m m H m TE K00P: A A |?V| ISJ Scheepvaart. Correspondence. Beurs-Marktberigten enz. Vervoermiddelen. i4 a^Bij Advertentien. 1000 Gulden. Gereformeerde Kerkboeken PRENTEBOEKEN, Y ISj I - n i* A- ROOMSCH-KATHOLIJKE KERK- EN GEBEDENBOEKEN burgcrlijke kamer der roglbank lo terschijnen ter zake van zich le hebben sehnldig gemaakt aan openbare godsdiensloefening op den public- -ken vveg onder de gemeenle Gestcl (to Blaarl- v^hem)" cn onder de gemeente Vehlhoven (te Meer- T vehlhoven) en wel op 15 September jl. Onlangs vermeldden de dagbladen dat Engelsche en Fransche ingenieurs, door ondcr- nemende kapitalisten ondersteundaan den on derkoning van Egypte een plan aangeboden heb ben otn den Nijl te mogen afsluilen om ter geschikler lijd het Nijl water ter besproeijing van onmetelijke woestenijen aan le vvenden. De 011- derkoning bepaaldedal hij de uitspraak over do deugdelijkheid uilvoerbaarhcid en het nut dier onderneming zoude onderwerpen aan Ilol- landsche walerbouwkundigen. Werkelijk is dan ook een gezant van wege dien vorst lo 's Hage aangekomenmet verzoek aan onzen geeerbie- digden koning om eerie commissie to willen be- noemen uit 's rijks walerstaatonder voorloopige overlegging der plannen tot onderzoek van dit onlwerp. Nog lieeft de onderkoning van Egypte de ver- schillende gouverneincnlen van Europa uilge- noodigd de bekvvaamsle ingenieurs naar zijn land af le vaardigenten einde hem met raad to dienen bij de volvoering van zijn plan om de landengle van Suez door te graven. Ook het Nederlandsch gouvernement heeft zulk eene uit— noodiging ontvangen. Den hoofd-ingenieur Con rad is de hoogst vereerendo taak opgedragen om naar Egypte te gaan ten einde het groote en heilzame plan van den onderkoning te helpen verwezcnlijken. Van wege die gemeenten in Belgiowaar de hagel in de pas verloopene maand Augustus den oogst geheel vernield heeftworden lalrijke verzoeken om hulp aan den minister van bin- nenlandsche zaken opgezonden. Menberekent, dat er 700 duizend francs benoodigd is om do armste landbouvvers gedeeltelijk schadeloos te stellen en hen in den prangendslen nood te ge- moet te komen. LI. donderdag hebben man en vrouw in de Bellevueslraal le Gent zich door verstikking met kolendamp van het leven pogen te benemen door het langer dan gewoonlijk gesloten blijven van het huisdeed de policie hetzelvo onlslui- len en vond in eene kamer, die eehter niet zorgvuldig genoeg gesloten was, deze echlelin- gen in bezwijming liggen. Eenige hulp bragt ben weder tot het leven terug. Toen de vrouw haar bewustzijn herkreeg, waren hare eerste woorden Wat ongeluk o God, dat wij niet dood zijn Wegens de in den avond van den 25 Augustus II. te Astene plaals gehad hebbende oproerige bewegingen zijn dezer dagen door de correclionele regtbank te Gent 9 inwoners dier plaals tot langere ofkorlere gevangenisstraf ver- oordeeld ter zake dat zij legen den brigadier en de gendarmen geweld met bloedslorting heb ben gepleegd. De Belgische uieuwsbladen gewagen uit onderscheidene deelen des rijks van eenen zeer gezegenden aardappeloogslen ook uit Frank- rijk wordt gemeld dat die oogst aldaar sinds vcle jaren niet zoo gunslig is geweest. Den 5 dezer is lo Parijs eene depeche van den maarschalk Pelissier ontvangen welke de dag- teekening draagt van den 1 dezer en waarin ge meld wordt, dat de kavallerie den 29 II. een schitlerenden slrijd gevoerd heeft te Konghil vijf mijlen ten noord-ooslen van Eupatoria de Russische kavallerie, onder aanvoering van den generaal Iiorfwerd verslagen door het korps van den generaal d'Allonville. Do geallieerden bemagtigden 6 kanonnen en 250 paarden en maaklen 160 man gevangen