NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD W.° 9£. WOENSDAG 3 OCTOBER 1855. Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. Dil Weelcblad wordt elken Woensdag-morgen uitgegeven bij C. W. Overbeeke te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneertzich bij deBoek- handelaars en Poslkanloren zijner woonplaats. VOOR (tweede jaargang.) sf - Advertcnlien gelieve men nan den Uitgeverin te /fpMxi'fLr.A r zenden uiterlijk Dingsdag des namiddags ten 4j ure; de prijs van t lot 4 regcls is 40 centsvoor y j'>6V. Q~~ elken regel meer 10 centsbehalve 35 cents zegel- f 'jjj* regt voor elke plaatsing. van den 18 September 1855. Voorzitter de heer P. P. T. Pierssens bur- gemeesler. Tegenwoordig alle de leden uitge- zonderd den heer A. Hombachuillandig. De nolulen van de vorige vergadering worden na voorlezing goedgekeurd. De voorzitter geeft namens het dagelijksch be- sluur te kennen dat de 12de afdeeling der maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeelandhet voornemen hebbendo om, in de maand October aanslaande eene ten- toonsleiling binnen de gemeente te houden van vee werktuigen en eenige voortbrengselen van den landbouw, waarvan echter het bedrag der koslen het financiele vermogen van die afdeeling te boven gaat, zich mitsdien tot dat besluur had gewend om door eene loelage uil de ge- meentekas daarin te gemoet te komen dat deze aanvrage te onbepaald had toegeschenen en mitsdien nadere ophelderingen dienaangaande waren verzocht. Dat de verlangde inlichlingen gegeven zijn bij brief van den 11 dezer, vvaaruit blijktdat de uil te loven prijzen en de verdere kosten ten minsle f 200 zullen beloopenzijnde bij die missive gevoegd een afschrift der door het af- deelings-bestuur vaslgestelde aankondiging dier tentoonstelling daarbij verzoekende om bekend te worden gemaakt met de bedenkingen waar- loe dezelve bij dezen raad aanleiding zouden kunnen geven met den wensch tevensdat ten diensle van die tentoonstelling het marktplein benevens eene der zalen van het stadbuisbe- schikbaar zouden mogen worden gesteld. De vergadering daarover gedelibereerd heb- bende is eenparig van oordeeldat de bepa- ling van art. 4 eene wijziging zoude behooren te ondergaan vooreerst door aan de ingezelenen welke hunne landbouwersbedrijven builen de wemeenle gevestigd hebbenvrijheid te lalen om ten aanzien van hunne paarden en runderen op die bedrijven voorhandennaar de uitge- loofde prijzen voor het grootsle gelal lenloon- geslelde paarden en runderen met die der af- gezetenen mede te dingen en ten anderendoor bovendien ter aanmoediging voor de veehouders binnen de gemeente twee gelijke premien elk van vijflien guldentoe te kennen voor het grootsle getal vee respectivelijk door hen leA^ toon te stellen en daartoe onderling te wedijveren. Na de aanneming der voorzeide wijzigingen en ten einde van de belangstelling van dezen raad in de gemeldo tentoonstelling te doen blij- kenook uit hoofde van de daaraan verbon- dene voordeelen voor de ingezelenenwordt vastgesleld1.° om uit de gemeentekas eene bijdrage te verleenon van taclilig gulden onder voorwaarde van do zijde van het afdeelingsbe- stuur om gevolg te geven aan de verlangde wij zigingen in de bepalingen waarop de meerge- noemde tentoonstelling zal plaats hebben 2.° ter beschikking te stellen van het gczegde afdeelings- besluura. het marktplein, mils de paarden en runderen niet in het midden maar rond het- zelve geplaalst worden b. do groole beneden- zaal van het sladhuis. Wijders onderwerpt de voorzitter aan het on- derzoek en de goedkeuring der vergadering de bij burgemeester en welhouders ingekomene rekeniug over de dienst 1854 van de generale direclie van het brandwezenwelke daarop wordt goedgekeurd en vastgesteld in onlvang op f 158,6U, in uitgaaf op f 45,94, en mitsdien met een batig slot van f 114,67§. De begrooting over 1856 van gemeld brand wezen insgelijks overgelegd wordendeis op geliike wijze vastgesleld in onlvang op f 15,98, in uitgaaf op f 101,98, en alzoo met een na- deelior saldo van f 86welke som van f 86 mitsdien als subsidie