TE KOOP: Nieuwstijdingen. Coirespondeaitic. Beurs- Marktberigten enz. Vervoermiddelen. Advert entien. Publieke Verhooping Openbare Yerkooping I IN DE GEMEEINTE AXEL. cn in iiitganf o|> 10,149,75* en mitsdion tot ecu balig saldo van f 1072,081. En zal afschrift van hel besluithoudende vaslslelling dezer rekeningbenevens de rekening zelve milsgaders do daartoe belrekkelijke be- scheiden aan heercn gedeputeerde staten wor- den opgezonden. Do voorzitter eenc zitling met geslolene deu- ren noodig oordeelende is naderhand dc ver- gadering in hel openbaar voor geslolen verklaard. L. M. heeft goedgekeurd hel beroep van een predikant, uitgebragt door den kerkeraad der Hervormde gemeenle le Wijk classis Heusden op II. Rietveld Creyghlonpredikant te Neuzen. Hel Slaatsblad no. 118 bevat een konink- lijk besluit van den 5 dezer houdende inslel- ling cener comniissie van onderzoek betreffende de circulalie van vreemde munlspecicn bier te lande. Eergisteren (maandag) is do vergauering der staten-generaal met de gevvone plegtigheid door L. M. den koning geopend. In de afgeloopene week onlving men le Neu zen de noodlottige tijdingdat ds. J. IHofman in den nacht van den 9 op 10 dezer te Baarland waar z.-eerw. als emerilus-predikant by zijnen eenigen zoon inwoondezijn leven geeindigd heeft. Waren do laalste 22 jaren van 's mans dienstwerk aan de belangen van de Herv. ge- meente te Neuzen gewijd dan bevreemde net nictdat menigeen aldaar gelroffen was op dil berigt, en dat te minder daar nog slechts pas 2 jaren verloopen zijn sinds z.-eerw. die ge- meente verliet. Geboren le Middelburg den 31 October 1781 bereikte z.-eerw. bijna den ouder- dom van 74 jaren, en was gedurende ruim 47 jaren bij onderscheidene gemecnlcn als predikant werk- zaam n. 1. te Kleverskerke van 8 Junij 1806—29 Oct. 1809 te Baarland van 19 Nov. 1809—10 Dec. 1815; te Breskens van 17 Dec. 181525 April 1819; to Ransdorp en Schellingwoude van 9 j|ei 1819—7 Sept. 1823; andermaal tejlres- kens van 5 Oct. 1823—6 November 1831 cn cindelijk te Neuzen van 13 Nov. 183126 Junij 1853,'als zijnde met ingang van 1 Julij 1853 emeritus verklaard bij Z. M. besluit van 30 Maart bevorens. Zijne ech'tgenoot, aan welke hij ruim 36 jaar verbonden wasonlviel hem reeds den 8 Mei 1846 le Neuzen. Op den 31 Augustus jl. had teSIuis de stem ming plaats voor een lid van den gemeenleraad, in plaats van den heer P. F. Ilennequin, niet herkiesbaar. Daar niemand de volstrekle meer- dcrheid crlangde had er op 13 Sept. eene her- slemming plaats tusschen de heeren J. II. Ilen nequin, burgemeester en Johannes le Roy oud lid van den gemeenleraad waarvan de uilslag wasdat de edel achtb. heer J. II. Ilennequin met 40 tegen 30 stemmen is verkozen. Te Sluis overleed den 9 dezer in ruim 79jarigen ouderdom de heer J. Ilennequin, in'leven med. doctor en oud lid der provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en loe- voorzigl. ZEd. was sinds lang de oudste genecs- kundige in Zeeuwsch-Vlaanderen als zijnde reeds den 13 October 1804 te Leiden gead- mitteerd. Uit Axel meld I men onsdat in den voor- middag van zondag, den 16 dezer, brand is ontstaan op de hofsledein pachtgebru.k be- woond wordende door den landman Ruijsse on- dcr de gemeenle Westdorpe. Ofschoon deze hofslede slecht uurs van Axel verwijderd ligt onlving men aldaar toch niet eerder het zekere berigt daarvan dan in den namiddag omslreeks 3 ore als wanneer dan ook terstond de brand- klok geklepl werd en de brandspuit met een aanzienlijk personeel naar de plaats des onheils opruklo. Bedroevend was echler aldaar de on- dervindingdatdoor do reeds in den voor- midda" toegesnelde bewoners van de