NIEUWS- EN ADVERTENT! EBLAI Mengelingen. Scheepvaart. Correspondentie. Beurs-, Marktberigten enz. Vervoermiddelen. Advertentien. - MAATSCIIAPPIJ VAN ALGE1IEENE ASSURANTIEN TEGEN GEYAREN YAN BRAND, tier aangelast. Dc slrijd heeft acht uren geduurd. J&edurende het gevechl, dal builengewoon hard- aiekkig was, is de vijand herhaalde malen met jzijne geheele magi eene der batterijen binnen- gedrongen, maar met een aanzienlijk verlies Ic- ruggedreven. Na groote inspanning zijn de Russen gedwongen voor den moed der Turken te wijken en zich in een staat le verwijderen die aan eene volslagen nederlaag grensde. Be- halvo de gesneuvelden en gekwelsten die ge- durende het gevechl weggevoerd zijn, hebben zij in de loopgraven en in de omstreken der vesting 4000 dooden, 100 krijgsgevangenen en 1 kanon achtergelaten. De Turken hebben tusschcn de 700 en 800 man verlorenonder welke zich ongelukkig verscheiden hoofd-oflicierenbevinden. De Russen maken zich tot den aflogt gereed en breken het beleg op. De Turksche armee in Klein-Azie, waarvan men steeds met de groolsle verachting sprak heeft zich daardoor in groot aanzien gebragt. Bij keizerlijke ukase is de militio in do Russische gouvernementen Orenburg en Samara onder de wapenen geroeperide ligling, welke zal bestaan uit 23 man op de 1000 zielen, zal den 15 November aanvangen en den 15 December gereed moeten zijn. In Sebastopol zijn gevonden 5800 kanon- nen, 6 stoomwerktuigen 18- a 19,000 kanon- kogels en bornmen vele ankers, kellingen enz. De Monileur beval uit de pen van zijn' Krim-correspondent, den heer A. Launoy, eene beschrijving van den MalakofT-loren. Daarin word! ook een voorval medegedeeld, dal dadelijk na de beslorming plaats had. Onder de soldaten had zich namelijk het gerucht verspreid dat de geheele Malakoff-toren ondermijnd was en in de lucht zou springen. Toen dit gerucht al meer en meer geloof vond, ijlden al de generaals en officieren die zich buiten den ringmuur be- vouden, toe en plaatsen zich midden in het werk, in het meest bloolgestelde gedeeileten einde den soldaten een goed voorbeeld to geven en te toonen, van hoeveel belang het was om zich in deze posilie, die van zooveel gewlgt was voor de verdere operation te handhaven. De Spaansehe dagbladen schilderen met zeer donkere kleuren den loesland af van ver- schillcnde provincien van Spanje ten gevolge van de toeneming der parlijen. De Noord-Amerikaansche regering zal voort- aan dc verpligting der belaling van den Sondtol niel erkennen. Over San-Francisco zijn bcrigten uit Hong- Kong ontvangen die lot 28 July loopen. Zij vermelden verdere overwinningen op de insur- genlen in het noorden des Chineschen rijks. De wraak welke de keizerlijken op hunne vij- anden nemen is vreesselijk om aan le zien. Ge- middeld zijnveerlien dagen achtereen te Canton dagelijks 200 menschen ter dood gebragt en nog waren de kerkers niel ledig. De heer Burrows een Noord-Amerikaan, was ooggetuige van het ter dood brengen van 5500 opslande- lingen die in Maart 11. in den veldslag nabij Canton gevangen waren gemaakt. Handel en welvaart begonnen in die stad le herleven. Een correspondent van den Semaphore levert uit Konstanlinopel, onder dagleekening van den 17 Sept. jl., eene beschrijving van het inwendigo der stad Sebastopolwaaruit wij het volgende overnemen Langs eene groote bres in de cenlralc bastion ben ik binnen Sebastopol gedrongen, waar ik eenen dag heb doorgebragt. Eene groote for- lificalie-muur bescherml geheel deze zijde der stad. Door die muur komendebevindt men zich in eene voorsladzamengesteld uit kleine woningenongetwijfeld bewoond door werk- en ambachtsliedenen de