TE KOOP: Nieuwstijdingen. Scheepvaart. Beurs-Marktberigten enz. Vervoermiddelen. P Advertentien. Openbare Yerkooping IN DE GEMEENTE AXEL. gevemle ilus ecu balig saldo van 0,641, ler- wijl ten gevolge iter alzoo vastgestelde begroo- ting een subsidie van f 1400 nit de gemeeule- kas zal worden verstreklvvelk besluit zondcr nadere resumplie is goedgekeurd. Eindelijk wordl door den voorzitter mededee- ling gedaan van den afloop der op gisteren on- defgoedkenring dezer vergadcring gehoudene epenbaro aanbesteding van herstellingswerken wan gemeenlegebouwen enz. te weten melsel- werk aan bet raadhuis en loren aan M. Freyser voor f 166 limmerwerk aan bet raadhuis, de kerktoren hel landhuisde poorlen de sclio- len de secreleti en de veldvvachlers-woning aan Alb. Freyservoor f 127; rerwwerk aan onderschcidene stadsgebouwenaan U. cr- bruggenvoor f 69; loodgielerswerk aan den kerktoren landshuis scholen en veldwachters- woning aan L. Janssen, voor To; straal- makerswerk hersleliingen aan stads straten en pleinenaan M. Jonkersvoor 10 cent do vierkanle el. Niemand iels voor te stellen hebbende wordt de vergadcring door den voorzitter gesloten. Naar men vcrneemt zou in de tegenwoordige zitling bij de staten-generaal worden ingediend een onlwerp van wet tot wijziging der wet van den 6 Maart 1862 Staatsblad no. 47) rege- lende de jagt en visscherij. Te 's Gravenhage is tot lid van de tweede kamer der staten-generaal gekozende hecr inr. G. Groen van Prinslerer. De afscheidspredikalie van ds. II. Rietveld Creyghton bij de Hervormde gemeente te Neuzen is bepaald op aanstaanden zondag (50 Sept.) terwijl z.-eerw. voornemens is bij de gemeente te Wijk den 7 October zijne inlrede te doen. Den 22 dezer hidden vele onderwijzers uit het vierde schooldistricl te Oostburg eerie ver- gadering ler tot stand brenging der afdeeling Zeeutvsch-Vlaarnsch weslelijk dec! van bet Neder- landsch Onderwijzersgenootschap en zulks onder de leiding van den beer J. Reijersonderwijzer te IJzendijke. De uitslag der vergadering is zoodanig geweestdat men de vereeniging als gevesligd mag beschouwen zoodal dan ook be- reids haar huishoudelijk reglement is vaslgesteld. Tot bestuursleden der vereeniging zijn verkozen de heer J. Reijers, onderwijzer te IJzendijke, voorzitterde heer II. J. van Braambeekte Oostburg, secretaris de beer S. de Ridderte Sl.-K.ruisperiningmeesterde heeren M. B. Jung te Groede en J. II. van DaleteSluis, medebestuurders. De afdeeling telt aanvankelijk 27 leden. Dal haar aanwezen strekke lot beiI van onderwijs en onderwijzers is onze vurige wcnsch. Gedurende de ecrslvolgende maand October bebben in Zeeuwsch-Vlaandercn nog zes najaars- veemarlden plaats als: te Biervliet den 4te IJzendijke den 5to Sas-van-Gent den 25 te Oostburg den 29, te Axel den 50 en te Kloos- terzande den 51 October. J|. donderdag avond werd to St.-Anna- ler-Muiden door bet doorgaan der paarden van een' ledigen wageneen zesjarig kindje van zekeren P. E. een beeutje afgereden. Zoo als het vaak gebeurtwilde dit knaapje met andere jongensin weervvil van de vermaningen der aanwezigen den ledigen wagen beklimmen, om daarop te spelen of mede te rijden. De paarden, welligt verscbrikt door het gejoel gingen (loor en men mag het als een bijzon- der geluk beschouwen dat niet meerderen ge- kwelst zijn. In de nabijheid der evengenoemde gemeente, op Belgisch grondgebied had opdingsdag den 18 Sept. jl. een treffend ongeval plaats. Zeker landman