Nieuwstijdingen. Ghistele niel roekeloosnoch gezoelit is ter neder gesleld tnaar op goede gronden steunt 20 Sepl. 1855. lie keizer van Rusland heeft gedurende do dagen van 25, 26 en 27 September, welke hij le Nicolaief heeft doorgebragtverschillende uitslappen in de omstreken gemaaktom de vesliinrwerken in nnrrenschonw le nemen die Dc Notaris P. W. Steenkamp, te Neu zen zal op Zaturdag den 27 October 1855 des nademiddags ten 3 lirein het Logement hij J. C. Steenkamp, Juniorte Neuzen ten ver- red worden, dieanders, bij bet gelioorzamen aan een dom vooroordeeldaarvan onlwijfelbaar bet slagloffer zullen zijn. Philantropus. To Neuzen is den 18 dezer door den eerw. kerkeraad tot herder en leeraar bij de Gerefor- meerde gemeenle met eenparigo stemmen be- roepen, do vvel-eerw. zeer gel. heer II. W. A. 1 tyhge/f y predikant te Z-uid-Beijerland gezegd den* Hitzert. Op I ict I2tal waren gebragt de wel-eerw. becren II. W. A. Verhoe/f te Zuid-Beijerland, V. Koningsberger te HedelF. W. Merens to OtlerlooJ. C. Eijkman te NunspeetJ. G. Verhocff te ElspeelE. F. II. Wolf te Zaarnslag, J. Kobus te Hagestein G. A. van cler Flier to OosterwoldoJ. A. Rugs le OmmenJ. C. Verhoe/f le Sluis, I. C. de Vijver te Veenendaal en A. J. J. Warnsinck le 's Heer-Abls- en Si- noulskerke; van welke de 6 eersten op het zes- en de 5 eersten op bet. drietal kwamen, en daaruit is de eerstvermelde beroepen. Ten behoeve van de Evangelisalie te Brugge en het stichten van een kerkgebouw voor de Proteslanlsche gemeenle aldaar, is eene collecle gedaanwelke bij de Hervormde gemeente le Neuzen f 52 en bij die te Zaamslag f 15 heeft beloopen. Wie begeerig ismeer van die zaak te vernemendie leze het belangrijke berigt daaromtrent van ds. J. G. Verhoeff, predikant te Elspeetin de lOde aflevering van het tijd- sehrifl: GeloofIIoopLiefde waarin levens de opwekkende brief van ds. II. van Maasdijlc predikant te Brusselis opgenomen. Wij be- houden ons voorook later de opbrengst der collecleu voor die zaak in andere gemeenlen van Zceuwsch-Vlaanderen op te geven. Hook, den 22 October. Do op gisleren al- hier gehouden collecte ten behoeve der Belgische Evangelisatieheeft opgebragt de aanzienlijke som van f 30,061-. Wij bopen, dat het voorbeeld in dezen door de Hervormden aan den Hoek gegeven, in het vierdo en vijfde district zal ge- volgd worden, dan zal de commissie van Evan gelisalie geen vergeefs beroep op de milddadigheid der Zeeuwseh-Vlaamscho Hervormden hebben gedaan. Wij achten Het van onzen pligt voor de eer van Zecuwsch-VIaandercn melding le maken, dat, blijkens de verspreide prospectussen het voor- nemen beslaal tot de uitgaaf van een tijdschrift, getiteld Bijdragen tot de Oudhcid/cundc en Ge- sehiedenis, inzonderheid van Zceuwsch-Vlaanderen vcrzameld door II. Q. Janssen en J. II. van Dale, uit te geven bij de Boekhandclaars J. G. W. Allorfferte Middelburg. De namen van hen die zich melde redactie belast hebben, en die als waardige lelgen van Zeeuwsch-Vlaanderen's klas- sieken grond, bereids overvloedige proeven gele- verd hebben, dat zij voorde taak, welke zij op zich nemen, allezins bevoegd zijn levoren voldoende waarborgen op voor hetgeen men van hen ver- wachlen mag. Moge hun vooruitzigtdat zij met hunne onderneming veel belangwekkends nog verscholen in do duisternis, zullen onldek- ken, veel nultigs en heilzaams ook voor onzen tijd openbareneen' weldadigcn studielust en naijver met menig gcnoegelijk uilspannings- uur aanbrengen en inzonderheid voor Zeeuwsch- Vlaanderen een gebouw stichtenwaarin let— tervrienden elkaar