TE K00P: TENTOONSTELLING Nieuwstijdingen. Scheepvaart. Correspondence. Beurs-, Marktberigten enz. Vervoermiddelen. Advertentien. VOOR 60 CM IIPIAATS VAN f\Ji HELDEWIJS VEELANDBOUW-WERKTBIGEN M VOORTBRENGSELEN te Hulst. YROLIJKE TOONEELEN LAPSCHEURE, TWEE AARDENBURGERS. Ghislele niel roekeloosnoch gczocht is ter nedcr gesteld tnaar op goede grondcn steunl 20 Sept. 1855. NB. Oc Redactie acht het nict overbodigde opmerking tc maken dat dit belangryke artikel ofschoon eerst nugeplaatst, evenwclbiykens <Ic gevoerdc dagtcekeningmoet beschouvvd wordcn als te zyn opgesteld voor dat nog de bcide laatste art. over deze zaak in questie van }F. te H. en v. d. B.te Z. in n.° 91 en 93 vanditBlad, waren opgenomen. Te Vlissingon is den 12 dezerdes na- middags even na 2 ureonder daverend gejuieh en muzijk met den beslen uitslag van 's lands werf te water geloopen Z. M. schroef-kuilkorvet Primes Amelia. Groot was de volksmenigle hierbij tegenwoordigmaar weinig minder ook het getal regenschermendaar het nieuwe zee- kasleel juist onder eene zware regenvlaag te water kwamnadat men even te voren heeren ollicieren met gevolg ylings eene bijzonder op- gerigte tent had zien verlaten, daar men een gedeelto van dezelve krakende had hooren in- slortenhetwelk gelukkig, niels anders ten gevolge haddan dat enkelen ook eene dame, ligt bezeerd, velen verschrikt en al deze tente- lingen in slijk en regen verjaagd werden. Gemelde bodem welko ten jare 1853 op stapel gezet was, zal in het voorjaar, gelijklijdig met Z. M. kuilkorvet Prins Maurils der JSed.erland.cnin dienst gesteld worden. In Amsterdam presenteert men de beste Zeeuwsche aardappelen a f 2,80 per mud zoowel geschikt tot dadelijk gebruik als ter verzending men guarandeert voor derzelver deugd gedurende den ganschen winter. De kleine jongens J. Schuit en 5. Haringman door wier onvoorzigtigheid in het spelen met lucifers onlangs eene dame in brand geraakt en aan hevigo brandwonden overleden is, zijn 11. woensdag te dier zake door de arrondissements- regtbank te Amsterdam veroordeeld tot eene gevangenisslraf van elf maanden in een verbe- terhuis te ondergaau. Als iets zeer builengewoons wordt gemeld, dat dezen zomer in den tuin van den heer D. Brans, te Wildervank, aan een boom 15§ mud appelen zijn gegroeid. In den Gentschen dierentuin is thans een olifant aangekomen uit de binnenlanden van Engelsch Indien. Den 5 dezer zijn te Frankfort velo Duitsche landverhuizers doorgekomen die over Bremen en Hamburg naar hun vaderland zijn terugge- keerd, na gedurende een geruimen tijd in Amerika veel geleden te hebben zonder zich aldaar met hoop op goed gevolg te hebben kunnen vesligen. To Londen heeft dezer dagen eene moeder, door verregaande Jigtzinnigheid, haar kind met jenever doodclijk vergiftigd. Terwijl zij ten hareu huize met eenigo harer kennissen dien drank ovcrmatig gebruiklo, gaf zij het kind een weinig daarvan in een theelepel, en dezon- derlinge gebaren welko het ongelukkige wicht maakle, veroorzaakten die ontaarde vrouwen een groot vermaakweshalve de moeder met het toedienen van den jenever voortging lot dat haar kind bijna eene halve pint daarvan binnen had. Weldra verloonden zich de treurige ge- volgen daarvan en het kind werd naar het hospitaal gebragtwaar alle vereischlc middelen tot her- stelling te vergeefs werden aangewend zoodat het weinige uren later overleed. In de Krim verwacht men groole gebeur- tenissen en elken dag wordt de tijding eener be- langrijke onderneming der geallieerden verwacht. De beido legers naderen elkander. De Russen bleven lot nog too in hunne defensive stclling doch het aanhoudendo voorlrukken der gealli eerden kan niet anders dan weldra eene ont- moeting met hunne vijanden ten gevolge hebben. Een sterk eskader der geallieerden (9 linie- schcpen 28 sloomvaartuigen, 9 kanonneerboo- ten en 5 vloltende balterijen) is den 8 dezer voor Odessa aangekomen en hereft eene sleiling voor het arsenaal ingenomen. Door het springen van eon Russisch kruid- magazijn te Sebastopol werden den 27 Sept. 11. 