L. zijnen eigenaar en diens medeja- gers op de jagt verzellende toonde aan een' der laalstgenoemden den heer v. L. te G. eenen haas. Ten einde die heer zoude kunnen schie- ten legde do landman zich op het land neder opdal de jager over zijn hoofd heen den in zijn leger liggenden haas zoo deze opspiong, zoude kunnen treffen. Daar de heer, welligt naar het vermoeden des ongelukkigen L. vrij Jang wachlte van te schielcnliglle hij zich op om eens even rond te kijken. In helzelfde oogenblik springt de haas op de jager schiet on den landman trcft het geheele schol in de slapen des hoofds. De jager was bijna radeloos van schrik en onlstellenis. Alle gedacbte aan opzet toch moel bier verro verbannen worden. De landman is aan de bekoiriene wonde over- leden. Mogt hel droevige voorva! velen onvoor- zigligen jagers voorzigtighcid leeren De Groningsche Conrant meldtdat 125 predikanlen der Hervormde Kerk in Nederland te zamen eene overeenkomsl gemaakl ofeen ver- bond gesloten hebben om de oude Gereformeerde leer te handhaven en te verkondigen in woord en geschriften zich niet te laten afschrikken door de Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, die, volgens hen, die leer tegenstaaten verloochentmaar zullen zij de reglemenlen en vcrordeningen gemaakt door deze Synode zoo als zij nu beslaat in geenen deele nako- men en opvolgen. Jl. woensdag is te Gent zekeren Francies de Bisschop bezig zijnde den toren van het Belforl te verwen door het uitschielen van eenen lad der van eene hoogle van 80 meters naar be- neden gestort. Den ongelukkige werd eersl den hoofdschedel verbrijzeld op de balustrade der eersle galerij van den toren is vervolgens op een hoekhuis gevallen en eindelijk nedergeko- inen op de acbterplaats van de stedelijke gevan- genis niets meer zijnde dan een misvormd lijk de hersenen waren lot op de Bolermark t gespat. Men leest in de Civilta Callolica het vol- gende De Chinesche doctors bezigen tegen de cholera een middel hetwelk bijna onfeilbaar is als hel in tijds wordl aangeweud. Mijne pliglen als missiouariszegt de verhalcr hadden mij in eene gemeente gebragt waar de ziekte woedde. Op zekeren morgenna de mis te hebben gelezen gevoelde ik door de cholera aangelast te zijn. De ademhaling werd belem- merd en mijne armen en beenen waren ijskoud. Ter gepaster uur kwam een Chrislen-Chinees mij bezoeken. Pater! sprak hij, gij hebt de cholera. Hij bezigtigde het onderste mijner tong en na de zwartheid der aderen te hebben opge- merktbevestigde hij zijne verklaring. Hij nam loen eene gewone speld en begon mij daarinede onder de tong te sleken zoodat 10 a 12drup- pelen zeer zwarl bloed daaruil vloeiden. Ver volgens na mij zachljes de armen te hebben gewreven en door middel van eenen draad elken mijner vingers te hebben omwonden, slak hij ook met diezelfde speld in elken vinger digt bij den worlel der na'gels en perste uit elke steek almede eenige druppels zeer zwart bloed. Zich nu willende verzekeren ofdeope- ratie goed gelukt was slak hij mij met dezeltde speld, in den arm, ler plaalse waar gewoonlijk de aderlatingen geschieden. Ziende, dat daaruil geen bloed kwam verklaarde hij dat a lies naar wensch ging. Maar de belemmerde ademhaling duurde nog voort waarop de Chinees de speld op twee derde harer lengte in de nabijheid va^n den mond der maag mij in het ligchaam slak en aldus opende hij mij, gelijk men in China zegt, den mond van hot liart. Geen enkele drup- pel bloeds