TE KOOP: AANHESTEDING. Mengelingen. Scheepvaart. Correspondentie. Beurs- Marktberigten enz. Vervoermiddelen. Advertentien. Do 13 Oct. 1633. Ds. Jacobus van de Siveerde doel gekwetslen on vermislcn alien daaria begrepcn, en liieromler 154 officieren. De Engelsche vloot keert tlians weder nil de Oosl-Zee naar Engeland lerug. Rusland is voornemens eene geldleening in Noonl-Amerika Le sluilen. De bijzondere brieven welke dezer dagen nit de Krim zijn aangebragtbeheizen vele bij- zonderheden nopens bet bezetten van Seliastopol door de Franschen. Des morgens van den 9, toen men onlwanrdo dat de Russen de stad ont- ruimd hadden ging uil het geallieerdo leger een vreugdekreet opwaaruil bet verlangen bleek om de loopgraven le verlaten. In den loop van den dag Irokkende Franschen de stad binnenvdor dat alle mijnen gesprongen en v66r dat a I le branden gebluscht waren zij ver- spreiden zich door de slraten en gingen do hui- zen binnen waar zij zooveel mogelijk buit maak- teneerst den 10 werd op hoog bevel, ver- boden iels weg te nemen docb toen was het bereids le laal want alle loopgraven geleken naar een kermisplein men trof daar mahonij- houlen ledekanlen leuningstoelen spiegels piano's sehilderijen mannen- en vrouvven- kleederen enz. aan alsmede allerlei eetwaren men deed zicb eens regt te goed en overal zag men dansende groepjes waaronder verscheidene soldaten in Russische vrouwenkleederenhet scheen dat men op (lit oogenblik alle vermoei- jenissen alle ontberingen vergelen had. Ilel dagblad van Augsburg behelsl de vol- gende redenering Wij willen de gebeurte- nissen van 8 September niette hoog maar moe- ten die ook niet le gering schatten. Ilel noor- delijk Sebaslopol moge eene slerkero veel ster- kere vesting zijnmaar het zuidelijk gedeelte bevatle alles wat Sebaslopol te verdedigen had: de Russische vloot en alles wat voor haar on- derhoud vereischt werd. Dit alles is nu ver- nield en mag gedurende de eerste halve eeuw builen de rekening gesteld worden. Ook zon- der verdragsbepalingen is de beperking der Rus sische magt in de Zwarle-Zee eene afgedane zaak. Nog meer. De slralenkrans van Ruslands ouneembaarheid is verduisterd zoowel in het Ooslen als in het Westen en zelfs zijne sidling als groole mogendheid is aan het wankelen ge- bragt. Het zou nutteloos zijn lhans nog te vra- gen of het al dan niet doeniijk geweest zou zijn Sebaslopol terstond na de landing in de Krim bij overrompeling in to nemen, maar in dat geval zou slechls Sebastopol gevallen zijn en Sebaslopol is niet de Krim en veel minder is het Rusland. Maar sedert dien tijd heeft Rus land het uitersle tot behoud dier plaals aange- wend. Een groot leger altijd even sterk som- lijds slerker dan de vereenigde krachten der geallieerdenheeft met volhardende dapperheid geslreden al de middelen der kunst en al de voordeelen welke de natuur opleverde heeft het zich ten nutle gemaakten noglans was de worstelstrijd vruchteloos. Een gemengd leger met geeno andere wijkplaats dan de -zee heeft een nationaal leger met een onmelelijk rijk ach- ter zich verslagen. Ruslands krijgseer is gered naardien slechls puinhoopen en lijken werden achtergelaten maar desniellemin heeft zijne krijgsmagt een doodelijken slag ontvangen." OESCHIEDKUNDIGE HERINNERINGEN VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Vcrvolg van No. 89.) 