan v66r dat het ijs zich met de taak zal be- fast hebben om zelf en in onze plaals de blokkade daar te stellen, opdal wij in het volgend jaar de Russische schcpen te Kronsladt op dezelfde plaats lerugvinden waar wij die dezen winter gelatcn hebben.' GESCHIEDKUNDIGE HERINNERINGEN VOOR ZEEUWSCH-YLA ANDEREN. Vervolg van No. 95.) 1 Nov. 1223. Ilendrik II (geb. lc Aardenburg) overlijdl als abt van St.-Baaf en te- vens als abt van St.-Pieler, te Gent. 2 1532. Doorbraak van den Ouden-polder of Dullaerl, in Hulster-ambachl. 3 1833. Plegtige viering van het lOOjarig bestaan der Evang.-Lulhersche gemeenle te Groede. 4 1631. De St.- Eloy's kerk van de Her- vormde gemeenle te Ooslburg door het instorlen van den loren vernield. 6 1848. Plegtige viering te Honlenisse van het 200jarig bestaan der llerv. gemeenle aldaar. 6 1830. De Belgen te Aardenburg onder Gregoire lot 400 man aangegroeid, verlaten die stad. 7 1854. Eersle vergadering te Axel van het aldaar opgerigte deparlement dcr maatschappijtot Nut van't Alge- meen. 8 1849. Inwijding van het nieuwe school- lokaal te Ooslburg. 9 1730. De slaatsmanen geschiedschrijver, Lieven Ferdinand de Beaufort (geb. op het fort St.-Anna, in den polder van Namen Hulster-ambachl) overlijdl te Middelburg. 10 1654 Bij de voormalige Waalsche ge meenle te Sas-van-Gent wordt de eerste predikanl beroepen. 11 1845. Plegtige viering te Sluis van het 2bjarig bestaan van het departe- ment aldaar der maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 12 1848. Inwijding van het hernieuwde en verbeterde kerkgebouw der Her- vormde gemeente te Groede. 13 1853. Sterfdag van den luit.-kolonel Jo seph le Bron de Yexeladen moe- digen verdediger van Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, lijdens de Belgische onluslen. 14 1645. HetfortdeMoerspuidoordeStaat- schen op de Spanjaarden veroverd. 15 1715. Bij het Barriere-traclaal wordt de tweede grensbepaling van Slaats- Vlaanderen vastgesteld. Wordt vervolgd.) Stoomboot de Sclielde. Dagel\jts uitgenomen des Zondags Van Ylissingcn naar Breskcns 's morgens 6j[ ure. Van Brcskensnaar Ylissingcn: 's morgens 7^ ure. Yaw Ylissingen naar Neuzen 's morgens 9 ure. Yan Neuzen naar Ylissingen: 'snamiddags 1 ure. Yan Neuzen naar Ilocdckenskcrke 's morgens 11 ure. Van Ilocdekenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Van Vliss. op Rotterdam. Vastgcstelde urcn van verti'ek. Van Vlissingen des MaandagsW0cnsdags en Vrudags *smorgens 8 ure, na aankomst der stoomboot van Breskens. Van Rotterdam: des Dingsdags, Donderdagsen Zaturd 'smorgens 9 ure, na aankomst van den Isten trein uit 'silage. Schroef -Stoomboot Jacob van Artevelde. WekeRjksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags, 's middags 12 ure. Yan Neuzen naar Rotterdam Zondags, 's voormiddags 3 ure. Van Rotterdam naar Neuzcn en Gent Woensdags 's voormiddags 3 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen November 1833. Van Neuzen. Van Vliss. Dond. 8 nam. 1 u. nietvaren. u. Vr\jd. 9 niet varen. »voorm. 9 Zat. lOvoorm. 3*- 9*- Zond. 11 4 10 Maand. 