meer naby gcleceno gemeonlen Zuiddorpe en Westdorpe, biiua niels was gedaan kunnen worden om le behouden wal nog behoudeu konde worden hoofdzakelijk onnlat in die gemeenlen geene vol- doendo brandbluschmiddelen aanwezig zijn, en an- derdeelszoo men vermeende bij gebrek aan nabipelegen water. Do brandspuit van Axel (fabrikaat van den heer van 0ste Vlissingen) lieeft evenwelals voorzien zijnde van genoeg- zame aanvoergeleiders gepaard bij een' goeden wil der spuitgaslen uit eene verafgelegene wa- terkom nog zoo veel te weeg kunnen brengen dat van eene in vollcn gloed staande en reeds nicer dan drie uren brandende massa tarwe een groot 'Tcdeelte daarvan is behouden kunnen wor- ,|cn Vijf groole en 2 kleinere koebeesten en biina geheel de graanoogsl zijn door de vlarn- men verleerd. INiets anders dan de gebouwen was tegen brandschado verzekerd. De oorzaak van dezen brand is onbekend ofschoon de gc- ruchten die toeschrijven aan kwaadwilligheid. Op vrijdag den 14 dezer had een achtens- waardig bewoner van Zaamslag het bijzonderc voorregl van in goeden welsland zijnen 59slen verjaardag te belevcn en dat wel bij hel genot van de zeldzaamste zegeningen aan zulk eenen bejaarden leeflijd eigen welke alleen ten op- zigle van het zinluig des gehoors iels te wen- schen zouden overlaten. Naar men verneeml is de persoon K. ge- atlacheerde aan de Nederlandsche Handel—Maat- schappij die zich voor eenigen lijd met eene aanzienlijke geldswaarde aan bianco wissels uit de voeten had gemaaktte New-Aork gear- resteerd. In den nacht van 12 op 13 dezer is de rijst- pelderij van den heer de Cock de Dlculetncesler te Gent geheel eene prooi der vlammen ge- wordenalsmede 3000 balen rijstwelke zich in de fabrijk bevonden. LI. zondag avond zijn op den spoorweg tusschen Parijs en Versailles een passagierstrein en een goederentrein tegen elkander gestooten de schok was zoo hevigdat de bcide locomo- tieven en verscheiden wagons daardoor zwaar zijn beschadigd 8 personen zijn gedood en 54 meer of minder zwaar gewond van de laalst- genoemde 54 zijn 14 geamputeerd moelen worden. Den 27 Augustus heeft op den spoorweg van New-York naar Philadelphia ook een vreesselijk ongeluk plaats gehad 23 menschen zijn gedood en 70 gekwetst. Camille Edouard Dieudonne Bellemarede persoon die 11. zaturdag avond een aanslag tegen keizer Napoleon heeft willen plegen is naar hel krankzinnigengeslicht le Bicelre vervoerd. Ilij is leRouaan geboren en ongeveer 22 jaren oud. Zoo- wel wegens opligterij als polilieke misdrijven heeft hij eenige jaren gcvangenisslraf ondergaan. De artikels van W.uit H.en D.uit S.zoo- mede het verslag van de zitting van den gemeente- raad te Hulstop 4 September jl.kunnendoor plaatsgehrek eerst in het volgend nummer geplaatst worden. AMSTERDAM, 17 September. \Ycrkel(jkc Scliuld 2A pet. 63§; idem 3 pet. 76; idem 4 pet. 93J. ROTTERDAM, 17 September. Tarwe: Jarige ZeeuwscheVlaamsclie en Overm. bij geringen aanroer 20 a 30 cents hoogcr verkocht: goede en puike f 17 a 17,50; mindere 16 a 10,73. Van Nieuwe dito waren nog maar enkele partiit:es aan- gevoerd, die als voren van 15,50 tot 16,75 opbragten. Rogge: Over- maassclie, Zeeuwsche cn Vlaamsche 20 cents hooger11 a 12,20. Gerst: Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche Winter als voren, 7,o0 a 8,20; dito Zomer 20 cents lager, /7a 7,70. Haver 20 a 30 cents lager Zeeuwsche en Iul. Korte 4,50 a 5,30; dito Range f 4 a 4,40. Erwten Zeeuwsche Grocne 40 a 30 cents hooger, 10,30 a 11,75; groote dito/ 11,73 a 12,25; Geldersche Graauwe 14 a 14,50. Roonen: Nieuwe Paardeboonen 8:75 a 0,25. Koolzaad 7 laamsch gestort 9o; Zecuwsch on Overmaasch van 85 tot 