TENTOONSTELLING HOFSTEDffl mow-, u- in wmn I/ H0F8TBDBHT, BOUW-WEILANDEN Publicke Verkooping 0PE1ARE VERKOOPING ItEPLANTE DIJK EN VISCIIWATER. VEELANDBOUW-WERKTUIGEN EN YOORTBRENGSELEN te Hulst. 10- 17/45 OPERDEELDE AANDEELEN In de gemeento Neuzen. In de gemeenlcn Neuzen en Iloek. In do gcmeenlo Axel. In de gcmeente Stoppeldijk. In de gcmeente St.-Jansteen. In do gcmeente Koewacht. In do gemeento Westdorpe. In do gcmeente Hulst. ORENBARE YERKOOPIING Ghistele niel rockeloosnoch gezoclil is ter nedcr gesleld inaar op goedc gronden steunl 20 Sept. 1855. NB. De Redactie acht liet nict overbodigde opmerking te maken dat De keizer van Rusland heefl gedurende de dagen van 25, 26 en 27 September, welke bij le Nicola'ief heeft doorgobragtverschillende nitstappen in de omslreken gemaaktora de vestingwerken in oogenschouw le nemen die De Notaris P. W. Steenk amp, te Neu zen zal op Zaturdag den 27 October 1855 des nademiddags ten 5 lirein het Logement bij J. C. Steenkamp, Juniorte Neuzen ten ver- VAN De 12de AFDEELING dcr Maatschappij: tot bevordering van Landbouw en V e e t e e It in Zeeland, zalop Maandag1 den 29 October 1855, op de Groote Markt te Hulst, ecne TENTOONSTELLING houden van VEE LANDBOUW-WERKTUIGEN en VOORTBRENG- SELEN bij welke gclegenlieid dc navolgende PRIJ- ZEN worden uitgeloofd 1. Voor bet grootste getal Paarden door c'e'n eigenaar ten toon gesteld 15. Voor het grootste getal Runderen door ec'n eigenaar aangevoerd, 15. NB. Naar deze twee prijzen mogcn niet medcdingende ingezetenen der gcmeente Hulst met bun Vee, in die gcmeente ge- stald wordende, noch Vechandelaars. 5. Voor het grootste getal Paarden, door cen eige naar ten toon gesteld, 15. 4. Voor het grootste getal Runderen door een eigenaar aangevoerd, 15. NB. Naar de beidc laatstgenoemde prijzen mogen allien mededingen dc ingezetenen der gcmeente Hulst met hun Veein die gcmeente gestald wordende. 5. Voor hot beste Merrie-Akkerbouwpaard van 4 a 6 jaarf 20. 6. Voor het beste Ruin-Akkerbouwpaard van 4 a 6 jaar f 15. 7. Voor het teste Veulen van 1 tot 2 jaar f 10. 8. Voor het beste Veulen beneden 1 jaar f 7. 9. Voor de beste Melkkoe f 20. 10. Voor den besten Springstier15. 11. Voor het beste Vaarskalfvan 1 tot 2 jaar,/ 7. 12. Voor het beste Stierkalfvan 1 totHjaar,/7. 13. Voor het beste Vaarskalfbeneden 1 jaar, f 5. 14. Voor het beste Stierkalf, beneden 1 jaar J 5. 15. Voor het grootste getal verschillende doelmatige Landbouw-xverktuigen f 10. 16. Voor den besten en doehnatigsten Menwagen 17. Voor de beste en doelmatigste Vrachtkar, f 5. 18. Voor de beste en doelmatigste Driewielskarf 5. 19. Voor de beste en doelmatigste Wip- of Storte- karf 3. 20. Voor den besten Kruiwagen f 2. 21. Voor de schoonste en volledigste verzameling van Landbouw-voortbrengselen in schoven en ■wortels, door den inzender zelvengeteeld,/25. Het Afdeelings-Bestuur vleit zichdat de Land- bouwers en Veehonders, door inzending van Vee, Landbouw-werktnigen en voortbrengselen zullcn wil- lcn medewerkcn tot opluistering van deze tcntoonstel- ling welke dc strekking heeft Landbouw en Veeteelt aan te moedigcn en tevens gelegenhcid zal geven tot handcl. Het Bestuur dcr 12de Afd. van voorz. Maatschappij E. VOGELVANGERVoorzitter. P. BEUMER HARDENBERG Secretaris. door het ministerie van den Notaris J. J. Fercken, te Zaamslagop Woensdag den 24 October V/T855 des namiddags ten