19 manschappen gekwetsl. Bij onderzoek bleek de oorzaak daarvan te liggen in het springen van kleine kruidmijnen vele van welko op ver- schilleude punten der stad eu in de batterijen verborgen gevonden zijn. Aan de geheele kavallerie in de Krim is bevel gezonden zich lot een winler-veldtogt gerced to maken. Naar men zegtzullen eenige regementen die het langst in de Krim zijn geweest en dus het meesl geleden hebben, naar Frankrijk te- rugkeeren, namelijk, wat cr nog van over is. Door het dagblad Russische Invalide wordt het verlies der Russen op den 8 September dus opgegeven 538 oflicieren en 9599 soldaten zijn gesneuveld en gekwelst24 oflicieren en 1750 soldaten vermist. Het gezarnenlijk verlies der Russen van 17 Augustus tot 5 September wordt door dat blad opgegeven 12,650 man te bedragen. De keizer van Rusland heeft gedurende do dagen van 25, 26 en 27 September, welko hij te Nicola'ief heeft doorgobragtverschillende uitstappen in de omstreken gemaaktom de vestingwerken in oogenschouw te nemen die men in allerijl tusschen de Bug en Ingoul opwerpt. Het Fransche regeringsblad bevesligt eene nederlaag der Russen voor Kars in Klein-Azie, die daarbij geheel geslageu zijn en meer dan 4000 dooden gelalen hebben. De Turken hebben bij die gelegenheid 1000 man verloren. In Sardinio worden de loebereidselen tot afzending der troepen die het expedilie-korps in de Krim moelen gaan verslerken met grooten ijver voorlgezel. Binnengekomen te Neuzen, voor Gent bestemd Belg. schooner Josephkapt. van der Heyde, van Liverpool, met zout, en Eng. schooner Stag kapt. Scottvan Londenmet rijsten van Gent gekomenBelg. sloomboot Flechakapt. Seeuvven, naar Londen, met slukgoederen. In ons voornemen om hedenwegens de uitge- breidheid van het ingezonden art.een dubbel blad uit te gevenverhinderd zijnde, hopen wij zulks ten behoeve van de voorhanden zijnde stof, in de volgende week te doenwanneer dan tevens het ontvangene van D.uit S.gevoegelijk eene plaats zal vinden. Z. Ed. lioude ons dit uitstel ten goede, daar wij heden onmogelijk zijn verlangen konden bevredigen. AMSTERDAMlb October. Werkelu'ke Schuld 2| pet' 63*£; idem 5 pet. 73£; idem 4 pet. 92f. ROTTERDAM13 October. Tarwc: Zeeuwsche, Vlaamsclie en Overmaassche door zeer kleincn aanvoer 30 cents hooger; goede en puike Jarigc 17,2b a 17,80; min- dcre 16 a 17; de beste partytjes Nieuwedito, die schaarsch voorkomen, 17 a 17,bO; de gewone en mindere 14 a 16,7b. Rogge Over maassche, Zeeuwsche en Vlaamsche als voren, 11 a 12,20. Gerst Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche Winter/7,60 a 8,60; dito Zomer 6,80 a 7,b0. Haver Zeeuwsche en Inl. Kortc 4,10 a b; dito Lartge 3,90 a 4,30. Erwten Zeeuwsche Groene 10,bO a 11,7b; groote dito/ll,bO a!2,7b; Geldersche Graauwe/14 a 16,bO. Booncn Zeeuw sche en Walchersche Witte 12 a 44,50 dito Bruine 11,bO a 13,bO: dito Paardeboonen 8,b0 a 9. Koolzaad Zeeuwsch gestort 89; Flakkeesch en Overmaasch in zakken van 8b tot 88. MEEKRAP. Bij redelyken aanvoer waren de pry'zen als vorige week en werd daartoe vry wat vcrkocht. VLAS. Ofschoon de aanvoer van heden iets groolcr was