uit de gemeentekas zal worden verstrekt en op de gemeentebegrooling zal worden gebragt. Niels meer aan de orde zijnde sluit de voor zitter deze vergadering. De minister van marine heeft ter kennis van belanghebbenden gebragtdat, ter verkorting van den vaarwog op de Wesler-Schelde lusschen Vlissingen en Antwerpen en vice versa de zui- dergeul in het zoogenaamde vaarwaler van Eve- ringen met 5 zwarle en 2 witte tonnen is belond geworden en dat aldaar een baken is geplaatsl aan den noordkant van de Suikerplaatdvvars van de zwarlo ton no. 3 van genoemd vaarwaler. Volgens het Provinciaalblad van Zceland no. 82, inhoudende eene circulaire van heeren gedeputeerde slalen dezer provincie, van den 7 Sept. 1855 no. 28 heeft de geineenleraad van lJzendijke besiolen de beide aldaar jaarlijks gehouden wordende veemarklen voortaan te doen plaats hebben op den twecden zalurdag in April en op den zaturdag voorafgaande den tweedeu maandag in October. (NB. Zoo deze voorgestelde verandering reeds aanstonds wordt toegepastdan zal de aanslaande najaarsveemarktin plaats van den 5 op den 6 October aldaar plaats hebben.) Jl. zondag (30 Sept.) nam de wel-eerw. heer ds. II. Rielveld Creyghton een harlelijk en zege- nend afscheid van de Hervormde gemeente te Neuzennaar aanleiding van Joh. XIV27a. Z.-eerw. werd terslond na den afloop der gods- diensloefening van zijne belrekking lot deze gemeente ontslagen door den gecommilteerde van het klassikaal bestuur van lJzendijke den heer mr. F.vanDeinse oud-ouderling te Hulst, in het bijzijn van den consulent, ds. van Bins- bergenpredikant to Hoeken heeft reeds den volgenden dag zijne reis naar de hem wach- lende gemeente te Wijk bij Heusden aanvaard. Wij vernemen, dat het klassikaal bestuur van lJzendijke, in zijne vergadering van den 26 September jl.uilspraak heeft gedaan ter zake van de ingekomene bezwaren legen den predi kant te Sas-van-GenlK. II. ter Winkelen deze uitspraak ongunstig luidt voor den be- klaagdo terwijl ook de kerkeraad aldaar uit hoofde van onwettige zamenslelling ten deele is ontbonden en door het klassikaal bestuur doende in dezen wal des kerkeraads isdoor nieuwe benoemingen op een' weltigen voet is gebragt. In den namiddag van den 25 Sept. jl. had te Sluis de tweede openbare vergadering plaats der afdeeling: Wcstelijk deel van Zeeuwsch-Vlaan- deren der Nederlandsche vereeniging tot afschafjing van slerken drank. Ten 4 ure werd de verga dering geopend met eene treffende toespraak van den voorzitter, den wel-eerw. heer A. Box, predikant leOoslburg, waarin deze handelde over het gobruik van den sterken drank zoo- wel in de woningen der meergegoedenals in en builen dio der minbeschaafdenmet de vaak noodlottige gevolgen daaruil voortvloeijende. Daarna hield de wel-ed. z. gel. heer II. A. Cal- lenfels schoolopziener in het 4de district der prov. Zeeland en med. doctor te Oostburg eene belangwekkende redestrekkende ter weg- neming van de vooroordeelen en bezwaren le gen de vereeniging bestaande of ingebragten ter opwekking om tot de vereeniging toe te treden. Spreker drukte de hoop uitdat zijne oplreding en toespraak in zijnehem nog allijd dierbare vadcrstad nu of in de toekomst ge- zegende vruchten mogl dragen; aan het slot zijner rede den wensch ontboezemendedat, gclijk zij leden der vereenigingvolgens het Apostolisch woord niemand wegens zijne niet toctreding oordeelden evenzoo ook niemand hen oordeelen mogt in hetgeen zij voor goed en heilzaam hielden. Hierna sloot do voorzilter met een harlelijk woord de tweede te Sluis ge- houdene openbare vergadering die niet zoo drnk was bezochl alsom het goede doelwel wen- schelijk ware geweesl. Uit Sluis wordt berigtdat door wijlen den heer Ph. J. Hennequinin leven med. doc tor en aldaar den 9 Sept. jl. overleden bij tes- tamenlaire disposilie aan de Herv. diaconie dier gemeente is vermaakl een legaat van f 600 en een ander mede van f 600, aan (Je Herv. kerk aldaarbeide vrij van successie-regten. Te Zaamslag overleed den 24 Sept. jl. de heer Jacobus van Pienbroek Tz. in leven ge- nees- heel- en verloskundige in die