met blijdschap onlmoelen en waardoor op hunnen dierbaren geboortegrond een sicraad to meer zal opgerigt staan vol- komen verwezcnlijkt worden zoodat de uitgaaf van dit belangwekkend tijdschriftdoor cene voldoende intcekening onderslcund, en met cene ijverigo medewerking verrijkl, op de bepaalde tijdslippen zal kunnen plaats hebben Door de zorg van de heeren van Sprang, te Vlissingen die ten vorigen jare het kerkorgel der Ilervormde gemeenle te Aardenburg zoo uit- nemend in orde gebragt hebben, zal ook dat der Hervormde gemeente te Sluis thans eene groole verbelering ondergaan. Op zondag den 14 dezer voor het laatst bespeeld zijndezijn de werkzaamheden aan hetzelve bereids aan- gevangen. Men is thans dagclijks bezig methejmeten en afbakenen in den omlrek van het kanaal le Ilansweerd in Zuid-Beveland, Naar men verneeml zal met den 1 No vember aanstaande het garnizoen van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom worden verlegdzonder door een ander vervangen te worden. In de nieuwo gemeenle in den Haarlem- mermeerpolder zijn dezer dagen de 7 leden van den gemeenteraad gekozen. Ten gevolge der afschading van den ge- maal-accijns te Amsterdam heeft men daar het plan gevormd orn broodfabri/jken op le rigten ten einde het brood zoo goed en goedkoop mogelijk te vcrkrijgen. Door de vereenigingvan volksvlijt zal tot de oprigling worden medege- werkten men beloofl zich een gunslig re- sultaat. Den 15 dezer heeft voor de regtbank te Eindhoven de behandeling plaats gehad der zaak van den heer officier van justitie tegen den wel-eerw. heer A. van MoorselRoomsch- Katholijk priester C. Schampers en C. Herwegh, alien aldaar ter slede woonachtigaangeklaagd van het houden van openbare godsdiensloefening op den openbaren weg (processie naar le Kapel, le Meerveldhoven), Een aantal getuigen, meest oude lieden vverden als getuigen ter ontlasting gehoord, ten bewijzo dat van oudsher de open- bare processie naar Meerveldhoven is toegelaten. De oflieier mr. J. P. van Blarkomheeft hij een ampel requisitoir gerequireerddat de be- klaagdcn zullen worden schuldig verklaard in strijd met de wet te hebben gehandelden veroordeeld in de kosten. De eerw. heer van Moorsel heeft zelf zijne verdediging voocgedragen. De regtbank zou over acht dagen uitspraak doen. Als eene bijzonderheid wordt gemeld, dat de heer Schwan, mr. broodbakker le 's Herlo- genbosch 11. zaturdag zijn 24ste kind bij den burgerlijken stand heeft aangegeven waarvan er nog 17 in leven zijnen 12 dagelijks aan den ouderlijken disch aanzilten. LI. zondag waren drio le Vlaglwedde ge- stalioneerde commiezen tusschen Vlaglwedde en Bourtange geposleerd. Een hunnerdie zich omstreeks tien minulen van de overigen verwij- derd bevond, zag een in Westervvolde algemeen bekend smokkelaar met name Harm Borgman, wonende in het naburige Munsterland van de Hanoversehe zijde naderenbeladen met eene vracht zout. Toen hij den commies was genaderd, hield deze hem aan, waarop Borgman weigerdo het zout ever te geven en buitendien weersland hood, zoodat zij handgemeen werdenhelwelk den commies noodzaakle zijn pistool te trekken, die hij op hem loste met dat gevolgdat de smokkelaar dood ter aarde slorlte. Te Groningen was den 9 dezer de aanvocr van aardappelen zeer groot en de prijs dalende. Dezer dagen is de huisvrouw van zekeren I(.te W. op de volgende wijze opgeligt Vier a vijf elkander schijnbaar onbekende pcr- sonen wisten zich ten huize van genoemden K tijdens zijne afwezigheid in le dringen. Twee van hen deden zich voor als kooplieden in