verloonde zich daaruil, maar aan- slonds gevoelde ik merkbaar eene verligting. De omloop van het bloed begon als op nieuw en alzoo keerde de naluurlijke warmte lerug. Er bleef mij niets andcrs bij dan eene ligle koorlsachlige ongesleldheid welke slechts eenige uren duurde en daarna bevond ik mij weder in eenen gewenschten loestand. Zoodanig is de remedie welke in China over hel algemeen bij de cholera-gevallen wordt aangewend. Den 17 dezer hadden de geallieerden nog niets tegen het noorden van Sebastopol ondernomen. Uit nader onlvangen berigten blijkt thans dat te Marseille alleen last is onlvangen het af- zenden van belegeringsstukken te slaken doch dat de afzending van troepen, krijgsbehoeften en veld-artillcrie onafgebroken wordt voorl- gezel. De waarschijnlijke gevolgen van Sebaslo- pol's val maken het hoofdonderwerp van de redeneringen der groole Engelsche dagbladen uit. De Morning Post verklaarl, dat men het bij de eerste voordeelen niet zal laten beruslen maar de overwinning voortzellen lot dat in de Krim geen enkele Rus meer overblijtl. DeR ussische vloot in de Zwarte-Zee (thans vernietigd) heeft bestaan uit 17 linieschepen 9 fregallcn en korvetten 12 sloomschepen en 62 brikken schoonerskanonneerboolen enz. Binnengekomen te Neuzen, voor Gent bestemd Eng. schooner Industry kapl. Sheptrerd van Louden met lijnzaad Belg. schoonerkof August kapt. Waldack van Belfast, met zout, Mecklenb. galjooI Helene kapt. Bradhering met hout, en Han. kof Anne, kapt. Jongebloed met vlas beide van Memel en van Gent afgekomen Eng. brik Elisabeth Sarah kapt. Barlols naar Hartlepool, Han. kof Alivine kapt. Belle Ned. Vol Johanna Gezina kapt. van der Veen beide op avontuur Noordsche brik Sparebank kapt. Andersen naar Noorwegen Deensche schooner de Sex Sodskendekapt. Hansen en Han. kof Hoffenungkapt. Haijingabeide naar New Castle alien in ballast. AMSTERDAM24 September. Werkeljjke Schuld 2£ pct« 63fidem 3 pet. 76; idem 4 pet. 93J. ROTTERDAM24 September. TarweZeeuwscheVlaamsche en Overmaassche vond heden trage koopers en bragt met moeite vorige prijzen op goede en puike Jarige /"16,80 a 17,SO; mindere 15,73 a 16,70. Nieuwe dito van 13 tot 16 73. Rogge prjjshoudend Overmaassche Zeepwsche en Vlaamsche 10,80 a 12,23. Gerst Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche Wiu- ter 7,30 a 8,20dito Zomer /7a 7,70. Haver 20 cents lager Zeeuwsche en Jul. Kortc 4,20 a 3,10; dito Lange f 4 a 4,50. Erw- ten Nieuwe Zeeuwsche Groene 50 cents hooger, 10,73 a 12; groote dito 11,73 a 12,73; Geldersche Graauwe 14 a 13,30. Boonen Zeeuwsche en Walchersche Bruinc 15,30 a 16 dito Paardcboonen/8,73 a 9.23. KoolzaadWinter tot <-£ 88 a 92 gelaten Zomer ..verkocht van 82 tot 87£. MEEKRAP minder geveild en tot vorige prijzen iets gedaan. DORDRECHT20 September. Jarige, Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche Tarwe 30 cents hooger.. Nieuwe dito 20 cents hooger. Rogge Jarige en Nieuwe Zeeuwsche Vlaamsche en Overmaassche vond tot 30 cents hooger genegene koopers. Gerst: Winter tot vorige prijzen verkocht Zomer 50 cents lager afgcgc- ven. Haver als voren. Paardcboonen een partjjtje Nieuwe, uit het Overmaassche aangevoerd mooijc kwalitcit, is a/9 verkocht. Blaauwe Erwten minder uit Zeeland en het Overmaassche ter veil en waren tot 50 cents hooger zeer grif te plaatsen. Koolzaad slap, tot ex 1 lager waren de uit Zeeland en het Overmaassche aangevoerde partijen zeer moeijelijk te plaatsen. GEJS1\ 21 September. Tarwe als voren de oude wordt schaarsch de nieuwe verschilt reel van kwaliteit, waardoor dan ook de mindere is verlaten en in daling. Rogge flaattw en fr. lager. Gerst gevraagd en fr. hooger Kool zaad en Olie iets lager. LOJSDEN, Maandag"24 September (2 ure). Per telegraaf.) Heden waren de prijzen van Tarwe onverandcrd, van Gerst en Erw ten stijgendvan Haver en Boonen zeer vast. 227ste Staats-Loterij. Prijzen van 100 en daarboven. Vierde Klasse. lste HistNo. 