1 Oct. 1673. Doorhraak van den polder Lan- gendam in Hulsler-ambacht. 2 1582. Klassikale vergadering van Her- vormde predikanlen te Breskens. 3 1811. Keizer Napoleon wordl met eene ellendige visschersschuil hetZwin overgezet. 4 1822. Zware brand op eene hofslede in de gemeente Zaamslag. 5 1846. Verkoop van de Savooijaardsplaal in den Braakman met regt om haar met de Isabellaplaat le be- dijken. 6 1645. Het fort Nassau, bij Hulstdoor de Staatschen op de Spanjaarden veroverd. 7 1764. De geleerde ds. Willi. Sortinghuis aanvaardt zijn predikambt bij de Herv. gemeente te Schoondijko. 8 1645. Opening der loopgraven naar de door prins Frederik Ilendrik be- legerde stad Hulst. 9 1753. Oclrooi van H. II. Mog. lot her- dijking van den Ilavikpolder (gem. Stoppeldijk.) 10 1672. Besluit tol vernietiging van de Krabbeschans (gem. Heilie.) 11 1603. Vrou we Margarita van der Aa overl. te Sluis als weduwe van Charles van der Nooleen' der verbon- dene edelen. VI 1659. lnwijding van het kerkgebouw der Herv. gem. to Nieuwvliet. zijne intred-predikatie bij de Herv. gem. aan den Hoek. 14 1578. Bij de Herv. gem. te Sluis wordt de eerste kerkeraad geformeerd. 15 1780. Do vermaarde ds. Willemte Wa ter, Wz(geb. le Axel) treedl zijne kerkelijke loopbaan in als pred. bij de Herv. gem. te Vrouwe- polder. Wordt vervolgd.) Binnengekomen le Neuzen voor Gent bestemd Belg. bark Stad Antwerpen kapl. Uijllcnhoven van Akyab met rijst Fransche logger Emma Ernestine, kapl. Gauraud van Bordeaux, met wijn Noordsche lirik Martin Friedrich kapl. Andersen, van Dantzig met houl, Eng. schoo ner Eagle kapt. Marshal met rijst en Belg. stoomboot Flcchakapl. Seeuwen met stuk- goederen beide van Londen en van Gent afgekomen Eng. bark Montezuma, kapt. Alkin, naar Akyab, Belg. schooners Joseph, kapt. van der Heydo Auguste kapt. Waldack beide naar Liverpool, Eng. brikken Vesper, kapt. While- man, naar Blyth, Anemone, kapt. Houllnaar Faversham Han. kof Anna, kapt. Jongebloed Ned. kolfen Beerendina Hageskapt. Bekkering Fennechiena Catharina kapt. Pomper alle drie op avontuurMecklenb. galjas Jlelenekapt. Bradheiring naar New-Castle, alien in ballast, en Belg. stoomboot Flechakapt. Seeuwen naar Londen met stukgoederen. Het ingezondene van v. d. B.uit Z.moetwe- gens plaatsgebrek tot een volgend nomrner blijven liggen. AMSTERDAM1 October. Werkelykc Schuld 24 pet' 65|; idem 3 pet. 76; idem 4 pet. 93T'C. ROTTERDAM1 October. TarweJarige ZeeuwscheYlaamsche en Ovcrmaassche als vorcn goede en puike 16,80 a 17,50; mindere 15,75 a 16,70. Nieuwe dito 30 cents lager, 14,50 tot 16,50. Rogge 20 cents lager: Overmaas- scheZeeuwsche en Vlaamschc 10,60 a 12,20. Gerst 20 cents hooger Zeeuwsche, Vlaamschc en Overmaassche Winter 7,70 a 8,50; dito Zomer 6,80 a 7,50. Haver 10 cents lager: Zeeuwsche en Iul. Korte 4,10 a 5; dito Range f 3,80 a 4,20. Erwten Nieuwe Zeeuw sche Groene 25 cents lager, 10,75 a 12; grootc dito 11,75 a 12,75; Geldersche Graauwe /14 a 15,50. BoonenVan Nieuwe Wittc waren eenige mooye drooge partytjes ter markt, die opruimden van 13 tot 15: Zeeuwsche en Walchersche Bruine 75 cents lager, 12,50a 14,50: dito Paardeboonen 8,75 KoolzaadVlaamsch Zakgoed 83; Zecuwsch van 80 tot 86. MEEKRAPBEN. lleden werd icts gevcilddoch de pryzen bleven on- veranderd. DORDRECHT27 September. Jarige Tarwe als voren. Nieuwe dito vond by kleinen aanvoer weinig vraag en