92Zccuwsch Zomer van 83 tot 90. MEEKRAITEN. Tot vorigc prjjzcn werd heden weder een cn tinder gedaan DORDRECHT13 September. Jarige Zeeuwsche Vlaamsche en Overmaassche Tarwe vond bij gcbrui- kers goede vraag en is tot 40 cents hooger vlug opgeruimd van nieuwe dito was dc aanvocr klciner dan vorige weekwaarvoor genoteerde prij- zen bestced zijn jarige Zeeuwsche Vlaamsche en Overmaassche /16 a 17; nieuwe dito 15 a 16,60. Rogge: jarige en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche vond tot verhoogde prijzen goede vraag11 a 11,70; nieuwe 11,50 a 12,20. Gerst: nieuwe Winter bij kleinen aanvocr 70 en Zomer 30 cents hooger verkocht. Nieuwe Haver was lot 10 cents lager niet geheel op te ruimen. Blaauwe Erwten, waarvan er weinig aangevoerd waren wcrden tot 60 cents hoogcr genomen voor goed kokende Zeeuwsche en Overmaassche is 10,80 tot 11 en mindere 9,80 tot 10,40 bestecd. Koolzaad vond weinig vraag cn is lager afge- geven. Zomerzaad was bij mcerderen aanvoer uit Zeeland en het Over maassche aan onze olicslagers van oe 83 tot 90 naar kwalitcit wel te ver- koopenvoor eene zeer mooije partij gestort Zceuwsch is 91 ingewilligd. GENT, 14 September. De oude Tarwedie voor het verbruik vlug opruimde ging tot vorige prijzen van de hand. Nieuwe dito, van geringc hoedanigheid wcrdifr. minder verkocht dan vorige week. Rogge, weinig aangevoerd, 1 fr. lager. Rockweit 1fr. lager. In Zaden cn Olie weinig handel. LONDEN, Maandag 17 September (2 ure). Per teleoraaf.) Heden waren de prijzen van Tarwe flaauw met aanzienlijkcn aanvocr. Zomcrgraan schaarsch met vaste markt. Sebastopol is gevallen en de Russische vloot is vernield. Den 8 September op den middag werd het bevel lot den storm gegeven kort daarna waren de geallieerden meester van Malakoff, en met het vallen van den avond gaven de belegerden de verdediging der vesting op en ontruimden Sebastopol in allerijl om eenen zeearm tusschen de belegeraars en zich te plaalsen. Den 9 des morgens ten 3 ureslond de geheele slad in iichtelaaije vlam en werden de Russische sche- pen die door de bommen der geallieerden ge- spaard warendoor den vijand zelven in den grond geboord. Van devesting, welke de Rus- sen met zoo vele kosten sedert jaren in den le- genwoordjgen geduchten staat gebragt hadden is alleen het noordelijke gedeelle nog in hunne handen. Het beleg van Sebastopol heeft 326 dagen geduurd want den 17 October 1854 openden de ballerijen der geallieerden hun eersle vuur tegen die vesting, nadal zij ongeveer eene raaand vroeger in de Krim geland waren. Den 8 September was het juist 24 jaren (1831) geledendat de Russische troepen Sebastopol zegevierend binnentrokken. Men schat het gelal der op den 8 dezer vo6r en in Sebastopol builen gevecht gestelden op 30,000 a 40,000. Van hel Fransche leger zouden 5 generaals gedood en 8 gewond zijn. Van het Engelsche leger zouden 2000 man gedood en ge wond zijn. Overal in Frankrijk en Engeland hebben de laatslelijk uit de Krim onlvangen beriglen groote geesldrift verwekl en op vele plaatsen tot vreugdebedrijven aanleiding gegeven. Terstond na het ontvangen van de tijding der vernieling van Sebastopol heeft de Fransche minister van oorlog last gegevenhet zenden van troepen en materieel uit de havens der Mid- dellandsche Zee naar de Krim le staken. Zelfs zouden reeds le Toulon ingescheeple troepen ontscheepl zijn. Zulks gevoegd bij het berigt der onmiddelijke afdanking van alle soldaten der ligting van 1847 die nog bij het leger in het Oosten onder de wapenen waren gebleven verlcvendigl de hoop op vrede. Velen maken zich een verkeerd denkbeeld van hetgene men door het zuidelijk gedeelle van Sebastopol moet verstaanzij meenen dat de voorstad van Karabeluaya alleen het zuidelijk gedeelle der stad uitmaakt en dat de tegenover- Sestelde oever bij gevolg nog door de Russen wordt bezet, doch geheel hel eigenlijk gezegde Sebastopol is ontruimd en is schier niet anders meer dan puinhoopen daaronder begrepen de Malakofftoren de groole en dekleine Redan het Maslbastion, helmidden-baslion, het Quaranlaine- forlde forten St.