Seheepvaart. Beurs-, Marktberigten enz. Vervoermiddelen. Aclvertentien. MAATSCI1APPIJ VAN ALGEMEENE ASOANTIEN TEGEN GETAREN TAN BRAND, Wij vernemen clal door Martinus Stoof de aardappelen voor het 2de regemenlto 's Hcrlogenbosch in garnizocnzijn aangenomen, op de proef le ieveren voor f 2,30 het mud, en dat nog anderen die aanneming voor 7 centen per mud minder zouden willen Ieverencen zejteis- bewijs, dat het hoofdvoedings-beslanddeel milkier in prijs wordt. 4'- Bij vonnis der arrondissemenls-regthank to ?Arnhem van 20 dezer is G. v. D. oud 14 jaren, wonenlle le Geldersch Veenendaal, vvegens moed- wi'llige beschadiging van een lelegrafisch toeslel door met cen sleen le werpen tegen en vernie- len van een porseleinen schijf aan een paal van 's rijks telegraaf onder de gemeente Geldersch Veenendaal veroordecld tot eene gevangenis- slraf van 6 weken. Laatstl. inaandag had op den Antwerpschen spoorweg, ter hoogle van de gemeente Hoeven een groot ongeluk kunnen plaals hebben, doordien een zwaro balk op de rails was gelegd. De machinist, slremming bemerkende deed spoedig den trein stil houden, en terwijl men bezig was de hindernis weg te neinen, bemerkle men eenige personen die zich in eene drooge sloot ver- borgon hadden gchouden en zich haaslig in een nabij gelegen bosch verwijderden; uit welke omstandigheid men vermoedt, dat hier kwaad- willigheid heeft plaats gehad. Do policie doet onderzoek, terwijl de directie van den spoorweg pogingen heeft aangewend steeds een of meer marechaussde op elken trein met zich le voeren, ten einde bij dergelijko gevallen policie bij do hand le hebben. In de ucgen eerste maanden van dit jaar hebben 's rijks middelen in Belgie Si millioen francs meer opgebragt dan in hetzelfdc tijdvak van 1854. Bij een koninklijk besluit is lhans in Belgie 00k den uitvoer van boekweit en het meel daarvan verboden. Het Bclgische gouvernement looft een prijs uit van 10,000 francs aan hem die eene niet eelbare zelfstandigheid zal uitvinden welke de meelstoflen kan vervangentot dusverrc voor het maken van slijfsel gebezigd. Eersldaags zullen verscheidene schepen met tarwe geladen en komende van Galalz en lbraila aan den Donau voor Gent aankomen. In Oost-Vlaanderen is wederom^en schrik- kelijke misdaad gepleegd. Te Somergem2 uren van Gent, is 11. zondag avond mevrouw de markiezin d'Ennetieresgeboren baronnes de Draechop haar kasteel vermoord geworden. De markiezin bewoonde alleen met eene gezel- schapsjufvrouvn, zonder dienstboden, het kasteel, en heeft de moordcnaar van het oogenblik ge- bruik gemaakt, dat deze jufvrouw aan de honden bun clen was gaan brengen. Bij het terug- keeren daarvan was hij bezig het slaglofTer af te maken, en heeft loen, op het noodgeschreeuw van do jufvrouw, de vlugt gcnomen. Twee wachters, die met de bewaking van het kasteel belast waren, zijn dadelijk toegesnelddoch vonden niels meer dan een verminkt lijk. (Volgens een nader berigt omtrenldezen moord, begint men daarvan gansch andere gedachten le koesleren; de gezelschapsjufvrouw lag jl. don- derdag nog in een pachthof ziek ten gevolge der schrikkelijko gebeurleniszij is reeds ver scheidene malcn door den regler van inslruclie ondervraagd. Vrijdag was zij naar het kasleel overgebragt. Eenige inwoners van Somer gem verzekeren zonder glimlagchen dat alio onderzoek noodeloos is aangezien de markiezin door den duivel doodgesmeten is.) Te Rousselaerebij Kortrijk in West- Vlaanderen is 11. dingsdag zekeren Dubuisson, zoo men zegtdoodgesloken. Zijne vrouw had hem even tc voren uit do herberg gehaald met wien hij in oneenigheid leefde. Eerst aange- houden is zij later weder in vrijheid gesteld. Men spreekt 00k van zelfmoord. Te Charleroy is in eene kamerwaar twee kinderen van een mijnwerker zich alleen