waaronder 2 ofli- cieren. Aan de zijde der Russen telde men 50 dooden waaronder de kolonel Andronowski. De geallieerden hadden 2 dooden en 27 gewonden. Eene dep£cho van prins Gorlschakoff uit de Krim bevesligtdat zoowel bij do vloot der geallieerden als onder hunne troepen te lande eene builengewone beweging heerscbt, waar- door het vermoeden veld wintdat men eerst- daags do lijding van eene ontmoeting met de Russen kan le gemoet zien. De beriglen uit de Krim behelzendat de Russen een hevig vuur legen het veroverd gedeelle van Sebastopol rigttenhelwelk door de Fransche batterijen beantwoord werd. De Fransche bezetting werd bestendig vermeerderd en de plaals onophoudelijk versterkt. In do hoofdkerk van Sebastopol is een Te Deum ge- zongen waarbij de maarschalk Pelissier tegen- woordig was. Eene andero kerk is aan de En- gelschen afgcslaan. Er was in de Krim nog allijd sprakc van eene cxpedilie tegen Nicola'ieff en Odessa. De vereenigde vloten hebben Sebastopol ver- laten. Hare beslemining is niet bekend. Uit alles blijkt dat de verliezen der Rus sen in en buiten Sebastopol, vooral gedurende de laatsle maand van het beleg ontzettend grool zijn geweest. Vorst Gorlschakoff heeft in zijn rapport zelf erkend dat het bombardement ge durende twinlig dagen vodr 5 September dage- lijks op tusschen 500 en 1000 man le staan kwam. Gemiddeld genomen bedraagt dit cijfer dus 15,000. Door het sterker beschieten van 5 September tot des middags van den 8 werden volgens een vroeger telegrafisch berigt van dien veldhecr dagelijks ruim 2500 man buiten ge- vecht gestehl helwelk over drie en een halven dag 8750 uitmaakt. Slelt men het verlies bij de bestorming zelve gelijk met dat der gealli eerden dus op ongeveer 10,000 mandan be- loopt het gelal der binnen do vesting gedurende 24 dagen huilen gevecht gestelden 55,750. En voegt men hierbij nu nog het verlies aan de Tschernaya waaromtrent vorst Gorlschakoff in het geheel geen officieel berigt heeft openbaar gemaaktmaar dat door den generaal Pelissier op 8000 man geschat isdan kan men het tolaal bedrag sedert 16 Augustus op minstens 41,000 man stellen waarin alleen de gesneuvelden en gekwelsten en nog niet eens de door ziekle over- ledenen begrepen zijn. Volgens tijdingen uit Weenen is keizer Alexander van Rusland door zijne broeders de groolvorsten KonstantijnNikolaas en Michiel vergezeld den 20 Sept. van Odessa over Nicola'ieff naar de Krim vertrokken. Zoowel uit Frankrijk als uit Engeland zul- len allerlei hand werkslieden als metselaars tim- merlieden verwers enz. naar Sebastopol wor den overgebragtom de schade le herslellen welke die stad door het beleg geleden heeft zoodat Sebastopol binnen weinige maanden uit zijne puinhoopen herrijzen en alsdan eene ha If— Fransche en half-Engelsche stad wezen zal. Deze werklieden ontvangen een daggeld van 6 francs, waarvan de helfl eerst zal worden uitbetaahl bij hunnen terugkeerbovendien genieten zij vrijen overtogtvoeding enz. Zes Engelsche sloombooten hebben den 27 der vorige maand de batterijen van Dunaborg bij Riga gebombardeerd. In vele sleden van Engeland en Scholland worden glansrijke feesten tot viering der over- meestering van Sebastopol voorbereid. De Deensche troonopvolger Ferdinand is door den koning van het algemeen kommande- ment van Seeland onlzel en bij het leger a la suite geplaatstten gevolge zyner weigering om do constitutie te onderleekenen. Binnengekoinen te Neuzen, voor Gent beslemd Eng. schooner Ceres kapl. Skonager met rijst Belg. stoomboot Flechakapt. Seeuwen met stukgoederen beide van Londen en Han. kof Elisabeth kapt. Laurs van Bergen met stok- visch. De Belg. bark Stad