grond is daar afhellende; vier slraten loopen uit op eene vlaklewaar eene kleine brug ligtdie tot overtogt moet dienen, als de straten door overslrooming on- begankelijk zijn. Op die kleine ruimlo vond ik verscheidene kogels en bommen die niet ge- borslen waren. Van daar kwamen wij aan de Calharina-straat en de boulevard; daar is het rijke kwartier der stadal de huizen hebben slechts 66ne verdieping en zijn door luinen aan- genaam omgeven. Maar thans vonden wij daar een tooneel van verwoestingalio huizen door- scholen en het koslbare huisraad op straat, en het verwonderde onsonder vele bijzonderheden, meer dan e6n portret van keizer Napoleon en de keizerin Eugenie op te merken. Alleen de schouwburg bleek ongeschonden te zijn. De Calharina-kerk, in den Dorischcn trant gebouwd, met eene geheel vergulde kap, heeft insgelijks weinig geleden. Al de slraten en huizen zijn eenzaam en verlaten en de meeste huizen hebben eene onderaardsche verdieping. Van dit kwartier komt men op de kaaijen en naarmale men de haven nadert, onlmoel men te meer barricaden. De Russen schijnen voornemens geweest te zijn van Sebastopol straat voor straat le vcrdedigen want aan elken straal-ingang verheft zich eene muur in zware sleenenter hooglo van twee pllen, waar achler kleine kanonnen slondcn. Op de kaai die zeer breed en met boomen he- plant is, wordt de wandeling moeijelijker, want de Russen bezelten nog steeds het tegenovcr gelegene fort Conslanlijn en beschielen van daar de wandelaars. Het is digt bij die kaaitot de dokken onder den Malakoff-toren gelegen dat men de toppen der maslen van de Russische vloot onlwaart. Alies is verbrand en in den grond geboord men zietdaar een on'beschrijflijk schouw- tooneel. Van de batterijen van Malakoff, die in heerlyk graniet gebouwd warenis niets over- gebleven dan puin. Gaarne had ik den Malakoff- toren die zich thans boven eene massa van rui'nen verheftbezochtdoch daartoe ontbrak my de tijd. In de stad zelve is door ons geene verwoesting aangerigt; onze kogels en bommen hebben slechts he! onvermijdelijke vernielings- werk volbragt; maar het zijn de Russen, die, bij hunnen aftogtde stad in brand gescholen en eene menigte mijnen hebben doen springen. Nog telkens hebben bier en daar ontploffingen plaats waarvan verscheidene nieuwsgierigen de slagtoffers geworden zijn. In het eerste uur heb ben onze soldaten zich goed gedragen; zij hebben niel gepiunderd maar slechts op de vluglende soldaten geschoten zoodal vrouwen kinderen en weerlooze mannenzonder gevaar, zich met de vlugt bebhen kunucn redden. Daarna zijn zij in de stad getreden, binnen de huizen gedrongen en hebben voorts de gevondene rijkdommen ter straat gebragt. Om de bijzonderheden niet ver- der uit te breiden wil ik nog slechts dit ver meldendat de Russische batterijen uitnemend goed gemaakt zyn en nog tot verdediging zouden kunnen dienen. Alvorens Sebastopol te verlaten, had Gortschakoff gevraagd zijne gekwetsten mede te voeren doch Pelissier heeft zulks geweigerd. Men kan zich geen denkbeeld maken van den toesland, waarin die Russische gekwetsten ge vonden zijn; zij waren als op elkander gehoopt tegen de huizen en op straatbloolgesleld aan de brandrampen en aan de springende mijnen, bloedende en verslikt door den stank der lijken hunner kameraden die in hun midden stierven. Ik kan niet zeggen hoo groot het gelal dier ge kwetsten iswelke in onze ambulances zijn opgenomen; doch ongetwijfeld is hetdat,indicn wij hen hadden lalen wegvoeren, ongekwetste sol daten lusschen hen zouden ingeslopen zijn die, onder het aftrekken, het vuur in de laatsle mij nen zouden gesloken en talrijke rampen onder onze troepen zouden veroorzaakt hebben. Vervolg van No. 92.) 