lijn- waden, servetgoed enz. De vrouw van K. niets willonde koopen, trad een derdo binnen, roemdo de koopwaren, kochl een en ander zeer goedkoop, hetgeen hij betaalde en begon eindelijk een me- nigle goed le koopen na zich alvorens bij do vrouw van K. le hebben voorgedaan als kooprnan en winkelier to A. en de broeder te zijn van een bij haar goed bekend persoon. Toen hij eindelijk had gekocht lot een bedrag van f 650 en het op betalen aankwam, had hij naluurlijk zooveel geld niet bij zich en wist hij vrouw K. over te halen hem die som voor een paar uren le leenen, voorgevende zoo goedkoop te hebben gekocht en met die goederen goede winslen le kunnen doen, terwijl hij in elk geval de goederen in pand bij haar liet, zoodat er geen gevaar in slak. De geen kwaad vermoedende vrouw gaf de gevraagdo som de kooper betaalde aan do beide andere kooplieden en deze gingen huns weegseven daarna verlrok ook de kooper, do gekochle goederen in hare bijzondero zorg aau- bcvelende. Toen I(. te huis kwam en zijne vrouw hem deze zaak verhaaldebegrepen zij beide bedrogen te zijn doch te laatde bedriegers waren reeds nergens meer te onldekken en had- den eene waardo van nog geen f 200 achter- gelaten. Te rekenen van den 21 October zullen de konvooijen van den ijzeren weg van het Land van Waes vertrekken op do volgende uren Van Gent naar St.-Nikolaas en Anlwerpen, 6,20; 9,10; 11,00; 2,15; 5,50. Van Antwerpen naar St.-Nicolaas en Gent, 6,30; 8,30; 11,00; 3,00; 6,00. Te Gent is cene politic aan de kamer der volks-vertegenwoordigers in omloop, van talrijko handteckeningen voorzienwaarbij gevraagd wordt den uitvoer van vee, botereijeren en kouijnen le verbieden. Den 8 dezer heeft le Gent, in tegenwoor- digheid van den burgemeester, eene bijeenkomst plaats gehad van opzigters en werklieden, die eene vereeniging gevormd hebben voor den ver- koop van aardappelen tegen contant geld. Te gen eene maandelijksche contributie van 25 centimes kan ieder werkman lid van dit ge- nootschap worden en het regt verkrijgen om aardappelen te bekomen tegen den prijsvoor welken zij door de vereeniging zijn gekocht. De stad Gent heeft eene som van 2000 francs ter beschikking van dit genootschap gesteld om zich van zijne taak le k wij ten. Uit de omstreken van Brugge wordt ge meld dat ook den aardappelen-oogst aldaar overvloedig is en van goede hoedanigheid. Uit Eecloo wordt gemeld dat do koop lieden do granen op de markt aldaar zoo spoe- dig opkoopen, dat do broodbakkers naauwelijks den tijd hebben om zich den ntfodigen voorraad voor de week aan to schalfen. Gok het land! wordt door die opkoopers afgeloopen-. Te St.-Nikolaas is eene bijeenkomst vara schrijnwerkers- en melselaarsgezellen gehouden,. met het doel om maatregelen to beramen ten einde eene vermeerdering van dagloon le ver krijgen. Te Assenede is een 6jarig kind onder eene kar gevallen en het hoofd verplelterdten ge volge waarvan het oogenblikkelijk overleed. Aan de onvoorzigtigheid van den voerman wordt het ongeluk toegesehreven. Te Anlwerpen zijn bij voorlduring valsche 5frankslukken, met het jaartal 1849 en de beeld- lenis van de republiek in omloop. Te Anlwerpen heerscht, zooals VAvenu berigt, thans eene geheel buitengewone drukte in de dokken, en vermeldt het feit eenig in de jaarboeken van den haudel, dat negen schepen, van Akyab gekomen, te gelijk hunne verbazendo ladingen rijst lossen. De hoeveelheid rijst, in deze laatste tijden to Anlwerpen aangebragt, is inderdaad verbazend. Sederl 1 Julij lot 12 October zijn in do haven 25 schepen van Akyab binnengekomcn, die