bevonden brand ontslaan, tijdens de vader was traan werken en de moeder kolen raapte. De beide kinderen zijn in de vlammen omgekomcn. Nopens een ongelukdat dezer dagen op den Lyonschen spoorweg heeft plaats gegrepen, verneemt men dat daarbij onder anderen een zeer rijk veekooper is omgekomen ten einde de kosten uit te halen van eene plaals als pas- sagier had hij do plaals ingenotnen van cen der gcleiders van het vee welke geleiders kosteloos worden overgevoerd alzoo is hij het slaglolfer <reworden van zijne zuinigheid daar hij als pas- sagier de reis met een anderen trein godaan zou hebben. Bij bovengenoemd ongeluk werden 16 personen gedood. Er zijn beestendrijvers geweesl welke gedurende 6 uren onder de verbrijzelde wagons zijn blijven liggenzonder dat men hen kon verlossen, eindelijk werden zij er schrikkeiijk gekwetst en half zinneloos van onder gehaald. Ook op den spoorweg van Havre heeft een ongeval plaats gehad, waardoor personen ge kwetst zijn. Deze talrijke ongevallen op de ijzeren wegen in Frankrijk maken eenen diepen indruk en men wijt ze grootendeels aan do buitengewone winstzucht van sommige Franscho kompagnien. Deze willen thans niet meer rijk worden met eenen langzamen arbeid, inaar op slaanden voet, aanstondsDaarom doen zij de dienst zoo goedkoop en met zoo weinig volk als mogelijk is. Het is hoog tijd, dat do Fransohe regering zich met deze zaak bemoeije. Bij gelegenheid der kermis is dezer dagen le Lyon een leeuw uit eene menagerie op het grooto plein aldaar onlsnaplbij het verschijnen van den vorst der wouden in de voile slraton, sloof de talrijke menigto eensklaps uitcen. De leeuw wierp zich op een ezel, die op zoodanig bezoek niet bedacht scheen do arme grijskop was in een oogenblik verworgd. De leeuw legde zich daarop ruslig neder en liet zich door zijne wachters grijpen die hem naar zijn hok lerug bragten. Van het tooneel des oorlogs niels nieuws. De Russen hebben den 18 dezer do vesling- werken van OlchakofF doen springen. Volgens berigt uit Petersburg heeft do aide-de-kamp generaal vorst Gorlschakojfbij eene aan het leger gerigte dagorder welke de dagleekcning draagt van 15 dezer, verklaard dat hij niet aan den terugtogl denktdat hij het schiereiland niet verlalen en het grondgebied van de Krim tegen de overweldigers verdedigen zal. Men houdt het er le Parijs voor dat het plan der geallieerden in do Krim is het leger van vorst Gortschako/f in een cirkel te sluilen, welke steeds naauwer wordende, hem zou nood- zaken 6f om een strijd to wagen in do meest ongunstige omstandigheden, omdat het verschci- den Iegers gelijktijdig zou to bekampen hebben, welke het van vcrschillende zijden zouden aan- vallen of om de wapenen neder to leggen 6f eindelijk om, ten einde dezen hagchelijken toe- stand te ontgaan de geheelo Krim onverwijld le onlruimen v66r dat do cirkelwelken de geallieerden daarstellen in dier voege geslolen is dat alio terugtogt onmogelijk zou zijn. De expedilie, welke zich van Kinburn meester heeft gemaakt, zou dan in wezenlijkheid niet beoogen het voortzetlen der overwinningen aan dien kant, door OlchakowNicolai'eff of Cherson aan te tastenmaar het vestigen in de omstre&en van Kinbug van een uitgebreid, geretrancheerd kamp, dat tot grondslag der operatien zou dienen voor een derwaarts overgebragt legerkorps en helwelk zich van daar naar Perekop zou rigtenterwijl andere korpsen van hunnen kant van de Tscher- nayavan Eupatoria en van Kerlch naar het centrum van de Krim zouden trekkenwaar zich hot Russisch leger bevindt, dat zich aldus omsingeld zou zien. Een aanval op Nicola'ieff zou door do generaals der geallieerden tot het volgend jaar uitgesteld zijn en daar do vlolen do Bug niet kunnen opslevenen zou alsdan de aanval van do landzijde plaals