12 4* 40* Dingsd.43 3 8 11 Wocnsdl4 6 midd. 12 Dond. 13 7 nam. 1 Vrud. ii 8 9 Zat. 17 8 8 8 2 Binuengekomen to Neuzen voor Geul bcslemd Han. kof Comilas kapt. Garrels van Dantzig met houtcn Belg. stoomboot Flechakapt. Seeuwen van Louden met stukgoederen - van Gent afgekomenBelg. schooner Joseph kapt. van der Heyde, naar Liverpool, met vlas. Met vernieuwden dank aan den geeerden inzender uit O., voor zijne aan den dag gelegde belangstel- ling in ons blad zien wij zijne toegezegde bijdrage, welke wij onverwijld hopen te plaatsen verlangend te geaioet. AMSTERDAM, 5 Novcilibcr. Vcrkclpe Sctiuld 2A pet. 6IJ; idem o pet. 75J; idem 4 pet. 91J. ROTTERDAM, S November. Jari"C Zeeuwscbe Vlaamsche cn Overmaassche als vorcnNieuwe dito bij lets erooler aanvoer 2S cents lager, tie mindere soorten vonden daartoc tra»e koopcrs. Goede en pnike Nieuwe f 17,50 a 18,25: mindere /14,50a 17 43- Jarige/17,50 a 19,25. Rogge: Overmaassche, Zeeuwsche en Vlaamsche 10 a 20 cents lager, 11,25 a 12,60. - Gerst: Zeenvysche Ylaamscbe en Overmaassche Winter/ 8 a 8,80; dito Zomer/7,70a 8,40, Haver: Zeeuwsche en Inlandsche Korte 4,20 a 5,10, dito Lange 4 a 4 50 Erwlen ZeeuwscheGroene li,E>0 a 12,25; grootedito/li.,25 a 13,50; Geldersche Graauwe 11 a 16,50. - Rooncn Zeeuwsche en Walchersche Witte 12,50 a 14,50: dito limine 11 a 13; dito laarde- boonen 8,50 a 9,25. - Koolzaad Zeeuwsch Zomer van 85 tot 86J. VLAS. De aanvoer ter markl van lieden vond gereede koopcrs. Op liet land was dc handel gedurende de vorige week vrjj belangrjjk. 1 rjjzen 30 a 56 naar kwaliteit. MEEKRAP redeijjk vcel gevcild tot prjjzen van vorige week was de kooplust niet algemeen. DORDRECHT, 1 November. Jarige en Nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche cn Overmaassche Tarwc is in debeste soorten iets hooger betaaldZomertarwe steeds weinig ter veil en wa9 tot gcnotecrde prjjzen wel te plaatsen. Jarige Zeeuwsche Vlaamsche en Overmaassche/18 a 18,80; Nieuwe dito /16,50a/17,80; Zomertarwe 16 a 17. Rogge. Jarige en Nieuwe Zeeuwsche, 7 laamsche en Overmaassche is bjj klcinon aanvoer tot onvcranderdc prjjzen genomen. Gerst- weinig ter markt. Flakk. cn Overm. Winter/8,30 a 8,80; dito Zomcr 7 70 a 8. Haver. Zeeuwsche cn Inlandsche Toeder 4,40 a 4 70; dito Dikke 4,80 a 5,30. I'aardcbooncn wederom weinig ter/ veil en tot vorige prjjzen ter vcrzending als: Overmaascli zakgocd a en gestorte Zeeuwsche en Ulaamschc a 9,20goed opgeruimd. Witte Doonen f 13 tot 14,20. limine Uooncn bjj ruimen aanvoer traagslechts gedeelteljjk van t2 tot 13 verkocht. Blaauwe Erwten nog weinig uit Zeeland cn het Overmaassche aangevoerd en tot vorige prjjzen als, puik kokende van 11,50 tot/11,80; mindere van 10,50 tot 11 verkocht.— Koolzaad met weinig omgang, tot vorige prjjzen. GENT, 2 November. Uit hoofde van den feestdag op gistcrcn was de markt heden niet veel biizondcrs; Tarwe wcrd echter langzaam verkocht, met nciging tot da- lint, Rogge vond gecn koopcrs als tot 50 a 75 centimes lager dan vorige week en hlcven daarvan zclfs nog vcrschcidenc partljtjes onver- kocht, Doekwcit 1 franc lager. Koolzaad 1 franc en dito Olie 4 a 5 franc hooger. LONDEN, Maandag 5 November (2 ure). Per telegraaf.) F.ngelsche Tarwe 2 shill. hooger. 