16 Oct, 1645. Prins Frederilt llendrik beginl, van do opgeworpene batterijen rondom Hulstdie stad hevig te beschielen. 17 1841. Bepaling van het grondgebied der nieuw opgerigle Roomsch-Katho- lijke parochie van Groede. 18 1330. De voormalige stad Mude herkrijgt hare privilegien van Lodewijk graaf van Vlaanderen. 19 1822. De vermaarde godgeleerde en ge- schiedschrijver Jona Willem te Water (geb. te Zaamslag) overlijdl le Leiden. 20 1585. Sas-van-Gent door de Spanjaarden bij verrassing ingenomen. 21 1830. Eene ordelooze bende der Belgen, onder Gregoire, trekt binnen Hulst. 22 1846. Eerste wekelijksche markldag op donderdag, te Groede. 23 1471. Jonkheer Wolfert van Borssele geboren te Axel. 24 1794. Fransche troepen trekken binnen Sas-van-Gent en Philippine. 25 1849. Eerste jaarlijksche veemarkt te Sas-van-Gent. 26 1587. De dappere krijgsman Nicolaas de Dlaulde als deelgenoot aan eene zamenspanning, le Sluis onthoofd. 27 1818. Inwijding van het kerkgebouw te Eedo door de Hervormden aan do Roomsch-Kalholijken aldaar afgestaan. 28 1765. Erfmaking eener kapitale som van f 25,910 aan de Diaconie der Ilerv. gemeente le Waterland- kerkje, door Jac. Claays le Balavia. 29 1830. Dc Belgen uit St.-Anna-ler-Muiden verdreveu door Nederl. troepen uit Sluis. 50 1770. Ds. Jona van Middelhoven (geb. te Zaamslag) overlijdt als emerilus- predikant bij de Herv. gemeente to Axel. 31 1626. Mislukte aanval op Sluis door do Spanjaarden onder Spinola, welke hem ruim 400 man kost. [Wordt vervolgd.) Binnengekomcn te Neuzen, voor Gent bcslemd Neordsche brik Walhalla kapt. Peltersen van Danlzig Tnet houten Belg. stoomboot Flecha kapt. Seeuwenvan Londen, met stukgoede- ren en van Gent afgekomenFransche log ger Emma Ernestine kapt. Gouraud naar Ham burg, met-diverse goederenNoordsche brik Martin Friedrichkapt. Andersen opavontuur, in ballast, Deensche schooner Ceres, kapt. Sko- nager, naar Lubeck, met suiker, en Eng. schooner Eagle, kapt. Marshall, naar Londen, met vlas. Het arlikel Tolheffuiy in het eerslvolgcnd nummer. 227ste Staals-Lotcrij. Stoombootde Schelde. Van Vliss. op Rotterdam, Schroef-Stoomboot Jacob van Artevelde. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. goedgekeurd den 2 Junij 1850, bij besluit van Z. 31. den Koning Willem I. Deze Maatschappij verzekerl op VASTE PRE- M1EN allerhande KOERENDEen ONROERENDE GOEDEREN tegen gevaren van Brandzoowel ver oorzaakt door het vuur des Hemels als anderzins. De Premien zijn vastgesleld op den gcmaligslen voetten einde het voordeel en de geruslheid der Verzekering te stellen onder het bereik van ieders vermogen. Informalien te bckomen bij den Agent J. T. de SM1DT of den Onder-Agenl I. DIELEMAN, te Neuzen. GESCI1IEDKUNDIGE HERINNERINGEN VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. AMSTERDAM, 22 October. Wcrkciykc Schuld 2i pet- 63£; idem 3 pet. 74»; idem 4 pet. 92,3.. ROTTERDAM, 22 October. Tarwe Zeeuwsche Vlaamsche en Overmaassche weinig aangeboden en 50 a 60 cents hooger door gebruikcrs genomengoede on puike Jarige 17,73 a 18,80; mindcre 16,SO a 17,SO; de beste partjjtjes Nieuwe 17,80 a 18; dc gewone en mindere 14,80 a 17,28. Rogge Over- maasscbeZeeuwsche en Viaamsclie 50 cents hoogerf 11,50 a 12 80. GcrstZeeuwscheVlaamsche en Overmaassche Winter 20 cents hooger 7,70 a 8,70; dito Zomer 80 cents hooger, 7,80 a 8,10. Haver 10 cents hooger Zeeuwsche cn Inl. Kortc"/ 4,20 a 8,10; dito Range f 4 a 4,80. ErwtenZeeuwschc Grocne 23 cents hooger, f 10,73 a 12- groote dito/ 11,73 a 15; Geldersche Graauwe 14 a 16,' 50. Itooncn Zeeuwsche en Walchersche Witte 12,80 a 