-Nicolaas en St.-Paulals mede de tweede linie van verdedigingde ach- ter het Mast-bastion de Redan en den Malakoff toren gelegen batlerijen enz. Doch aan de an- dere zjjde der groote reede bezet het Russische leger nog de forten Konstantijn enCalharina welker muren door de zee bespoeld worden alsook hel groote Noorderfortwelk fortnaar men zegt25,000 man kan bevatten en rond- om hetwelk zich thans een groot mililair kamp bevindt, alsmede een gedeelle der burgerlijke bevolking van Sebastopol. Stoombootde Schelde. Dagcluks uitgenomcn des Zondags Van Vlissingen naar Hreskens 's morgens 0^-'s avonds 5 ure. Van Breskens naar Vlissingen: •s morgens 7-J *s avonds ure. Van Vlissingen naar Neuzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen 's namiddags 1 ure. Van Neuzen naar Hoedekenskerke 's morgens 11 ure. Van Hoedekenskerke naar Neuzen 'smiddags 1 "1 ure. Van diss, op Rotterdam Vastgcstckte uren van vertrck. Van Vlissingen des MaandagsVYoensdags cn Vrijdags 's morgens 8 urena aankomst der stoomboot van Breskens. Van Rotterdam des DingsdagsDonderdagsen Zaturd. "s morgens 9 ure, lia aankomst van den Istcn trein uit 's Ilage. Schroef-Stoomboot Jacob van Artevelde. Wekelijksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags, 'smiddags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent Woensdags, 's voormiddags 3 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen September 1835. Van Neuzen. VanVliss. Dond. 20voorm. 9 u. nam. 3 u. Vrijd. 21 10 4 Zat. 22 11 5 Zond. 23 midd. 12 6 Maand. 24 nam. 1 Dingsd.23 voorra. 3 »voorm. 9 Woensd26 3£ 9£ Dond. 27 4 10 Vrijd. 28 4* 10£ Zat. 29 3 11 een sclioon RIJTUIG op A widen voor 8 personen en liebbende weinig sleet. Zich des Vrijdags te ver- toegen te Gent, Hoogstr-aatno. 26, of ten Kantorc van Mr. VERMANDELi/aine Notaris te Sas- van-Gent. Brievcn franco. door het ministerie van den Notaris «J. 3. Ferckenj te Zaamslag, op W oensdag den 26 September 1855 des namiddags ten een ure ten verzoeke van R. HAMELINR Sz., Koopman te Neuzen aan de ^Haven aldaarvan eene groote partij Eiken BAR REN, RIBBEN, PLANKEN, MESTPUT- en SCHUT- SELPALEN alsmede eenc groote partij NIEUWE PLANKEN. ZEGT HET VOORT. VAN Op Donderdag den 27 September 1855 des ■voormiddags ten 11 ure, in het Logement het Gul den Vlies, bij Roeff, zal den Notaris S. H. van Diggelenj residerende te Axelten verzoeke van zijne principalen puhliek verkoopen Een hechtsterk wel ingerigt en net onder- houden WOONHUIS met achtergelegen TUIN en REMISE-STALLING in de Lange Noord- straatte Axel, kadastraal sectie G, no. 162, groot 2 roeden 60 ellen bewoond hij den Eige- naar den Heer C. Quadekker. Om met 1 No vember aanstaande in gebruik te worden aanvaard j en 2.° Eene partij ZAA1LAND groot 5 bunders 58 roeden 90 ellen gelegen in den polder Beoosten- en Bewesten-Blijnabij de zoogenaamde Hof slede du Bosch, onder Axelkadastraal sectie E, no. 186, 452 en 453; belend oost Mejufvrouw Vercauteren geboren de Meers- man, west de tweede Verkorting zuid den Heer van Nieuweniiuize en noord denzelfden en den Linicdijk. In pacht, zonder voorwaardebij den Landman P. H a m e 1 i n k. TI! N'RUZEN, TER DBUKKERIJ VAN C. VS'. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2