7 rcemdeen andere graansoorten flaauw. VAN De Notaris Seydlitz, in bet Arrondissement Goes residerende te Hulst, zalop yerzoek van zijne Principalen met bet houden van een' Zitdagop Ding-sdagf den 13 November 1855des voor middags ten 10 ure, in het Logement het Bonte Hert, te Hulst, in bet openbaar presenteren te verkoopen denavolgende HOF3TEDEN, BOU^V- WEIiLANDENbeplante DIJK en VISCH- WATERals Eerste Koop. Eene kapitale HOFSTEDE bestaande in Woon- huis Schuur Stalling en verdere Gebouwen met 92 bunders 38 roeden 10 ellen Bouw- en Weiland eene met 1207 Kanada-Boomen beplanten Dijk en Visch- water, staande in den Grooten Cambronpolder,binnen de gemeente Stoppeldijk, kadastraal bekend sectie D nummers 158 158a, 158&159, 160, 187, 190, 2ii, 277, 504-508, 575, 575Ws, 579 tot-en met 586; waarvan de Hofstede tot en met den oogst1856 in paclit is bij P. C. Serrarens, Landbouwer aldaar, voor f 2512,50 in het jaar, en de Dijken bij verbale overeenkomst aan hem Serrarens en anderenteza- men voor f 255,20 alle lasten voor rekening van de pachlers. Tweede Koop. Eene HOFSTEDE, bestaande in een Woonbuis onlangs nieuw gebouwd Schuur Stallingen en meer- dere Gebouwen met 38 bunders 17 roeden 50 ellen Wei- Zaai- en Onderlandstaande en liggende in den Meloopolder gemeente Graauw en Langen- damop het kadaster bekend sectie B, nummers 159 lot en met 179; pachler P. Verhagen tot en met den oogst 1862 met de volgende landen te zamen voor 1700 in bet jaar, de rijkslasten voor pacli- ters en de polderlasten voor eigenaars rekening. De kooper van dit lot zal jaarlijks uit de pacht- som genieten f 1250. Derde en laatste Koop. 11/12 gedeelten in 17 bunders 4-4 roeden 70 ellen BOUWLAND waarvan het verkocht wordende Le- draagt 15 bunders 99 roeden 53 ellen, liggende in genoemden Meloopolder, kadastraal aangewezen sec tie B, uumero 208 tot en met 219, met de vorige Hofstede verpacht als daar gemeld. De kooper van dit perceel zal jaarlijks uit de pacbtsom genieten f 470. NB. De beide laatste perceelen zullen ook in cumulo gcveild worden. De koopers moeten 25 pCt. van de koopsom met alle de verkoopkosten betalen binnen de maand na de toewijzing met bevoegdheid ook alsdan bet ge- heel te kwijten of na goeddunken dc overige 75 pCt. te betalen, binnen de vier jaren helzij in eens hetzij in twee of drie paaijen met bijvoeging van een interest van drie ten honderd in bet jaar. Die gading hebbenkomen op dag uur en plaats voornoemd. ZEGT HET VOORT. door bet ministerie van den Notaris J. 5. Fercken j Zaamslag Op Donderdag1 den 15 November 1855 des Voormiddags ten 10 ure, in de Recpweidegemeente Zaamslag, ten verzoeke van den Heer JACOBUS de JONGE, aldaar, van ISO sluks zware OLMEN BOOMEN, gescliikt voor leverancie en Wcrkhout, WILGEN TRONKEN DITO GEWAAlDOOR- NEN HAGEN en AFBRAAK. Op Dingsdag den 27 November 1855, des voormiddags ten 10 ure, op een perceel Weiland, omtrent de Hofstede van den Heer Burgemeester van de Vijver, te Koewachtin den Polder Beoosten- en Bewestenblij van 80 koopen extra zware OL MEN BOOMEN, gesebikt voor leverancie en Werkhout. TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C. W. OVERREEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2