NIEUWS- EN ADVERTEN1 lEItl.A!) ZMllWESS-VUU N.° 00. WOENSDAG 31 OCTOBER 1835. Ingezonden Stukkcn. Nieuwstijdmgen. (tweede jaargang) fa"'/ i •*- t fc d z 1 'Ek w Le c' - -• I- t. iti en - s d a - I c .djo. wvr zh cm slrj er." d ni s.<- n k e i. o zen si g 3 vr-.i ffen, mc 3 Vy r c!e i r v .>jv".gU»u voorr ad we ii vi v chir. over .offer, heefi. Tro w rs, 5e» 88 y arden en 229 sir.". rT.v"3 varlens, schapen, VOOR Dit Weill!ad ivonU dk& V/vensdag-morgm uilgegeven bij C. W. Overbeeke te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco pa Pos' C 5 cents. Men abonnecrl zich bij de Boelc- handc 's Foslkanloren zijner woonplaats. Advertentien gelieve men aan den Uitgeverify zenden uiterlijk Dingsdag des namiddags ten tire; de prijs van 1 tot 4 regcls is 40 cents elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegel- regt voor elke plaatsing. TOLHEFFING. Na al hetgecn in dit blad v66r en legen de tolheffing op kunslwegen, is aangevr rd, achlen wij hel niet ongepasthet verhanck.uc over dit ondcrwerp by het Koninklyk Insliluut van In- genieurs, raede to deelen. (Zie bladz. 1S ('er gedruklc notulen voor hel jaar lLfl, terkr'igbaar bij de Gebr. van Langenhuyseu, to's Gravenhagc.) Het lid J. T. W. Conrad leesl cen npstel over het onderhoud der wegen op Zuid-i.evjland zonder tolheffing. »Het lid L'nse merkt op, dat do wcgen, door den heer Conrad opgegeven, niet de cenige zijn, die zonder tolheffing bereden wordendat al de kunslwegen, gelegen in Noord-Holland, len oos- ten van het Noord-Hollai.dsch kar.aal dus in het oude West-Vriosland e> hat Njorder-Kw.ar- tier, en dio alle i; 1 .er r.rrgei'-'d op do enkele uitzondering v n weg der zes slcdcn, m.. wo.'den, en beanhvoor i. Conrad gedaanoe m n en waaruit do kostcn van aTiicg ci endcrhoud gevonden worden? dor e ,e v rdat do aanleiding daarlcs is g wees. c. n .wi dc i nd- lieden om met pnard "v -v to'-..: .a - b - ;<y n, Z s e-if t- jMiders vc tiCt.cn i eeui- i'.ie en cuin l craiv.r.imlen Li.dcn Ivel ,;:i a >s. moeten wachten, en wegen .c morio n b d.'i.r ben tcrr .von dsn ccr.^ *1 n ^p b warr o: zij 1: «c fes'.. de.l of to ra. v> C'T d. 1 ;i. 1 :.i i V!'.' a v a r .omen r onsk-j peice ii .n -r c i on - blind lot cen der .dzoo "vnrccr is ci.. Duivcla::;., iwaar, p'ovi: zrle wr belnvicnbemb T"'< »I* I lid Gr Hollv d - n. i y en .ifs i »a - surJia.i tot der r,«. wr>. le vorende »w o i .pucv.t ,yt v,ver en lid AY-o cor, een V: v-.n 'oo- i.O cn 'Wri r.i~?I.oe t. :;t/d i 'u Zuidr -'., o '1 i oevlarn, d 'cc. ••ovinciaie "o "Mi n ".'y< verirsnd, t eh .va'-^ aa.igew;ve.'i oi '>o":dnrend zonder tolheffi.ij inbetonder- hoad Tonrzier." Door do pre lib; zert, is .oo-. •tV» irv Ee es r, De le sec" i r-;r g: c.; 'v ;c~ siel t beruepsi. i»r-' 7. W. A. Vcr'oc/f, rsc n liil— Usus ud.ikt* d o1' te 12de v- n r~ .1 3 V C 0" V 30- en 5s0 :/j I 1 '0 ei I' C 7- "i o C" V.\ o i OT <d 7. .vi - ie vim. r Zl r- 'T 0 ir.. ii "liislci'-' ll& G 1 ■t r t« h '6 W-* zi" to i -i'V -en daar ten toon o r doo 54 rigenarenvan 20 -v st e 34 builen die stad - la'^on v n 'andbouw of veeleelt lerv.'*' l.der die lnalsten een olal p r e idti opgei.ierkl, builen het kanlon h 'vornucntig rl. J. A. Ilvyge, van Ove- zan: (Zajid-Eeve* nc') J. BoI,sens van de Vie., sell. C i e, n P. J. W'h ms, van Sina'i, die C id'.n c n Bo"*' Voovts waren door 13 pc; -oi.er? o v c :e d ae '"iid.i/ouw-producten, zoc hi rchoi-n al 'n wortelen en zaad, door de inztnders zehen get eld, aangevoerd, te< wijl eindelijk door 10 inzenders een aanzienlijke voorraad van wagens, karren, en eene verschei- denheid van .verkluigen en gereedschappen ten bchoeve van den landbouw, was aangebragl, en hel geheel alzoo een ruim genot ter bczig- tiging aanbood. Blijkens het programma waren