Anhverpenkapt. Uyllen- hoven vanAkyab, met rijstte Neuzen binnen- gekomen eerst met bestemming naar Gentis door verandering van destinalie alsnu per stoom boot naar Antwerpen opgesleept. De geeerde Inzender van het hoogst belangrijk ar- tikel ter beslecliting van de gevoerde questie over de hoekweit-cultuurhoude ons ten goede dat wij, uit gehrek aan ruinatezijn stuk eerst in het volgende nommer kunnen opnemen daar wij tevens ons reeds verbonden hadden heden nog het ingezondene van v. d. B. uit Z. te plaatsen. Z. Ed. zij beleefdelijk onze dank betuigd voor zijne belangstelling in ons Bladhetwelk wij voortdurend zijner attentie aan- bevelen. Eveneens was het gezondenc uit N. ons hoogst welkomen ook die geeerde Inzender vcr- hlijde onsop de gestelde voorwaarden mcermaal met zijne belangrijke hijdragen en berigten terwijl wij Z. Ed. voorloopig dank zeggen voor zijnen gege- venen wenk. AMSTERDAM8 October. Wcrkcljjke Schuld 2| pet- 63^; idem 5 pet. 7o£; idem 4 pet. 92J. ROTTERDAM8 October. TarweZeeuwscheVlaamschc en Overmaasscbe vond heden bij klei- nen aanvoer tot vorige prijzen trage koopers: goede en puike Jarige 10,80 a 17,SO; mindcre f 15,75 a 16,75; dc beste Nieuwe 16,25 a 16,75; mindere 14 a 16. Rogge: OvermaasscheZeeuwsche en Vlaamschc bragt vorige prijzen op11 a 12,20. GerstZeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche Winter 20 cents lager7,60 a 8,60dito Zomer 50 cents lager, 6,80 a 7,50. Haver: Zeeuwsche en Inl. Korte 4,10 a 5; dito Larigc f 3,90 a 4,20. Erwten Zeeuwsche Groene 50 cents lager, 10,50 a 11,75; groote dito 11,50 a 12,50; Gclderschc Graauwe 14 a 16,50. Boonen Zeeuwsche en Walchersche Witte 50 a 75 cents lager, 12,25 a 14,50: dito Bruine 25 cents lager, 12 a 14,25: dito Paardeboonen/8,75 a 9,20. Koolzaad lager Zeeuwsch gestort 88Zomer van 83 tot 85£. MEEKRAPPEN. Van Onbcroofde vroegerc gewassen werd heden tot vorige prijzen weder een en ander geveildwaarvan de goede kwalitcitcn grif nemers vonden. Van Nicuw goed kwam nog al wat voor dat wel niet mooi van kleur doch van rcdcljjk goede kwaliteit was, en zijn diverse partijtjes genomen. GENT5 October. Hoewcl dc aanvoer van Tarwe niet groot wasging echtcr alles zeer traag van de handde prijzen van vorige week waren door de landbou- wers moeijelijk te bedingen. Fan de op de markt aanwezige Rogge is maar een gedeelte verkocht tegen franc minder dan vorige weekeen groot deel van het aangevoerde is mocten worden opgezet. Nieuwe Gerst 1 franc hoogcr. Bockwcit 1 fr. lager. Bij gebrek aan koopers blij ven Zaden en Olien dalenKoolzaad 1 franc en idem Olie franc lager. LONDENM aan dag 8 October (2 ure). Per telegraaf.) Grancn waren heden vast met weinig handel. 227ste Staats-Loterij. Prijzen van 100 cn daarboven. Vjifde Hiassc. Iste LiistNo. 8936, 1500; no. 19657,/ 1000; no. 767 en 14706, ieder 400 no. 15143, 15428 en 18656 icder 200 no. 465 659, 4719, 6923, 7100, 8613 9359, 9777, 10245, 10359 en 10938 ieder 100. 2de LjjstNo. 13492100,000; no. 10691 f 1000; no. 4601 8705, 11354 en 15745, ieder 400; no. 2335, 3S98 7461 en 15280, ieder f 200; no. 918, 1348, 2382, 2881 en 17870, ieder 100. 3de Hist: No. 13279, 2500; no. 18431 1500; no. 10313, 1000; no. 19772,/ 400; no. 14376, 7 200; no. 623, 3424, 4791 6358 8609, 8821 9126 en 12035 ieder 100. 4de Lljstno. 