aan boord hadden 207,164 balcn rijst. Bij keizerlijk besluit is lot den 31 Decem ber 1856 de uitvoer van kaslanjes uit Frankrijk verboden en bepaald dat deze eclwaar tegen een regt van 25 centimes per 100 kilogrammes zal kunnen worden ingevoerd. Volgens een besluit van den prefect van policie te Parijszal voorlaanelke 14 dagen do prijs van het vleesch vaslgesleld worden volgens een vast tarief, waarbij het den slagers verboden wordt om beenen voor vleesch mede le wegen. Het vleesch is sederl 10 cent per kilo in prijs geslegen. Sederl de opening der wereld-tenloonslcl- ling te Parijs is dezo door 6 millioen personen bezocht, zijnde zulks gemiddold 40,000 daags. Aan de graanmarkt le Mainlz zijn de prijzen der granen aanmerkelijk gedaald. Dozelfde stem ming heerscht op alle Zuid-Duitsche marklen. De prijzen der aardappelen dalen met iedercn marktdag, en de voorraad is zoo groot, dat men het niet onwaarschijnlijk achtdat de prijs lot op 1 fl. 30 kr. per mud zal dalen. In 1854 verloren op de Engelscho spoor- wegen 225 personen het leven en bekwamen 455 verwondingenterwijl in 1853 het getal der gedooden 585 en dat der gekwelsten 449 beliep. In 1854 werden 111,206,707 reizigers per spoor- weg vervoerd. Op de reeds gcopendo linicn telde men 90,409 beambtcn. De jonge koning van Portugal heeft op het aanzoek, hem gedaan, om zich in den huwelijken staat te begeven, geantwoord dat hij nog jong genoeg is om daarvan vooralsnog het noodza- kelijke niel in te zien. Men voegt er bij Of deze koning te hoog opziet tegen de bezwa- ren, waarmede in dezen duren tijd zoo menig huis- houdend man te kampen heeftis onbekend doch wel is het zeker, dat menig burger jon- geling zijn voorbeeld mogt ter harte nemen. De Armenische aartsbisschop van Lemberg (de hoofdstad van Gallicic, in Ooslenrijk)Samuel Slephanowitschongelwijfeld de neslor, de oudste, der Christen geestelijkhcid is onlangs zijn 106do jaar ingetreden. Aan de Parijsche beurs werd den 20 dezer de volgende bekendmaking aangeplaktDo vlolen hebben den 17 dezer de 5 forlen van Rinburn gebombardeerd. Het garnizoen be- slond uit 1500 man, met 70 slukken geschul; het heeft gekapiluleerd en zich krijgsgevangen gegeven. Het verlies der geallieerden is onhe- duidendde Russen hebben daarentegen 120 man aan dooden en gekwelsten verloren. De geallieerden bezellen de forten. De vloten zijn geankerd aan de monding van den Dnieper zij verzekeren alzoo den ingang van dien stroom en beletlen alle gemeenschap ter zee tusschen Odessa en Nikolai'eff." Den 14 had de vloot de reede van Odessa verlalen en den volgenden dag het bombarde- ment van Rinburn aangevangen. Volgens te Petersburg onlvangen berigt, was er niets nieuws in de Rrim voorgevallen. De sterkte Rinburn heeft tot den 17, ten half drio ure, weerstanl geboden aan een allerhevigst bombardementzij heeft toen haar vuur gestaakt en do vijandelijke troepen zijn er ten drie ure binnengclrokken. Volgens de laatste tijdingen uit de Rrim, vuren de Russen nog altijd van de noordelijke forlen op Sebastopol en den Malakoff-loren. Geen dag gaal er orn of de geallieerden ver- liezen daardoor eenige manschappen. Daardoor is het gebleken dat de stad in den eigenlijken zin niet bewoonbaar iszoolang do forten en balterqen aan de noordzijde blijven bestaan, en moet dan ook al meer en meer bij de gealli eerden het plan rijpen om te trachten ze mees- ter le worden. De Russen hebben Rars den 29 Seplem- XR. Dp. Redactip acht het niet overbodiede opmcrkins tcmakcn dat

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2