verschillende premien uilgeloofd waarloe de gelden verstrekt zyndeels by inteekening van belangstellenden, c i ook deels door eene bijdrage van f 80 uil de gemcenlefondsen. Ingevolge de uilspraak der keurders zyn die premien na afloop der ten- toonstelling omstreeks ten 2 ure, door den heer dr. E. Vogelvangerals voorzitler van de 12de sectie der gemelde maatschappij met pleglig— heid onder eeno gepasle toespraak uitgereikt en vvel als volgt f 15 aan Bruno van Dam, le Stoppeldijk voor het grootste gelal paarden (20 stuks). f 15 aan dcnzelfdenvoor het groolsle getal runderen (52 stuks.) NB. Dcze premien waren beslemd voor niet- ingezetenen van Hulst, en wel voor het groot ste getal van 4en' eigenaar. 15 aan P. J. Mechielsen le Hulslvoor het groolsle getal paarden (11 stuks.) f 15 aan dewed. B. I. Voelte Hulstvoor het groolslo getal runderen (25 stuks.) NB. Dezo beide premien voor ingezetenen van Hulstof hun vee binnen die slad stal- lendeop bovenvermelde voorwaarden. Vee- handelaars mogten niet mededingen. f 20 aan Dominicus van Pulte, le Koewacht, voor het besto merrie-akkerbouwpaard van 4 tot G jaar. f 15 aan Petrus Johannes Willemste Sina'i, voor het beste ruin-akkerbouvvpaard van 4 tot G ja. r. f 10 aan Hendricus Morresto Koewacht, voor het beste veulen van 1 tot 2 jaar. f 7 aan P. J. Mechielsente Hulstvoor bet bes.e veulen beneden 1 jaar. f 20 aan Dominicus van Goelhemte St.- Janslecn, voor de beste melkkoe. f 15 aan dr. E. Vogelvangerle Hulst, voor den Lesten springstier. f 7 aan Fcl'X Vermeulenle Hulstvoor hel ^esto \aarskalf van 1 lot 2 jaar. f 7 aan dr. E. Vogelvangerte Hulst, voor hel besto stierkalf van 1 tot 2 jaar. f 5 aan dcnzelfden voor het beste vaarskalf beneden 1 jaar. f 5 aan G. de Poorterte Boschcapelle, voor het beste stierkalf beneden 1 jaar. f 10 aan dr. E. Vogelvangerte Hulst, voor he. grool"la gelal versciiliende doelmatigo land- bomy- wcri migen (ten beloope van 63). f 10 s.an P. J. Mechielsen, le Hulst, voor den best" i en doe.m .tigsten "lenwagen. f 5 aan J. P. W. llomlncheepcris. majoor '.o Rplst, v.jor de Lost.c sa dceltrutigs'e vrachtkar. f 3 eadr. E. Vogelvangerh Hulst, voor dc be^l" e.i doeimaiigsta driewielskar. f c au>i L. de Cauver, to Hulst, voor den besten kruiwagen. f 25 aa" nr. E. Vogelvangerte Hulst, voor i.e. f.choonsle en volledigstc ^erzameling van l'.ndho w-voorIb"engscien in schoven en worlds, uoo .inzendT eelv.n geleeld. Z,t. e premie van f 5 voor de besle o t\. laligsle wip- of stortekardaar het c.:ni voo.werp van dicn aard ingczonden niet „ti de vereischtcn voldccd alzoo ook niet loe- gevvezen. Terwyl eindelijk l)ij de keuring eervolle mel ding gemaakt is van een monster hoppe van T. A. Kegelaerte Honlenissevan monsters labak en zoelhout van J. F. Brakkc teGraauw, n eenen kruiwagen met'jzeren veren volgei.s nie..wf constructio van dr. E. Vogelvangervan een buil of harp van C. Fadsaerlte Hulsttn van eeno ijzeren egge van P. Dmcksle KorwacH. Na den afloop dezcr uitreikiug verhoogde de wel-rd. beer dr. E. Vogelvanger zijne ve-uien- sleljjkheid in de opluistering van dezen dag nog met cen edelmoedig offer aan de armen van Hulst, door .en hu-"nen voordeele 10 Cochin- Ch!nahan"n en 10 dilo hennen af te s.aan weiko b'j verloling f 99 hebben opgebragt. Ihiie.e zij dr...rvoor tocgebrag. "an dien ge- achlen voorzitler, z ornedeaanal oe leden van bet afdeelingsbeatuur der 12;le seotie van de Zeeuwscbe Maatschappij van Landbouw en Vee leelt diedoor het gemeenlebesluur onder- steund zoo volijverig hebben bijgedragen tot het daarslellen en opluisteren van deze lenloon- slelling, welke algemeene levredenheid heefl op- geweklen den vurigen wensch heeft achter- gelaten daar ook vele veehandelaars aan- wezig waren, die niet