10921 f 1000: no. 4976, 400; no. 2708, 5616 cn 8279, ieder/ 200; no. 6136, 6693, 9042, 11777, 14341 13326, 15463 en 16396 ieder 100. Stoombootde Schelde. Dagelijks uitgenomen des Zondags Van Vlissingcn naar Breskens 's morgens 6£'s avonds 5 ure. Van Breskens naar Vlissingen: 's morgens 7^, 's avonds 5| ure. Vau Vlissingen naar Neuzen: 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen; 'snamiddags 1 ure. Van Neuzen naar lloedekenskerke 's morgens 11 ure. Vau lloedekenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Van Vliss. op Rotterdam. Vastgcstelde uren van vcrtrck. Van Vlissingen des Maandags, Wocnsdags en Vrijdags *s morgens 8 urena aankomst der stoomboot van Breskens. Van Rotterdam des Dingsdags, Dondcrdagsen Zaturd., 's morgens 9 ure, na aankomst van den Isten trcin uit 'silage. Schroef-Stoomboot Jacob van Artevelde. Wekelijksche dienst. Van Gent naar Neuzen Zaturdags, 's middags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags *s voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen cnGcntr Wocnsdags 's voormiddags 5 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen October 1855. Van Neuzen. Van Vliss. 11 nietvarcn. voorm. 9 u. 12voorm. u. 9| Dond. Vrijd. Zat. 13 Zond. 14 Maand. 15 Dingsd. 16 Woensd 17 Dond. 18 Vrijd. "19 Zat. 20 4 6 7 10 10' 11 niidi. 12 nam. 1 2 3 -"Ve Neuz r E. J. LEVIEDebitant der Staats-Loterij Neuzen is in de thans trekkende 227ste Loterij op N.° 19657, getrokken de kapitale PRIJS yan schoon RIJTUIG op 4- wiclen voor 8 personen •n hebbende weinig sleet. Zich des Vrijdags te ver- voegen te GentHoogstraatno. 26of ten Kantore van Mr. VERMANDELi/aine, Notaris te Sas- van-Gent. Bricven franco. In den Boek- en Papierwinkel van C BEEKE, te Neuzen, zijn voorhandemi waaronder folio, kwarto en octavo Kerk- en Huis- Bijbels, met koperen sloten enz., voor f 15,80, f 8,50 en f 6,50zoomede ook nieuwe Testamenten met Psalmen enz., in Zwart of Spaansch leer, ver- guld op snce a f 1,60 Psalmboeken volgens de oude herijming en spelling, met de Catechismus enz., nieuwe uilgavein heel lederen hand, a f 1,50, en verder in vele andere ordinaire en prachtbanden. in differente prachtbanden en verguld op sneevan 20 cent tot f 2. in meer dan 100 soorten van 5, 7, 10, 15 cent tot 1,50 en liooger. Yerder eene ruime sortering van SCIJRIJFPAPIER waaronder van 2,20 f 2,50 f 2,50 tot f 5 f 6 enz. per riem en 15, 15, 20, 25, 50 en 40 cent per hoekPOSTPAPIER van 60, 70, 80 cent tot f 2 enz. per pak van 240 vellen Teeken- en ge- kleurde Papieren Schrijf- en Notitiebocken Porte- feuillcs; Envcloppcsj htalen Pennen in ruim 20 soorten van 50 cent tot f 1,60 cn liooger per gros Lak waaronder van 50, 40, 45 cent enz., per pak van 20 pijpen Ouwels Potloodcn Leijen van 5 7, 9 cent enz.; Zwarte Roode en Blaauwe Schrijf- en Stempel-InktSpeelkaarten van 5, 8, 10 tot 50 cent per spcl52| cent en hooger per dozijn Passer- en Verwdoozen Boekentasschen voor schoolgehruik Stroopapicr voor winkclgebruik, a 90 cent per riem bij grooterc hoeveelheid tot mindcre prijsfijne en ordinaire Platen en Prenlen Albums; Nieuwjaar-en Verjaarkransen Liedeboeken en wat verder in eenen goed gesorteerden Boek- en Papierwinkel belioort. En is nog bij hem verkrijghaar Naar de Krim. Boertig Dichlstuk door Joost; a 15 cent. Omstandig verhaal van de ontzettende gebeurtenis te Opheusden op den 29 Julij 1855 (de dood van Ds. A. van Herwa ai'den); a 25 cent. Eenige Geeslelijke Liederenuitgegeven door Anthonij de Wolf; vijfde druk a 60 cent. De Zeeuwsche Duinvreugd hevattende meer dan 150 op verschillende gelegenheden toepasselijke Ge- zelschaps-Liederen; a 40 cent. Alsmcde Plaatwerken voorstellende Panorama van de Yestingwerken van Sebastopol; a 75 cent. De Inneming van Sebastopol op den 8 Septem ber 11.waar men ziet de bestorming van den Ma- lakoff-Toren en bet planten van het Fransche vaan- del op de borstweringalsmede bet verbianden der stad door de Russen a 50 cent. TE NEUZEN, TER DRUKKERI.I VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2