14,80: dito limine 11 50 a 13,50; dito Paardehooncn 30 ccntc hooger, 8,80 a 9,50. Koolzaa'd gewoon Zeeuwsch gestort 88; Zecuwsch Zomer 84J83, 83.1. MEEKRAP. In nieuwe Onberoofdo is vrij wat gedaan tot vorige prg- zen. In oud goed was dc handel minder levendigdaar het meest tchoo" gehouden werd. DORDRECHT, 18 October. Jarige Zeeuwsche Vlaamsche en Overmaassche Tarwe w-ordt thans schraal aangevoerd cn was tot 30 cents hooger aan henoodigden goed te plaatsen, 17 a 17,80. Nieuwe dito mcerder aangevoerd cn kon doorde mindere kwalitcit slechts vorige prijzen ophrengen15,30 a 16,30. Zomcr-Tarwc weinig aangevoerd en ruim vorige prijzen waardigZ18.20 a 16. Rogge: Jarige Zeeuwsche Vlaamsche cn Overmaassche f 11,40 a 12. Nieuwe dito in dc beste soortcn 10 cents hooger verkocht 11,80 a 12,40. Gerst: Winter f 8,20 a 8,70; dito Zomer f 7,80 a 7,9(1. Haver: Zeeuwsche en In!. Voeder 4,50 a 4,70; dito Dikkc dito'/ 4,80 a 5. Paardcboonen weinig aangevoerd cn 50 cents hooger- voor mooije gestorte Zeeuwsche of Vlaamsche was 9,20 te bedingen. Witte Coonen weinig ter markt en 1 hooger van 13 tot 14. Ilruinc Iloonen als vorcn. Elaauwe Erwten 20 cents lager als puik kokende Zeeuwsche f 11,40 a 11,60; mindere 10,20 tot 10,80. Koolzaad met weinig handel. GENT, -19 October. Tarwe is liedcn door den geringon aanvoer 1 franc hooger verkochta 37 tot 40 franc per hect. Rogge, Gcrst en Haver als voren. Kool zaad fr. per hect. en dito Olie 4 franc per ton lager. LONDENMaandag 22 October (2 ure). (Per tclcgraaf.) Engelsche Tarwe was heden schaarsch met vastc prijzen. Haver onver- andcrd. Gerst flaauw. Trflzcn van 100 cn daarboven. V(jfdc Klassc. 9dc I,(jstNo. 1891280,000no. 7183,. 2300 no. 4696 cn 11352, icder 1000; no. 18410, 400; no. 2919, 8976' 16595 cn 19819, icder/ 200; no. 946, 1545, 2478, 4128 5343 7126 7598, 8409, 9517, 10463, 13847, 17573 en 18612, ieder 100. lOdc I.ijst: No. 2861 5000; no. 4742 1000, no. 4208 13617 cn 13198, ieder/ 200; no. 1545, 1912, 2113, 3449, 3774, 4100 4977 3764, 7394, 16090, 18095, 18293 cn 18730, ieder 100. 11 dc Lijst: No. 6692, 10662 cn 19787 ieder 1000; no. 6760, 7662 en 12908, icder/ 400; no. 6183, 16263 en 17220 ieder f 200- no. 576 9764, 12002, 12802, 13531,13682,15720, 15921, 14113 14670 15127' 15213 13658, 16716 17280 en 18597, ieder 100. 12de Ljjst: No. 5499, 9545 cn 16660, icder 1000; no. 2792, f 400 no. 4680, 6051 en 7224, ieder/ 200; no. 590, 594, 948 1337' 1468 3670, 7834, 8073, 10101, 10203, 11896, 13072, 13421 13694 14420 14486, 15590, 16472, 18902 cn 19535, ieder 100. Dagelijks uitgenomen des Zondags Van Vlissingen naar Breskens 's morgens 'savonds 4 ure. Van Breskens naar Vlissingen: 's morgens 's avonds urc. Van Vlissingen naar Neuzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen 's namiddags 1 urc. Van Neuzen naar Hoedckenskcrkc 's morgens 11 ure. Van Ilocdekenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Vastgcstclde uren van vertrek. Van Vlissingen des MaandagsWoensdags en Vrydags 's morgens 8 urena aankomst der stoomboot van Breskens. Van Rotterdam des Dingsdags, Donderdagscn Zaturd. 'smorgens 9 urc, na aankomst van den lsten treln uit *s Ilagc. Wekelijksche dienst. Van Gent naar Neuzen Zaturdags, 's middags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 5 urc. Van Rotterdam naar Neuzen cn Gent Woensdags 's voormiddags 3 urc. Oct. cn Nov. 1855. Van Neuzen. Van Vliss. Bond. 23 niet varcn. voorm. 9 u. Vryd. 26 v Zat. 27 Zond. 28 Maand. 29 Dingsd.50 Wocnsd31 Dond. i Vr\jd. 2 Zat. 3 34 u. 0 9J- 4 10 104 3 D 0 11 6 midd. 12 7 nam. 1 8 2 9 0 3 10 4 GEVESTIGD TE BHUSSEL

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 3