grijpen, door een to Olchakow onlscheept leger. Een te Londen uit Odessa onlvangen brief zegt, dat het aantal der zieken bij het Russisch leger in de Krim sedert den val van Sebastopol in eene vreesselijke male is toegenomen en dat goen einde schijnt te komen aan de transporten van kranken en gekwetsten die men dagelijks de no derforten ziet verlatcn. Do gezamenlijke consuls le Odessa hebben aan de bevelhebbers van de vloot der geallieerden, welke 86 schepen telteene nota doen toeko- men, waarin verzocht wordt do stad te spareri. Een oflicierdie uit de Krim komt, ver- zekert, dat de goede verslanuhouding tusschen de Franschen en Engelschen veel te wenschen overlaal. De ofiicieren van de beide legers groelen elkander in bet geheel niet meer. De Franschen verwijten de Engelschendat zij hen in den oorlog meer gehinderd dan geholpen hebben en sleken dit gevoclen onder geen stoelen of banken. Binnengekoraen te Neuzen voor Gent beslemd Eng. brik Water Witchkapt. Burniclevan Alexandrie, met tarwe, Belg. schooner August, kapt. Waldack van Liverpoolmet zoutBelg. bark Edouard, kapt. Louwsvan Danlzig, met houten Fransche logger Josephinekapt. Fogeron van Bordeaux met wijn en pruimen en van Gent afgekomen Belg. stoomboot Fleclia, kapt. Seeuwen naar Londen, met slukgoederen. AMSTERDAM29 October. Wcrkelijke Schuld 2| pet* 62X9C; idem 3 pet. 73£; idem 4 pet. 91x|. ROTTERDAM29 October. TarweJarige ZecuwscheVlaamsche en Overmaasschc scbaars en 30 a 75 cents booger: goede en puikedie zeer weinig voorkomt, 18,50 a 19,25; mindere 17 a 18; Nieuwc dito bij geringen aauvoer 50 cents booger de beste partijtjcs 18 a 18,50; mindere 15 a 17,75.Rogge Overmaasschc Zecuwsche en Vlaamsche 25 cents hoogcr /11,50 a 12,75. GerstZecuwsche, Vlaamsche en Overmaassche Winter 10 cents hoogcr; f 8 a 8,80; dito Zomer 20 cents booger, 7,70 a 8,40. Haver, Zeeuwschc Iul. Korte 4,20 a 5,10; dito Lange f 4 a 4,30. Erw- ten Zecuwsche Grocne 25 cents hoogcr, 11 a 12,25; grootc dito 12 a 13,50; Gcldersehe Graauwe 14 a 10,50. Boonen Zecuwsche en Walchcrschc Witte 12,50 a 14,30; dito Bruinc 50 cents lager, 11 a 13; dito Paardeboonen 8,50 a 9,25. Koolzaad Zecuwsch ge- stort van <-£ 89£ tot 92 dito in zakken van 85 tot 89; Zomer van 84 tot 87. MEEKRAPPEN. Tot prijzen der vorigc week was de handel niet zeer uitgebreid. VLAS. De aanvocr ter markt van heden was nog niet groot en vond grootendeels koopers. Op het land was de vraag gedurende de vorige week levendig. Prijzen 30 a 54 te notercn. DORDRECHT25 October Jarige en Nicuwc Zeeuwsche Vlaamsche en Overmaasschc Tarwe zeer weinig aangevoerd en tot mcrkclijk hoogcr prijzen grif aan gebruikers te verkoopen /17,50 a 18,50; Nieuwe dito/ 16,50 a 17,50; Zomcrtarwc bl\jft schaarsch en is 1 duurdcr betaald. Rogge Jarige en Nicuwc Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche vond tot 30 cents booger ook goede vraag. Gerst 10 cents hoogcr. Haver Inlandsche Voeder vorigc prij zen en de Dikke 30 cents liooger. Paardeboonen als voren. Witte Boo nen 20 cents booger, van f 13 tot 14,20. Bruine Boonen prijshoudend. Blaauwe Erwten weinig uit Zecland en het Overmaassche ter veil en 20 cents hoogcr vcrkocht. Koolzaad en Zomerzaad weinig ter veil en bij kleinighcden hoogcr verkocht. GENT26 October. Hoewel de markt weinig voorzien wasis Tarwe en Rogge langzaam tot vorigc prijzen verkochteenige partu'en Rogge zijn zelfs bij gebrek aan koopers, opgezct. Ook in andere granen geene prijsverandering. Kool zaad 1 franc en dito Olie ruim 4 franc hooger. LONDEN, Maandag 29 October (2 urc). (Per telegraaf. ITeden waren de prijzen der granen zeer flaauw met eene neiging tot daling. 227ste Staats-Loterij. Pr(jzen Tan 100 en daarboven. Ode Klasse. I3de Ljjstno. 