dan vorige week, was die echter nog bepcrkt; het aangevoerde vond tot 31 a 4b grootendeels koopers. DORDRECHT11 October. Jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche Tarwe weinig ge/eild 16,bO a 17,bO; Nieuwe dito lb a 16,50; Zomer dito lb,20 a 16. Rogge als voren Jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche 11,40 a 12; Nieuwe dito 11,80 a 12,30. Gerst minder aangevoerd Flak- keesche en Overmaassche Winter/ 8,20 a 8,70; dito Zomer 7,20 a 7,bO. Haver 10 cents lager. Paardeboonen by toenemenden aanvoer uit het Overmaassche 10 cents lagera 8,70 vcrkocht. Witte Boonen weinig geloond12 a 13; Bruine Boonen moey'ciyk van 12 a 13 te plaatsen. Blaauwe Erwten 20 cents lager. Koolzaad traag en moeijciyk tc vcr- koopennoteren Overmaasch en Zeeuwsch van 84 tot 90 naar kwali- teit. Zomerzaad vond by kleinen aanvoer uit Zeelandenhct Overmaassche iets meerder vraag en is voor het beste 8b en 86 en gcringere soortcn 80 tot 82 ingewilligd. GENT12 October. Door het onstuimige weder was de markt heden gering voorzienniet- tcgenstaande dit hebben de prijzen van alle graansoortcn geene verandering ondergaan. Zaden en Olien biyven flaauw en dalende. LONDENMaandag lb October (2 ure). (Per telegraaf.) Ileden waren de pry'zen van Engelsche Tarwe 3 sh. hoogervrccmde vast, Zomer-graan flaauw. S^Tste Staals-Loterij. Pry'zen van 100 en daarboven. Vfifde Klasse. bde Lust: No. 10408, 10494 en 48519ieder f 400- no. 720 en 8561ieder/200 no. 130 4631b272 9300 14362 13711 17339 en 19260, ieder 100. 6de LijstNo. 3310,/ 10,000; no. 14930, 400; no. 7494, 200- no. 3206, 4394, 4714, 5770 6233, 6492, 7371, 9909, 10768, 10906* 13062, 13539, 16324, 17107, 18034, 18373 en 19337, ieder 100 7de LijstNo. 18808,/ 1300; no. 7836, 8774, 9138 en 19283, ieder 400; no. 2321 en 13375, ieder/ 200; no. 482519, 790, 3079, 4551 14595, 17791 19633 en 19867, ieder f 100. 8ste Ly'st: No. 15502, 16703 en 19268, ieder f 1000; no. 11998 400; no. 6829, 13419 en 16127, ieder f 200; no. 732, 6703 8017 8445 9515, 12464, 16010, 18083 en 16241 ieder 100. Sloomboot de Schelde. Dagciyks uitgenomen des Zondags Van Vlissingen naar Breskens 's morgens 6*-'s avonds 4 ure. Van Breskens naar Vlissingen: 's morgens 7£ 's avonds 4* ure. Van Vlissingen naar Neuzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen 'snamiddags 1 ure. Van Neuzen naar Hoedekenskerke *s morgens 11 ure. Van Hoedekenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Fan Vliss. op Rotterdam. Vastgestcldc uren van vertrek. Van Vlissingen des MaandagsWoensdags en Vru'dags 'smorgens 8 ure, na aankomst der stoomboot van Breskens. Van Rotterdam des Dingsdags, Donderdagscn Zaturd. 's morgens 9 ure, na aankomst van den Istcn trcin uit 'silage. Schroef-Stoomboot Jacob van Artevelde. Wckeiyksche dienst. Van Gent naar Neuzen Zaturdags, 's middags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 3 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: Woensdags's voormiddags 3 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen October 1835. VanNeuzen. Dond. 18voorm. 7iu Vryd. 19 8 Zat. 20 9 Zond. 21 10 Maand. 22 11 Dingsd.23 midd. 12 Wocnsd24 nam. 1 nietvarcn Dond. 2b nietvaren. voorm. 9 Vryd. 26 voorm. 3£ 9' Zat. 27 4 lO"4 Van Vliss. nam. 1J u. 2 3 4 3 icn schoon RIJTUIG op 4 widen voor 8 personen en hebbende weinig sleet. Zich des Vrijdags te ver- voegen te Gent, Hoogstraatno. 