is 20 cents lager afgegeven. Zomer-Tarwe 30 cents minder. Rogge als vorcn. GerstWinter 10 cents hooger. Zomer dito heeft vorige pryzen opgebragt. Haver niet veel aangevoerd Zeeuwsche en Inlandsche Voeder 4,20 a 4,70dito dikke dito 4,50 a 5. Paarde boonen 8,80. Van nieuwe Bruine Boonen waren er enkcle partijtjes uit Zeeland ter markt, zeer voldoendc in kwaliteitdezclve golden 13 a 14. Blaauwe Erwten 30 cents hooger, puik kokende 11,50 tot 11,80 mindere 10 tot 11. Koolzaad slap, tot oC lager was het aange- voerde nog moeyelyk te verkoopen. Zomerzaad by gocden aanvoer uit Zeeland enz. Iusteloosen moest 5 lager afgegeven worden. GENT, 28 September. Do aanvoer ter markt was heden gering; oude en nieuwe Tarwe is spocdig verkocht a 1 fr. en Rogge 1 fr. per hectoliter hooger. Andere granen en vcldvruchten als voren. Koolzaad 1 fr. lager. LONDENMaandag 1 October (2 ure). Per telegraaf.) Heden waren alle graansoorten zeer vast, met weinig affaire. Stoomboot de Schelde. Dagelyks uitgenomen des Zondags Van Vlissingen naar Breskens 's morgens 6£'s avonds 5 ure. Van Breskens naar Vlissingen: 's morgens 's avonds 54 ure. Van Vlissingen naar Neuzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen 'snamiddags 1 ure. Van Neuzen naar Iloedekenskerkc 's morgens 11 ure. Van Iloedekenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Van Vliss. op Rotterdam. Vastgestelde uren van vertrck. Van Vlissingen des Maandags, Wocnsdags en Vrydags *s morgens 8 urena aankomst der stoomboot van Breskens. Van Rotterdam des Dingsdags, Donderdagsen Zaturd 'smorgens 9 ure, na aankomst van den lsten trein uit 's Hagc. Schroef-Stoomboot.- Jacob van Artevelde. Wekelyksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags 's middags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: Woensdags 's voormiddags 3 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen 0c tober 1855. Van Neuzen. Van Vliss. Dond. 4voorm. 9 u. nam. 3 u. Vryd. 5 10 5A Zat. 6 104 4 Zond. 7 11» 5 Maand. 8 midd. 12 5£ Dingsd. 9 nam. 12£ 6 WoensdlO 1 niet varen. Dond. 11 niet varen. voorm. 9 Vryd. 12 voorm. 34 9£ Zat. 13 4 10 districtaan het I.okaal van lict Provinciaal Besluur te Middelburg woiden aanhesteed .- Het zinken van DRIE RIJS-ZINKSTUK- KEN dwars strooms en EEN Z1NKSTUK langs het laagwater alsmede het storten van STEEN op den onderzeesclien oever wederzijds de liaven- dammen van het Kanaal van Neuzen. Deze aanhesteding zal geschieden bij enkele in- schrijving. Het Bestek ligt ter lezing aan het lokaal van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken aan dat van het Provinciaal Bestimr van Zeelandte Middel burg en op alle zoodanige plaatsen alwaar gewoon- lijk de Bestckken van Waterstaatswerken in gemelde Provincie ter lezing gelegd worden. Zullende drie dagen voor de besteding de noodige aanwijzing in loco worden gedaan en voorts nadere informatien te bekomen zijn bij den Iloofd-Ingeuieur van den Waterstaat te Middelburgen bij den In- genicur J. Djrks te Neuzen. De Minister van Binnenlandsche Zaken YAN REENEN. Op Zaturdag1 den 6 October 1855, des voor- iddags ten 11 ure, zal, ondef nadere goedkeuring, door den Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland of bij zijne afwezigheid door een der leden van de Gedeputeerde Staten en in hijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, in het elfde een sclioon RIJTUIG op A wielen voor 8 personen en hebbende weinig sleet. Zich des Yrijdags te ver- voegen te Gent, Hoogstraatno. 