weinig stuks vee lot goedo pryzen aankochten dat ook le Hulst lot ver- tier der ingezetenen eene jaarlijksche veemarkt mogt plaals hebben welko gelijk nu doelma- tig ingerigtallezins bevorderlijk zoude zijn lot aanmoediging van landbouwveeleelt en alio daarmcde in verband slaande bedrijven. De jaarmarkt te Axel, op gisteren (dings dag) gehoudenwerdniettegenstaande het aanvankelijk mingunstige wedernog al druk bezocht. De aanvoer van veo was niet minder dan in hel vorigejaar: men lelde ruim 80 stuks hoornveeeen 12tal paarden, 25 stuks scha- pen en een varken. Voor het verkochte wcr- den aanzienlijke pryzen betaald, dat wel te ver- wachten was, naardicn reeds, een' geruimen lijd langbijna al het misbare vee bij den land man was opgekocht. Met genoegen zag men eene, door het bestuur dezer gemecnte gemaakle aangename verande- ringten opzigte van de plaats, op welke deze jaarmarkt gehouden werd, namelijkdat al het ter verkoop aangevoerde vee, lhans op de nieuw aangelegde markt, in een vierkant vak regel- matig geplaatst was, zoodal niet allcen koopcrs en verkoopers, maar ook de nieuwsgierige bezoe- kers gelegenheid hadden, om alles in zijn geheel met een oogwenk le kunncn ovcrzien. De uitslag van de behaaldo premien was bij hel rfzenden van dit berigt nog niet bekend en zullc wij daarop welligt in een volgend nommcr ierugkomen. Naar men verneemt, moet er 11. woensdag nachl le Koewachtin den manufactuurwinkcl van zekeren Kortvriendop eene stoutmoedigo wjze zijp ingebroken. Men heeft met gravers- werktuigen bet fondement van de builenmuur on- dermijnd en is alzoo door de opening den winkel binnengedrongenalwaar men eenigo stukken wollen sloffen, zoomede eenig geld, heeft onl- vrcemd. Door het passeren aldaar van iemand, welke bij eene zieke waakte, zijn de daders welke nog al talrijk schenen te zijn, mensprcekt allhans van 10 a 15op de vlugt gegaan en tot heden nog onbekend. De landbouwer J. II.te Ossenisse, is jl. woensdag avond in eene gedeellelijk met water gevuldo sloot gevonden en na le huis gebragt le zijn weinig lijds nadien overleden. De oor- zaak waardoor hij in die slool zoude gcraakt zijnwordt verschillend opgegevenzooveel schijnt cchlcr zeker te zijn dat hij laat in don namiddag zich nog met zaaijen had bezig ge houden. Daar hij veel aan ijlhoofdigheid labo- reerdeis bet niet onwaarschijnlijk dat een aanva! daarvan hem lot dit bedroevend ongeluk gebragt heeft. Den 25 dezer heefl bet provinciaal geregts- hof in Zeeland uilspraak gedaan in zake van Theod. Baart c. s.beschuldigd van diefstal onder verzwarende omslandighedengepleegd ten nadeele van de weduwo Scheers, to Honle nisse. Het hof heeft by arrest de beschuldigden schuldig verklaard en milsdien veroordeeld T. Baart en J. Vonk tot 15 C. Baart lot 7 J. Mogeris en J. Herman lot 10, en J.B. Vonk tot 5 jaren lucbthuisstraf. W ij vernemen, dat in deze week te Brussel eene zitling zal plaals hebben, over den aanlcg van den spoorvv-g uit Belgie op Neuzen. Men deelt als eene zeldzaamheid mode dat 11. dingsdag door een jager onder Kloelinge, in Zuid-Bevelandeene nagenoeg geheel witlo patrijs i° geschoten. Don 26 dezer heeft er op het zoogenaamd vrijdags-boelhuis to 's Hage eene verkooping van afbraak plants gehad afkomslig van een stal in het Noordeinde. Daaronder bevonden zich twee bindlen die voor f 1,56 werden vcrkocht nan Smit. Toen dcze bezig was eene dier bindten le \erwerken viel er een vreemd gouds.tuk uit en ook daerna nog eon tweede welke door hem voor f 19 zyn verkocht. Even als le Amsterdam, Utrechl, ZwoIIe en andere stcden, wordt ook le Kampen eeno meel- en brood-fabrijk opgerigt, ten einde goed- kooper brood aan de inwoners le leveren.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1