26, of ten Kantore van Mr. VERMANDEL, t/aine, Notaris te Sas- van-Gent. Brieven franco. Notaris P. WSteenkamp, te Neu zen zal op Zaturdag den 27 October 1855 des nademiddags ten 3 lirein het Logement hij J. C. Steenkamp, Juniorte Neuzen ten ver- zoeke van de firma Wed. FOKKER ZONEN, te Middelburg krachtens eene onherroepelijke volmagt aan dezelve verleend hij hypothecaire Obligatie op den 23 April 1840 in tegenwoordigheid van den Heer \AKantonregter te Axel, en van Mr. J. P. DRON- /ARERS Advokaat te Neuzen in zijne hoedanighcid van Curator ten gefailleerden Boedel van M. BRUI- N1NKS, Timmerman te Neuzen, in het openbaar presenteren te verkoopen Een tot gemelden thans gefailleerden Boedel van. M. Bbuikinks Lehoorend WOOIVHUISERF en Gevolgen van dien met e'e'n roede 25 ellen staande in de Noordstraat te Neuzen kadastraal be- kend sectie Cno. 92waarvan de veilconditien 8 dagen bevorens ter inzage zullen leggen ten Kantore van gemelden Notaris. Voor het grootste getal Paarden door e'e'n o. VAN De 12de AFDEELING der Maatschappij: tot b e v o r d e ring van Landbouw en feeteelt in Zeeland, zalop Maandag den 29 October 1855, op de Groote Markt te Hulst, eene TENTOQ1VSTEIXI1VG houden van VEE LANDBOUW-WERKTUIGEN en VOORTBRENG SELEN bij welke gelegenheid de navolgende PRIJ ZEN worden uitgeloofd 1 eigenaar ten toon gesteld,/15. Voor het grootste getal Runderen door ee'n eigenaar aangevoerd, 15. NB. Naar deze twee prijzen mogen niet mededingende ingezetenen der geineente Hulst met hun Vee, in die gemeente ge- stald wordendenoch Veehandelaars." Voor het grootste getal Paardendoor een eige naar ten toon gesteld, f 15. 4. \oor het grootste getal Runderen door een eigenaar aangevoerd, f 15. NB. Naar de beide laatslgenocmde prijzen mogen alleen mededingen de ingezetenen der gemeente Hulst met hun Vee, in die gemeente gestald wordende. 5. oor het beste Merrie-Akkerbouwpaard van 4 d 6 jaarf 20. 6. Voor het beste Ruin-Akkerbouw paard van 4 6 jaar f 15. 7. Voor het beste Feulen van 1 tot 2 jaar f \0. 8. Voor het beste Feulen beneden 1 jaar f 7. 9. Voor de beste Melkkoe f 20. 10. Voor den besten Springstier f 15. 11. Voor het beste Faarskalfvan 1 tot 2 jaar, f 7. 12. Voor het beste Stierkalfvan 1 tot 2 jaar, f 7 15. Voor het beste Faarskalfbeneden 1 jaar, f 5. 14. Voor het beste Stierkalf, beneden 1 jaar f 5. 15. Voor hot grootste getal verschillende doelmatige Landbouw-sverktuigen f 10. 16. Voor den besten en doelmatigsten Menwagen 17. Voor de beste en doelmatigste Frachtkar, f 5. 18. Voor de beste en doelmatigste Driewielskar, f 5. 19. Voor de beste en doelmatigste IFip- of Storte- karf 3. 20. Voor den besten Krui-wagen f 2. 21. Voor de schoonste en volledigste verzameling van Landbouw-voortbrengselen in schorcn en wortels, door den inzender zelvengeteeld,f \ii. Het Afdeelings-Bestuur vleit zich, dat de Land- bouwers en Veehonders, door inzending van Vee, Landbouw-werktuigen en voortbrengselen zullen wil- len medewerken tot opluistering van deze tentoouslel- ling, welke de strekking heeft Landbouw en Veeteelt aan te moedigen en tevens gelegenheid zal geven tot handel. Het Bestuur der 12de Afd. van voorz. Maatschappij E. VOGELVANGERFoorzitter. P. BEUMER HARDENBERG Secretaris. wordt door den Boekverkooper A. J. BRONSWIJK te Schoondijke zoo lang de geringe voorraad strekt afgeleverd UIT HET LEVEN VAN IN ZIJN TIJD PASTOOR DER GEMEENTE IN LOSSE VERZEN DOOR Wie door oorlog en dure tijden nog nict geheel ontmoedigd is en nog gaarne om een geestige zet lacht, die koope dezen hundel met luimige verzen. 't Is zekerdat men voor 60 Cent de gelegenheid hekomt om te schudden van 't lagchen. Bij de meeste Boekverkoopers in andere plaatsen is het ook voorhanden. TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2