26, of ten Kantore van Mr. VERMANDELi/aine, Notaris te Sas- van-Gent. Brieven franco. e Notaris P. W. Steenkamp, te Neu zen zal op Zaturdag- den 27 October 1855 des nademiddags ten 5 urein het Logement bij J. C. Steenkamp, Junior te Neuzen ten ver- zoeke van de firma Wed. FOKKER ZONEN, te Middelburg kraclitens eene onherroepelijke volmagt aan dezelve verleend bij hypothecaire Obligatie op n 23 April 1840 in tegemvoordigheid van den Heer antonregter te Axel, en van Mr. J. P. DRON- ERS Advokaat te Neuzen in zijne hoedanigheid van Curator ten gefailleerden Boedel van M. BRUI- N1NKS, Timmerman te Neuzen, in het openbaar presenteren te verkoopen Een tot gemelden thans gefaillecrden Boedel van M. Bbuininrs Lehoorend WOOMHUIS, ERF en Gevolgen van dien, met e'e'n roede 25 ellen staandc in de Noordstraat te Neuzen kadastraal be- kend sectie Cno. 92waarvan de veilconditien 8 dagen hevorens ter inzage zullen leggen ten Kantore van gemelden Notaris. e DTRECTIF. van het ZEEVWSCH M1LI- TIE-GENOOTSCHAPgevestigd te Zierikzee in ervaring gekomen zijndedat eene deelneming A prime of tegen eene vaste som ter hekoming van een' Plaatsvervanger voor velc helanghebben- den uit hoofde der liooge fournissementen die tot eene dusdanige deelneming worden vereischt, be- zwarende kan gcacht worden, is tc rade geworden, om ook de gelegenheid open te stellenten einde zich op eene onderling-e wijze van een' Plaatsvcr- i Wtinger te kunnen doen voorzien. A^Yoornoemde Directie hrengt dien ten gevolge ter /kennis van helanghebhenden dat van heden af tot en met den 51 Januarij 1856 gelegenheid bestaat, om voor de ligting van datjaar zich van een' Plaats vervanger op eene onderling-e wijze en op voor helanghebhenden aannemelijke voorwaarden te kunnen doen voorzien zullende nogtans voor die- genen welke zich niet onderling willen doen verze- keren van af den 1 December 1855 tot en met den 31 Januarij 1856, de gelegenheid zijn openge- steldom zich tegen betaling van eene vaste som of a prime een' Plaatsvervanger te kunnen aan- schaffendoch waartoe noodwendig hoog-ere four nissementen dan bij eene onderlinge deelneming worden vereischt; en dat, alhoewel de deelneming op den 51 Januarij 1856 zal gesloten worden, des- nicttemin van af den 1 Fehruarij a. s.en nadatde loting zal hebben plaats gehad de gelegenheid zal gegeven worden om zich bij het Genootschap van Plaatsvervangers te laten voorziendoch ook dan wordt den te hcpalen prijs hoog-er dan daarvoor bij eene vroegere deelneming A prime helioeft ge- vorderd te worden iets wat uit den aard der zaak van zelve voortvloeit. Een en ander vcrmeent de Directie onder de aandacht van helanghebhenden te moeten hrengen. Inlichtingen en informatien zijn, bchalve ten Kan tore der Directie te Zierikzee nog te bekomen bij den Heer P. REKKER Hoofd-Agent te Middelburg alsmede bij de volgende Hceren Agenten M. PLATSCHORRE, te Zierikzee ,- G. BUIJZE, te Goes A. van DAMME, Jr., te Cortgeen J. POLDERMAN, te St.-AnnalandM. C. van ELSACKER, te Tholen,- en J. W. le NOBEL te Oostburg. Zierikzeeden 25 September 1855. De Directie voornocmd Namens dezelve, C. BAL, Directeur. TE NEUZEN, TER URUKKERIJ VAN C. XV, OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2