e'e'nure, ten Sterfhuize van de Weduwe LEV1NUS van ROMPU, te Neuzen, van /k ccnen ZINDEL1JKENINBOEDEL, bestaande in Huis- meubels, Bedden en toebeliooren, Koper, Tin Gcleijcrd en Aardewerk en meer andere Goedercu. VAN De Notaris Seydlitz, in het Arrondissement Goes residerende te Hulstzal op verzoek van zijne Principalen, met het houden van eenen Zitdag op Dingsdag den 6 November 1855des voor- middags ten 9 ure in het Logement het JVapen van Zeeland, te Hulstin het openbaar prc- sentcrcn te verkoopen Zeventien<=»vij fenveertigste deelen in de navolgende HOFSTEDENBOUW- 5 WEI- en BOSCHLANDte weten 1 ste Koop. Eenc HOFSTEDE, bestaande in Woon- huis Schuur Stallingen en Arbeiderswoning met 48 bunders 27 roeden 02 ellen Bonw- en Weiland Tuin Booingaard, Dijk, Zijkant dcr weg en Uitweg waarvan de deelen uitmaken 18 b. 24 r. 50 e. benevens hetRegtvan Ghijns op 08 r. 10 e. bebouwde Grond staande en liggende in den polder Oud-Vogcl- schorrc of Nieuw-Westenrijk, kadastraal bckend sec- tic I, no. 15bis tot en met 18, 19, 20, 21 tot en met 37 en 151 in pacht gebruikt wordende door D. de Moor, aldaar, tot en met den oogst 1860, voor/2000 'sjaars het gehcel, de lasten voor eigenaars rekening. 2de Koop. Een derde gedeelte van eene HOF STEDE, met HuisSchuur en andere Gebouwen staande en liggende in den Nieuwen Neuzenpolder voor het gehcel groot 64 b. 60 r. 72 e.waarvan de te veilen deelen bedragen s°j°. 8 b. 15 r. 57 e. kadastraal bckend in de gcmeente Neuzen sectie A no. 211 het bis no. 5 begrcpen met 25 b. 82 r. 80 e.en in de gcmeente Hoek met 58 b. 77 r. 92 e. waarop die gebouwen gesticlit xijn sectie A no. 108 tot en mot 124; pachter P. van den Brock, voor f 5558,80 'sjaars het geheel de Listen aan de eigenaars. 5dc Koop. 4 b. 18 r. 09. e. BOUW- en WEI LAND met Aanwas, waarvan het te veilen gedeelte bedraagt 1 b. 58 r. 25 e.liggende in den polder Bewestenblij kadastraal sectie I, no. 187, I87bis en 188 met andere goederen verpacht aan D. Vervaet, te Westdorpe voor 765,14 'sjaars het geheel, dc lasten aan de ojgeuarcn de hooper zal uit de pacht genieten f 67,84. 4de Koop. 6 b. 05 r. 80 c. BOUWLANDvoor het te veilcne s°j°. 2 b. 28 r. 86 e. bedraagtlig gende in den polder Stoppeldijk, bij het kadaster bckend sectie A no. 78 150 en 151 pachter P. J. Verdurmen Landbouwer bij het Vogelfort, voor f 176,75' 'sjaars het geheel, de Listen voor eigenaars rekening. 5de Koop. 5 b. 64 r. 10 e. BOUW- en WEI LAND voor het verkoopba^ir gedeelte s°j°. 1 b. 57 r. 55 e.liggende in den polder Absdalckadastraal sectie B, no. 19, 20, 21 en 22 pachter P. Rom- bout, te Hulst, voor/120,93 het geheel, dc lasten voor eigenaars rekening. Ode Koop. 3 b. 52 r. 10 c. BOUW-, WEILAND en YISCH WATER in den polder Absdaleverkoop- baar deel s°jQ. 1 b. 19 r. 02 e.kadastraal bekend sectie B, no. 232, 235, 234 en 565 pachter J. C. Pauwels te St.-Jansteen voor/ 148 'sjaars het ge hcel de lasten aan dc eigenaars. 7dc Koop. 6 b. 86 r. 90 e. BOUWLAND lig gende in den polder Riet- en Wulfsdijk verkoopbaar gedeelte 2 b. 59 r. 50 e. kadastraal sectie A no. 52 en 53; pachter J. d'Hondt, Landman op het Klein Eilandvoor 570 'sjaars het gehcel, dc lasten aan de eigenaren, 8ste Koop. 91 r. 80 c. BOUWLAND, liggende in den polder Riet-en Wulfsdijk, verkoopbaar gedeelte 34 r. 68 e.kadastraal sectie A no. 559 in pacht bij de Weduwe P. Buijs van Helsland, in den Ferdinan- duspoldervoor 42,50 het geheel 'sjaars, de las ten voor eigenaars rekening. Ode Koop. 7 b. 16 r. 80 e. BOUW- en WEI LAND, in den polder Riet- en Wulfsdijk, verkoop baar gedeelte 2 b. 70 r. 81 e.kadastraal sectie A no. 565, 564 en 565; pachter P. Buijs, Landman in den Ferdinanduspoldermet andere goederen voor f 950 'sjaars het geheelde lasten aan de eigenaars de kooper van dit perccel geniet uit de paehtsom 'sjaars f 81,51. 