2176, 17086 en 18762, leder/ 1000; no. 7702, 7978, 9843 en 13291, ieder/ 400; no. 737, 1314, 1804, 2702 3143 4041 3010 3188 6113 6817 7217 7672, 10411 12308 en 17360 leder 100. 14de LystNo. 3927, 13103 cn 18416, leder 400; no. 7042, 12282 en 19592leder/200; no.1826, 2799, 4033 4247, 8634, 9054, 1U33, 11582, 11932, 14315, 14349, 13667 en 18302, ieder 100. 15de Lyst No. 6649, 11380en 17528, ieder 1000; no. 8233, 14661 en 19290, ieder 200 4326, 3689, 6466, 12178, 14898,13788, 16232, 16722, 18057 18065, 18328 en 18744, ieder f 100. lOdc LfistNo. 3883, f 23,000; no. 12191 1000 cn premie 30,000 no. 3043 en 7976, ieder 1000; no. 11123 cn 17308 ieder 20O; no. 1533,2532,6254,8633,9446, 10099, 10242,11639, 13586, 15454 16661 18819 cn 19522, ieder 100. 17de en laatste I.jjst: No. 8177,/ 100 on premie 5000no. 13841 f 400; no. 690 2042 en 15812, ieder 100. Stoombootde Schelde. Dagelijks uitgenomen des Zondags Van Vlissingen naar Brcskens 's morgens 6* ure. Van Breskens naar Vlissingen; 's megens 7-J ure. Van Vlissingen naar Neuzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen 's namiddags 1 ure. Van Neuzen naar Hoedekenskcrke 's morgens 11 ure. Van Hoedekenskcrke naar Neuzen 's middags 12 ure. Fan Fliss. op Rotterdam Vastgcstelde uren van vertrek. Van Vlissingen des MaandagsWoensdags en Vrijdags 's morgens 8 urena aankomst der stoomboot van Brcskens. Van Rotterdam des Dingsdags, Donderdagsen Zaturd. 's morgens 9 urena aankomst vail den lsten trein uit 's Hage. Schroef-Stoomboot Jacob van Artevelde. Wekelijksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags, 's middags 12 urc. Van Neuzen naar Rotterdam Zor.iags, 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: Woensdags 's voormiddags 3 urc. Reurtveer tusschen Neuzen en Flissingen. N ovember 1855. Van Neuzen. Van Vliss. Dond. 1 voorm. 7£u. nam. 11 u. Vrijd. 2 8 2 Zat. 3 9 5 Zond. 4 10 4 Maand. 5 10A 4A Dingsd. 6 11 5 Woensd 7 midd. 12 6 Dot d. 8 nam. 1 *nietvarcn. Vrijd. 9 nietvarcn. voorm. 9 Zat. 10 voorm. 3A 9± GEVESTIGD TE BRUSSEL goedgekeurd den 2 Junij 1830, bij besluit van Z. M. den Koning Willeml. DozeMaatscliappij verzekcrt op FASTE PREMIEN allerhande ROERENDE en ONROERENDE GOEDE- REN tegen gevaren van Brandzoowel veroorzaakt door bet vuur des Hemels als anderzins. De Prcmien zijn vastgesteld op den gematigsten vcetten einde het voordeel en de gerusthcid der verzelering te stellen onder bet bereik van ieders vermogen. Informatien te bekoraen bij den Agent J. T. DE SMIDTof den Ondcr-Agent J. DIELEMANte Neuzen. lij den Bonkbandelaar G. W. OYERBEEKE te Neuzenis de inteekening opengesteld op een Tijdschrift, getitebl Bijdragen tot de Oudheid- kunde en Geschiedenisinzonderheid van Zeeuwsch-Flaanderenverzameld door II. Q. Janssen en J. H. van Dale, a f 1 per drie- maandelijksch nommer of nagenoeg 6 vellcn druks met de noodige platen of kaarten. Alsmede voorhanden Fiertal nagelaten Leerredenen van A. van Her-waardenin leven Predikant te Opheusden den 29 Julij 11. op den Predikstoel door den bliksem gctroffen en gedoodmet eene Levensscbets en eenige merkvaardige bijzonderheden uit zijne laatste levens- dagen tweede druk a 85 cents. E. Peel, Nieuwe practische en gemakkelijke leerwijze ter beoefening der Engelsche Taal a 70 cents. Alsook de volgende plaatwerken De Inneming van Sebastopolop 8 September 1855, waarop men ziet: 1." Het bestormen en in- nemen van den Malakofftoren 2.° bet verbranden van Sebastopol j 5.° de Inkermann's Vuurtorenj i.° de Noordelijke fortificatien5.° het fort Redan6.° het fort St.-Nicolaas j 7.° bet fort St.-Paulenz. j a 30 cents. Panorama van Sebastopolvan de Zeezijde tijdens den aanval der Geallieerden j a 75 cents. TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN G. W. OVERREEKE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2