gemeente. Te dierzelfder plaats den 29 Junij 1798gehoren, mogt hij na een zecr bedrijvig leven sleobls den ouderdom van ruim 57 jaren bereiken. Als heclmeesler ten plallen lande den 17 Junij 1820 en als verloskundige den 26 Oct. daaraanvol- gende te Middelburg geadmilleerd heeft hij zijne practijk op den 15 Nov. deszelfden jaars te Zaam slag aangevangenmet dat gelukkig gevolg, dat zijne hulp niet slechts in maar ook builen die gemeente, grelig gezocht werd, zoodal 's mans naam bij niet weinigen in gezegend aan- denken zal blijven. In 4 maanden lijds verloor die gemeente door den dood nu reeds twee van hare geneesheeren. Men meldt uil Hontenisse van den 28 Sep tember het volgcndeHeden ochtend even v66r het opgaan der zon is alhier een onge- meen fraai luchtverschijnsel waargenomen. Het had de gedaante van eenen omgekeerden regen- boog bezat aide kleuren daarvanwas boven dien nog met andere doorslreeplen was zigt- baar ter plaatsevvaar de zon opkomt. Naar mate de zon aan den gezigleinder verscheen verdween het verschijnseldat zich alvorens in do gedaante van boomlakken hervorind had. Mejufvrouw A. II. Anemaet to Oostburg den 26 Januarij 1849 door de proviuciale com- missio van geneeskundig onderzoek en loevoor- zigt in Zeeland tot vroedvrouw geadmilleerd is den 20 Sept. jl. door diezelfde commissie te Middelburg lot slads-vroedvrouw bevorderd. Nu onlangs is in de gemeente Nieuwvliet een ongeval gebeurd helwelk wedcr eene treu- rige bijdrage tot de geschiedenis der lucifers opleverl. Eene dienslmaagd schijnt vcrschei- dene levensmiddelenmelk en dergelijke met lucifers-kopjes te hebben vergiftigd waartoe ongenoegen met hare meesters aanleiding moet hebben gegeven. Toen zij hare pogingen mis- lukt zagheeft de meid zelve eenigo lucifers ingesliktten gevolge waarvan zij doodelijk ziek is geworden docli door spoedig aangehragto hulp tot nog toe bij het leven is behouden. Jl. woensdag avond is eene hoogaars met slecn geladen vermoedelijk te Breskens te huis behoorendetcgen het fort de Ruvternabij Vlissingengezonkenen zijn de twee man- schappen van dit vaartuig daarbij omgekomen. Donderdag dreven verschillende voorwerpen als haak planken enz. aldaar ter reede. Het provinciaal geregtshof in Overijssel heeft uitspraak gedaan in de bekende zaak van deh eerw. heer J. F. WarninckRoomsch-Katholijk priesler en pastoor te Borne waarbij het von- nis van den eersten regler is vernietigd en do beklaagdeals schuldig aan wetsoverlreding veroordeeld in alle koslen der proceduren. Bij acle van den volgenden dag heeft echter deji veroordeelde zich in cassatie voorzien. Het openbaar minislerie heeftna die aanteekening door den pastoor zich mede legen dat arrest in cassatie voorzien. Den 27 Sept. heeft ter zitling van het kantongeregt te Breda ter zake van het niet bakken van roggebrood van zuiver en onver- valschl roggemeel enz., uilspraak plaats ge- had de 55 bakkers te Tilburg, door de des- kundigen schuldig verklaard aan inmenging van zemelen en krijt, zijn veroordeeld in eene boete van f 25; die wegens te veel zemelen in eene boete van f 15en die wegens te ligl brood in eene boete van f 10 en f 15 benevens in de koslen welke laalsle over het algemeen mer- kelijk verschillenals zijnde er onderwelke ruim f 34 en andere welke ruim f 154 bedra- gen. Men vermoedt, dat door enkeleu appel zal worden aangeteekend. In het rapport van den generaal Pelissier wor den de verliezen door de Franschen op den 8 Sept. geleden opgegeven als voigt 5 generaals gesneuveld en 10 gekwetst 24 hoofd-ofheieren gesneuveld 20 gekwetst en 2 vermist. Onder de officieren tell men 116 dooden en 224 ge- kwelsten terwijl 8 zijn vermist. Voorts zijn aan onder-officieren en soldaten gesneuveld 1489 gekwetst 4259 en worden nog vermist 1400, to zamen 7557. Bij de Engelsche regering zijn dcpeches ont- vangen die bet juisl getal der door de Engel- schen bij den aanval op 8 Sept. geledene ver liezen opgeven. Zij bedroegen 2447, dooden, HE VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD TE nULST

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1