10de Koop. Ecne HOFSTEDE, bestaande in Woon- huis SchuurStallingen en mcerdere Gebouwen benevens 15 b. 12 r. 20 e. Bouw-Weiland Bosch, Tuin en Boomgaardverkoopbaar deel 5 b. 71 r. 24 e.staande en liggende in den Ferdinanduspolder, kadastraal sectie Eno. 48 tot en met 60 met an dere goederen in pacht gebruikt wordende door B. Buijsse voor f 950 het .geheelde lasten voor reke ning der eigenaren de kooper geniet uit deze paeht som f 149,69 'sjaars. 11 de Koop. 5 b. 35 r. 60 e. BOUWLAND, waarvan het verkoopbaar deel bedraagt 1 b. 26 r. 78 e.ge- legen in den Ferdinanduspolderkadastraal aangewe- zen sectie E, no. 162, gr.oot 1 b. 07 r. 50 e.waar van pachter is Buijsse, met andere goederen voor f 930, cn no. 163 derzelve sectie, groot 2 b. 28 r. 10 e.waarvan pachter is G. Verplanken te Koe- waclit, voor 65,54'sjaars het geheelde lasten voor eigenaars rekening de kooper zal uit de f930 genieten Js jaars/ 12,20. 12de Koop. 1 b. 55 r. 30 e. BOUWLAND, ver koopbaar deel 51 r. 11 e.liggende in den Ferdinandus polder sectie E, no. 156 en 157; pachter G. Verplan ken voor 58,75 'sjaars het geheelde lasten voor rekening der eigenaars. 1 5de Koop. 9 b. 55 r. 10 e. BOUWLAND, verkoop baar deel 5 b. 60 r. 06 e.liggende in den Ferdinandus polder sectie Eno. 87 88, 89 90 en 91 met andere goederen in pacht bij B. Buijsse voor/950 'sjaars, de lasten aan de eigenaren; de kooper zal uit dc paeht som genieten108,15 isjaars. 14de Koop. 5 b. 28 r, 51 e. BOUWLAND, verkoop baar deel 1 b. 24 r. 02 c.liggende in den Ferdinandus polder sectie E no. 378582; pachter J.deRech- terLandman te St.-Jansteen voor 156,40 in het jaar het geheelde lasten aan de eigenaars. 15de Koop. 7 b. 28 r. 60 c. EI KEN- en SPARRE- BOSCH waarvan het te verkoopenc groot is 2 b. 75 r. 25 e., liggende in den Ferdinanduspolder kadastraal bekend sectie E no. 16 en 17. 16de Koop. Eene HOFSTEDE, bestaande in Woon- huis Schuur en andere Gebouwen met 8 b. 75 r. 10 e. Bouw-, Weiland en Tuin, waarvan het verkoopbaar deel is 5 b. 50 r. 59 c.liggende in den polder Oud-Be- oostenblij sectie D no. 478, 479, 480, 486 tot en met 490 521 en 521 bis-, met de goederen in den volgcnden koop verpacht aan G. Verplanken, Landbouwer aldaar, voor/490 'sjaars het geheel, waaruit de kooper ge nieten zal 124,50. 17de Koop. 4 b. 26 r. BOUWLAND, verkoopbaar gedeelte 1 b. 60 r. 95 e., in denzelven polder liggende, sectie D no. 474 491 492 493538 en 539; met het vorig perccel verpacht voor 490 'sjaars, waaruit de kooper genieten zal60,61 18de Koop. Het REGT VAN GHIJNS op 55 r. 20 e. Grond, verkoopbaar gedeelte 1 2 i'. 66 c., in denzelven polder, sectie D, no. 481 482, 485 en 484; erfpachter P. de Mul aldaar, voor/15,60 'sjaars het geheelde lasten aan den pachter. 19de Koop. 1 b. 25 r. 90 c. BOUWLANDverkoop baar deel 46 r. 80 e., liggende in den Ferdinanduspol der, sectie B, no. 59 en 40; pachtcrsde Weduwe/. B. van Hove en B. Buijssevoor/36,40 'sjaars het ge hcel de lasten aan dc eigenaren. 