2954, 7770, 12494, 13313 en 18363 ieder 400no. 2317, 11118, 12421, 12426 en 19222, ieder/ 200; no. 2511 en 14071 ieder 100. 2de Lijst; No. 10566, 25,000; no. 5398, 2500; no. 2360, 5916, 12433 en 13364, ieder/ 1000; no. 2834, 8217 en 15038, ieder/ 400; no. 19469, f 200; no. 494, 1156, 10166, 10414, 12829, 13228 en 14096 ieder 100. 3dc Lijst: No. 8169, 5000; no. 1420 en 632. 962, 12028, 16349, 18176 en 18280, en 19457, ieder 400; no. 1835, 9622 en 2282, 5163, 9991, 12763 en 14484, ieder 100. 4de Lijst: No. 5525, 200 no. 18762, 100. 5809 ieder 1250no. ieder 1000; no. 7429 15729, ieder 200; no. Stoombootde Schelde. Dagelijks uitgenomen des Zondags Van Vlissiugcn naar brcskens 'smorgens 6^,'savonds 5 ure. Van Breskens naar Vlissingcn: 'smorgens 7^, *s avonds 5| ure. Van V lissingcn naar Neuzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen: 'snamiddags 1 ure. Van Neuzen naar lloedckenskerke 'smorgens 11 ure. Van Iloedekenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Van Vliss. op Rotterdam. Vastgestelde uren van vertrck. Van Vlissingen des Maandags, u oensdags en Vrijdags 'smorgens 8 ure, na aankomst der stoomboot van Breskens. Van Rotterdam des Dingsdags, Donderdagscn Zaturd 'smorgens 9 ure na aankomst van den Istcn trein uit 'silage. Scliroef -Stoomboot Jacob van Artevelde. Wekelijksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags, 's middags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: Woensdags 's voormiddags 5 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen Sept. en Oct. 1833. Van Neuzen. Van Vliss. 27 voorm. 4 u. voorm. 10 u. 28 4i 104 Dond. V rijd. Zat. Zond. Maand. Dingsd. Woensd Dond. Vrijd. Zat. 5 6 7 7J 8 9 10 104 11 midd. 12 nam. 1 3 4' pen schoon RIJTUIG op 4- widen voor 8 personen An hebbende weinig sleet. Zich des Vrijdags te ver- fvoegen te Gent, Hoogstraatno. 26, of ten Kantore van Mr. VERMANDEL, ljaine Notaris te Sas- van-Gent. Brieven franco. VAN 1. Op Donderdag den 27 September 1855, des voormiddags ten 11 ure, in het Logement het Gul den Vlies, bij Rolff zal den Notaris S. H. van D i s gelen, residerende te Ax elten verzoeke van zijne principalen puhliek verkoopen Een hechtsterk wel ingerigt en net onder- houden WOONHUIS met achiergelegen TUIN en REMISE-STALLING in de Lange Noord- straat, te Axel, kadastraal sectie G, no. 162, groot 2 roeden 60 ellen bewoond hij den Eige naar den Heer C. Quadlkkeb. Om met 1 No vember aanstaande in gehruik te worden aanvaard Eene partij ZAA1LAND, groot 5 bunders 58 roeden 90 ellcn gelegen in den polder Beoosten- en Bewesten-Blijnabij de zoogenaamde Hof- stede du Bosch, onder Axel, kadastraal sectie E, no. 186, 452 en 455; belend oost Mcjufvrouw Vercauteren, geboren de Meers- man west de tweede Verkorting zuid den Heer van Nietjweniiuize en noord denzelfden en den Liniedijk. In paclit, zonder voorwaardebij den Landman P. Ham e link. TE NEUZEN'TER DRUKKERU VAN C. W. OVERCEEKE. en 2

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2