20ste Koop. 13 b. 58 r. 60 c. BOUWLAND cn AANWAS, verkoopbaar deel 5 b. 13 r. 25 e., liggende in den Canisvlietpolder, in dric blokkenwaarvan twee benoorden cn een bezuiden den Eversdampachter D. Vervaert, Landbouwer aldaar, met andere goederen voor f76o, 14's jaars het geheel, de lasten aan de eige naren de kooper van dit lot zal uit de pacht genieten /220,42 'sjaars. 21ste Koop. Een HUISJE en ERF, staande in het Kreupejstraatje kadastraal bekend sectie A, no. 238 in luiur bij dc Weduwe Burm te Hulst, voor/33,80 het geheel dc lasten aan dc eigenaren. 22ste Koop. Een TIENDE GEDEELTE in de ten jare 1816 nieuw gebouwde Meestoofbij Luntershoek, gcmeente Stoppeldijk, genaamd: Vooruitzigt en Ge~ luk en kadastraal bekend sectie D no. 52. Die daartoc gading hebbenkomen op dag uur en plaats voormeld. 7.EGT IIET VOORT. VAN De Notaris Seydlitz, in het Arrondissement Goes, residerende te Hulst, zal, op verzoek van zijne Principalen met het houden van een' Zitdag op Dingsdag1 den 13 November 1855des voor- middags ten 10 ure in het Logement het B onte Ilert, te Hulst, in het openbaar presenteren te verkoopen de navolgende HOFSTEDERT, BOUW- WEILANDEN beplante DIJK en VISCH- WATERals Eerste Koop Eene kapitale HOFSTEDE bestaande in Woon- huis Schuur Stalling en verdere Gebouwen met 92 bunders 58 roeden 10 ellen Bouw- en Weiland eene met 1207 Kanada-BoomenbeplantenDijkcn Y'isch- water, staande in den Grooten Cambronpolder, binncn de gemeente Stoppeldijk, kadastraal bekend sectie D summers 158, 158a, 158b159, 160, 187, 190, 244, 277, o04 0O8 o7o 573bis, 579 tot en met 586; waarvan dc Hofstedc tot en met den oogst 1856 in pacht is bij P. C. SerrarensLandbouwer aldaar, voor f 2512,50 in het jaar, en dc Dijkcn bij verbale ovcreenkomst aan hem Serrarens en anderen te za- men voor f 255,20alle lasten voor rekening van de pachlers. Tweede Koop. Eene HOFSTEDE, bestaande in cen Woonhuis, onlangs nieuw gcbouwd Schuur, Stallingen en ineer- dere Gebouwen, met 38 bunders 17 roeden 50 ellen Wei-, Zaai- en Onderland staande en liggende in den Meloopolder geineeiitc Graauw en Langen- dam, op het kadaster bekend sectie B, nummers 159 tot en met 179; pachter P. Verhagentot en met den oogst 1862 met de volgende landen te zamen voor 1700 in het jaar, de rijksiaslen voor pach- tcrs en de polderlastcn voor eigenaars rekening. De kooper van dit lot zal jaarlijks uit dc paeht som genieten 1230. Derde en laatste Koop. 11/12 gcdeelten in 17 bunders 44 roeden 70 ellen BOUWLAND, waarvan het verkocht wordende be draagt 1 5 bunders 99 roeden 53 ellen liggende in genoemden Meloopolder, kadastraal aangewczcn sec- tic B, uumero 208 tot cn met 219, met dc vorigc Hofstcde verpacht als daar gcmcld. Dc kooper van dit perceel zal jaarlijks uit de paehtsom genieten 470. NB. De beidc laatste perceelen zullen 00k in cumulo gevcild worden. De koopcrs mocten 25 pCt. van dc koopsom met alle de vcrkoopkosten betalen binnen de maand na de toewijzing, met bevoegdheid 00k alsdan het ge heel te kwijtcn of na goeddunken, dc overige 75 pCt. te betalen, binnen de vier jaren hetzij in eens hetzij in twee of drie paaijen met bijvoeging van een interest van drie ten honderd in het jaar. Die gading hebben komen op dag uur en plaats voornoemd. ZEGT IIET VOOIIT. TE NEUZEN, TER DUUKKERIJ VAN C. \V. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 4